Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 3 năm 1998 QUY T NNH B SUNG QUY T NNH S 160/TTG NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1996 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH B I DƯ NG I V I GIÁM NNH VIÊN TƯ PHÁP TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p l c lư ng vũ trang; Căn c Ngh nh s 117/H BT ngày 21 tháng 7 năm 1998 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v giám nh tư pháp; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. B sung Quy t nh s 160/TTg ngày 15 tháng 3 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ch b i dư ng i v i giám nh viên tư pháp như sau: Nh ng ngư i giúp vi c giám nh viên tư pháp và nh ng ngư i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao trách nhi m có m t trong th i gian th c hi n giám nh tư pháp i v i các trư ng h p khám nghi m t thi, m t thi, khai qu t t thi ư c hư ng ch b i dư ng. M c b i dư ng c th như sau: - Nh ng ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên tư pháp trong th i gian th c hi n giám nh ư c hư ng b ng 70% m c b i dư ng c a giám nh viên. - Nh ng ngư i ư c cơ quan có thNm quy n giao trách nhi m có m t trong th i gian th c hi n giám nh ư c hư ng b ng 50% m c b i dư ng c a giám nh viên. i u 2. B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính và B trư ng B Tư pháp ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  2. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản