Quyết định số 573/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 573/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 573/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 573/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc --------- --------------- S : 573/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 122 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ t i t trình s 25/TTr-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 1292/TTr-BNV ngày 05 tháng 5 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn ông Nguy n H u L i, y viên Ban Thư ng v Thành y thành ph C n Thơ, nguyên Bí thư Qu n y Ninh Ki u, gi ch c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ nhi m kỳ 2004-2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ và ông Nguy n H u L i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b) Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản