Quyết định số 58/2002/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2002/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2002/QĐ-BKHCNMT về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2002/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 58/2002/Q -BKHCNMT Hà N i , ngày 07 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V VI C H Y B TIÊU CHU N VI T NAM. B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c ngh nh s 22/CP ngày 22/5/1993 Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999, Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1 Nay ra Quy t inh h y b 1 Tiêu chuNn Vi t Nam sau ây: TCVN 197: 1985 Kim lo i - Phương pháp th kéo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi M nh H i
Đồng bộ tài khoản