Quyết định số 58/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
92
lượt xem
10
download

Quyết định số 58/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2007/QĐ-BNN Ban hành Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch thực vật và chế độ cấp phát, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2007/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p – T do - H nh phúc ***** ***** S : 58/2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, TH KI M D CH TH C V T VÀ CH Đ C P PHÁT, S D NG Đ I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C KI M D CH HT C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 c a Chính ph v Ki m d ch th c v t; Theo đ ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch th c v t và ch đ c p phát, s d ng đ i v i cán b , công ch c, viên ch c ki m d ch th c v t.” Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày đăng Công báo, thay th Quy t đ nh s 192/NN-BVTV/QĐ ngày 31/3/1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY Đ NH V TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, TH KI M D CH TH C V T VÀ CH Đ C P PHÁT, S D NG Đ I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C KI M D CH TH C V T (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng Quy đ nh v trang ph c, phù hi u, bi n hi u, th ki m d ch th c v t và ch đ c p phát, s d ng.
  2. Quy đ nh này áp d ng đ i v i cán b , công ch c, viên ch c làm công tác ki m d ch th c v t có ch c danh theo tiêu chu n do nhà nư c quy đ nh và cán b lãnh đ o kiêm nhi m các ch c danh đó. Đi u 2. M c đích s d ng 1. Ki m d ch th c v t hi u đư c in trên m t s lo i gi y t , bi u m u, phương ti n công tác chuyên dùng, v t lưu ni m và các bi u trưng khác c a ngành. 2. Phù hi u ki m d ch th c v t đư c g n trên mũ kê pi, mũ m m và đeo trên ve c áo trang ph c ki m d ch th c v t. 3. C p hi u ki m d ch th c v t đư c g n trên vai áo trang ph c ki m d ch th c v t đ phân bi t ch c v c a lãnh đ o cơ quan ki m d ch th c v t có th m quy n các c p và ng ch b c c a cán b , công ch c, viên ch c chuyên môn, nghi p v ki m d ch th c v t. 4. Bi u hi u ki m d ch th c v t đư c đeo ng c trái trang ph c ki m d ch th c v t. 5. Th ki m d ch th c v t do C c trư ng C c B o v th c v t c p đ s d ng và xu t trình trong quá trình th c hi n nhi m v c a cán b , công ch c, viên ch c ki m d ch th c v t. 6. Trang ph c ki m d ch th c v t g m: qu n, áo (xuân-hè, thu-đông), mũ kê pi, mũ m m, cà v t (caravat), gi y, áo đi mưa, c p đ ng tài li u, áo m và m t s trang ph c niên h n khác đư c cán b , công ch c, viên ch c quy đ nh t i Đi u 1 s d ng trong khi thi hành công v . Đi u 3. Hành vi nghiêm c m 1. Nghiêm c m vi c t y xoá, s a ch a th ki m d ch th c v t ho c cho mư n trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch th c v t; khi làm m t ph i khai báo v i cơ quan ch qu n. 2. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân s n xu t, tàng tr , v n chuy n, mua bán và s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch th c v t trái v i Quy đ nh này. Chương 2: TRANG PH C KI M D CH TH C V T Đi u 4. Qu n áo đ ng ph c 1. Qu n áo xuân - hè: Qu n màu xanh tím than s m, ki u qu n âu; áo màu tr ng, ki u bludông (blouson) c b , c c tay ho c dài tay. 2. Qu n áo thu – đông: Qu n áo màu xanh tím than s m. Qu n ki u qu n âu; áo may ki u áo vét (vest) có hai ve, c áo ph n trên to, hai thân 4 túi có n p, m t hàng khuy cùng màu v i màu qu n áo (ki u K-82 c a l c lư ng vũ trang). 3. Áo m c trong áo thu – đông là áo sơ mi màu tr ng, dài tay, c đ ng dùng cho c nam và n . 4. Áo ch ng rét màu xanh tím than s m, ki u măng tô san, c hai ve to đ đeo phù hi u; có 02 túi chéo, chìm bên hông, m t hàng khuy. 5. Riêng đ i v i n có th thay qu n b ng Jíp (juyp) màu xanh tím than s m dài quá g i. Đi u 5. Cà v t Ki u m u thông thư ng, màu xanh tím than s m dùng chung cho c nam và n . Đi u 6. Mũ 1. Mũ kêpi: Lư i trai màu đen, vành đai màu xanh lá cây, thân mũ màu xanh tím than s m. 2. Mũ m m: Màu xanh tím than s m, ki u mũ m m c a l c lư ng vũ trang. Đi u 7. Gi y, dép Gi y màu đen, th p c , gót cao v a ph i dùng cho c xuân – hè, thu – đông.
  3. Dép có quai h u màu đen, gót cao v a ph i dùng cho trang ph c xuân – hè. Đi u 8. C p đ ng tài li u C p đ ng tài li u màu đen, đư c làm b ng da ho c gi da, có n p. Đi u 9. Trang ph c niên h n khác Bao g m ng cao su, găng tay, qu n áo b o h lao đ ng, áo blu (blouse) tr ng, áo đi mưa, th t lưng, kh u trang… đư c c p phát theo quy đ nh. Chương 3: KI M D CH TH C V T HI U, PHÙ HI U VÀ C P HI U KI M D CH TH C V T Đi u 10. Ki m d ch th c v t hi u (hình 1 Ph l c 1) Hình tròn n n màu đ tươi. Chính gi a hình tròn có m t bông lúa màu vàng, ph n g c c a bông lúa v phía đáy hình tròn và ng n ch y dài t i mép phía trên c a hình tròn, 1 con r n màu tr ng b c qu n l y bông lúa. Phía sau bông lúa và con r n có 1 hình cánh én n m th ng góc v i tr c bông lúa và có màu xanh lơ nh t. Phía dư i hình cánh én là m t m neo màu đen, cán m neo n sau bông lúa và con r n, 2 móc neo chìa ra 2 bên ph n g c bông lúa. Phía dư i m neo và g c bông lúa, ph n đáy hình tròn có m t ph n bánh xe răng cưa màu xanh đ m. Dư i đáy bánh xe là hình m t ph ng vi n vàng, n n màu xanh lá cây bên trong có ch KDTV (vi t t t c a ki m d ch th c v t) màu đen. Đi u 11. Phù hi u ki m d ch th c v t 1. Phù hi u g n trên mũ kêpi (hình 2 Ph l c 1) g m hai ph n. Ph n bên trong là toàn b ph n ki m d ch th c v t hi u đư c làm b ng kim lo i, đư ng kính 35 mm. Ph n bên ngoài là hai cành lá màu vàng b ng kim lo i đư c g n li n và ôm l y hình tròn bên trong. 2. Phù hi u g n trên mũ m m là ki m d ch th c v t hi u đeo mũ kêpi, có đư ng kính 30 mm nhưng không có hình hai cành lá màu vàng ôm phía ngoài. o o 3. Phù hi u đeo ve c áo (hình 4 Ph l c 1): có hình bình hành, góc nh n là 45 , góc tù là 135 , dài 55 mm, cao 30 mm, n n màu xanh tím than. Chính gi a là m t ph n c a ki m d ch th c v t hi u (hình 3 Ph l c 1) g m m t bông lúa màu vàng và m t con r n màu tr ng b c qu n t g c lên đ n ng n bông lúa, đ u r n quay ra phía ngoài c a bông lúa. Phía sau bông lúa và con r n có 1 hình cánh én n m th ng góc v i tr c bông lúa và có màu xanh lơ nh t. Phía dư i hình cánh én là m t n neo màu đen, cán m neo n sau bông lúa và con r n, 2 móc neo chìa ra 2 bên ph n g c bông lúa. Đi u 12. C p hi u ki m d ch th c v t 1. C p hi u ki m d ch th c v t ki u cơ b n (hình 7 Ph l c 2) là m t hình ngũ giác, vi n xung quanh màu vàng sáng, m t đ u b ng, đ u kia nh n phía mút (c u t o b i m t hình thang đ ng, đáy l n 45 mm, đáy nh 40 mm, cao 110 mm và m t hình tam giác cân có đáy chung v i đáy nh c a hình thang và chi u cao 10 mm). phía đ u nh n c a c p hi u g n cúc c a c p hi u. Cúc c a c p hi u (hình 5 Ph l c 2) là m t hình tròn b ng kim lo i đư ng kính 14 mm, n n màu vàng sáng trên có m t c m lá (3 chi c lá) màu xanh lá cây đ m, cu ng lá ch m l i m t phía còn ng n lá xòe ra phía đ i di n. 2. Sao năm cánh trên n n c p hi u (hình 6 Ph l c 2) b ng kim lo i, n n màu vàng sáng bóng, hình n i; có kích thư c 15 mm, chi u cao 5 mm. Sao đư c g n thành hàng th ng d c và cách đ u nhau gi a c p hi u th hi n ch c v lãnh đ o cơ quan ki m d ch th c v t các c p. 3. G ch c a c p hi u b ng l a màu vàng sáng bóng có chi u dài 44 mm, chi u r ng 4 mm đư c g n lên n n phía đáy l n c a c p hi u dùng đ phân bi t các ng ch khác nhau c a cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v . M i ng ch cách nhau 2 mm.
  4. Đi u 13. Quy đ nh c p hi u cho t ng c p 1. Cán b , công ch c, viên ch c có chuyên môn, nghi p v v ki m d ch th c v t: Là c p hi u ki u cơ b n, có n n c p hi u màu xanh tím than đ ng màu v i n n phù hi u đeo ve c áo. 2. Chuyên viên làm công tác ki m d ch th c v t t i C c B o v th c v t: là c p hi u ki u cơ b n có n n màu xanh lá cây đ m. 3. Quy đ nh cho t ng ng ch b c a) Ng ch k thu t viên ki m d ch th c v t (hình 8 Ph l c 2): có g n 01 g ch hình ch vê (V); b) Ng ch ki m d ch viên th c v t (hình 9 Ph l c 2): có g n 01 g ch ngang; c) Ng ch ki m d ch viên chính th c v t (hình 10 Ph l c 2) có g n 02 g ch ngang; d) Ng ch ki m d ch viên cao c p th c v t (hình 11 Ph l c 2) có g n 03 g ch ngang; đ) Ng ch chuyên viên (hình 12 Ph l c 2) có g n 01 g ch ngang; e) Ng ch chuyên viên chính (hình 13 Ph l c 2) có g n 02 g ch ngang; g) Ng ch chuyên viên cao c p (hình 14 Ph l c 2) có g n 03 g ch ngang. 4. Quy đ nh c p hi u theo ch c v : a) C p hi u lãnh đ o Tr m Ki m d ch th c v t c a các đơn v ki m d ch th c v t tr c thu c C c B o v th c v t và tương đương: là c p hi u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. - C p hi u c a c p phó có g n 01 ngôi sao (hình 15 Ph l c 2); - C p hi u c a c p trư ng có g n 02 ngôi sao (hình 16 Ph l c 2). b) C p hi u lãnh đ o t i các đơn v ki m d ch th c v t tr c thu c C c B o v th c v t và tương đương: là c p hi u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. - C p hi u c a c p phó có g n 03 ngôi sao (hình 17 Ph l c 2); - C p hi u c a c p trư ng có g n 04 ngôi sao (hình 18 Ph l c 2); c) C p hi u lãnh đ o Phòng Ki m d ch th c v t thu c C c B o v th c v t: là c p hi u theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này: - C p hi u c a Phó Trư ng phòng có g n 01 ngôi sao (hình 19 Ph l c 2); - C p hi u c a Trư ng phòng có g n 02 ngôi sao (hình 20 Ph l c 2). d) C p hi u lãnh đ o C c B o v th c v t: là c p hi u theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. - C p hi u c a Phó C c trư ng có g n 03 ngôi sao (hình 21 Ph l c 2); - C p hi u c a C c trư ng có g n 04 ngôi sao (hình 22 Ph l c 2). Chương 4: BI N HI U VÀ TH KI M D CH TH C V T Đi u 14. Bi n hi u ki m d ch th c v t (hình 23 Ph l c 3) Hình ch nh t b ng kim lo i có ghim cài, vi n màu đ r ng 0,4 mm bên trong có ch “Ki m d ch th c v t Vi t Nam – Plant quarantine service of Vietnam” màu vàng. Bên trong đư ng vi n có n n màu xanh lá cây, ph n bên trái có phù hi u ki m d ch th c v t g m bông lúa, m neo, cánh én và con r n qu n bông lúa. Ph n còn l i bên ph i có h và tên cán b ki m d ch th c v t và s hi u th ki m d ch th c v t. Đi u 15. Th ki m d ch th c v t 1. Th ki m d ch th c v t là lo i gi y ch ng nh n v hình nh, h tên, năm sinh, ch c danh, đơn v công tác c a m i cán b , công ch c làm công tác ki m d ch th c v t ho c kiêm nhi m đư c công nh n h p pháp.
  5. Th ki m d ch th c v t đư c c p cho các cán b , công ch c, viên ch c làm công tác ki m d ch th c v t theo Đi u 1 c a Quy đ nh này. Khi không ho t đ ng ho c ng ng ho t đ ng t 6 tháng tr lên trong lĩnh v c ki m d ch th c v t thì ngư i đư c c p ph i n p l i th cho cơ quan đã c p. 2. Th đư c làm b ng bìa c ng có ép plastic; hình ch nh t, r ng 70 mm, dài 100 mm, có 02 đư ng vi n màu xanh lá cây; n n màu tr ng in hoa văn màu vàng nh t. Hai m t c a th ki m d ch th c v t đư c quy đ nh như sau: a) M t trư c (hình 24 Ph l c 3): Bên trái t trên xu ng là tên cơ quan c p th ; ki m d ch th c v t hi u hình tròn có đư ng kính 19 mm; nh c a ngư i đư c c p th ( nh ch p ki u ch ng minh thư 20 x 30 mm mang trang s c ph c ki m d ch th c v t), góc dư i bên ph i c a nh đư c đóng d u n i c a cơ quan c p th ; Bên ph i t trên xu ng ch hoa “C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM”; hàng dư i “Đ c l p - T do - H nh phúc”; riêng ch hoa “TH KI M D CH TH C V T” đư c in màu đ ; s hi u, h tên, năm sinh, ch c danh, nơi công tác; b) M t sau (hình 25 Ph l c 3): Phía trên ch hoa “NH NG QUY Đ NH Đ I V I NGƯ I ĐƯ C C P TH KI M D CH TH C V T” đư c in màu đ ; n i dung c a nh ng quy đ nh; đ a danh, ngày, tháng, năm c p th ; ch c danh, ch ký, h tên ngư i c p th và đóng d u. 3. Tiêu chu n đư c c p th ki m d ch th c v t: a) Có trình đ chuyên môn t trung c p tr lên (chuyên ngành b o v th c v t ho c tr ng tr t ho c sinh h c); b) Đã hoàn thành ít nh t m t l p t p hu n chuyên môn, nghi p v v công tác ki m d ch th c v t do C c b o v th c v t ho c các đơn v đư c C c B o v th c v t y quy n t ch c t p hu n. Chương 5: QUY T C S D NG VÀ CH Đ C P PHÁT TRANG PH C, PHÙ HI U, BI N HI U, C P HI U KI M D CH TH C V T Đi u 16. Quy đ nh mang trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u ki m d ch th c v t Trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u ki m d ch th c v t ph i đư c mang ch nh t và đ ng b , c th là: 1. Qu n áo xuân – hè, thu – đông ph i đ ng b . 2. Áo ph i cài khuy c tay, c áo, trư ng h p c n ph i x n tay áo thì ph i x n g n. 3. Phù hi u đeo ve c áo ph i đeo ve trên (n u 2 ve c b ) ph i đ t 2 c nh c a phù hi u song song v i 2 c nh c a ve áo và cách 2 c nh đó 3 – 4 mm, hình đ u r n trên bông lúa quay ra ngoài. N u m c áo vét (K-82) thì phù hi u đeo ve áo vét (K-82) ch không đeo ve c sơ mi lót bên trong. Không đeo phù hi u ve c áo khoác bên ngoài áo vét (K-82) ho c bên ngoài áo sơ mi bludông. 4. Phù hi u đeo mũ thì c nh dư i c a phù hi u ph i ti p sát đư ng vành mũ n i v i lư i trai, còn c nh trên có th ch m trên thân mũ (c mũ kê pi và mũ m m). 5. Bi n hi u đeo phía trên ng c trái (trên ho c ch m lên túi ng c trái), đư c phép đeo và áo khoác ngoài nhưng không đư c đeo vào áo mưa. 6. Đã đeo phù hi u mũ thì ph i đeo phù hi u ve c áo. Đã đeo c p hi u vai thì ph i đeo phù hi u ve c áo và mũ. Đi u 17. Ch đ c p phát và s d ng trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u Vi c s d ng trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u ph i đúng đ i tư ng, h p lý, đ m b o tư th cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c. S lư ng và th i h n s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u đư c áp d ng tuỳ theo m c hư hao th c t do đi u ki n s d ng t ng vùng, t ng đ a bàn ho t đ ng c a ngư i s d ng trong th i h n c th sau đây:
  6. 1. Qu n áo xuân – hè: 01 b /01 năm (năm đ u c p 02 b ); a) Nam: 01 áo c c tay ho c dài tay, 01 qu n; b) N : 01 áo c c tay ho c dài tay, 01 qu n ho c Jíp (juyp). 2. Qu n áo thu – đông: 01 b /02 năm (năm đ u c p 02 b ); Đ i v i các t nh, thành ph phía Nam có th thay b thu đông b ng b xuân hè: 01 b /01 năm. 3. Áo sơ mi tr ng m c trong áo thu – đông: 01 chi c/ 02 năm (năm đ u c p 02 chi c). 4. Ki m d ch th c v t hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u: Khi h ng thì đ i. 5. Mũ kê phi, mũ m m: 01 chi c/ 02 năm. 6. Cà v t (Cravat): 01 chi c/ 02 năm. 7. Gi y da: 01 đôi/ 02 năm. 8. Dép quai h u: 01 đôi/ 01 năm. 9. T t chân: 02 đôi/01 năm. 10. Áo ch ng rét: 01 chi c/ 05 năm. 11. C p đ ng tài li u: 01 chi c/02 năm. 12. Áo đi mưa: 01 chi c/02 năm. 13. Trang ph c niên h n khác s d ng đ i v i cán b , công ch c, viên ch c thư ng xuyên ti p xúc v i các y u t đ c h i: a) Qu n áo b o h lao đ ng: 01 b /01 năm (năm đ u c p 02 b ); b) ng cao su: Khi h ng thì đ i; c) Găng tay cao su: Khi h ng thì đ i; d) Áo blu (blouse) tr ng (làm vi c trong phòng thí nghi m): 01 chi c/01 năm (năm đ u c p 02 chi c); đ) Kính b o h lao đ ng: Khi h ng thì đ i; e) Kh u trang: Khi h ng thì đ i (l n đ u c p 02 chi c); g) Th t lưng gi da: 01 chi c/03 năm. Đi u 18. Qu n lý vi c c p phát và s d ng trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u 1. Vi c qu n lý trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch th c v t ph i đúng ch đ , quy t c s d ng, đúng đ i tư ng theo Quy đ nh này. 2. Đ i tư ng theo quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy đ nh này khi thôi đ m nh n công tác ki m d ch th c v t, ph i n p l i cho cơ quan qu n lý toàn b mũ kê pi, mũ m m, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch th c v t. 3. Kinh phí may s m trang ph c đư c trích t ngu n kinh phí hàng năm c a đơn v . 4. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n vi c may s m, qu n lý và c p phát c p hi u, phù hi u, bi n hi u, th ki m d ch th c v t trong toàn qu c. Vi c c p phát không nh t thi t ph i đúng kỳ h n nhưng ph i đ m b o đúng th i h n s d ng đã quy đ nh. 5. Th trư ng các đơn v ki m d ch th c v t thu c C c B o v th c v t, Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c may s m, c p phát trang ph c theo đúng Quy đ nh này./.
  7. PH L C1 BI U TƯ NG, KI M D CH HI U, PHÙ HI U KI M D CH TH C V T (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
  8. PH L C2 C P HI U KI M D CH TH C V T (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
  9. PH L C3 BI N HI U, TH KI M D CH TH C V T (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) (Công báo s 526+527 ngày 03/8/2007)
Đồng bộ tài khoản