Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KON TUM c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S 58/2007/Q -UBND Kon Tum, ngày 14 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN HUY N NG C H I, T NH KON TUM U BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân t nh và y ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Ngh nh s 123/2007/N - CP, ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Thông tư s 114/TT-BTC, ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 188/2004/N -CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Ngh quy t s 31/NQ-H ND, ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh Kon Tum khóa IX, kỳ h p th 9 v B ng giá t năm 2008 trên a bàn t nh Kon Tum; Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s 64/STC-QLCSG, ngày 26 tháng 10 năm 2007 v vi c ngh y ban nhân dân t nh Kon Tum ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn t nh Kon Tum, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b ng giá các lo i t trên a bàn huy n Ng c H i, t nh Kon Tum (như ph l c kèm theo) i u 2. B ng giá các lo i t quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c s d ng làm căn c : a. Tính thu i v i vi c s d ng t và chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; b. Tính ti n s d ng t và ti n thuê t khi giao t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t cho các trư ng h p quy nh t i i u 34 và i u 35 c a Lu t t ai năm 2003; c. Tính giá tr quy n s d ng t khi giao t không thu ti n s d ng t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i i u 33 c a Lu t t ai năm 2003;
  2. d. Xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 59 c a Lu t t ai năm 2003; . Tính giá tr quy n s d ng t thu l phí trư c b chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; e. Tính giá tr quy n s d ng t b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy nh t i i u 39, i u 40 c a Lu t t ai năm 2003; g. Tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng; C c trư ng C c Thu t nh; Ch t ch y ban nhân dân huy n Ng c H i và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2008./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; - C c KTVB QPPL (B Tư pháp); - TT T nh y; - TT H ND t nh; - CT, các PCT UBND t nh; - Như i u 3; - Các s : Tư pháp, NN&PTNT; ào Xuân Quý - TT H ND huy n Ng c H i; - Công báo UBND t nh; - Lưu: VT, N , TH1. B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN HUY N NG C H I, T NH KON TUM (kèm theo quy t nh s 58/2007/Q -UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a UBND t nh Kon Tum) I. B NG GIÁ T N I THN TR N PLEI K N
  3. VT: 1.000 /m2 Tên ư ng Giá t theo v trí TT o n ư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1 Hùng Vương Ranh gi i th tr n - Tr n Hưng o 900 540 225 72 Tr n Hưng o – Hoàng Th Loan 2.000 1.200 500 160 Hoàng Th Loan – Tô Vĩnh Di n 1.200 720 300 96 Tô Vĩnh Di n – Ranh gi i th tr n 900 540 225 72 2 Tr n Hưng o Hùng Vương – Trương Quang Tr ng 700 420 175 70 Trương Quang Tr ng-H t Ranh gi i 500 300 125 50 T.Tr n 3 Tr n Phú Hùng Vương – Ngã ba Nguy n Sinh S c 1.200 720 300 96 Ngã ba Nguy n Sinh S c – C u k We 300 180 75 30 4 Hoàng Văn Th Toàn B 650 390 163 52 5 Nguy n Văn Tr i Toàn b 1.300 780 325 104 6 Lý Thái T Hùng Vương – Hai Bà Trưng 700 420 175 56 Hai Bà Trưng - Trương Quang Tr ng 250 150 63 30 7 Lê L i Hùng Vương – Hoàng Th Loan 750 450 188 60 Hoàng Th Loan – Hai Bà Trưng 500 300 125 40 8 Hai Bà Trưng Toàn b 1.000 600 250 100 9 Nguy n Trãi Toàn b 280 168 70 30 10 Phan B i Châu Toàn b 280 168 70 30 11 Ngô Quy n Toàn b 280 168 70 30
  4. 12 inh Tiên Hoàng Hùng Vương – Ngô Gia T 600 360 150 60 Ngô Gia T – Hoàng Văn Th 350 210 87 35 13 Nguy n Sinh S c Toàn b 700 420 175 70 14 A Khanh Toàn b 500 270 112 49 15 Kim ng Toàn b 280 168 70 30 16 AD a Toàn b 400 240 100 40 17 Nguy n Th minh Khai H Xuân Hương – Tô Vĩnh Di n 280 168 70 30 18 Tô Vĩnh Di n Nguy n Th Minh Khai – H Xuân 300 180 75 30 Hương 19 Ngô Gia T Toàn b 450 270 113 36 20 Hoàng Th Loan Toàn b 950 570 237 104 21 Nguy n Trung Tr c Toàn b 280 168 70 30 22 Lê ình Chinh Toàn b 280 168 70 30 23 Lê Quý ôn Toàn b 250 150 63 30 24 Nguy n Du Toàn b 280 168 70 30 25 Tr n Qu c To n Toàn b 550 330 138 44 26 S V n H nh Toàn b 250 150 63 30 27 Lý T Tr ng
  5. Toàn b 250 150 63 30 28 H Xuân Hương Nguy n Th Minh Khai – Tô Vĩnh Di n 280 168 70 30 29 A Gió Toàn b 250 150 63 30 30 Lê Văn Tám Toàn b 280 168 70 30 31 Phan ình Giót Toàn b 250 150 62 30 32 Trương Quang Tr ng Toàn b 250 150 62 30 33 Ph m H ng Thái Toàn b 280 168 70 30 34 ư ng quy ho ch m i 180 108 45 30 35 ư ng Quy ho ch 1 ( Sân v n ng ) Toàn b 550 300 125 55 36 ư ng quy ho ch 2 ( Sân v n ng ) Toàn b 550 300 125 55 Ghi chú : 1. Quy nh v phân lo i v trí t: + V trí 1 : áp d ng iv i t m t ti n ( C a t t c các lo i ư ng ) + V trí 2 : áp d ng iv i t trong ngõ h m có chi u r ng t 2,5m n 3m. + V trí 3 : áp d ng iv i t trong ngõ h m có chi u r ng t 2m n 2,5m. + V trí 4 : áp d ng iv i t trong ngõ h m có chi u r ng t 2m tr xu ng. 2. Chi u sâu lô t: + Chi u sâu c a m i v trí t ư c tính b ng 25m, trên 25m chuy n thành v trí th p hơn li n k . 3. i v i lô t có nhi u m t ti p giáp v i tr c chính : Thì ư c áp d ng tính giá t theo tr c ư ng có giá tr cao nh t cho toàn b di n tích lô t . II. GIÁ T KHU DÂN CƯ CÁC VÙNG VEN Ô THN, U M I GIAO THÔNG, TR C Ư NG GIAO THÔNG CHÍNH
  6. VT : 1.000 /m2 ơn Ghi TT o n ư ng H ng t giá chú 1 T nhà hàng Phương Dung – H t ranh gi i 500 n i th 2 T ranh gi i n i th – C u k M t ( QL14) 300 3 Ranh gi i th tr n – Phía nam sân v n ng 250 Nông trư ng 732 ( i Sa Loong) 4 T c u k Rwe – h t ranh gi i th tr n 200 5 Xã k Xú 300 - T ranh gi i th tr n – h t ranh gi i thôn Xuân Tân (tính m t ti n d c QL 40) 6 - T ranh gi i thôn Xuân Tân – giáp ranh 200 gi i xã B Y (d c QL 40) 7 Xã B Y 350 - Giáp ranh gi i xã ăk Xú – Ranh gi i tr m thu phí (d c QL 40) 8 Xã k D c, k Nông (m t ti n QL 40 200 ư ng HCM) 9 Xã k Kan (d c m t ti n QL 14C) 100 10 Xã Sa Loong 100 - Nam sân v n ng 732 – Giáp p k Wang 11 t khu dân cư còn l i trên a bàn Th tr n 100 Ghi chú: Chi u sâu lô t ư c tính b ng 50m, trên 50m thì áp d ng giá c a lo i t ang s d ng ( t khu dân cư nông thôn, t nông nghi p, t r ng s n xu t). III. T KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN VT: 1.000 /m2 TT o n ư ng H ng t ơn giá Ghi chú 1 Khu dân cư còn l i xã k Xú IV 60 2 Khu dân cư còn l i xã B Y V 80 Khu dân cư còn l i xã k D c, ăk Nông, k V 40 Ang Khu dân cư còn l i xã k Kan, Sa Loong V 30
  7. IV. GIÁ T NÔNG NGHI P N M XEN K TRONG THN TR N Giá t nông nghi p n m xen k trong th tr n không ư c quy ho ch t ho c t phi nông nghi p khác áp d ng m c giá: 4.000 /m2. V. GIÁ T S N XU T KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P VÀ CÁC LO I T PHI NÔNG NGHI P KHÁC 1. Giá t s d ng cho ho t ng thăm dò, khai thác khoáng s n, khai thác nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng : 4.000 /m2 ( Ngoài khu v c th tr n ). 2. Giá t s d ng làm m t b ng s n xu t kinh doanh và t phi nông nghi p khác ư c áp d ng b ng giá t li n k . VI. B NG GIÁ T NÔNG NGHI P, R NG S N XU T VT: /m2 Giá t TT H ng t t tr ng cây t tr ng cây t r ng s n t nuôi tr ng hàng năm lâu năm xu t thu s n 1 H ng 1 4.000 5.000 H ng 2 3.400 4.250 H ng 3 2.000 2.200 2.400 2.848 H ng 4 1.600 1.400 2.000 H ng 5 1.000 800 600 VII. GIÁ T VƯ N, AO N M XEN K TRONG KHU V C T T I NÔNG THÔN NHƯNG KHÔNG Ư C C P CÓ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N LÀ T : 2.500 /m2
Đồng bộ tài khoản