Quyết định số 587/1997/TM-QLTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 587/1997/TM-QLTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 587/1997/TM-QLTT về việc giải thể các trạm kiểm soát cố định liên ngành do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 587/1997/TM-QLTT

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 587/1997/TM-QLTT Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 1997 QUY T NNH V VI C GI I TH CÁC TR M KI M SOÁT C NNH LIÊN NGÀNH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Quy t nh 96-TTg ngày 18/2/1995 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch ph i h p ho t ng gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c trong công tác qu n lý th trư ng, ch ng buôn l u và kinh doanh trái phép. Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 3471/KTTH ngày 14/7/1997. ưa ho t ng ki m tra, ki m soát th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t, t o môi trư ng pháp lý n nh, khuy n khích phát tri n s n xu t, lưu thông hàng hoá. QUY T NNH i u 1: Nay gi i th các Tr m ki m soát c nh liên ngành do Ban ch o qu n lý th trư ng trung ương (trư c ây) thành l p trong các Quy t nh s 210 QLTT/TW ngày 29/6/1993; s 263/QLTT-TW ngày 19/8/1993; s 377/QLTT-TW ngày 16/11/1993; s 330 QLTT-TW ngày 7/10/1993 (có danh sách kèm theo). Vi c ch ng buôn l u trên a bàn th c hi n theo Ch th c a Th tư ng Chính ph nêu t i i m 2 văn b n s 3471/KTTH ngày 14/7/1997 c a Văn phòng Chính ph . i u 2: Căn c vào Quy t nh này, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có Tr m ki m soát c nh liên ngành ch o các ngành a phương gi i quy t các v n có liên quan n vi c gi i th các Tr m như: nhân s , tài s n, h sơ tài li u. .. c a các Tr m sau khi gi i th ; i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Ch m nh t sau 15 ngày k t ngày quy t nh này có hi u l c, các Tr m ki m soát c nh liên ngành nói i u 1 quy t nh này ph i gi i th và ch m d t ho t ng. Trương ình Tuy n ( ã ký) DANH SÁCH
  2. TR M KI M SOÁT C NNH LIÊN NGÀNH DO BAN CH O QU N LÝ THN TRƯ NG TRUNG ƯƠNG (TRƯ C ÂY) CÓ QUY T NNH THÀNH L P S Tên tr m Thu c t nh Ghi chú TT I Q 210/QLTT-TW 29/6/93 1 Tr m Km3 Th xã L ng Sơn 2 Tr m Cao L c QL 1B - Nay là tr m D c quýt 3 Tr m Km76 B o Yên QL 70 Lào Cai 4 Tr m Tu n Giáo QL6 Lai Châu 5 Tr m Km56 QL6 Sơn La 6 Tr m Km9 ư ng 1A Qu ng Ninh Chuy n v Km15 7 Tr m o Cát H i TP H i Phòng 8 Tr m Mũi t u QL13 Th D u M t Sông Bé 9 Tr m ngã 3 Gò D u QL22B Tây Ninh 10 Tr m sông Vàm Tr ng Tây Ninh 11 Tr m sông Th ch Hoá Long An 12 Tr m sông Trà Châu Thành Long An 13 Tr m sông Ti n An Giang 14 Tr m M thành Long Xuyên An Giang II Q 263/QLTT-TW 19/8/93 15 Tr m Km8 th xã Cao B ng III Q 377 QLTT-TW 16/11/93 16 Tr m Kiên Lương Hà Tiên Kiên Giang IV Q 330 QLTT-TW 7/10/93 17 Tr m Phư c Xuyên ng Tháp 18 Tr m Phong M ng Tháp 3 tr m ã gi i th : 1 Tr m d c Vĩnh Tuy Hà Giang Gi i th năm 1995 2 Tr m o V n Gia Qu ng Ninh Gi i th năm 1995 3 Tr m C u Krông QL9 Qu ng Tr ã chuy n thành i
  3. lưu ng liên ngành
Đồng bộ tài khoản