Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 59/2007/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 14 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Thông tư số 114/TT-BTC, ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 9 về Bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 64/STC-QLCSG, ngày 26 tháng 10 năm 2007 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (như phụ lục kèm theo) Điều 2. Bảng giá các loại đất quy định tại điều 1 Quyết định này được sử dụng để làm căn cứ: a. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; b. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;
  2. c. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003; d. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003; đ. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; e. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003; g. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp); - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; Đào Xuân Quý - Các sở: Tư pháp, NN&PTNT; - TT HĐND huyện Tu Mơ Rông; - Công báo UBND tỉnh; - Lưu: VT, NĐ, TH1. BẢNG GIÁ
  3. CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM (Kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND, ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Kon Tum) BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN ĐVT : Đồng/m2 STT Khu vực Đơn giá I Xã Đăk Hà 01 Dọc theo tỉnh lộ 672: - Từ trường THCS Đăk Hà đến cầu Đăk 18.000 Týu - Từ cầu Đăk Tíu đến hết làng Đăk Xiêng 30.000 - Từ hết làng Đăk Xiêng đến chân dốc 8.000 Ngọc Leang - Các vị trí còn lại dọc tỉnh lộ 672 6.000 02 Dọc theo đường khu trung tâm hành 6.000 chính huyện 03 Các khu vực còn lại 3.000 II Xã Tu Mơ Rông 01 Dọc theo tỉnh lộ 672: - Từ trạm thu sóng Viettel đến cầu Nước 20.000 Vo - Từ cầu Nước Vo đến ngã 3 đi xã Ngọc 6.000 Lây - Các khu vực còn lại dọc theo tỉnh lộ 672 4.000 02 Dọc theo đường nội bộ trung tâm cụm xã 10.000 03 Các khu vực còn lại 2.500 III Xã Đăk Tờ Kan 01 Dọc theo tỉnh lộ 678 7.500 02 Các khu vực còn lại 4.000 IV Xã Đăk Rơ Ông 01 Dọc theo tỉnh lộ 678 7.500 02 Các khu vực còn lại 4.000
  4. V Xã Đăk Sao 01 Dọc theo tỉnh lộ 678 6.000 02 Dọc theo đường nội bộ trung tâm cụm xã 6,000 03 Các khu vực còn lại 2.500 VI Xã Đăk Na 01 Dọc tỉnh lộ 672 và trục đường chính 3.000 02 Các khu vực còn lại 2.500 VII Xã Tê Xăng 01 Dọc theo tỉnh lộ 672 5.500 02 Dọc theo đường nội bộ trung tâm cụm xã 5.500 03 Các khu vực còn lại 3.000 VIII Xã Măng Ri 01 Dọc theo trục đường chính 3.000 02 Các khu vực còn lại 2.500 IX Xã Văn Xuôi 01 Dọc theo trục đường chính 3.000 02 Các khu vực còn lại 2.500 X Xã Ngọc Yêu 01 Dọc theo trục đường chính 3.000 02 Các khu vực còn lại 2.500 XI Xã Ngọc lây 01 Dọc theo trục đường chính 3.000 02 Các khu vực còn lại 2.500 *Chiều sâu lô đất được tính bằng 50m, trên 50m được tính bằng 50% giá đất ở tại vị trí đó. B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP – ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐVT : đồng/m2
  5. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP HẠNG ĐẤT NUÔI ĐẤT ĐẤT TRỒNG ĐẤT RỪNG SẢN ĐẤT TRỒNG TRỒNG THUỶ CÂY HÀNG XUẤT CÂY LÂU NĂM SẢN NĂM Hạng 1 2.000 Hạng 2 4.000 2.000 1.700 Hạng 3 2.800 1.600 1.140 Hạng 4 2.000 1.300 900 Hạng 5 1.700 1.000 800 Hạng 6 1.400 C. BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN ĐVT : Đồng/m2 STT KHU VỰC GIÁ ĐẤT GHI CHÚ 1 Xã Đăk Hà , xã Tu Mơ Rông 30.000 2 Xã Đăk Sao, xã Tê Xăng 20.000 3 Các xã còn lại 10.000 D. ĐẤT VƯỜN AO NẰM XEN KẼ TRONG KHU VỰC ĐẤT Ở NÔNG THÔN được tính bằng 40% giá đất ở tại vị trí đó .
Đồng bộ tài khoản