Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KON TUM Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 60/2007/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 14 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN TH XÃ KON TUM, T NH KON TUM Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân t nh và y ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a đ i b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 114/TT-BTC, ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh quy t s 31/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i đ ng nhân dân t nh Kon Tum khóa IX, kỳ h p th 9 v B ng giá đ t năm 2008 trên đ a bàn t nh Kon Tum; Xét đ ngh c a S Tài chính t i T trình s 64/STC-QLCSG, ngày 26 tháng 10 năm 2007 v vi c đ ngh y ban nhân dân t nh Kon Tum ban hành b ng giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Kon Tum, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này b ng giá các lo i đ t trên đ a bàn th xã Kon Tum (như ph l c kèm theo) Đi u 2. B ng giá các lo i đ t quy đ nh t i đi u 1 Quy t đ nh này đư c s d ng đ làm căn c : a. Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; b. Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; c. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003; d. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003; đ. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; e. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; g. Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám đ c các s : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng; C c trư ng C c Thu t nh; Ch t ch y ban nhân dân th xã Kon Tum và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2008./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH Nơi nh n : - Văn phòng Chính ph ; PHÓ CH T CH - B Tài chính; - C c KTVB QPPL (B Tư pháp); - TT T nh y; - TT HĐND t nh; - CT, các PCT UBND t nh; - Như Đi u 3; Đào Xuân Quý - Các s : Tư pháp, NN&PTNT; - TT HĐND th xã Kon Tum; - Công báo UBND t nh; - Lưu: VT, NĐ, TH1.
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N B ng giá
Đồng bộ tài khoản