Quyết định số 60-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 60-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60-CP Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 1980 QUY T NNH S 60 - CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1980 V VI C I U CH NH NA GI I M T S XÃ VÀ THN TR N THU C T NH SƠN LA H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Sơn La, QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i m t s xã và th tr n c a các huy n M c Châu, Mai Sơn thu c t nh Sơn La như sau: Huy n M c Châu: 1. Sáp nh p xã Ch L ng và hai b n Bó Bun, Chi ng i c a xã Phiêng Luông vào th tr n nông trư ng M c Châu thành m t ơn v hành chính m i l y trên là th tr n nông trư ng M c Châu. 2. Sáp nh p các b n To Láng, Nà Tén, Chi ng Ve c a xã Lóng S p vào th tr n nông trư ng Chi ng Ve. Huy n Mai Sơn: 1. Thành l p th tr n nông trư ng Chi ng Sung trên cơ s sáp nh p xã Chi ng Sung (tr b n Phang, b n Xúm, b n Hin Hùn) vào nông trư ng Chi ng Sung. Ba b n còn l i là b n Phàng, b n Xúm, b n Hin Hùn c a xã Chi ng Sung (cũ) sáp nh p vào xã Mư ng B ng cùng huy n. 2. Sáp nh p hai b n Pát Ca và Nà Hư ng c a xã Hát Lót vào th tr n nông trư ng Tô Hi u. i u 2 - U ban nhân dân t nh Sơn La ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản