Quyết định số 606/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 606/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 606/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 606/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 606/Q -BKHCN Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH M C TÀI THU C CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG I M C P NHÀ NƯ C GIAI O N 2006-2010 TUY N CH N TH C HI N TRONG K HO CH NĂM 2009 B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh só 81/2002/N -CP ngày 17/10/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 18/2006/Q -BKHCN ngày 15/9/2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh “Qui ch t ch c qu n lý ho t ng Chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p nhà nư c giai o n 2006-2010” và Quy t nh s 23/2006/Q -BKHCN ngày 23/11/2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c b sung m t s i u c a “Qui ch t ch c qu n lý ho t ng Chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p nhà nư c giai o n 2006-2010”; Căn c Quy t nh 24/2006/Q -BKHCN ngày 30/11/2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh “Qui nh v vi c xác nh nhi m v khoa h c và công ngh thu c các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 2006- 2010”; Căn c Quy t nh s : 2024/Q -BKHCN và 2025/Q -BKHCN ngày 13/9/2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c phê duy t m c tiêu, n i dung và d ki n s n ph m c a Chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c KC.06/06-10 và KC.07/06-10; Căn c k t qu làm vi c và ki n ngh c a các H i ng khoa h c và công ngh tư v n xác nh nhi m v năm 2009 thu c các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 2006-2010; Theo ngh c a các Ông Ch nhi m Chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 2006-2010: KC.06/06-10; KC.07/06-10, Giám c Văn phòng các chương trình Khoa h c và Công ngh tr ng i m c p Nhà nư c và V trư ng V Khoa h c và công ngh các ngành kinh t - k thu t, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t kèm theo Quy t nh này Danh m c 17 tài thu c các Chương trình: KC.06/06-10 và KC.07/06-10 tuy n ch n trong k ho ch năm 2009 (các ph l c kèm theo). Th i gian th c hi n các tài trong Danh m c không quá 24 tháng.
  2. i u 2. Giao cho các Ông ch nhi m Chương trình KC.06/06-10 và KC.07/06-10 ph i h p v i Giám c Văn phòng các Chương trình Khoa h c và Công ngh tr ng i m c p Nhà nư c, V trư ng V Khoa h c và công ngh các ngành kinh t - k thu t và V trư ng V K ho ch – Tài chính c a B Khoa h c và Công ngh t ch c H i ng KH&CN c p Nhà nư c ánh giá h sơ các tài theo qui nh hi n hành tuy n ch n t ch c và cá nhân ch trì th c hi n và báo cáo Lãnh o B v k t qu tuy n ch n. i u 3. Các Ông Ch nhi m các Chương trình: KC.06/06-10 và KC.07/06-10, Giám c Văn phòng các Chương trình Khoa h c và Công ngh tr ng i m c p Nhà nư c, V trư ng V Khoa h c và công ngh các ngành kinh t - k thu t, V trư ng V K ho ch - Tài chính và Th trư ng các cơ quan, t ch c liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VT, VPCT. Tr n Qu c Th ng
  3. PH L C 1 DANH M C CÁC TÀI THU C CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG I M C P NHÀ NƯ C GIAI O N 2006-2010 NGHN TUY N CH N TH C HI N TRONG NĂM 2009. Tên Chương trình: Nghiên c u, phát tri n và ng d ng công ngh tiên ti n trong s n xu t các s n phNm xu t khNu ch l c Mã s : KC.06/06-10 (Kèm theo Quy t nh s 606 /Q -BKHCN ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) TT Tên tài nh hư ng m c tiêu S n ph 1 Nghiên c u nhu c u dinh Xây d ng ư c quy trình công ngh s n - Các thông s v nhu dư ng, công th c và công xu t th c ăn công nghi p nuôi tôm hùm. phNm; ngh s n xu t th c ăn công nghi p nuôi tôm hùm bông - Công th c th c ăn t (Panulirus ornatus) và tôm hùm xanh (P. homarus). - Qui trình công ngh và tôm thương phNm; - Th c ăn t hi u qu 2 Ch n gi ng cá tra theo Xác nh tri n v ng c a hư ng ch n - Quy trình gây b nh hư ng kháng b nh gan th n gi ng kháng b nh gan th n m và t o m àn cá b m cho ch n gi ng. - Các thông s di truy tương quan sinh trư n - 200 gia ình ch 3 Nghiên c u c i m sinh Xác nh ư c c i m sinh h c t ng - Báo cáo c i m si h c u trùng tôm hùm bông giai o n bi n thái c a u trùng tôm hùm ki n v sinh thái môi (Panulirus ornatus) làm cơ s bông (Panulirus ornatus) cho vi c t o công ngh s n - Quy trình nuôi v tô xu t gi ng 4 Nghiên c u quy trình công T o ư c s n phNm m i an toàn và có - Quy trình nhân gi n ngh s n xu t và ch bi n ch t lư ng cao t nguyên li u chè shan t n/ha; chè Shan t o s n phNm an ph c v nhu c u n i tiêu và xu t khNu. toàn ph c v n i tiêu và xu t - Quy trình công ngh khNu - Quy trình công ngh - Xây d ng mô hình s 5 Nghiên c u tuy n ch n Phát tri n a d ng các s n phNm ch bi n - Xác nh ư c t 2- gi ng, xây d ng quy trình t g c ph c v xu t khNu và tiêu dùng h p v i ch bi n côn
  4. TT Tên tài nh hư ng m c tiêu S n ph nhân gi ng và k thu t canh trong nư c. tác, ch bi n các s n phNm - Xây d ng quy trình xu t khNu t g c. qu n nguyên li u; - Quy trình công ngh tiêu dùng và xu t khN 6 Nghiên c u, ng d ng các - Xây d ng ư c quy trình công ngh - Quy trình công ngh gi i pháp khoa h c công ng b v s n xu t gi ng, th c ăn, nuôi ngh ng b s n xu t à dư ng, thú y, gi t m và ch bi n; - Quy trình công ngh i u và các s n phNm t à i u ph c v n i tiêu và xu t - T ch c s n xu t à i u m b o ch t - Quy trình thú y phò khNu. lư ng s n phNm ph c v n i tiêu và xu t khNu. - Quy trình gi t m v - Quy trình thu c da - Mô hình t ch c, qu sinh h c và v sinh th - Xây d ng 2 vùng ch hơi/năm m b o an 7 Nghiên c u thi t k và công Làm ch thi t k và công ngh ch t o sà - H sơ thi t k k th ngh ch t o s n xu t lan a năng 25.000 t n ph c v xây l p, ki m Vi t Nam ch p trong nư c sà lan a năng c tháo d và v n chuy n các công trình 25.000 t n ph c v v n khai thác d u khí và công trình bi n - Các gi i pháp và qu chuy n, thi công và tháo d ki n Vi t Nam ; các công trình khai thác d u khí 12 - Báo cáo u tư ư 8 Nghiên c u, công ngh ch - Làm ch công ngh ch t o cáp i n và - 03 lo i thanh cái 100x t o cáp i n và thanh cái thanh cái ch u t i l n b ng v t li u bimetal hơn 10 m, ch u t i l n b ng v t li u nhôm - ng thay th nh p khNu ph c v bimetal nhôm - ng dùng ngành công nghi p tàu th y và k thu t i n. - 100 m cáp i n, ti t trong ngành công nghi p tàu thu và k thu t i n. - Ch t o ư c cáp i n bimetal nhôm - ng - Thanh cái và cáp i n có ti t di n 200mm2 và thanh cái nhôm - ng ch u ư c dòng i n 250A - B h sơ công ngh c T ng s : 08 tài Lưu ý: Th i gian th c hi n c a các nhi m v không quá 24 tháng; H n cu i cùng nh n h sơ ăng ký tham gia tuy n ch n là: 16 gi 30, ngày 23/5/2008;
  5. Nơi nh n h sơ: T i Văn phòng các chương trình (t ng 4, s 70 Tr n Hưng o, Hà N i). PH L C 2 DANH M C CÁC TÀI THU C CHƯƠNG TRÌNH KH &CN TR NG I M C P NHÀ NƯ C GIAI O N 2006-2010 NGHN TUY N CH N TH C HI N TRONG NĂM 2009. Tên Chương trình: Nghiên c u, ng d ng và phát tri n công ngh ph c v công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p và nông thôn Mã s : KC.07/06-10 (Kèm theo Quy t nh s 606 /Q -BKHCN ngày 07 .tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) TT Tên tài nh hư ng m c tiêu S n ph m 1 Nghiên c u công ngh và Có ư c quy trình công ngh , - Quy trình công ngh s n xu thi t b s n xu t gi y bao bì thi t b s n xu t gi y bao bì t bao gói th c phNm thân thi n t h y ph c v ươm gi ng h y ph c v ươm gi ng cây tr ng cây tr ng và bao gói hàng và bao gói hàng nông s n, th c - H th ng thi t b năng su t 2 th c phNm phNm thân thi n môi trư ng quy bao gói th c phNm)/năm. Ch mô v a và nh thân thi n v i môi trư ng. chuNn v sinh an toàn th c ph - Mô hình ng d ng công ngh - Các s n phNm khác : + ào t o: 1-2 Th c s + Bài báo: 2 + Gi i pháp h u ích: 1 2 Nghiên c u công ngh x lý Có ư c công ngh sinh thái phù - Công ngh sinh thái d ng d ngu n nư c m t b ô nhi m h p x lý nư c m t b ô nhi m v i môi trư ng. Nư c sau khi vùng nông thôn b ng công vùng nông thôn ngh sinh thái - Xây d ng m t s mô hình (t hình ≥ 1000 m²; - ào t o : 02 ThS - Bài báo : 02 - Gi i pháp h u ích : 01
  6. TT Tên tài nh hư ng m c tiêu S n ph m 3 Nghiên c u ng d ng công Có ư c công ngh và thi t b - Công ngh và thi t b úc ch ngh và thi t b s n xu t hàng tiên ti n, phù h p s n xu t th công m ngh kim lo i hàng th công m ngh kim lo i + Công ngh n u luy n; màu quy mô làng ngh m u t ch t lư ng cao và n nh + Công ngh úc; + Công ngh t o hình và gia c - Công ngh và thi t b gia côn + Công ngh và thi t b t o m + Công ngh và thi t b m b phNm; - 03 Mô hình ng d ng ; - Yêu c u c a s n phNm: + Công ngh tiên ti n, tương + Gi m thi u ô nhi m môi trư + Giá thành phù h p v i i u +D ng d ng và chuy n giao + Có s n phNm hàng th công cúng...) ư c s n xu t b ng cô c u xu t khNu ; - Các s n phNm khác : + ào t o : 1 th c sĩ + Chuy n giao công ngh , thi + Bài báo: 2 -3 + Gi i pháp h u ích: 1 4 Nghiên c u công ngh và Có ư c công ngh và thi t b - Công ngh và thi t b tinh ch thi t b ch bi n, b o qu n tiên ti n ch bi n, b o qu n nh m các s n phNm ong m t gia tăng ch t lư ng và gi m th t - Công ngh và h th ng thi t thoát các s n phNm ong m t - Công ngh và h th ng thi t gi ;
  7. TT Tên tài nh hư ng m c tiêu S n ph m - 01 mô hình tinh ch m t ong - 03 mô hình s y ph n hoa ; - 01 mô hình phun sương s a - Các s n phNm khác : + ào t o 1 th c sĩ + Bài báo: 2 -3 + Gi i pháp h u ích: 1 - Các công ngh và thi t b c t tiêu chuNn xu t khNu ; giá 5 Nghiên c u công ngh , thi t S n xu t g o xu t khNu b ng - Công ngh thóc tiên ti n, k và ch t o h th ng thi t công ngh và thi t b c a Vi t b ng sông C u Long; b thóc s n xu t g o Nam xu t khNu - H th ng thi t b thóc, ng hoá, năng su t 90 t n thó ngh ; - 01 mô hình ng d ng công n chuy n xay sát thóc (c a 01 cơ lư ng tương ương ch t lư ng - S n xu t 1000 t n g o ; - Bài báo: 02. 6 Nghiên c u công ngh và Có ư c công ngh và dây - Quy trình công ngh ; thi t k ch t o m t s thi t chuy n thi t b ch bi n tinh b t b chính trong dây chuy n bi n tính b ng phương pháp nhi t - Dây chuy n thi t b ch bi n ch bi n tinh b t bi n tính do cơ khí trong nư c ch t o, su t: 1000 t n s n phNm/năm b ng phương pháp nhi t năng s n xu t tinh b t bi n tính ph c su t 1000 t n s n phNm/năm v ngành ch bi n th c ăn thu - Tinh b t bi n tính ư c ch s d ng cho ngành thu s n, s n, ngành công nghi p úc và tài t o ra có ch t lư ng tươ úc, d u khí ngành s n xu t phân hoá h c… c u c a các ngành s n xu t th … v i giá thành th p hơn nh - 01 mô hình ng d ng dây ch - 03 mô hình ng d ng tinh b - Bài báo: 02;
  8. TT Tên tài nh hư ng m c tiêu S n ph m - ào t o: 01 th c s ; - Gi i pháp h u ích: 01. 7 Nghiên c u công ngh và ưa ra ư c công ngh m i - 01 qui trình công ngh ; thi t b s n xu t màng s n xu t màng ph nhà lư i, nhà polyme tiên ti n che ph vư n có kh năng h p th UV - 01 h th ng thi t b có công nhà lư i, nhà vư n trong s n nh m h n ch các b c x có h i, xu t nông nghi p công ngh tăng năng su t cây tr ng theo - Màng polyme s n phNm m cao hư ng phát tri n nông nghi p h u Vi t Nam và có kích thư hi n i, b n v ng nông nghi p; Có giá thành th - S n phNm ư c áp d ng cho cây thân th p (xà lách, súp lơ 500 m² có hi u qu cao ; - Bài báo: 2-3 bài ; - Tham gia ào t o: 02 th c sĩ 8 Nghiên c u công ngh và T o ư c công ngh và h th ng - Quy trình công ngh s n xu thi t b s n xu t can xi ho t thi t b phù h p s n xu t can xi tính t v h u ho t tính cung c p cho nhu c u - H th ng thi t b ng b qu trong nư c - S n phNm : + Can xi ho t tính 100 kg t + 01 Mô hình ng d ng - ào t o : 01 ThS - Bài báo : 02 - Gi i pháp h u ích : 01 9 Nghiên c u x lý m t s lo i Có ư c công ngh , thi t b bi n - Quy trình công ngh bi n tín g r ng tr ng t nhóm 5 n tính và b o qu n m t s lo i g nhóm 8 làm nguyên li u r ng tr ng ph bi n Vi t Nam - H th ng thi t b bi n tính óng tàu thuy n i bi n nh m nâng cao n nh kích thư c, b n cơ h c, b nt - S n xu t th nghi m ít nh t nhiên c a g áp ng yêu c u i bi n nguyên li u óng tàu, thuy n i bi n - Bài báo : 02 - ào t o : 02 ThS S lư ng: 09 tài
  9. Lưu ý: Th i gian th c hi n c a các nhi m v không quá 24 tháng; H n cu i cùng nh n h sơ ăng ký tham gia tuy n ch n là: 16 gi 30, ngày 23/5/2008; Nơi nh n h sơ: T i Văn phòng các chương trình (t ng 4, s 70 Tr n Hưng o, Hà N i).
Đồng bộ tài khoản