Quyết định số 61/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
190
lượt xem
13
download

Quyết định số 61/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/QĐ-UBDT về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 61/Q -UBDT Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N CÁC XÃ, HUY N LÀ MI N NÚI, VÙNG CAO DO I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c vào y quy n c a Th tư ng Chính ph cho B trư ng Ch nhi m y ban Dân t c ban hành quy t nh công nh n các xã, huy n, t nh là mi n núi, vùng cao do i u ch nh a gi i hành chính (t i công văn s 4325/VPCP- P ngày 04/8/2005 c a Văn phòng Chính ph ); Sau khi tham kh o ý ki n v vi c công nh n xã, huy n là mi n núi, vùng cao t i công văn s 2691/BNV-CQ P ngày 03/9/2008 c a B N i v ; Xét ngh c a y ban nhân dân các t nh i n Biên, Lai Châu, B c Giang, Ngh An, Qu ng Nam, Bình Thu n, Bình Phư c, Gia Lai, Lâm ng; Xét ngh c a V trư ng V Chính sách Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Nay công nh n các xã, huy n là mi n núi, vùng cao g m 28 xã mi n núi, 35 xã vùng cao, 3 huy n mi n núi, 2 huy n vùng cao (danh sách kèm theo). i u 2. Danh sách các xã, huy n mi n núi, vùng cao là căn c th c hi n các ch trương, chính sách phát tri n kinh t - xã h i c a ng và Nhà nư c i v i a bàn mi n núi, vùng cao. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - Các v , ơn v thu c y ban Dân t c; - Lưu: VT, CS T Hà Hùng
  2. DANH SÁCH CÁC XÃ, HUY N LÀ MI N NÚI, VÙNG CAO (Ban hành theo Quy t nh s 61/Q -UBDT ngày 12 tháng 03 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c) I. CÁC XÃ LÀ MI N NÚI (28) 1. T nh B c Giang (4) - Xã Cao Thư ng huy n Tân Yên - Xã Qu Nham huy n Tân Yên - Th tr n B H huy n Yên Th - Xã C nh Th y huy n Yên Dũng 2. T nh Ngh An (3) - Xã Giang Sơn ông huy n ô Lương - Xã Giang Sơn Tây huy n ô Lương - Xã Hùng Thành huy n Yên Thành 3. T nh Qu ng Nam (3) - Xã Sơn Viên huy n Nông Sơn - Xã Phư c Ninh huy n Nông Sơn - Xã Trà Sơn huy n B c Trà My 4. T nh Bình Thu n (9) - Xã Vĩnh Tân huy n Tuy Phong - Xã Sông Bình huy n B c Bình - Th tr n Thu n Nam huy n Hàm Thu n Nam - Xã Tân c huy n Hàm Tân - Xã Tân Phúc huy n Hàm Tân - Xã Sông Phan huy n Hàm Tân
  3. - Xã Th ng H i huy n Hàm Tân - Xã ông Hà huy n c Ninh - Xã c Tín huy n c Ninh 5. T nh Bình Phư c (7) - Xã Bình Sơn huy n Phư c Long - Xã Bình Tân huy n Phư c Long - Xã Phú Văn huy n Phư c Long - Xã Nghĩa Bình huy n Bù ăng - Xã Phư c Minh huy n Phư c Long - Xã Bình Minh huy n Bù ăng - Xã L c Phú huy n L c Ninh 6. T nh Lâm ng (2) - Xã i Pal huy n Te’h - Xã ng Nai Thư ng huy n Cát Tiên II. CÁC XÃ LÀ VÙNG CAO (35) 1. T nh i n Biên (9) - Xã Na Sang huy n Mư ng Chà - Xã Sa Lông huy n Mư ng Chà - Xã Ma Thì H huy n Mư ng Chà - Xã Phìn H huy n Mư ng Chà - Xã N m Khăn huy n Mư ng Chà - Xã N m L ch huy n Tu n Giáo - Xã Ng i Cáy huy n Tu n Giáo - Xã Xuân Lao huy n Tu n Giáo - Xã Mư ng ng huy n Mư ng ng
  4. 2. T nh Lai Châu (8) - Xã Trung ng huy n Than Uyên - Xã Hua Nà huy n Than Uyên - Xã Tà Mung huy n Than Uyên - Xã Phúc Than huy n Than Uyên - Xã Phúc Khoa huy n Than Uyên - Xã Sơn Bình huy n Tam ư ng - Xã Giang Ma huy n Tam ư ng - Xã N m M nh huy n Mư ng Tè 3. T nh Bình Thu n (1) - Xã a Mi huy n Hàm Thu n B c 4. T nh Gia Lai (11) - Phư ng Th ng L i thành ph Pleiku - Phư ng Phù ng thành ph Pleiku - Phư ng ng a thành ph Pleiku - Phư ng Chi Lăng thành ph Pleiku - Th tr n Nhơn Hòa huy n Chư Sê - Xã Chrôh PơNan huy n Phú Thi n - Xã Ayun H huy n Phú Thi n - Xã ăk Jơ Ta huy n Mang Yang - Xã ăk Ta Ley huy n Mang Yang - Xã Ya Kly huy n Chư Prông - Xã Ia Bang huy n Chư Prông 5. T nh Lâm ng (6) - Xã Hi p An huy n c Tr ng
  5. - Xã Tân Nghĩa huy n Di Linh - Xã i Lào th xã B o L c - Xã Tân L c huy n B o Lâm - Xã Rôn huy n ơn Dương - Xã Blá huy n B o Lâm III. CÁC HUY N LÀ MI N NÚI (3) - Huy n Nông Sơn t nh Qu ng Nam - Huy n Hàm Tân t nh Bình Thu n - Huy n Bù p t nh Bình Phư c IV. CÁC HUY N LÀ VÙNG CAO (2) - Huy n Mư ng ng t nh i n Biên - Huy n Tân Uyên t nh Lai Châu
Đồng bộ tài khoản