Quyết định số 653-QĐ/RĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 653-QĐ/RĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 653-QĐ/RĐ về việc ban hành tiêu chuẩn cấp phát trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên trong ngành quản lý ruộng đất do Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 653-QĐ/RĐ

  1. T NG C C QU N LÝ RU NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 653-Q /R Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 1984 QUY T NNH C A T NG C C QU N LÝ RU NG T S 653-Q /R NGÀY 19-10-1984 BAN HÀNH TIÊU CHU N C P PHÁT TRANG BN B O H LAO NG CHO CÁN B , CÔNG NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH QU N LÝ RU NG T T NG C C TRƯ NG T NG C C QU N LÝ RU NG T. Căn c Ngh nh s 404-CP ngày 9-11-1979 c a H i ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c T ng c c Qu n lý ru ng t: Xét yêu c u trang b b o h lao ng cho cán b , công nhân viên ch c trong ngành; Căn c tho thu n c a B Lao ng t i Công văn s 958-L /BH ngày 11-10-1984, QUY T NNH i u 1: - Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b ng tiêu chuNn c p phát trang b b o h lao ng và tiêu chuNn c p phát xà phòng cho cán b , công nhân viên làm vi c trong ngành qu n lý ru ng t. i u 2: - Nguyên t c c p phát, s d ng, b o qu n trang b b o h lao ng thi hành như quy nh t i Thông tư s 13-L /TT ngày 29-06-1962 c a B Lao ng. Tôn Gia Huyên ( ã ký) B NG QUY NNH CH TRANG BN PHÒNG H LAO NG CHO CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH QU N LÝ RU NG T (Ban hành theo Quy t nh s 653-Q /R ngày 19-10-1984). Ch c danh ngh Di n Tiêu chu n trang b Th i Ghi chú bi n làm gian vi c s d ng tháng 1. o c và phân Làm vi c - Qu n áo v i dày 12 T Ngh Tĩnh h ng ru ng t v ngoài tr i tr ra ư c trang
  2. b n a chính n ng, b áo bông, mũ vùng r ng núi, h i mưa, rét - Mũ c ng 24 bông o - Gi y i r ng cao c 6 - T t ch ng v t 6 - Găng tay v i 6 - Áo mưa v i b t dài 36 - Áo bông 48 - Mũ bông 48 2. o c và phân Làm vi c - Qu n áo v i dày 12 h ng ru ng t v ngoài tr i b n a chính n ng, - Mũ c ng 24 vùng trung du, ng mưa b ng - Gi y v i ng n c 6 - T t ch ng v t, a 6 - Găng tay v i b t 6 - Áo mưa v i b t 36 3. Cán b k thu t Làm vi c - Qu n áo v i dày 24 Qu n lý t p oàn tr c ti p ch ngoài tr i trung t ng t o o c lưu ng n ng, - Gi y v i ng n c 12 công tác ngo i mưa nghi p ư c - T t ch ng v t 12 mư n trang b phòng h c n - Ni lông che mưa 1 36 thi t, khi v gi t t m dài 1,5m s ch tr kho b o qu n 4. Cán b k thu t Làm vi c - Qu n áo v i dày 24 Qu n lý t p oàn tr c ti p ch ngoài tr i trung cho mư n o o c lưu ng n ng, - Gi y v i ng n c 12 theo t ng t mưa công tác v gi t - T t ch ng v t, a 12 s ch tr l i kho b o qu n - Ni lông che mưa 1 36 t m dài 1,5m 5. Can, in, v b n Tr c ti p - Áo choàng v i xanh 18 các lo i ch t - Mũ v i 24 - KhNu trang 3
  3. - Xà phòng r a tay 125g/ tháng 6. In rônêô, s p ch , Ti p xúc - Áo choàng v i xanh 18 in ti-pô, n u thu c in m c in ng n bNn 24 - Mũ v i xanh 4 - KhNu trang 125/ - Xà phòng r a tay tháng 7. N u ăn b pt p Nóng, - Y m choàng v i 12 th b i xanh 24 - Mũ v i 4 - KhNu trang 125g/ - Xà phòng r a tay tháng 8. Ti p li u, ti p Lưu ng - Áo mưa v i b t dài 48 phNm có mũ 9. Nhân viên quét B i bNn - Y m choàng v i 18 N u quét d n h d n trong cơ quan xanh tiêu h ti u thêm 4 ng cao su 12 - KhNu trang tháng 250g/ - Xà phòng r i tay tháng 10. B o qu n tài li u B i, có - Áo choàng v i xanh H ng kho lưu tr c a cơ lúc ti p i quan xúc thu c - Mũ v i xanh tr m i - KhNu trang 11. Cán b k thu t Ki m tra - Qu n án v i dày 24 xây d ng thư ng k thu t xuyên giám sát thi hư ng - ng ho c gi y v i 12 công hi n trư ng d n công ng n c nhân 48 - Áo mưa v i b t dài 36 - Mũ s t ho c nh a 12. Lái xe v n Lưu ng - Qu n áo v i dày 12 chuy n hàng hoá s a ch a kiêm s a ch a d um , - Mũi v i xanh 18
  4. b i bNn - Gi y v i ng n c 18 - Chi u cá nhân 24 - Xà ph ng r a tay 125g/ tháng 13. Lái xe con ph c Tr c ti p - Qu n áo v i dày 24 v công tác kiêm s a xăng d u ch a m - Mũ v i 24 - Chi u cá nhân 24 - Xà phòng r a tay 65g/ tháng 14. Th kho hoá Tr c ti p - Qu n áo v i dày 24 ch t, giao nh n c p ch t c phát xăng d u, m - Mũ v i 24 - ng cao su 24 - KhNu trang 4 - Găng tay cao su H ng i - M t n phòng c 250g/ - Xà phòng r a tay tháng 15. Cán b nhân viên Ti p xúc - Áo choàng v i 24 làm vi c trong phòng v i hoá tr ng thí nghi m ch t, b i 24 - Mũ v i tr ng 4 - KhNu trang 65g/ - Xà phòng r a tay tháng
Đồng bộ tài khoản