Quyết định số 653/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 653/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 653/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 653/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 653/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Tờ trình số 1942/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 689/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh ( có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Tây Ninh; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP; BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 653/ QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Bà Phan Thị Lệ Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; 2. Ông Bùi Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp ( nay là Phó Chánh Văn phòng), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh; 3. Ông Trần Hòa Hiệp, Trưởng phòng, Phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh; 4. Ông Trương Công Thức, nguyên Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp( nay là Chánh Văn phòng), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh; 5. Ông Nguyễn Văn Quê, Trưởng phòng, Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.
Đồng bộ tài khoản