Quyết định số 682/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 682/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 682/2004/QĐ-NHNN về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà n­ước có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại điểm d và đ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước­ ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà n­ước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 682/2004/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 682/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 04 tháng 06 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C H Y B MÃ NGÂN HÀNG VÀ S A I TÊN GIAO DNCH THANH TOÁN C A NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯ C NGOÀI T I I M D VÀ KHO N 3 I U 5 QUY T NNH S 59/2000/Q -NHNN2 NGÀY 22/2/2000 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C BAN HÀNH QUY NNH V H TH NG MÃ NGÂN HÀNG, T CH C TÍN D NG VÀ KHO B C NHÀ NƯ C CÓ M TÀI KHO N T I NHNN TR C TI P GIAO DNCH THANH TOÁN TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c ngày 12/12/1997 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, ngày 17/6/2003; Căn c Lu t các T ch c Tín d ng ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V K toán-Tài chính, QUY T NNH i u 1. H y b Mã Ngân hàng c a Ngân hàng Credit Lyonnais – 603 t i i m kho n 3 i u 5 Quy t nh s 59/2000/Q -NHNN2 ngày 22/02/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy nh v H th ng mã Ngân hàng, T ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c có m tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c tr c ti p giao d ch thanh toán. i u 2. S a i s th t th 4, i m d và s th t th 20, i m kho n 3 i u 5 Quy t nh s 59/2000/Q -NHNN2 ngày 22/02/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy nh v H th ng mã Ngân hàng, T ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c có m tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c tr c ti p giao d ch thanh toán như sau: d – Các Ngân hàng liên doanh: S Ký hi u Tên ngân hàng liên doanh TT s th t 4 Ngân hàng liên doanh Vi t Thái 504 – Các chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam:
  2. S Ký hi u Tên chi nhánh ngân hàng nư c ngoài TT s th t 20 Ngân hàng Calyon 621 i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, C c trư ng C c Công ngh tin h c Ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ư- ơng; T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT/ TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ - Như i u 3; - VP Chính Ph ; NƯ C - Công báo VPCP (2 b n) PHÓ TH NG Đ C - B Tư Pháp; - Ban lãnh o NHNN; - V Pháp Ch ; - Lưu VP, V KT-TC. Vũ Th Liên
Đồng bộ tài khoản