Quyết định số 69-QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 69-QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69-QĐ/CTN về việc bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69-QĐ/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69-Q /CTN Hà N i, ngày 26 tháng 05 năm 1993 QUY T NNH V VI C B NHI M CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, TH M PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN NA PHƯƠNG CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 106 và i u 128 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 16 và i u 38 c a Lu t t ch c Tòa án nhân dân ngày 06 tháng 10 năm 1992; Sau khi xem xét ngh c a B trư ng B Tư pháp t i T trình s 373-QLTA ngày 24 tháng 04 năm 1993 v vi c b nhi m Chánh án, Phó Chánh án, Th m phán Tòa án nhân dân a phương, QUY T NNH: i u 1. – B nhi m ng ý LÊ ÁI TÚ, ThNm phán Tòa án nhân dân t nh C n Thơ gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân t nh C n Thơ. i u 2. – B nhi m nh ng ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân t nh: 1. ng chí QU NG C TUYÊN, ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Ninh Phư c, t nh Ninh Thu n gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân t nh Ninh Thu n. 2. ng chí NGUY N VI T TU N, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân t nh Ninh Thu n gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân t nh Ninh Thu n. 3. ng chí VŨ THN THÀNH, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huy n Hoàng Long, t nh Ninh Bình gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân t nh Ninh Bình. 4. ng chí NGUY N VĂN TRƯ NG, Chuyên viên 3 Tòa án nhân dân t nh Ninh Bình gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân t nh Ninh Bình. 5. ng chí INH NG C L , Phó Văn phòng Tòa án nhân dân t nh C n Thơ gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân t nh C n Thơ. 6. ng chí NGUY N VĂN TRINH, Lu t sư t nh C n Thơ gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân t nh C n Thơ.
  2. i u 3. – B nhi m ng chí H VĂN HÙNG,ThNm phán Tòa án nhân dân t nh Bà R a – Vũng Tàu gi ch c v Chánh án Tòa án nhân dân thành ph Vũng Tàu. i u 4. – B nhi m nh ng ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v Phó Chánh án nhân dân thành ph : 1. ng chí NGUY N THN PHÚC, ThNm phán Tòa án nhân dân t nh Bà R a – Vũng Tàu gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành ph Vũng Tàu. 2. ng chí MAI VĂN QUÝ, ThNm phán Tòa án nhân dân t nh Ti n Giang gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành ph M Tho, t nh Ti n Giang. i u 5. - B nhi m nh ng ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v Chánh án Tòa án nhân dân th xã: 1. ng chí BÙI THU HI N, Phó Chánh án Tòa án nhân dân th xã Buôn Mê Thu t ch c v Chánh án Tòa án nhân dân th xã Buôn Mê Thu t. 2. ng chí DOÃN XU T CHÚNG, Phó Chánh án Tòa án nhân dân th xã Tam Kỳ gi ch c v Chánh án Tòa án nhân dân th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam – à N ng. i u 6. - B nhi m nh ng ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân th xã: 1. ng chí DƯƠNG MAI H NG, ThNm phán tòa án nhân dân th xã Lai Châu, t nh Lai Châu gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân th xã Lai Châu, t nh Lai Châu. 2. ng chí MAI NG C KHÁNH, ThNm phán Tòa án nhân dân th xã Ninh Bình gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân th xã Ninh Bình, t nh Ninh Bình. i u 7. – B nhi m ng chí NGUY N VI T THÀNH, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huy n Th ch Hà gi ch c v Chánh án Tòa án nhân dân huy n Th ch Hà, t nh Hà Tĩnh. i u 8. - B nhi m nh ng ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân huy n: 1. ng chí LÊ QU C HƯƠNG, ThNm phán Tòa án nhân dân huy n ak Rl p, gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân huy n ak Rl p, t nh c L c. 2. ng chí NGUY N VĂN THUYÊN, ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Krông Nô, t nh c L c gi ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân huy n Krông Nô, t nh c L c. 3. ng chí NGUY N THÚY CÔNG, ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Hoa Lư ch c v Phó Chánh án Tòa án nhân dân huy n huy n Hoa Lư, t nh Ninh Bình. 4. ng chí VÕ TRUNG HI U, ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Ch G o gi ch c v Chánh án Tòa án nhân dân huy n Ch G o, t nh Ti n Giang.
  3. i u 9. - B nhi m nh ng ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân thành ph : 1. ng chí HOÀNG VĂN H NH, cán b Tòa án nhân dân thành ph Thái Nguyên gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân thành ph Thái Nguyên, t nh B c Thái. 2. ng chí HOÀNG THÚY KIÊN, cán b Tòa án nhân dân thành ph Thái Nguyên gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân thành ph Thái Nguyên, t nh B c Thái. i u 10. - B nhi m nh ng ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân th xã: 1. ng chí LÊ THN VINH, cán b Tòa án nhân dân th xã Ninh Bình gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân th xã Ninh Bình, T nh Ninh Bình. 2. ng chí INH THN HI N Thư ký Tòa án nhân dân th xã Tam Kỳ gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam – à N ng. 3. ng chí NGUY N ÌNH TRI T, cán b Tòa án nhân dân th xã Buôn Mê Thu t gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân th xã Buôn Mê Thu t, t nh c L c. i u 11. - B nhi m nh ng ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân huy n: 1. ng chí LÊ VĂN CHÂU, cán b t ch c huy n Th ch Hà, t nh Hà Tĩnh gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Th ch Hà, t nh Hà Tĩnh. 2. ng chí NGUY N ANH TU N, cán b Tòa án nhân dân huy n Tam i p gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Tam i p, t nh Ninh Bình. 3. ng chí NGÔ VĂN HOA, Thư ký Tòa án nhân dân huy n Ch G o gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Ch G o, t nh Ti n Giang. 4. ng chí VÕ THN KIM LOAN, Thư ký Tòa án nhân dân huy n Gò Công Tây gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Gò Công Tây, t nh Ti n Giang. 5. ng chí TR N M NH THANH, cán b Tòa án nhân dân huy n Ph Yên gi ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân huy n Ph Yên, t nh B c Thái. i u 12. – B trư ng B Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ng chí có tên trong danh sách trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  4. Lê c Anh
Đồng bộ tài khoản