Quyết định số 706-QĐ/PC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 706-QĐ/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 706-QĐ/PC về việc công bố cảng vũng tầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 706-QĐ/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 706-Q /PC Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 1987 QUY T NNH V VI C CÔNG B C NG VŨNG T U B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Quy t nh s 476-TTg ngày 28-9-1978 c a Th tư ng Chính ph v vi c công b nh ng c ng m ra cho t u bi n nư c ngoài ra vào; Căn c Quy t nh s 53-H BT ngày 14-3-1987 c a H i ng B trư ng v vi c thành l p c ng Vũng T u, QUY T NNH: i u 1. Nay công b c ng Vũng T u ư c m ra cho t u bi n trong nư c và nư c ngoài ra vào, ph c v vi c thăm dò, khai thác d u khí, xu t nh p khNu d u khí và nh ng hàng hoá khác, k c quá c nh hàng hoá qua sông Mê Kông. i u 2. C ng Vũng T u g m ba phân c ng: - Phân c ng xu t nh p d u khí v i hai tr m ón hoa tiêu ư c xác nh b i to 10ư ư20'40'' b c, 10 ư03'40'' ông và to 9 41' b c và 107 ư59' ông. - Phân c ng d ch v d u khí chuyên dùng v i tr m ón hoa tiêu ư c xác nh b i to 10 ư20'40''b c và 107 ư03'00'' ông. - Phân c ng Cát L v i tr m ón hoa tiêu ư c xác nh b i to 10 ư 20'40''b c và 107 ư03'00'' ông. i u 3. T ng c c ư ng bi n s d ng nh ng t ch c và phương ti n c a mình thông báo cho nh ng hãng t u bi n nư c ngoài v vi c công b c ng Vũng T u. i u 4. T ng c c trư ng T ng c c ư ng bi n, V t ch c cán b , V trư ng V H p tác qu c t , V trư ng V Pháp ch thi hành Quy t nh này. Nguy n ình Doãn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản