Quyết định số 75/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 75/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/2000/QĐ-BCN về việc giao điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2000/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 75/2000/QĐ-BCN Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C GIAO ĐI U CH NH K HO CH Đ A CH T NĂM 2000 CHO VI N NGHIÊN C U Đ A CH T VÀ KHOÁNG S N Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t đ nh s 1066/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung kinh phí đi u tra cơ b n đ a ch t năm 2000 cho B Công nghi p; Căn c Quy t đ nh s 12/2000/QĐ-BCN ngày 13 tháng 3 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p v vi c giao k ho ch đ a ch t năm 2000 cho Vi n Nghiên c u Đ a ch t và Khoáng s n; Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Đ a ch t và Khoáng s n t i công văn s 284 /CV-KH ngày 7/12/2000 v vi c xin đi u ch nh k h ach đ a ch t năm 2000 cho Vi n; - Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch và Đ u tư; QUY T Đ NH: Đi u 1. Giao đi u ch nh k ho ch đ a ch t năm 2000 cho Vi n Nghiên c u Đ a ch t và Khoáng s n như ph l c kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho Quy t đ nh 12/2000/QĐ- BCN ngày 13 tháng 3 năm 2000 c a B Công nghi p; Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng thu c B , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u đ a ch t và Khoáng s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này; K/T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG -Như đi u 2 -B Tài chính, -Kho b c Nhà nư c, -Lưu VP, KHĐT. Đ H i Dũng CHI TI T
 2. K HO CH Đ A CH T NĂM 2000 C A VI N NGHIÊN C U Đ A CH T VÀ KHOÁNG S N (Kèm theo quy t đ nh s : 75/2000/QĐ-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2000) I. NHI M V Đ A CH T T ng s nhi m v : 19 nhi m v . Trong đó: + Nhi m v hoàn thành n p lưu tr : 01 nhi m v . + Biên t p, xu t b n: 02 nhi m v . + Nhi m v m m i 03 nhi m v . Nhi m v nghiên c u đ a ch t hoàn thành n p lưu tr : 1. Nghiên c u mô hình hóa các d thư ng đ a hóa ch th qu ng ph c v công tác đo v b n đ đ a ch t và đi u tra khoáng s n Vi t Nam. Các nhi m v ti p t c th c hi n: Nhi m v nghiên c u: 2. Nghiên c u ki n t o và sinh khoáng B c B . 3. Xây d ng, hi u ch nh đ nh m c và đơn giá d tóan các công trình đ a ch t. 4. Nghiên c u thành ph n v t ch t các thành t o magma Mezozoi-Kainozoi và các khoáng s n liên quan đ i Đà L t. 5. Nghiên c u c sinh đ a t ng và tư ng đá c đ a lý các thành t o tr m tích Devon thư ng- Carbon h B c Vi t Nam. 6. Nghiên c u th ch lu n và sinh khoáng các thành t o magma ki m Mi n B c Vi t Nam. 7. Xác l p các lu n c khoa h c, đánh giá đ nh lư ng, đ nh hư ng phát tri n vi c s d ng h p lý tài nguyên khoáng s n Vi t Nam đ n năm 2020. 8. Đánh giá ti m năng vàng và các khoáng s n khác liên quan v i các thành t o đá l c, đá phi n đen đ i Qu ng Nam. 9. Nghiên c u đánh giá ti m năng nguyên li u Keramzit cho s n xu t v t li u xây d ng nh khu v c Đông Nam B . 10. Nghiên c u khoanh đ nh các c u trúc n sâu có ti m năng qu ng m đ i khâu Sông Mã trên cơ s áp d ng t h p các phương pháp h p lý. 11. Nghiên c u đánh giá đ c đi m đ a ch t môi trư ng đ i khô và bán khô t Nha Trang đ n Bình Thu n. 12. Nghiên c u đ c đi m th y đ a hóa nư c dư i đ t vùng ven bi n B c B và B c Trung B . Nhi m v đi u tra cơ b n: 13. Đo v b n đ đ a ch t và đi u tra khoáng s n t l 1/50.000 nhóm t Mư ng Tè.
 3. Nhi m v m m i: 14. Tr m tích lu n và tư ng đá c đ a lý các thành t o tr m tích màu đ tu i Jura-Kreta và khoáng s n liên quan Mi n B c Vi t Nam. 15. Đánh giá tai bi n đ a ch t các t nh mi n Trung Vi t Nam t Qu ng Bình đ n Phú Yên, hi n tr ng, nguyên nhân, d báo và đ xu t bi n pháp phòng tránh, gi m thi u h u qu . 16. Đánh giá ti m năng và giá tr s d ng m t s khoáng ch t công nghi p (điatomit, bentonit, zeolit, kaolin...) vùng Nam Trung B và Tây Nguyên ph c v công – nông nghi p và x lý môi trư ng. Nhi m v khác: 17. Biên t p t đi n đ a ch t Anh - Vi t. 18. Biên t p xu t b n t p 7 Tuy n t p đ a ch t và khoáng s n. 19. Tăng cư ng năng l c nghiên c u c a Vi n Nghiên c u Đ a ch t và Khoáng s n. II. V N Đ U TƯ: T ng s : 7.377.043.000đ (B y t , ba trăm b y mươi b y tri u, không trăm b n mươi ba ngàn đ ng ch n). Bao g m: - T ngu n kinh phí s nghi p kinh t đ a ch t: 6.070.450.000đ. Trong đó: kinh phí chuy n t năm 1999 sang: 141.450.000đ. - T ngu n kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c: 1.306.593.000đ III. D ch v đ a ch t và s n xu t khác: 3.000.000.000đ IV. CÁC CH TIÊU KHÁC B có thông báo riêng.
 4. PH L C 2. NHI M V Đ A CH T C TH (Kèm theo quy t đ nh s 75 /2000/QĐ-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2000) đ.v.tính: tri u đ ng D Giá tóan tr đã TT Tên đ tài Kh i Trình N p th c M c tiêu nhi m v đ Nhi m v V n ĐT hi n V n k ho ch SNNCKH đư c đ n SNKTĐ (Ch nhi m) công duy t lưu tr năm 2000 (Tl + BH) duy t h t tài (đ án) năm 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Báo cáo trình duy t, n p lưu trũ 1 Nghiên c u 1997 1/2000 3/2000 1.774 1.382 - H th ng Bư c V: (1- 14,413 36,9 mô hình hóa hóa và bi u 3/2000): các d di n quá Xét duy t, thư ng đ a trình hình s a ch a, hóa ch th thành các d can in n p qu ng ph c thư ng đ a lưu tr . v công tác hóa qu ng đo v b n b ng các đ đ a ch t mô hình c và đi u tra th và tr u khóang s n tư ng. Vi t Nam. - Xây d ng (PTS. Đ các mô hình văn Phi) chu n trên nh ng d li u th c t Vi t Nam. II Nhi m v nghiên c u 2 Nghiên c u 7/97 2001 12/2001 4.331 2.259 - Nghiên Bư c IV (1- 137,250 850,06 ki n t o và c u ki n t o 12/2000): + sinh khóang và sinh Kh o sát B cB . khóang trên đ a ch t và (PGS.TSKH. quan đi m khoáng s n Dương Đ c ki n t o b sung đ i Kiêm). m ng. Sông Đà, Sông Hi n- - Thành l p An Châu, b n đ ki n Lô Gâm, t o và b n Sông Mã, đ sinh Sông H ng. khóang Thành l p ph n B c m tc tđa B t l ch t đ a v t 1/500.000 lý vùng và Thanh Hóa- 1/1.000.000. Nam Đ nh- H i Phòng-
 5. Móng Cái. Kh o sát c t đ i Sông H ng, Sông Đà. + L y và phân tích các lo i m u. + T ng h p tài li u, hoàn thành báo cáo bư c và thành l p các b n đ ki n t o, sinh khoáng và d báo (phác th o l n 2) và các b n đ chuyên hóa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Xây d ng, 1998 - Xây d ng 64,714 197,53 hi u ch nh h s đi u đ nh m c và ch nh ti n đơn giá d lương trong tóan các đơn giá d công trình toán các đ a ch t công trình (Nhi m v đ a ch t. thư ng xuyên) (KS - Xây d ng Lê Văn m i đ nh H p) m c và đơn giá cho các d ng công tác đ a ch t (theo quy t đ nh c a B ). 4 Nghiên c u 1998 9/2001 12/2001 1.797 499 * Nghiên Bư c III (1- 113,028 359,99 thành ph n c u sâu v 12/2000): v t ch t các th ch lu n + Nghiên thành t o ngu n g c c u chi ti t magma theo hư ng b sung Mesozoi - đ nh lư ng theo các Kainozoi và các thành m tc t các khoáng t o magma chu n, kh i s n liên MZ-KZ chu n, thu quan đ i trong đ i Đà th p các Đà l t. l t. d ng m u phân tích (PGS.TS. * Phân chia đ nh lư ng Bùi Minh các ki u đ ch ng
 6. Tâm). magma đ c minh tính trưng (ki u đ ng th ch lu n, magma c a ki u ki n các thành t o) làm t o xâm sáng t l ch nh p s ti n hóa Ankroet và magma MZ- phun trào KZ đ i Đà Đơn L t. Dương. + Nghiên c u * Xác l p chi ti t, thu m i quan h th p các v ngu n d ng m u g c c a các b sung thành t o cho t h p magma MZ- magma KZ đ i Đà phun trào- L t v i các xâm nh p khoáng s n vùng Vũng ch y u là Tàu - Côn Sn, W, Cu, Đ o. + Au.., Nghiên c u thành ph n v t ch t * Đánh gía ti m năng đi m qu ng thi c b c và phân Đà L t, vùng tri n đi m qu ng v ng vàng Trà khoáng s n. Năng và m i liên quan v i magma. + T ng h p tài li u, l p báo cáo bư c III: Thành ph n v t ch t các thành t o magma Mz - Kz và khoáng s n liên quan vùng Lâm Đ ng Vũng Tàu Côn Đ o.
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 Nghiên c u 1998 9/2001 12/2001 1.639 588 * Xác đ nh Bư c III (1- 160,986 377,26 c sinh đ a các phân v 12/2000): t ng và đ a t ng D3- + Đo v chi tư ng đá c C1 trên cơ ti t các m t đ a lý các s qui ph m c t chu n thành t o đ a t ng c a các h tr m tích m i. t ng B n Devon C ng, T c thư ng – * Xác đ nh Tát, Lũng Cacbon h hoàn c nh N m vùng B c Vi t c đia lý Hà Giang Nam. tư ng đá. Cao B ng, h t ng M (TS. Ph m Nhài Tân * Xác đ nh Kim Ngân) ti n đ đ a L p vùng L ng Sơn, t ng cho h t ng B n các khoáng C i Đa s n có liên Niêng, Đá quan. Mài vùng Sơn La và Yên Bái, h t ng Phúc Sơn Nông C ng vùng Thanh Hóa. + L y và phân tích các lo i m u c sinh v t và thành ph n v t ch t. Nghiên c u quan h đ a ch t, tr m tích, các d u hi u tư ng đá c đ a lý các m t c t
 8. nêu trên. + Báo cáo bư c III: Phân chia đ a t ng các tr m tích D3- C1 các vùng Hà Giang, Cao B ng, L ng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa. + Báo cáo tham quan m t c t D3- C1 t i vùng Qu ng Tây Trung Qu c. 6 Nghiên c u 1998 9/2001 12/2001 1.515 355 * Nghiên Bư c III (1- 85,194 300,03 th ch lu n c u th ch 12/2000): + và sinh lu n hi n Kh o sát khóang các đ i các th c đ a thành t o magma các thành magma ki m mi n t o đá ki m ki m Mi n b c Vi t vùng Tây B c Vi t Nam. B c (N m Nam. Xe - Tam * Nghiên Đư ng, (TS. Nguy n c u sinh Mư ng Trung Chí). khoáng c a Hum, các thành thư ng lưu t o đá ki m Sông Đà). g m đá quí, + L y và x hi m, phân tích fluorit, đa các lo i kim Co, m u. Thu Mo.., th p t ng h p tài li u. Hoàn thành * Khoanh vùng tri n báo cáo bư c III: v ng Đ c đi m khoáng s n. các thành t o magma ki m vùng Tây B c và khoáng s n liên quan.
 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 Xác l p các 1998 9/2001 12/2001 1.363 514 * Phân lo i Bư c III (1- 109,363 369,11 lu n c khoáng s n, 12/2000): khoa h c phân c p tài +B sung, đánh giá nguyên tr t ng h p, đ nh lư ng, lư ng x lý tài li u đ nh hư ng khoáng s n đi u tra phát tri n Vi t Nam. khoáng s n vi c s và nư c d ng h p lý * Đánh giá ng m vùng tài nguyên tài nguyên Trung B . khoáng s n khoáng s n, Xây d ng Vi t Nam đ a ch t chương đ n năm kinh t Vi t trình qu n 2020 Nam tr ng lý cơ s d tâm là kim li u, xác l p (TS. Nguy n lo i cơ b n, các tiêu Linh Ng c) kim lo i chu n đánh nh , năng giá tài lư ng nguyên, (than), phân kinh t cho bón, hóa nhóm ch t (apatit, khoáng s n fluorit), kim lo i nguyên li u nh . L y và xi măng, đá phân tích p lát. ki m tra nư c ng m vùng Trung * Xây d ng các lu n c B . + Hoàn khoa h c v thành báo cáo bư c đ nh lư ng III. Báo cáo phát tri n, t ng h p s d ng cho khoáng h p lý tài nguyên s n nhóm kim lo i cơ khoáng s n b n. và b o v môi trư ng đ n năm 2020.
 10. 8 Đánh giá 1998 10/2001 12/2001 1.789 565 * Xác đ nh Bư c III (1- 122,742 364,49 ti m năng đ ch a 12/2000): + vàng và các vàng và các Kh o sát khoáng s n nguyên t chi ti t khác liên khác trong Khu Trà quan v i các thành Thanh (10 các thành t o đá l c km2, đ i t o đá l c, và đá phi n tư ng là đá phi n đen. vàng trong đen đ i đá đen); Qu ng Nam. * Nghiên Khu Núi Vú (TS. Nguy n c u ngu n (15 km2, Ng c Liên, g c, b n đ i tư ng Đ Qu c ch t, cơ ch vàng trong Bình). sinh thành đá l c). các thành Kh o sát t o đá l c, t ng h p đá phi n vùng Tây đen và quá Bà Nà, trình thành Sông Bung t o qu ng - Sông vàng và các Giang. + khoáng s n l y và phân khác có liên tích các lo i quan. m u. + Hoàn thành báo cáo * Xác đ nh các di n bư c III: tích có tri n K t qu nghiên c u v ng vàng b n ch t và các các thành khoáng s n t o đá l c, khác đ t ch c công đá phi n tác ti p đen và đ c đi m theo. khoáng hóa liên quan khu v c Trà Thanh, Núi Vú. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 Nghiên c u 1998 2001 10/2001 1.366 482 *Đánh giá Bư c III(1- 130,073 358,71 đánh giá tri n v ng 12/2000): + ti m năng và qui lu t Kh o sát nguyên li u phân b c a th c đ a keramzit cho các nguyên vùng Bình s n su t v t li u Dương, li u xây keramzit Bình Phư c d ng nh khu v c và Tây khu v c Đông Nam Ninh. + L y Đông Nam B . và phân
 11. B (KS.Vũ tích các lo i Xuân Bách). * Xác đ nh m u. Thu ch t lư ng th p t ng và kh năng h p tài s d ng c a li u. + các nguyên Hoàn thành li u báo cáo keramzit bư c III: cho s n Đánh giá xu t v t li u ch t lư ng xây d ng và kh nh . năng s d ng keramzit khu v c Đông Nam B . 10 Nghiên c u 1998 2001 12/2001 2.256 528 * Xác đ nh Bư c III (1- 129,678 350,59 khoanh đ nh các c u trúc 12/2000): + các c u trúc n sâu có T ng h p n sâu có ti m năng phân tích ti m năng và tri n x lý tài li u qu ng m v ng qu ng đ a v t lý, đ i khâu m đ i đ a ch t - Sông Mã khâu Sông khoáng s n trên cơ s Mã trên cơ đã thu th p. áp d ng t s các d Đo t tellur h p các li u đ a v t trên hai phương lý, đ a ch t, tuy n l pháp h p lý. đ a hóa, trình chu n khoáng s n, 1 (Quỳ (TSKH. vi n thám Châu - Bái Ph m có cơ s Thư ng - Kh an). khoa h c Đ i Cum) đáng tin và tuy n c y; Mô chu n 5 hình hóa (Đông Đi n các c u trúc Biên - Bó n sâu có Xinh) đ ti m năng nghiên c u qu ng hóa; các đ nh D báo ti m lư ng c u năng trúc n sâu khoáng s n 2 tuy n di n tích trên. +Xây chi ti t hóa; d ng các Đ xu t sơ đ , b n phương đ ,m tc t hư ng công đ a v t lý - tác đi u tra đ a ch t n phát hi n và d báo các d ng tài ti m năng nguyên khoáng s n qu ng m n. + Hoàn n sâu trên thành báo di n tích đ i cáo bư c
 12. khâu Sông III: K t qu Mã. nghiên c u khoanh đ nh các c u trúc n sâu có ti m năng qu ng m đ i khâu Sông Mã trên cơ s tài li u bư c II và bư c III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Nghiên c u 1998 10/2001 12/2001 1.384 423 * Thu th p, Bư c III (1- 96,354 359,89 đánh giá nghiên c u 12/2000): + đ c đi m đ a t ng h p tài Hoàn thành ch t môi li u, thi t k kh o sát trư ng đ i b sung m t th c đ a Đ a khô và bán s kh i ch t Th y khô t Nha lư ng NC văntrên Trang đ n c n thi t và di n tích Bình Thu n. l p d toán 13.000 km2 đ làm sáng (ph n B c (TS. Ph m t các đ c Trung B ), Văn Thanh). đi m ĐCMT khoan đ i khô và 675m (ki u bán khô t UNICEP) Nha Trang- và l y m u. Bình Thu n; Thành l p + Thu th p các BĐ t các tài li u l 1/100.000 Đ a ch t vùng nghiên Th y văn c u g m: và môi BĐĐCKS, trư ng liên BĐĐCĐT và quan đ n v phong đ án. hóa, BĐĐM, BĐĐCTV, + Hoàn BĐĐCCT, thành b n BĐĐC môi th o các trư ng, BĐ lo i b n đ : đ nh hư ng Th y đ a s d ng hóa, Hi n h p lý lãnh tr ng ô th đ ph c nhi m, Tài v qui li u th c t ho ch phát t l tri n kinh t
 13. xã h i, khai 1/200.000 thác lãnh ph n B c th và b o Trung B . v môi trư ng vùng + Hoàn nghiên c u. thành báo cáo bư c III: Đánh giá đ c đi m nhi m m n, nhi m b n ph n B c Trung B . 12 Nghiên c u 1998 10/2001 12/2001 1.560 494 * Làm sáng Bư c III (1- 113,032 417,26 đ c đi m t đ c đi m 12/2000): + th y đ a hóa thành ph n Kh o sát nư c dư i hóa h c, th c đ a đ a đ t vùng hi n tr ng ch t th y ven bi n nhi m m n, văn ph n B c B và nhi m b n B c Trung B c Trung c a nư c B . L y và B . dư i đ t phân tích vùng ven m u nư c (TS. Đ bi n B c B 2 đ t trên Tr ng S ). và B c di n tích Trung B . 9000 km2. D báo s Khoan bi n đ i c a 375m và l y chúng theo m u. Thu không gian th p các tài và th i li u liên gian. * Trên quan. + cơ s k t Hoàn thành qu nghiên báo cáo c u, đ xu t bư c III: hư ng b o Đánh giá v và khai đ c đi m thác h p lý nhi m m n, tài nguyên nhi m b n nư c dư i ph n B c đ tc a Trung B . vùng nghiên c u.
 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III Nhi m v đi u tra cơ b n Đo v b n - Đo v l p Bư c V 1482,62 đ đ a ch t b nđ đa (1- và đi u tra ch t t l khóang s n 1/50.000 12/2000): t l trên di n + Đo v 13 1996 3/2001 6/2001 5.584 4.201 1/50.000 tích l pb n nhóm t 2350km2. đ đa Mư ng Tè. ch t và - Tìm ki m tìm ki m (TS. Lê các lo i Hùng) khoáng s n khoáng tr ng tâm là s n 285 vàng và v t km2 l y, li u xây gia công d ng. phân tích m u các - Xác đ nh di n tích có lo i. + tri n v ng. Văn phòng bư c và văn phòng t ng k t, thành l p các lo i b n đ và sơ đ . + Hoàn thành báo cáo t ng k t tháng 12 năm 2000. IV Nhi m v m m i 14 Tr m tích 2000 Th c hi n Thu th p 9,098 56,451 lu n và theo đ tài li u cương tư ng đá đư c duy t xây d ng c đ a lý đ cương các thành nghiên t o tr m c u, trình tích màu duy t đ tu i Jura-Kreta và khoáng s n liên quan Mi n B c Vi t Nam (TS.
 15. Nguy n Xuân Khi n) 15 Đánh giá 2000 Th c hi n Thu th p 13,123 58,007 tai bi n theo đ tài li u cương đ a ch t đư c duy t xây d ng các t nh đ cương ven bi n nghiên mi n c u, trình Trung Vi t duy t Nam t Qu ng Bình đ n Phú Yên- hi n tr ng, nguyên nhân, d báo và đ xu t bi n pháp gi m thi u h u qu (TS. Tr n Tân Văn). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 Đánh giá 2000 Th c hi n Thu th p 7,545 50,706 ti m năng theo đ tài li u cương và giá tr đư c duy t xây d ng s d ng đ cương m ts nghiên khoáng c u, trình ch t công duy t nghi p (điatomit, bentonit, zeolit, kaolin..) vùng Nam Trung B và Tây Nguyên ph c v công – nông
 16. nghi p và x lý môi trư ng (TSKH. Nguy n Ti n Bào) V Nhi m v khác 17 Biên t p 1999 12/2000 200 100 * Hoàn 80,8 xu t b n t thành n i đi n Đ a dung biên ch t.Anh - so n c a Vi t gi i các nhóm thích. chuyên môn; Hoàn thành n i dung biên so n c a t đi n kho ng 30.000 t ti ng Anh sang ti ng Vi t; trình duy t c p trên, biên t p và xu t b n. 18 Biên t p 1999 5/2000 Hoàn thành xu t b n t p biên t p 7 Tuy n t p xu t b n đ a ch t và t p 7 Tuy n khoáng s n. t p đ a ch t và khoáng s n. 19 Đ u tư Mua kính chi u sâu hi n vi đi n tăng cư ng t c a Nh t năng l c nghiên c u c a Vi n Nghiên c u Đ a ch t và Khoáng s n. C ng 1.306,593 6.070,4
Đồng bộ tài khoản