Quyết định số 757/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 757/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 757/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 757/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 757/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai (T trình s 22/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 544/TTr-BT KT ngày 06 tháng 5 năm 2008 và và T trình s 654/TTr- BT KT ngày 16 tháng 5 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 07 t p th và 44 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có nhi u thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Lào Cai; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai(10b) Nguy n T n Dũng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 757/Q -TTg ngày 17/6/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 01.Chi c c Lâm nghi p t nh Lào Cai; 02. B nh vi n a khoa s II, t nh Lào Cai; 03. oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Apatít Vi t Nam; 04. Công ty X s Ki n thi t t nh Lào Cai; 05. Công ty C ph n Xây d ng t nh Lào Cai; 06. Công ty u tư Xây d ng Quy t Ti n, t nh Lào Cai; 07. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Lào Cai; ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2005 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; 08. Ông Trư ng Giang, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lào Cai, t nh Lào Cai; 09. Ông Hoàng Th Dũng, Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n B c Hà, t nh Lào Cai; 10. Ông Bùi H u L i, Phó Bí thư Thư ng tr c Huy n y huy n Bát Xát, t nh Lào Cai; 11. Ông Nguy n Ng c Hinh, Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n Sa Pa, t nh Lào Cai; 12. Ông oàn Qu c B o, Phó Ch t ch H i ng nhân dân huy n B o Th ng, t nh Lào Cai; 13. Ông Nguy n H u Th , Bí thư Huy n y huy n Bát Xát, t nh Lào Cai; 14. Ông Tr n Qu c Huy, Ch t ch y ban nhân dân xã Quang Kim, huy n Bát Xát, t nh Lào Cai; 15. Ông Nguy n Quang Hu n, Phó Ch t ch Công oàn viên ch c t nh Lào Cai; 16. Ông Nguy n H ng c, Trư ng ban Tuyên giáo, ng y kh i cơ quan Dân Chính ng t nh Lào Cai; 17. Ông Văn Lư c, Giám c Trung tâm Thông tin và Dư lu n xã h i, Ban Tuyên giáo T nh y t nh Lào Cai;
  3. 18. Ông Ngô Văn Hinh, Phó Chánh Văn phòng T nh y t nh Lào Cai; 19. Ông Tăng Ng c Phòng, Phó Trư ng ban T ch c T nh y t nh Lào Cai; 20. Ông Phan Anh ng, Trư ng phòng Nghi p v s 2, y ban Ki m tra T nh y t nh Lào Cai; 21. Ông ng Văn Kỳ, Phó Trư ng ban Dân v n và Dân t c T nh y t nh Lào Cai; 22. Bà àm Th Liên, Phó Giám c S Y t t nh Lào Cai; 23. Ông Tr nh Kh c Ng c, Cán b Phòng Biên t p ti ng Vi t, ài Phát thanh - Truy n hình t nh Lào Cai; 24. Ông Ph m Toàn Th ng, Trư ng phòng Phòng Thương binh Xã h i, S Lao ng Thương binh và Xã h i t nh Lào Cai; 25. Ông Nguy n Văn Hà, Phó Hi u trư ng Trư ng Trung c p ngh t nh Lào Cai; 26. Ông Nùng Ch n Phìn, Phó Giám c S Văn hóa Thông tin t nh Lào Cai; 27. Ông Nguy n Ng c L i, nguyên Phó Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em t nh Lào Cai; 28. Ông Nguy n An Ninh, Phó Giám c S Giáo d c và ào t o t nh Lào Cai; 29. Bà Lê Th Lâm, Trư ng khoa Khoa Xã h i, Trư ng Cao ng Sư ph m t nh Lào Cai; 30. Bà inh Th Hưng, Ch t ch H i Liên hi p Ph n t nh Lào Cai; 31. Ông oàn H u Nam, Phó Ch t ch H i Văn h c - Ngh thu t t nh Lào Cai; 32. Ông inh Xuân H ng, Chánh Văn phòng H i Nông dân t nh Lào Cai; 33. Bà ng Th Oanh, Giám c Nhà Thi u nhi t nh Lào Cai; 34. Ông Nguy n Tr ng Thành, Trư ng phòng Phòng Công ch ng s 1 t nh Lào Cai; 35. Ông M c Qu c Thái, Phó Giám c S N i v t nh Lào Cai; 36. Ông ào Duy Nh t, Trư ng phòng Phòng Kinh t ngành, Văn phòng y ban nhân dân t nh Lào Cai; 37. Bà Vũ Th H i, Trư ng phòng Phòng Qu n lý Khoa h c, S Khoa h c và Công ngh t nh Lào Cai; 38. Ông Nguy n Văn B o, Phó Trư ng phòng Phòng Kinh t ngành, S K ho ch và u tư t nh Lào Cai;
  4. 39. Ông Vi Lam Sơn, Phó Ch t ch H i ng nhân dân t nh Lào Cai; 40. Ông Tr nh Văn Thanh, Trư ng ban Ban Văn hóa - Xã h i, H i ng nhân dân t nh Lào Cai; 41. Ông ào Ng c Châu, Chánh Văn phòng S Xây d ng t nh Lào Cai; 42. Ông Nguy n c L i, Phó Trư ng ban Ban Qu n lý Khu ô th m i Lào Cai - Cam ư ng, t nh Lào Cai; 43. Ông Vũ Xuân H ng, Phó Giám c S Thương m i và Du l ch t nh Lào Cai; 44. Bà Nguy n Th H ng Sen, Phó Giám c S Công nghi p t nh Lào Cai; 45. Ông ng Huy Thi u, Chánh Văn phòng S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Lào Cai; 46. Ông Ph m Văn ăng, Phó Giám c Vư n Qu c gia Hoàng Liên, t nh Lào Cai; 47. Ông Vũ Hùng Dũng, Trư ng phòng Phòng Qu n lý Ngân sách, S Tài chính t nh Lào Cai; 48. Ông Tr n Tr ng Xuân, Giám c Công ty X s Ki n thi t t nh Lào Cai; 49. Ông Bùi Văn T t, Phó Giám c Công ty Môi trư ng ô th t nh Lào Cai; 50. Ông Tr n Văn Th nh, Xư ng trư ng Xư ng Thi t k Quy ho ch, Công ty C ph n Tư v n Ki n trúc Quy ho ch Xây d ng t nh Lào Cai; 51. Ông Nguy n Ti n Dũng, Giám c Công ty C ph n Xây d ng t nh Lào Cai. ã có thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản