Quyết định số 79/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
2
download

Quyết định số 79/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2003/QĐ-BNN về Quy định kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam do Bộ trưởngg Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để sửa đổi khoản 2 và 3 Điều 11 bản Quy định kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam ban hành theo QĐ 50/2003/QĐ-BNN ngày 25/3/2003 của Bộ trưởng Bộ BNN&PTNT...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2003/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2003/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 79/2003/QĐ-BNN, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 VÀ 3 CỦA ĐIỀU 11 BẢN QUY ĐNN H KIỂM ĐNN H CHẤT LƯỢN G, DƯ LƯỢN G THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT N HẰM MỤC ĐÍCH ĐĂN G KÝ TẠI VIỆT N AM. BAN HÀN H KÈM THEO QUYẾT ĐNN H SỐ 50/2003/QĐ-BN N N GÀY 25/3/2003 CỦA BỘ TRƯỞN G BỘ N ÔN G N GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N ÔN G THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 của Điều 11 bản Quy định kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích đăng ký tại Việt N am. (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2003/QĐ-BN N ngày 25/3/2003 của Bộ trưởng Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn) như sau: 1. Khoản 2 của Điều được sửa đổi như sau: Khảo nghiệm diện rộng là khảo nghiệm tiến hành trên quy mô lớn, có diện tích từ 300 đến 500 m2/ô khảo nghiệm, không nhắc lại; phải tiến hành ở 2 vùng sản xuất nông nghiệp (miền Bắc và miền N am), mỗi vùng ít nhất ở một địa điểm và tiến hành trong một vụ sản xuất. Đối với cây trồng hoặc dịch hại chỉ có ở một vùng sản xuất nông nghiệp thì phải tiến hành khảo nghiệm ít nhất tại hai địa điểm điển hình trong vùng sản xuất đó. Đối với cây lâu năm và đối tượng khảo nghiệm đặc biệt (dịch hại nông sản trong kho, sâu bệnh hại rừng, ) thì kích thước ô khảo nghiệm thực hiện theo quy trình khảo nghiệm chuyên ngành. 2. Khoản 3 của Điều 11 được sửa đổi như sau:
  2. Đối với thuốc bảo vệ thực vật phải xác định thời gian cách ly được tiến hành ở hai vùng sản xuất nông nghiệp (miền Bắc và miền N am), mỗi vùng ít nhất ở một địa điểm và trong 2 vụ sản xuất. Đối với cây trồng chỉ có ở một vùng sản xuất nông nghiệp thì tiến hành xác định thời gian cách ly tại 2 địa điểm trong vùng sản xuất đó. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phNm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở N ông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Bùi Bá Bổng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản