Quyết định số 79/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 79/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2004/QĐ-UB về việc: Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các xã: Lệ Chi, Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 79/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C: BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ VÀ KHU PH TR C M CÔNG NGHI P TH C PH M HAPRO, T L 1/2000 T I CÁC XÃ: L CHI, KIM SƠN - HUY N GIA LÂM - HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c quy t nh s 74/1999/Q -UB ngày 1/9/1999 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c Phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm (ph n s d ng t và Giao thông); Căn c Quy t nh s 78/2004/Q -UB ngày 20/5/2004 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c ph m HAPRO, t l 1/2000 t i các xã: L Chi, Kim Sơn, huy n Gia Lâm, Hà N i; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO, t l 1/2000 t i các xã: L Chi, Kim Sơn , huy n Gia Lâm - Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch U ban nhân dân các xã: L Chi, Kim Sơn, Giám c Công ty s n xu t, d ch v và Xu t nh p khNu Nam Hà N i, Th trư ng các Ban, Ngành các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ VÀ KHU PH TR C M CÔNG NGHI P TH C PH M HAPRO, T L : 1/2000 T I CÁC XÃ: L CHI, KIM SƠN, HUY N GIA LÂM – HÀ N I (Ban hành theo quy t nh s 79/2004/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng Quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO, t l 1/2000 t i các xã: L Chi, Kim Sơn - Huy n Gia Lâm - Hà N i ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 78/2004/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong a bàn Khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO còn ph i tuân th theo các quy nh pháp lu t khác c a Nhà nư c có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu nhà và Khu ph tr c m CNTP HAPRO theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i, ph m vi và quy mô l p quy ho ch:
  3. Khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO n m trong a gi i hành chính các xã: L Chi, Kim Sơn - Huy n Gia Lâm - Hà N i. * Ph m vi: + Phía B c giáp Cánh ng xã L Chi, phía Tây B c giáp mương B c H i ( ư ng vành ai 4 d ki n). + Phía Nam giáp ư ng 181. + Phía ông giáp khu công nghi p HAPRO ã ư c phê duy t. + Phía Tây giáp cánh ng xã Kim Sơn. T ng di n tích khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO: 352.405 m2 i u 6: T ng di n tích t quy ho ch : 352.405 m2 Bao g m : + t t m giao m ư ng 181 (t m giao qu n lý) : 8.779 m2 + t ư ng khu v c : 14.734 m2 + t ư ng thành ph (vành ai 4) và mương B c H i : 48.505 m2 - Di n tích mương B c Hưng H i : 9.449 m2 - Di n tích t ư ng vành ai 4 : 39.056 m2 + Di n tích t cây xanh cách ly : 19.048 m2 + Khu ch c năng g m 2 khu : 261.339 m2 - Khu ph tr : 139.716 m2 - Khu nhà : 121.623 m2 *. Khu ph tr : có di n tích: 139.716 m2 (100%) g m các ch c năng sau: - t công trình h n h p : 21037m2 (15,06%) (Ph c v cho khu v c) - t trư ng d y ngh : 17483m2 (12,51%) (874 ch h c) - t cây xanh vui chơi gi i trí : 36560m2 (26,17%) - t giao thông : 17668m2 (12,65%) (M t c t ngang t 17.5 m n 30m) - t công trình u m i HTKT : 2519m2 (1,80%) (Tr m nư c) - t các xư ng th c nghi m : 29041m2 (20,79%) - t khu chuNn b gi ng : 5769m2 (4,12%) - t khu Vư n ươm ch bi n và óng gói bao bì Hà N i : 9639m2 (6,90%)
  4. *. Khu nhà : T ng di n tích: 121 623 m2 (100%) g m các ch c năng: - t công trình văn hoá, y t : 1048m2 (0,86%) - t cây xanh TDTT : 5760m2 (4,74%) - t giao thông : 17956m2 (14,76%) + t ư ng : 15146m2 + t bãi xe : 2810m2 - t nhà tr , m u giáo : 7959m2 (6,54%) - t trư ng h c (TH, THCS) : 13266m2 (10,91%) - t : 75634m2 (62,19%) i u 7. t xây d ng Trung tâm thương m i (ký hi u HH) di n tích: 21037 m2 H DTXD Ký DT T ng STT Ch c năng M XD s hi u t cao SD (m2) (%) (m2) (T ng) (l n) t xây d ng trung 1 HH thương m i 21037 40 5 2.00 8414.80 - Các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 8: t xây d ng trư ng d y ngh (ký hi u TH3) di n tích: 17483 m2 H Ký DT T ng STT Ch c năng M XD s DTXD hi u t cao SD (%) (m2) (m2) (T ng) (l n) 1 TH3 Trư ng d y ngh 17483 35 2 0.70 6119.05 + Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình dáng và hư ng công trình ph i tuân th úng theo quy ph m thi t k trư ng h c m b o i u k n t t nh t cho d y và h c. i u 9: t u m i h t ng k thu t (ký hi u HTKT) di n tích:2519 m2
  5. H DT T ng M XD s DTXD Ký t cao STT Ch c năng SD hi u (%) (m2) (m2) (T ng) (l n) t h t ng k thu t 1 HTKT (tr m nư c) 2519 20 1 0.20 503.80 Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t, chi u cao công trình. i u 10: t cây xanh, vui chơi gi i trí (ký hi u CX2) di n tích: 36560m2 H DT T ng M XD s DTXD Ký t cao STT Ch c năng SD hi u (%) (m2) (m2) (T ng) (l n) t cây xanh, vui chơi 1 CX2 gi i trí 36560 + Cây ư c tr ng xen k các t ng tán nh m m b o c i t o t t vi khi h u cho c m công nghi p. Các công trình vui chơi gi i trí xây d ng ây ph i có phong cách ki n trúc phù h p v i c nh quan xung quanh, t o hi u qu t t nh t ph c v nhu c u gi i trí cho công nhân trong khu công nghi p và khu v c. i u 11: t xây d ng các xí nghi p x n xu t th c nghi m, tr i chuNn b g ng, vư n ươm ch bi n th c phNm và óng gói bao bì Hà N i 6 ô t (ký hi u TG, VO, XNSX1-XNXS4) t ng di n tích: 44449 m2 H DT T ng M XD s DTXD t cao STT Ký hi u Ch c năng SD (%) (m2) (m2) (T ng (l n) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 TG t tr m chuNn b gi ng 5769 50 1 0.50 2884.50 t vư n ươm ch bi n th c phNm và óng gói 2 VO bao bì Hà N i 9639 45 2 0.90 4337.55 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Xí nghi p SX th c 3 XNSX1 nghi m 1 11069 50 1 0.50 5534.50
  6. Xí nghi p SX th c 4 XNSX2 nghi m 2 6762 45 2 0.90 3042.90 Xí nghi p SX th c 5 XNSX3 nghi m 3 6007 50 2 1.00 3003.50 Xí nghi p SX th c 6 XNSX4 nghi m 4 5203 45 1 0.45 2341.35 - Các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 12: t công c ng c ng ơn v : nhà văn hoá, tr m y t (ký hi u TT) có di n tích 1048 m2. Di n H Dân Di n M t T ng tích s s Ký tích cao TT Ch c năng SD hi u XD ngư i, (m2) (%) (T ng) (l n) HS (m2) t DVTM, nhà văn 1 TT hoá, y t 1048 25 2 0.50 262.00 Các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Trong khuôn viên tc a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình. i u 13: t trư ng h c g m 2 ô t (ký hi u TH1 và TH2) có di n tích 13.266m2 b trí trung tâm khu nhà . Di n H Dân Di n M t T ng tích s s Ký tích cao TT Ch c năng SD hi u XD ngư i, (m2) (%) (T ng) (l n) HS (m2) 1 TH1 Trư ng ti u h c 6271 20 2 0.40 418 1254.20 Trư ng trung h c 2 TH2 cơ s 6995 20 2 0.40 389 1399.00 + Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình dáng và hư ng công trình c n tuân th úng theo quy ph m thi t k trư ng h c m b o i u ki n t t nh t cho d y và h c. i u 14: t nhà tr m u, giáo g m 2 ô t (ký hi u NT và MG ) có di n tích 7959m2.
  7. Di n H Dân Di n M t T ng tích s s Ký tích cao TT Ch c năng SD hi u XD ngư i, (m2) (%) (T ng) (l n) HS (m2) 1 NT Nhà tr m u, giáo 3916 30 2 0.60 196 1174.80 2 MG Nhà tr m u, giáo 4043 30 2 0.60 162 1212.90 Khi thi t k , xây d ng: công trình ph i có hình th c ki n trúc p, phù h p v i tính ch t công trình. T ch c tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên. i u 15: t cây xanh th d c th thao (ký hi u CX1) có di n tích 5760 m2. Di n H Dân Di n M t T ng tích s s Ký tích cao TT Ch c năng SD hi u XD ngư i, (m2) (%) (T ng) (l n) HS (m2) t cây xanh th d c 1 CX1 th thao 5760 Tr ng cây xanh xen k các t ng tán nh m m b o c i t o t t vi khí h u. B trí các công trình th d c th thao ph c v hàng ngày cho dân cư trong khu v c. B trí các ki t nh bán sách báo, hoa ... ph i có phong cách ki n trúc phù h p v i c nh quan xung quanh, t o hi u qu t t nh t ph c v nhu c u gi i trí cho công nhân và nhân dân trong vùng. i u 16: t nhà bao g m 7 ô t (ký hi u NOC1, NOC2, BT1, BT2, BT3, NOTDC1, NOTDC2) có t ng di n tích: 75 634 m2. Dân H Di n tích Di n M t T ng s TT Ký hi u Ch c năng s tích cao SD XD ng- (m2) (%) (T ng) ư i, (l n) (m2) HS Nhà chuyên gia 1 BT1 & nhà bi t th 16884 45 3 1.35 760 7597.80 Nhà bi t th , 2 BT2 nhà có vư n 12234 47 3 1.41 575 5749.98 Nhà bi t th , 3 BT3 nhà có vư n 14125 47 3 1.41 664 6638.75
  8. 4 NOC1 Nhà cao t ng 8260 40 5 2.00 472 3304.00 5 NOC2 Nhà cao t ng 7531 38 5 1.90 409 2861.78 6 NOTDC1 Nhà tái nh cư 7223 50 3 1.50 271 3611.50 7 NOTDC2 Nhà tái nh cư 9377 50 3 1.50 352 4688.50 T ng c ng 75634 34452.31 + Các yêu c u v ki n trúc và h t ng k thu t: Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Các công trình nhà cao t ng: t ng 1 ư c s d ng là d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. Khu v c dân cư n m trên tr c ư ng quy ho ch, khi c i t o, ch nh trang ph i tuân th theo các ch tiêu quy ho ch. i u 17: H th ng giao thông : - M ng lư i ư ng : + ư ng 181 là ư ng giao thông i ngo i c a khu v c liên h gi a huy n Gia Lâm v i các huy n Thu n Thành, Gia Lương (t nh B c Ninh), ư c m r ng kho ng 30 m trên cơ s ư ng 181 hi n nay . + ư ng vành ai 4 ư c d ki n hành lang d tr kho ng t 100 n 105m. + Ph i dành di n tích d tr cho d án khu v c nút giao thông khác c t gi a ư ng 181 và ư ng vành ai 4. Qui mô ư ng vành ai 4, ư ng 181 và nút giao thông này s th c hi n theo d án riêng. Giao thông liên h gi a hai khu nhà và ph tr s ư c i u ch nh khi ư ng vành ai 4 và nút giao thông nêu trên ư c c p có thNm quy n phê duy t d án u tư xây d ng. + Các tuy n ư ng trong khu nhà và khu ph tr : - ư ng nhánh r ng 17,5 m là tr c giao thông chính liên h gi a khu ph tr và khu nhà . - Các ư ng nhánh có m t c t t 15,5m; 13,5m; có lòng ư ng r ng 5.5m-7.5m v a hè r ng t i thi u 2.5 m, m ng lư i giao thông n i b ư c thi t k hoàn ch nh ng b , m b o yêu c u s d ng và phù h p v i Tiêu chuNn và Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Ngoài ra còn có ư ng vào nhà r ng: 7,5m – 10m. - Bãi xe (P1, P2,P3, P4) c a khu và khu ph tr b trí g n khu v c d ch v công c ng trung tâm khu và khu ph tr , ư c tính toán ch xe theo quy chuNn quy ph m.
  9. i u 18: San n n thoát nư c mưa: + Cao n n kh ng ch t 6,25 n 6,65m, d c d n v phía mương B c H i. + Tuy n c ng thoát nư c chính có ư ng kính D=1000mm n 1500mm, b trí d c ư ng trong khu nhà và khu ph tr v phía mương B c H i. + Tuy n c ng nhánh D=600mm n 800mm. i u 19: H th ng c p nư c: - Ngu n c p nư c cho khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO ư c l y t tr m bơm hi n có (công su t Q=400m3/ng ), ph i ư c nâng công su t lên t i thi u Q= 2000m3/ng áp ng nhu c u s d ng nư c c a khu v c. - M ng lư i ư ng ng truy n d n b trí theo m ng vòng v i ư ng kính F=250 - 100. Các ng phân ph i b trí ng m d c theo tr c ư ng n i b , c p nư c n t ng ô t. - Các nhà cao t ng (5 t ng) ư c c p nư c thông qua h th ng b ch a, tr m bơm tăng áp c c b ( quy mô công su t, v trí c th c a tr m bơm b ch a s ư c th hi n d án u tư). - C p nư c ch a cháy l y t m ng c p nư c sinh ho t, các h ng c u ho ư c b trí d c theo các tuy n ư ng phân khu v c, ư ng nhánh v i kho ng cách theo quy nh. Ngoài ra, i v i khu công nghi p ph i có các b ngàm ch a nư c d tr cho c u ho . i u 20: H th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng: + H th ng thoát nư c mưa c a khu và khu ph tr HAPRO sau khi s lý ư c thoát ra mương B c H i. + Thoát nư c th i ư c thi t k h th ng riêng, ư c x lý sơ b qua b bán t ho i, thoát ra h th ng c ng thoát nư c th i chung c a khu và khu ph tr HAPRO r i t ó qua tr m x lý c c b th i ra mương B c H i. + Rác th i trong khu nhà ư c thu gom vào nơi quy nh (các b rác, thùng ch a rác ư c b trí theo kho ng cách h p lý),), sau ó ư c v n chuy n n khu x lý rác th i c a Thành ph theo h p ng v i Công ty môi trư ng. + Trong khu ph tr , rác th i ư c thu gom theo quy nh i v i rác th i trong C m công nghi p th c phNm và h p ng v i Công ty môi trư ng v n chuy n n khu x lý rác c a Thành ph . i u 21: H th ng c p i n: - Ngu n i n c p cho khu quy ho ch ư c l y t tuy n 22KV ( DK) t khu công nghi p Phú Th .
  10. - Xây d ng tuy n cáp ng m 22KV d c theo tr c ư ng nhánh trong khu và khu ph tr c p cho 7 tr m công su t t 630KVA n 1600KVA. - Chi u sáng ư ng b ng èn cao áp thu ngân ho c halogel. Xây d ng tuy n cáp i n ng m chi u sáng d c theo các tuy n ư ng quy ho ch cách mép bó v a 0,5 m có t ng chi u dài tuy n: 6524m. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 22: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 23: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t và i u l này t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 24: án quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO, t l 1/2000 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. - UBND Thành ph - S Quy ho ch Ki n trúc - S Xây d ng - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - UBND huy n Gia Lâm - Công ty S n xu t D ch v và Xu t nh p khNu Nam Hà N i
Đồng bộ tài khoản