Quyết định số 8102/QĐ-UB-NCVX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 8102/QĐ-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 8102/QĐ-UB-NCVX về việc giao cho Ủy ban nhân dân Quận 1, Quận 5 và huyện Củ Chi tổ chức lại hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo mô hình mới (1 dấu, 1 cửa) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 8102/QĐ-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 8102/Q -UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 1995 QUY T NNH V VI C GIAO CHO UBND QU N 1, QU N 5 VÀ HUY N C CHI T CH C VÀ HO T NG THÍ I M THEO MÔ HÌNH M I (1 D U, 1 C A) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c văn b n s 6194/CCHC ngày 30/10/1995 c a Văn phòng Chính ph , v vi c cho phép thí i m t ch c l i ho t ng c a y ban nhân dân qu n huy n thu c thành ph H Chí Minh ; QUY T NNH i u 1 .- Nay giao cho y ban nhân dân Qu n 1, Qu n 5 và huy n C Chi t ch c l i ho t ng c a y ban nhân dân qu n, huy n theo mô hình m i (1 d u, 1 c a). i u 2.- y ban nhân dân Qu n 1, Qu n 5, huy n C Chi ti n hành s p x p l i các phòng ban chuyên môn tr c thu c v cùng chung m t tr s , s p x p cán b , tinh g n l i biên ch , nâng cao hi u qu ho t ng, t ch c ti p dân và gi i quy t các yêu c u c a nhân dân theo mô hình m i, m b o nhanh, d t i m, t o nhi u thu n l i cho nhân dân. y ban nhân dân Qu n 1, Qu n 5, huy n C Chi so n th o các quy ch : a) Quy ch làm vi c m t c a. b) Phương án s p x p t ch c nhân s các phòng, ban chuyên môn c a qu n, huy n. c) Quy ch v vi c y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n i v i các Trư ng phòng ban chuyên môn tr c thu c và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/12/1995. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Qu n 1, Qu n 5, huy n C Chi và th trư ng các s ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.-
  2. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang
Đồng bộ tài khoản