Quyết định số 81-QĐ/TW

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
187
lượt xem
14
download

Quyết định số 81-QĐ/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81-QĐ/TW về việc bổ sung thẩm quyền thi hành kỷ luật của Ủy ban kiểm tra trung ương đối với Đảng viên trong "hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng" ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81-QĐ/TW

  1. BAN CH P HÀNH TRUNG NG C NG S N VI T NAM ƯƠNG ******* ***** S : 81-Q /TW Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH B SUNG TH M QUY N THI HÀNH K LU T C A Y BAN KI M TRA TRUNG ƯƠNG IV I NG VIÊN TRONG "HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUY NNH V CÔNG TÁC KI M TRA, GIÁM SÁT VÀ K LU T C A NG" BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 25-Q /TW, NGÀY 24-11- 2006 C A B CHÍNH TRN B CHÍNH TRN Căn c i ul ng khóa X; Căn c Quy ch làm vi c c a Ban Ch p hành Trung ương, B Chính tr và Ban Bí thư khóa X, Quy ch làm vi c c a y ban Ki m tra Trung ương khóa X; Xét ngh c a y ban Ki m tra Trung ương, QUY T NNH i u 1. B sung vào cu i i m 4, i u 36 trong "Hư ng d n th c hi n các quy nh v công tác ki m tra, giám sát và k lu t ng" ban hành kèm theo Quy t nh s 25- Q /TW, ngày 24-11-2006 c a B Chính tr m t o n nói v thNm quy n thi hành k lu t c a y ban Ki m tra Trung ương i v i ng viên như sau: " y ban Ki m tra Trung ương có thNm quy n quy t nh các hình th c k lu t khi n trách, c nh cáo c p y viên t nh, thành y và ng y tr c thu c Trung ương (k c bí thư, phó bí thư, y viên ban thư ng v ), ng viên là cán b thu c di n B Chính tr , Ban Bí thư qu n lý nhưng không ph i là y viên Ban Ch p hành Trung ương. Quy t nh các hình th c k lu t i v i các trư ng h p khác theo quy nh c a i u l ng". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các c p y, y ban ki m tra các c p, các t ch c ng và ng viên có trách nhi m th c hi n quy t nh này. T/M B CHÍNH TRN Nơi nh n: - Các t nh, thành y, - Các ban ng, ban cán s ng, ng oàn, ng y tr c thu c Trung ương, - Các ng chí y viên Ban Ch p hành Trung ương, - Lưu Văn phòng Trung ương. Trương T n Sang
Đồng bộ tài khoản