Quyết định số 82/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 82/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2006/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 82/2006/Q -BNN Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2006 QUY T Đ NH THÀNH L P CHI C C KI M DNCH NG V T VÙNG L NG SƠN TR C THU C C C THÚ Y TRÊN CƠ S TR M KI M DNCH NG V T NG ĂNG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y, ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng 1. Thành l p Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn tr c thu c C c Thú y trên cơ s Tr m Ki m d ch ng v t ng ăng (L ng Sơn). 2. Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn th c hi n ch c năng ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh Vi t Nam qua các c a khNu, ga, sân bay, b n c ng, bưu i n qu c t trên a bàn t nh L ng Sơn và Cao B ng; hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n công tác ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t t i các c a khNu óng t i các t nh L ng Sơn và Cao B ng. 3. Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c hư ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c, ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tr s c a Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn óng t i thành ph L ng Sơn. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh.
  2. 2. Theo dõi, phát hi n, giám sát tình hình d ch b nh ng v t xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh Vi t Nam trong ph m vi ư c phân công. 3. Ki m tra các a i m cách ly ki m d ch, theo dõi cách ly ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t xu t khNu, nh p khNu theo phân công c a C c Thú y. 4. Ki m tra v sinh thú y các phương ti n v n chuy n, d ng c ch a ng, bao gói ng v t, s n phNm ng v t; hư ng d n th c hi n v sinh thú y; kh trùng, tiêu c theo quy nh. 5. Tr c ti p x lý ho c hư ng d n, giám sát vi c x lý các ch t th i, phương ti n v n chuy n, d ng c ch a ng, ng v t, s n phNm ng v t theo quy nh. 6. C p và thu h i gi y ch ng nh n v ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t và v sinh thú y theo hư ng d n c a C c Thú y. 7. Qu n lý các Tr m Ki m d ch ng v t c a khNu, ga, sân bay, b n c ng, bưu i n qu c t theo phân công c a C c Thú y. 8. Ki m tra vi c th c hi n công tác ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t t i các c a khNu trên a bàn. 9. Th c hi n chương trình c i cách hành chính theo yêu c u c a C c Thú y và theo m c tiêu, n i dung chương trình c i cách hành chính c a B . 10. Th c hi n thu, n p phí và l phí theo quy nh. 11. Qu n lý t ch c, cán b , lao ng, tài chính, tài s n c a Chi c c theo quy nh. 12. Ch p hành ch thông tin, báo cáo nh kỳ, t xu t theo quy nh c a C c Thú y. 13. Th c hi n nhi m v khác do C c trư ng C c Thú y phân công, u quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn có Chi c c trư ng và Phó Chi c c trư ng do C c trư ng C c Thú y b nhi m, mi n nhi m theo quy nh và phân c p qu n lý cán b c a B . Chi c c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v ho t ng c a Cơ quan Chi c c và th c hi n nhi m v ư c giao. Phó Chi c c trư ng giúp vi c Chi c c trư ng, ch u trách nhi m trư c Chi c c trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c Chi c c trư ng phân công. 2. B máy qu n lý:
  3. a) Phòng T ng h p b) Phòng Ki m d ch c) Phòng Xét nghi m 3. Các ơn v tr c thu c: a) Tr m Ki m d ch ng v t ng ăng b) Các Tr m Ki m d ch ng v t c a khNu, ga, sân bay, b n c ng, bưu i n qu c t khác trên a bàn t nh L ng Sơn và Cao B ng. Các Tr m Ki m d ch ng v t quy nh t i Kho n 3 i u 3 có con d u riêng th c hi n nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. B u quy n C c trư ng C c Thú y quy nh nhi m v c a b máy qu n lý, Tr m Ki m d ch ng v t hi n có và ký quy t nh thành l p các Tr m Ki m d ch ng v t c a khNu, ga, sân bay, b n c ng, bưu i n qu c t tr c thu c Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn. Biên ch c a Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn do C c trư ng C c Thú y b trí theo ch tiêu biên ch B giao cho C c. Giao C c trư ng C c Thú y qu n lý vi c thu h i và n p l i con d u c a Tr m Ki m d ch ng v t ng ăng cho cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký m u d u theo quy nh. i u 4. Trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 404 NN-TCCB/Q ngày 29 tháng 4 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm v vi c i tên Tr m Ki m d ch ng v t xu t nh p khNu L ng Sơn thành Tr m Ki m d ch ng v t ng ăng (L ng Sơn); Quy t nh s 08/1999/Q -BNN-TCCB ngày 12 tháng 01 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v h th ng t ch c Tr m Ki m d ch ng v t c a khNu t i t nh L ng Sơn. 2. C c trư ng C c Thú y hư ng d n chi ti t thi hành Quy t nh này. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Chi c c trư ng Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 4; - Các B : Công an, Qu c phòng, Tài chính; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n QPPL); - UBND t nh, TP tr c thu c TW liên quan;
  4. - Các V , C c, Thanh tra, VP thu c B ; - Công báo Chính ph ; - Lưu: VP, TCCB. Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản