Quyết định số 89/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định số 89/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường an ninh, quốc phòng khu vực 33 xã và 1 thị trấn vùng cao biên giới tỉnh Hà Giang do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 05 năm 1998 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ TĂNG CƯ NG AN NINH, QU C PHÒNG KHU V C 33 XÃ VÀ 1 THN TR N VÙNG CAO BIÊN GI I T NH HÀ GIANG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét t trình s 1390/UB-CV ngày 13 tháng 11 năm 1997 c a y ban nhân dân t nh Hà Giang và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 2569/BKH-VPT ngày 21 tháng 4 năm 1998, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t "Chương trình t ng th phát tri n kinh t - xã h i và tăng cư ng an ninh, qu c phòng 33 xã và 1 th tr n vùng cao biên gi i t nh Hà Giang" v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. Ph m vi và a i m : a bàn th c hi n Chương trình g m 33 xã và 1 th tr n thu c 7 huy n : Mèo V c, ng Văn, Yên Minh, Qu n B , Hoàng Su Phì, V Xuyên, Xín M n. T ng di n tích toàn vùng là 118.514 ha v i 11.930 h , trên 71.000 ngư i, bao g m : Các xã Thư ng Phùng, Xín Cái và Sơn Vĩ thu c huy n Mèo V c, - Các xã Lũng Cú, Ma Lé, Lũng Táo, ng Văn, Xà Phìn, Ph Là, S ng Là, Phó Cáo và th tr n Phó B ng thu c huy n ng Văn; Các xã Phú Lũng, Th ng M , B ch ích và Na Khê thu c huy n Yên Minh. Các xã Bát i Sơn, Nghĩa Thu n, Tùng Vài, T Ván, Cao Mã P thu c huy n Qu n B . Các xã B n Máy, Thàng Tìn, Thèn Chu Phì và Ph Là thu c huy n Hoàng Su Phì. Các xã Minh Tân, Thanh Thu , Thanh c, Xín Ch i, Lao Ch i thu c huy n V Xuyên. Các xã Pà V y S , Xín M n, Nàn X n, Chí Cà thu c huy n Xín M n. 2. M c tiêu c a Chương trình
  2. a) Phát tri n kinh t - xã h i : V kinh t : Ny m nh s n xu t nông, lâm nghi p, chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi theo hư ng s n xu t nông - lâm s n hàng hóa; trư c m t phát phá b cây thu c phi n nh ng nơi còn gieo tr ng, t p trung phát tri n cây lương th c và chăn nuôi i gia súc ... ng th i có k ho ch t n d ng t ai tr ng chè, cây ăn qu , cây dư c li u; th c hi n giao t, giao và khoán r ng t i t ng h gia ình, xây d ng nông thôn m i nh m n nh dân cư và s n xu t, gi m nhanh s h ói. Xây d ng cơ s h t ng : Ưu tiên u tư nâng c p c i t o và xây d ng m i h th ng ư ng giao thông nh t là các tuy n ra các c a khNu, tuy n hành lang biên gi i; ti p t c xây d ng các công trình thu l i, thu i n nh , c p nư c ăn và nư c s n xu t, thông tin liên l c, phát thanh truy n hình, trư ng h c và tr m y t xã. V xã h i : T p trung gi i quy t nh ng v n b c xúc nh t là giáo d c, y t nh m nâng cao trình dân trí i s ng văn hóa tinh th n c a ng bào các dân t c vùng cao biên gi i xoá mù ch , ph c p văn hóa c p 1 cho thanh niên, chăm sóc t t s c kho cho ng bào. b) B o m an ninh, qu c phòng. Nhanh chóng hoàn thành d t i m vi c rà phá mìn các vùng t còn mìn ưa vào s n xu t nông nghi p, n nh các i m dân cư sát biên gi i. u tư xây d ng các n biên phòng, các c a khNu, trư c m t là nhà , thông tin liên l c, nư c ăn ... t o i u ki n th c hi n t t nhi m v ư c giao. 3. T ch c qu n lý th c hi n Chương trình : y ban nhân dân t nh Hà Giang l p Ban ch o Chương trình do m t ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh làm Trư ng ban, lãnh o các ngành ch c năng liên quan c a t nh làm thành viên. S K ho ch và u tư t nh Hà Giang làm nhi m v thư ng tr c giúp t nh và các B , ngành Trung ương ph i h p các Chương trình, d án c a Nhà nư c trên a bàn vùng th c hi n Chương trình. i u 2. Căn c nh ng n i dung chính nêu trên, giao y ban nhân dân t nh Hà Giang ch o l p các d án u tư các công trình c th trong Chương trình t ng th d a trên vi c l a ch n các n i dung ưu tiên c p bách khác nhau i v i m i xã. Các B , ngành Trung ương có liên quan có trách nhi m tham gia giúp t nh m b o tính ng b c a d án trên cùng m t a bàn. Vi c thNm nh, phê duy t d án ph i tuân theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng cơ b n. Căn c d án u tư các công trình trong Chương trình t ng th ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, B K ho ch và u tư b trí k ho ch v n hàng năm. i u 3. y ban nhân dân t nh Hà Giang v n d ng các chính sách, ch ra nh ng bi n pháp c th trong vi c th c hi n Chương trình t ng th này; ng th i ph i h p v i các B , ngành Trung ương có liên quan nghiên c u trình Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng chính sách mang tính c thù c a các d án thu c Chương trình nh m n nh, phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng ng bào các dân t c góp ph n b o v an ninh, qu c phòng vùng biên gi i.
  3. Ngu n v n th c hi n Chương trình : Ngoài ngu n v n ngân sách, t nh ư c huy ng các ngu n v n khác theo quy nh hi n hành (v n t có, v n vay, v n huy ng trong nhân dân ...). i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Trư ng ban ch o phát tri n kinh t - xã h i t nh Hà Giang và huy n Mư ng Tè c a Chính ph ; Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Giang; Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TH TƯ NG CHÍNH PH - Thư ng v B Chính tr , - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Văn hóa - Thông tin, Qu c phòng, Y t , N i v , Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giáo d c và ào t o, Thương m i, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ngo i giao, - T ng c c H i quan, Phan Văn Kh i - y ban Dân t c và Mi n núi, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - B Tư l nh b i Biên phòng, - Ban Biên gi i Chính ph , - Trư ng ban ch o phát tri n KT-XH t nh Hà Giang và huy n Mư ng Tè c a Chính ph , - T nh u , H ND, UBND t nh Hà Giang, - Công báo, - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, các V : KTTH, KTN, NC, TH, - Lưu : PI, Văn thư.
Đồng bộ tài khoản