Quyết định số 93-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 93-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 93-H BT Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 93 - H BT NGÀY 26-9-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ THU C T NH TÂY NINH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Tây Ninh, QUY T NNH i u 1: Phân v ch a gi i m t s xã c a các huy n Tân Biên, Gò D u và th xã Tây Ninh thu c t nh Tây Ninh như sau: 1. Huy n Tân Biên: a. Thành l p xã Tân Hi p, xã Thanh Nghĩa và xã Tân Th nh (1). b. Chia xã Trà Vông thành ba xã l y tên là xã Tân Phong, xã M Công và xã Trà Vông (1). 2. Huy n Gò D u: Thành l p xã Phư c ông g m có p Phư c c c a xã Phư c Th nh và các p Cây Tr c, Su i Cao c a xã Thanh Phư c (1). 3. Th xã Tây Ninh: Thành l p xã Bình Minh (1). i u 2: ng chí Ch t ch U ban Nhân dân t nh Tây Ninh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các xã. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản