Quyết định số 99-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 99-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Hà trung, Ngọc lạc, Thường xuân và Triệu sơn thuộc tỉnh Thanh hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99-H BT Hà N i ngày 03 tháng 6 năm 1988 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N C A CÁC HUY N HÀ TRUNG, NG C L C, THƯ NG XUÂN VÀ TRI U SƠN THU C T NH THANH HOÁ H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Thanh Hoá và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay phân v ch l i a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a các huy n Hà Trung, Ng c L c, Thư ng Xuân và Tri u Sơn thu c t nh Thanh Hoá như sau: A. Huy n Hà Trung: Tách 38,2 hécta di n tích t nhiên c a xã Hà Bình 52,9 hécta di n tích t nhiên v i 625 nhân khNu c a xã Hà Ninh ; 61,4 hécta di n tích t nhiên v i 490 nhân khNu c a xã Hà Phong và 8,7 hécta di n tích t nhiên v i 320 nhân khNu c a xã Hà Ng c cùng 4.470 nhân khNu là cán b , công nhân viên và ngư i ăn theo thành l p th tr n Hà Trung (th tr n huy n l ). Th tr n Hà Trung có t ng di n tích t nhiên 161,2 hécta v i 5.905 nhân khNu. a gi i th tr n Hà Trung phía ông giáp thôn Thư ng Thôn c a xã Hà Phong và Thôn Ninh Thôn c a xã Hà Ninh; phía tây giáp thôn Tr n Thôn c a xã Hà Ng c, thôn Trang Các c a xã Hà Phong và h ng úng c a xã Hà Bình; phía nam giáp sông Lèn; phía b c giáp thôn N i Thư ng c a xã Hà Bình. Sau khi phân v ch a gi i hành chính: - Xã Hà Bình có 4 thôn Nhân Lý, Yên N i, Phú Vinh và ng Trung v i 1.024,5 hécta di n tích t nhiên và 4.281 nhân khNu. a gi i xã Hà Bình phía ông giáp xã Hà Lai; phía tây giáp xã Hà T n; phía nam giáp th tr n Hà Trung; phía b c giáp xã Hà Yên. - Xã Hà Ninh có 4 thôn Da Qu , C i Th , Ninh Thôn và Phú Nham v i 575,7 hécta di n tích t nhiên và 2.414 nhân khNu.
  2. a gi i xã Hà Ninh phía ông giáp xã Hà Lâm; phía tây giáp th tr n Hà Trung; phía nam giáp xã Hà Phong; phía b c giáp xã Hà Bình. Xã Hà Phong có 4 thôn Thư ng Thôn, Tương L c, Trang Các và Phong V n v i 267,2 hécta di n tích t nhiên và 1.932 nhân khNu. a gi i xã Hà Phong phía ông và phía b c giáp xã Hà Lâm; phía tây giáp th tr n Hà Trung; phía nam giáp sông Lèn. Xã Hà Ng c có 3 thôn Kim , Kim Ma và Tr n Thân v i 399 hécta di n tích t nhiên và 2.481 nhân khNu. a gi i xã Hà Ng c phía ông giáp th tr n Hà Trung; phía tây giáp xã Hà Sơn; phía nam giáp sông Lèn; phía b c giáp xã Hà ông. B. Huy n Ng c L c: Tách 192 hécta di n tích t nhiên v i 4.538 nhân khNu c a xã Ng c Khê thành l p th tr n Ng c L c (th tr n huy n l ). - Th tr n Ng c L c có 192 hécta di n tích t nhiên v i 4.538 nhân khNu. a gi i th tr n Ng c L c phía ông và phía tây giáp xã Ng c Khê; phía nam giáp xã Minh Sơn; phía b c giáp xã Thuý Sơn. - Xã Ng c Khê có 8 h p tác xã Cao Xuân, Vân Hoà, Lan Thành Yên, Ng c Minh, Cao Thư ng, Cao Phong, Hưng Nguyên và H Sơn v i 12.762,1 hécta di n tích t nhiên và 7.215 nhân khNu. a gi i xã Ng c Khê phía ông giáp xã Ng c Sơn; phía tây giáp xã M Tân; phía nam giáp th tr n Ng c L c, xã Minh Sơn và xã Cao Ng c; phía b c giáp các xã Thuý Sơn và Quang Trung. C. Huy n Thư ng Xuân: Tách 184,95 hécta di n tích t nhiên v i 2.566 nhân khNu c a xã Xuân Dương và 68,19 hécta di n tích t nhiên v i 363 nhân khNu c a xã Ng c Ph ng thành l p th tr n Thư ng Xuân (th tr n huy n l ). - Th tr n Thư ng Xuân có t ng di n tích t nhiên 253,14 hécta v i 2.929 nhân khNu. a gi i th tr n Thư ng Xuân phía ông giáp xã Xuân Dương; phía tây giáp xã Xuân cNm; phía nam giáp xã Th Thanh; phía b c giáp xã Ng c Ph ng. - Sau khi phân v ch a gi i hành chính, xã Xuân Dương có 4 h p tác xã i Th ng, Th ng Nh t, Tân Long và Tân L p v i 680.48 hécta di n tích t nhiên và 4.416 nhân khNu. a gi i xã Xuân Dương phía ông giáp sông m; phía tây giáp th tr n Thư ng Xuân; phía nam giáp sông Chu; phía b c giáp xã Ng c Ph ng.
  3. - Xã Ng c Ph ng có 8 h p tác xã Xuân Th ng, Xuân L p, Xuân Thành, Xuân Liên, Hưng Long, Hoà Lâm, Phú Vinh và Quy t Ti n v i 1.476 hécta di n tích t nhiên và 5.609 nhân khNu. a gi i xã Ng c Ph ng phía ông giáp sông m; phía tây giáp xã Xuân CNm; phía nam giáp th tr n Trư ng Xuân; phía b c giáp xã Lương Sơn. D. Huy n Tri u Sơn: Tách 22,99 hécta di n tích t nhiên v i 1.341 nhân khNu c a xã Minh Châu; 5,19 hécta di n tích t nhiên v i 229 nhân khNu c a xã Minh Dân và 85,55 hécta di n tích t nhiên v i 3.594 nhân khNu c a xã Minh Sơn thành l p th tr n Tri u Sơn (th tr n huy n l ). Th tr n Tri u Sơn có t ng di n tích t nhiên 113,73 hécta v i 5.164 nhân khNu. a gi i th tr n Tri u Sơn phía ông giáp xã Minh Châu; phía tây giáp xã Minh Sơn; phía nam giáp các xã Minh Sơn và Minh Châu; phía b c giáp các xã Minh Sơn và Minh Dân. - Sau khi phân v ch a gi i hành chính xã Minh Châu có xóm Minh Hưng và xóm Tân v i 342,26 hécta di n tích t nhiên và 4.446 nhân khNu. a gi i xã Minh Châu phía ông giáp xã Dân Lý; phía tây giáp xã Minh Sơn; phía nam giáp xã An Nông; phía b c giáp xã Minh Dân. - Xã Minh Dân có xóm Tân Dân và xóm Tân Ti n v i 302,61 hécta di n tích t nhiên và 2.468 nhân khNu. a gi i xã Minh Dân phía ông giáp các xã Dân Lý và Dân Quy n; phía tây giáp xã Minh Sơn; phía nam giáp xã Minh Châu; phía b c giáp xã Dân L c. - Xã Minh Sơn có 4 xóm Hoàng ng, Tân Thành, Tân Phong và Tây Ninh v i 538,82 hécta di n tích t nhiên và 5.211 nhân khNu. a gi i xã Minh Sơn phía ông giáp các xã Minh Châu và Minh Dân; phía tây giáp xã Th Tân; phía nam giáp các xã An Nông và H p Th ng; phía b c giáp xã Dân L c. i u 2. U ban Nhân dân t nh Thanh Hoá và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản