intTypePromotion=1

Quyết định về một số biện pháp quản lý ngoại tệ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
300
lượt xem
23
download

Quyết định về một số biện pháp quản lý ngoại tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về một số biện pháp quản lý ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về một số biện pháp quản lý ngoại tệ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è   37 /1998/Q§­T T g   th n g µ y  14  th¸ng 02   n¨ m  1998  Ò  m é t s è  bi Ö n  p h¸p  V q u ¶ n   ý n g o ¹i Ö l  t thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ùc hiÖn  th   nghiªm  óc,cã  Öu  t   hi qu¶  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 396/TTg  µy    ng 04 th¸ng 8    n¨m  1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  ÷ng  c Th t Ch ph v nh quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªn   li   quan  Ò   v qu¶n  ýngo¹itÖ,ngo¹ihèiphïhîp víi ×nh  ×nh  íi; l              t h m Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvµ  é   ëng  é   Õ   ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n   B tr BK ho¹ch vµ  Çu ,  § t Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    doanh  1. C¸c  nghiÖp bao  å m   doanh  g c¶  nghiÖp  ã  èn  u     c v ®Ç t nícngoµic«ng    îp t¸cx∙vµ    chøc      ty,h       c¸ctæ  kinh tÕ    kh¸c® îcthµnh  Ëp  µ  ¹t    l v ho   ®éng  theo ph¸p  ËtViÖt Nam   lu     (sau  y   äilµ Tæ   ®© g     chøc kinh tÕ),cã  ån      ngu thu ngo¹itÖ  õ b¸n  µng  ãa  µ  Þch  ô,ph¶ichuyÓn      t  h h vd v    ngay  µn  é  è  ¹i to b s ngo   tÖ    îcvµo  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña  ×nh  ë   ¹      thu ®   t  ti      cm m t i Tæ chøc  Ýn  c¸c t dông  îcphÐp  ®  kinhdoanh  ¹itÖ  ¹ ViÖtNam.   ngo   t  i   Tæ  chøc  kinh tÕ  îc phÐp  ë   µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ    íc ngoµi,  ®  m t  ti g     ën     ® îc ®Ó   ¹ trªntµikho¶n  ét    li       m møc   ¹itÖ  ngo   theo  quy  nh    ®Þ khicho  Ðp  ë   ph m tµikho¶n  ña  ©n  µng  µ   íc.   c Ng h Nh n §i Ò u      2. Tæ chøc    Õ,c¬  kinh t   quan  µnh  Ýnh    ù  h ch ­ s nghiÖp,tæ    chøc  chÝnh  Þ­x∙héiViÖtNam   tr          chØ  îcphÐp  ë   ét  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ®  m m t  ti       t¹ m ét      i Tæ chøc  Ýn  ông  ¹t®éng    ÖtNam;  êng  îp c¸c®èi t ng trªncã  td ho   ë Vi   tr h      î     nhu  Çu  Çn  Õtm ë   c c thi   thªm  µikho¶n  ¹itÖ  t  ngo   ph¶i® îcphÐp  ña  ©n  µng     c Ng h Nhµ   íc. n §èi víitæ      chøc  kinh  Õ, c¬  t   quan  µnh  Ýnh  sù  h ch ­  nghiÖp, tæ    chøc  chÝnh  Þ ­ x∙héiViÖt Nam   ã    tr           c chinh¸nh hoÆc   n  Þ  ùcthuéc ho¹t®éng  ®¬ v tr      ë  a   ¬ng  ®Þ ph kh¸c,n Õu   ã    c nhu  Çu  ×  çi    c th m chi nh¸nh, ®¬n   Þ   ùc thuéc   v tr     còng  îc m ë   ét  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ¹  ét    ®   m t  ti g     ti m chinh¸nh  ña    c Tæ chøc  tÝn  ông,nhng      d   c¸cchinh¸nh  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶icïng h Ö   èng;n Õu       th   trªn®Þa  µn    b kh«ng  ã    c chinh¸nh  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  ïng h Ö   èng  íi® ­ td c   th m  îcm ë   µikho¶n  Òn göingo¹itÖ        t  ti       ë Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸cvµ    ph¶i®¨ng  ý  íi   k v  Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n ViÖc  Êtto¸n(®ãng)c¸ctµikho¶n  ¹itÖ  ∙  ë   íc®©y    Ëp  t         ngo   ® m tr   ®Ó t trung   vÒ   ét  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  m t  ti       (hoÆc  ë   µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  íi) m t  ti      m  theo quy  nh  ¹  iÒu  µy  ®Þ ti ® n ph¶i hoµn  ÊtchË m   Êt  µo  µy  th¸ng 3    t  nh v ng 31    n¨m 1998  µ  v ph¶ith«ng  cho  ©n  µng  µ   íctr cngµy  th¸ng4      b¸o  Ng h Nh n   í   15    n¨m 1998      tªnTæ chøc  Ýn  ông  ë   µikho¶n,sè  Öu  µi td m t    hi t   kho¶n  ∙  ë. ®m
  2. 2 ViÖc  ë   µikho¶n  ¹itÖ  éc vèn  m t  ngo   thu   chuyªn dïng cña      doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    íc ngoµi thùc  Ön  ®Ç t n     hi theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý ngo¹i l    hèi. §i Ò u 3. C¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  õdoanh  t (tr   nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµikh«ng  îcNg ©n  µng  µ   ícb¶o  ¶m   ©n  i ngo¹itÖ)® îcsö  ông    ®  h Nh n   ® c ®è      d sè   ngo¹itÖ    µikho¶n  µo  µy  èi th¸ng ®Ó   ¸p  d   trªnt   v ng cu     ® øng  nhu  Çu    c chi ngo¹itÖ  îp  ý cho    h l  th¸ng tí   è     ¹itÖ    i S d ngo   cßn  ¹ ph¶i b¸n  Õt  . li    h cho      c¸c Tæ chøc  Ýn  ông. Nhu  Çu    ¹itÖ  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  td   c chi ngo   ®     trªnc s tæng  è    s c¸c kho¶n    ¹itÖ  chi ngo   trong  th¸ng tiÕp    theo  õ ®i  Çn  ¹itÖ  îc Tæ   tr   ph ngo   ®   chøc  tÝn  ông  ©n  i qua  îp ®ång    ¹itÖ  ú  ¹n. d c ®è   h  b¸n ngo   k h §i Ò u    c¬  4. C¸c  quan  µnh  Ýnh   ù  h ch ­s nghiÖp,c¸ctæ      chøc  Ýnh  Þ ch tr   ­ x∙ héicña  Öt Nam   ã  ån  ngo¹itÖ       Vi   c ngu thu    ph¶ib¸n    ngay  µn  é  è  ¹i to b s ngo   tÖ    ®ã cho      c¸c Tæ chøc  Ýn  ông.ViÖc  ngo¹itÖ  ùc hiÖn  ï hîp víi éi td   b¸n    th   ph         n dung  quy  nh  ¹ ®iÓ m     Òu  cña  ®Þ t i (b)§i 5  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    è    ¹itÖ    µikho¶n  ña    i îng nãië  Òu  vµ  5. S d ngo   trªnt   c c¸c ®è t     §i 3  §iÒu  trªn®©y         4    ë c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  ¹  êi®iÓ m   td ti   th Quy Õt  nh  µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùc® îcxö  ýnh  l     l   sau: a) Sè     ¹itÖ    µikho¶n  ña    i t ng nãië  Òu  cña    d ngo   trªnt   c c¸c ®è  î     §i 3  Quy Õt  ®Þnh  µy  Ï® îctrõ®i  n s       nhu  Çu      îp lýcho  n   µy  th¸ng 3    c chitiªuh     ®Õ ng 31    n¨m 1998,sè  ¹itÖ    ngo   cßn  ¹ph¶ib¸n  Õt  l i   h cho     c¸cTæ chøc  Ýn  ông. td b) C¸c  i îng  ãit¹  Òu  cña  ®è t n   i §i 4  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n ph¶ib¸n  µn  é  è    to b s ngo¹itÖ  ã    µikho¶n    c trªn t   cho  c¸c    Tæ chøc  Ýn  ông. Nh÷ng  i  îng  ã  td   ®è t c nguån    ¹itÖ  êng  thu ngo   th xuyªn th× ® îcgi÷l¹ sè  ¹itÖ  èi Óu              ngo   t   i thi ®Ó duy  × tr   tµikho¶n.   ViÖc  ngo¹itÖ  ña    i t ng theo  b¸n    c c¸c ®è  î   quy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ ti   n ph¶ithùc     hiÖn  xong  ícngµy  th¸ng2  tr   28    n¨m  1998. §i Ò u 6.  Öc  ngo¹itÖ  ãit¹i   Òu    §iÒu  vµ  Òu  cña  Vi b¸n    n     §i 3,   c¸c 4  §i 5  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n kh«ng  dông  i  íinguån  ¹itÖ  ¸p  ®è v   ngo   thu  îc tõ gãp  èn  ®    v ph¸p  nh  ña    ®Þ c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi (FDI),vèn  ç  î c v ®Ç t       h tr  ph¸ttr Ón chÝnh   i   thøc (ODA),vèn      vay  ña    chøc  c c¸c tæ  kinh tÕ.ViÖc  ö  ông     sd ngo¹itÖ  éc    thu c¸c  ån  èn  µy  ngu v n ph¶i tu©n  ñ    th quy  nh   Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi. l   
  3. 3 §i Ò u      ã  7. Khic nhu  Çu    ¹itÖ  c chingo   trong t ng       ¬ lai ®Ó thanh      to¸ncho c¸c giao dÞch  ï hîp víi     ph       quy  nh  ®Þ qu¶n  ýngo¹ihèi,c¸c tæ  l        chøc  kinh tÕ,c¬     quan  µnh  Ýnh    ù  h ch ­ s nghiÖp, c¸c tæ      chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi ViÖt Nam   ã  ch tr           c quyÒn  îcký  îp ®ång  ® h  mua  ¹itÖ  ú  ¹n  íi   ngo   k h v   chøc  Ýn  ông  Tæ td theo  û gi¸ t    trongbiªn®é   Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh.     do  h Nh n   ®Þ C¸c  i  îng  ãi t¹  Òu  µy  ∙  ®è t n   i§i n ® b¸n  ¹itÖ  ngo   cho    Tæ chøc  Ýn  ông, td   trong thêigian 6       th¸ngkhicã      nhu  Çu      c chitr¶cho    c¸cgiao dÞch  ïhîp víi     ph       quy ®Þnh  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi,® îc quyÒn  l      mua   ¹ t¹    li i   Tæ chøc  Ýn  ông    è  td ®ã s ngo¹itÖ  èi Óu t ng    t  thi  ¬ øng  íi è  ¹itÖ  ∙  v   ngo   ® b¸n. s ViÖc  mua, b¸n  ¹itÖ  ¹      ngo   t ic¸c Tæ chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  td th hi theo    quy ®Þnh   Ön  µnh  Ò   hi h v giao  Þch  d giao ngay; giao  Þch  ú  ¹n  µ    d k h v giao  Þch  d ho¸n ® æi.Thêih¹n cña         giao dÞch  ú  ¹n vµ    k h   ho¸n ® æi  èi a  µ6    t   l   th¸ng. ® §i Ò u    Tæ   8. C¸c  chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖm   ¸p    ® øng nhu  Çu  îp  ch lý vÒ   ¹itÖ  ña  chøc    ngo   c tæ  kinh  Õ, c¬  t   quan  µnh  Ýnh  sù  h ch ­  nghiÖp, tæ    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi ViÖt Nam,  ng  êiph¶i thùc  Ön  ng      ch tr           ®å th     hi ®ó c¸c quy ®Þnh   ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ¹ng th¸  ¹itÖ, tr¹ng th¸i®ång  Öt c Ng h Nh n   tr   ingo        Vi   Nam   µ  ûgi¸mua    ¹itÖ. v t    b¸n ngo   §i Ò u 9. C¸c    Tæ chøc kinh tÕ, c¬      quan  µnh  Ýnh    ù  h ch ­ s nghiÖp  µ  v Tæ  chøc  Ýnh  Þ­x∙héiph¶ithùc hiÖn  iÖt®Ó   ÕtkiÖm      ¹itÖ. ch tr            tr   ti   chitiªungo     ViÖc  ö  ông  ¹itÖ  sd ngo   ph¶iu      tiªncho    ôc  ch  Ëp  Èu  ÕtbÞ     c¸c m ®Ý nh kh thi   cho ®Ç u      iÓn,vËttthiÕtyÕu  µ    înícngoµi. tph¸ttr        v tr¶n     §i Ò u  10. Nghiªm  Ê m   äi  ¹t®éng    c m ho   mua  b¸n  i Ðp,  u   ¬  tr¸ ph   ®Ç c bu«n  Ëu vµng  µ  ¹itÖ. l  v ngo   §i Ò u    äi  chøc  µ    ©n    ¹m    11. M tæ  v c¸ nh viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  ®Þnh  µy  ïymøc       ¹m, sÏ bÞ   ö  ýtheo    n t  ®é viph     x l   c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v xö  ¹thµnh  Ýnh      ¹ttiÒn  nh  ph   ch nh : ph   ®× chØ  nghiÖp  ô, rótgiÊy  Ðp  ¹t v   ph ho   ®éng... êng  îp nghiªm  ängsÏbÞ    ètheo quy  nh  ña   tr h  tr     truyt     ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  th¸ng 02  12. Quy ®Þ n c hi l     t  16    n¨m  1998. §i Ò u 13. ©n   µng  µ   íc cã   Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm   íng  Én,    h d theo  âi, d  ®«n  c  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn  ®è v ki travi th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 14. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   chøc  iÓn khaithùc  Ön    tæ  tr     hi Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2