intTypePromotion=1

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
223
lượt xem
12
download

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T h ñ  tíng ch Ý n h  p h ñ  sè 1213/Q§­T T g   n g µy  07 th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò   viÖc hç  trî  kinh p h Ý  ® Ó   tr¶ l¬ n g   h o  c¸n b é  c«n g  ® o µ n  c h u yªn tr¸ch  c ®ang   m  lµ viÖc t¹ic¸c d o a n h  n g hi Ö p  n g o µi q u èc d o a n h   Thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; XÐt    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. TrÝch  tû ®ång    12    tõ nguån  phßng  dù  Ng©n   s¸ch Trung    ¬ng  n¨m 2001    bæ sung  ngoµidù      to¸n Ng©n   s¸ch cña    Tæng   ªn®oµn  li   Lao ®éng  ViÖt Nam           ®Ó chitr¶tiÒn ¬ng  l cho  bé  c¸n  c«ng  ®oµn  chuyªn tr¸chtrong c¸c         doanh nghiÖp  ªndoanh  vèn  li   cã  ®Çu      tnícngoµi,khu    c«ng  nghiÖp  tËp  trung  vµ    c¸cdoanh nghiÖp   tnh©n  quy        cã  m« lín(tõ300    lao®éng    . trëlªn) §iÒu 2. Bé    Tµi chÝnh phèi hîp      víiTæng   ªn®oµn  li   Lao ®éng ViÖt  Nam   Bé  vµ  Lao  ®éng    ­ Th¬ng binh vµ        x∙héinghiªncøu    chÕ  vµ  ®é  nguån   tr¶ l ¬ng      c¸n bé  ®èi víisè    chuyªn tr¸chc«ng      ®oµn ngoµiquèc    doanh theo híng sö    dông kho¶n    2% kinhphÝ    c«ng ®oµn    mµ Tæng  ªn®oµn  li   Lao ®éng  ViÖtNam     ®ang qu¶n          lý®Ó chitr¶tiÒn l  ¬ng cho  c¸n bé  sè    nµy,tõn¨m      2002    trë®i. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu    tr Bé    4. Bé  ëng  TµichÝnh,Bé  ëng  Lao    tr Bé  ®éng    ­ Th¬ng  binh  vµ  héichÞu  X∙    tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản