intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định về việc ban hành quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

428
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è  133/2001/Q§­T T g   n g µy  10 th¸ng  9 n¨ m   2001 V Ò  viÖc  a n  h µ n h  Q u y   h Õ   b c tÝn d ô n g  h ç  trî u Êt  h È u    x k thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt KhuyÕn  cø    khÝch ®Çu    t trong níc (söa  æi)  03/1998/QH      ® sè  ngµy  th¸ng6  01    n¨m  1998; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  50/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  08    n¨m 1999 cña  ChÝnh phñ  tæ  vÒ  chøc  ho¹t®éng  vµ    cña Quü  trî   iÓn; Hç   ph¸ttr C¨n  NghÞ  cø  quyÕt  05/2001/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng 5  24    n¨m 2001 cña  ChÝnh phñ; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    quy Õt  Þ nh: ® §iÒu   1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ tÝn dông hç  trî  xuÊt khÈu. Quü  trî     Hç      iÓn thùc hiÖn  ph¸ttr     nhiÖm   tÝn  vô  dông  trî hç   xuÊt  khÈu theo quy    ®Þnh cña Quy chÕ  nµy. §iÒu 2. N©ng møc  vèn ®iÒu  cña  lÖ  Quü  trî Hç      iÓn lªn5.000  ph¸ttr     tû®ång.     §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ký. §iÒu    Bé  ëng,Thñ  ëng  quan  4. C¸c  tr   tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ    tÞch    Héi ®ång qu¶n    Tæng   lývµ  gi¸m ®èc Quü  trî Hç    ph¸ttr     iÓnchÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. 
 2. 2 Q u y  c h Õ  tÝn d ô n g  h ç  trî u Êt k h È u  x (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  133/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng9  10    n¨m 2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) C h ¬ n g  I  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu   1. TÝn dông  trî hç   xuÊt khÈu    ®∙icña    lµ u    Nhµ    nícnh»m   trî hç    c¸c doanh    nghiÖp,c¸c tæ      chøc  kinh tÕ  c¸ nh©n    iÓn s¶n    vµ    ph¸ttr   xuÊt ­ kinh      doanh hµng xuÊtkhÈu    theo chÝnh    s¸ch khuyÕn    khÝch xuÊtkhÈu    cña Nhµ  n­ íc. §iÒu    h×nh  2. C¸c  thøc tÝn    dông  trî hç   xuÊtkhÈu    1.TÝn    dông  trî hç   xuÊtkhÈu    trungvµ        dµih¹n,bao  gåm: a) Cho    vay  ®Çu    ttrung vµ      dµih¹n; b) Hç        trî i l∙suÊtsau    ®Çu  ; t c)B¶o    dông    l∙nhtÝn  ®Çu  . t 2.TÝn    dông  trî hç   xuÊtkhÈu    ng¾n    h¹n,bao  gåm: a) Cho vay ng¾n  h¹n (kÓ  cho  c¶  vay ®èi      víic¸c doanh nghiÖp xuÊt  khÈu  hµng thanh      to¸ntr¶chËm  ®Õn  720  ngµy); b) B¶o    thÇu  b¶o      l∙nhdù  vµ  l∙nhthùc hiÖn      hîp ®ång. §iÒu     îng ¸p dông 3. §èit     1.Doanh    nghiÖp  Nhµ  níc. 2.C«ng        tycæ phÇn. 3.C«ng      tytr¸chnhiÖm    h÷u  h¹n. 4.C«ng        tyhîp danh.
 3. 3 5.Doanh    nghiÖp   tnh©n. 6.Hîp      ªnhiÖp        t¸cx∙,   li hîp t¸cx∙. 7.Hé      gia®×nh  c¸nh©n  ®¨ng  kinh doanh. vµ    cã  ký    (Sau  ®©y    gäichung    lµ®¬n  vÞ). §iÒu    4. §ång    vay  tr¶nî tiÒn cho  vµ    1.§ång    tiÒn cho    vay:§ång    ViÖtNam.   2. §ång    tiÒn        tr¶nî:c¸c ®¬n  tr¶nî b»ng  vÞ      §ång ViÖt Nam.    §¬n  cã  vÞ  ngo¹itÖ    chuyÓn  æi  thÓ        tù do  ® cã  tr¶nî b»ng ngo¹itÖ    theo      tû gi¸mua  vµo  cña Ng©n  hµng Ngo¹ith   ¬ng ViÖtNam         t¹ thêi®iÓm     i tr¶nî. §iÒu 5. Quü   trîph¸ttriÓn  Hç      thùc hiÖn nhiÖm   tÝn  vô  dông  trî hç    xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh  i t¹ Quy chÕ nµy. Quü  trî   Hç      iÓn vµ    ph¸ttr   c¸c ®¬n  vÞ  tr¸chnhiÖm   cã    qu¶n    dông  lý,sö  ®óng môc  ®Ých, cã    hiÖu  qu¶  nguån  vèn  tÝn dông  trî hç    xuÊtkhÈu.     C h ¬ n g  II T Ý n  d ô n g  h ç  trî u Êt k h È u  trung v µ d µi h¹n  x M ô c  I. h o  vay ® Ç u  t trung vµ d µi h¹n  C §iÒu     îng cho  6. §èit   vay 1. Nh÷ng ®¬n   cã  ¸n  vÞ  dù  s¶n  xuÊt,chÕ     biÕn, gia    c«ng hµng  xuÊt  khÈu    mµ ph¬ng  tiªuthô  ¸n    s¶n  phÈm  cña  ¸n    dù  ®¹t kim  ng¹ch xuÊt khÈu    Ýt  nhÊt b»ng    30%   doanh    thu hµng  n¨m. 2. Nh÷ng    ®¬n  cã  vÞ  nhu  cÇu vay vèn    ®Ó gãp  vèn  ®Çu    tvµo    ¸n c¸c dù    li   ªndoanh s¶n xuÊt,chÕ    biÕn, gia c«ng      hµng xuÊt khÈu    cña doanh  nghiÖp  ViÖt Nam       mµ ph¬ng        ¸n tiªuthô s¶n phÈm  cña  ¸n li   dù    ªndoanh   ®¹tkim ng¹ch  xuÊtkhÈu      Ýt nhÊt b»ng    80%  doanh    thu hµng  n¨m.   §iÒu    7. §iÒu  kiÖn  cho  vay 1.Thuéc   îng quy    ®èi t   ®Þnh    t¹ §iÒu  Quy  i 6  chÕ  nµy. 2. §îcQuü  trî   iÓnthÈm      Hç    ph¸ttr   ®Þnh  ph¬ng      ¸n tµichÝnh,ph¬ng        ¸n tr¶ nîvèn    vay  íckhiquyÕt ®Þnh  tr       ®Çu  . t
 4. 4 3.Dù    hoµn    ¸n ®∙  thµnh      thñ tôc®Çu    x©y  tvµ  dùng  theo ®óng    quy  ®Þnh.  4. Chñ    ®Çu    kh¶  tcã  n¨ng    tµichÝnh b¶o ®¶m       tr¶nî trong thêih¹n      cam   kÕt.   5. Thùc    hiÖn    c¸c quy ®Þnh  b¶o  vÒ  ®¶m  tiÒn vay  i t¹ §iÒu  Quy  12  chÕ  nµy. §iÒu    8. Møc  cho  vèn  vay  1.Dù      ¸n nhãm   thùc hiÖn  A    theo quyÕt ®Þnh      cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. Dù  nhãm   C     ¸n  B,  thùc hiÖn    theo quyÕt ®Þnh ®Çu    t cña    c¸c cÊp cã  thÈm quyÒn  nhng    kh«ng    tèi ®a  qu¸ 90%  vèn  ®Çu    tcña  ¸n. dù    Møc  cho  vay  hµng  n¨m  thùc hiÖn    theo tiÕn ®é      cña  ¸n. dù  §iÒu 9. L∙isuÊt    cho vay  îc ¸p  ®   dông theo    l∙ suÊt tÝn  i   dông ®Çu  t ph¸ttr     iÓncña  Nhµ  níc. §iÒu   10. Thêih¹n    cho vay      n¨m.  tèi®a 10  Trêng    Æc   hîp ® biÖt,thêi     h¹n cho vay    n¨m,  Bé  ëng  Tµi chÝnh  trªn 10  do  tr Bé    quyÕt ®Þnh  theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  gi¸m ®èc  Quü  trî   iÓn Hç    ph¸ttr . §iÒu    nîvay 11. Tr¶    1. Chñ    ®Çu    tr¸chnhiÖm   tcã    hoµn    tr¶vèn vay theo ®óng    hîp ®ång tÝn  dông  ký.Chñ  ®∙    ®Çu    îcdïng c¸cnguån  t®       sau  ®©y      ®Ó tr¶nî: a) KhÊu hao    tµis¶n  ®Þnh   cè  hoÆc  nguån thu phÝ  dông    sö  tµis¶n  h×nh  thµnh b»ng  vèn vay; b) Lîi     nhuËn  sau  thuÕ  c¸cnguån    vµ    hîp ph¸p kh¸ccña      chñ  ®Çu  . t 2. §Õn   h¹n      kú  tr¶ nî, nÕu  kh«ng    îc nî, sè  kh«ng    îc sÏ tr¶ ®     nî  tr¶ ®     chuyÓn sang        nîqu¸ h¹n,chñ  ®Çu    tph¶ichÞu      l∙suÊtnîqu¸ h¹n. i       §iÒu   12. Chñ ®Çu    îcdïng    t®   tµis¶n h×nh thµnh    tõ vèn  vay    ®Ó b¶o  ®¶m  tiÒn vay.Khi cha        tr¶hÕt    nî,chñ ®Çu    t kh«ng  îc chuyÓn  ®   nhîng,b¸n,     cho, tÆng, thÕ      chÊp, cÇm   hoÆc     cè  b¶o ®¶m   cho b¶o      l∙nh®Ó vay  vèn    n¬i kh¸c.  
 5. 5 M ô c  II. ç  trîl∙i Êt sau  Ç u  t  H    su ® §iÒu     îng ® îchç      13. §èit     trî i   ®Çu   l∙suÊtsau  t C¸c ®¬n  cã  ¸n  vÞ  dù  quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  Quy  1  6  chÕ  nµy, nhng    cha  îcvay  ®∙i®Çu    ®   u    thoÆc  b¶o    l∙nhtÝn dông ®Çu    tcña  Nhµ      nícmµ chñ  ®Çu    tvay vèn cña    chøc  dông    c¸ctæ  tÝn  ho¹t®éng    hîp ph¸p t¹ ViÖtNam.     i   §iÒu    14. §iÒu  kiÖn  îchç      ®   trî i l∙suÊtsau    ®Çu   t 1. C¸c    ®¬n  cã  ¸n  vÞ  dù  thuéc ®èi  îng  t quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  Quy  13  chÕ  nµy  hoµn  ®∙  thµnh  a  ® vµo  dông  hoµn    îc vèn  sö  vµ  tr¶®   vay theo  ®ång  hîp  tÝn  dông. 2. §îcQuü  trî   iÓnchÊp      Hç   ph¸ttr   thuËn  ký    vµ  hîp ®ång  trî   hç    i l∙suÊt sau    ®Çu  . t §iÒu    15. Møc  trî   hç    i l∙suÊt sau    ®Çu        t®èi víitõng  ¸n b»ng  dù    chªnh  lÖch gi÷a    l∙ suÊt vay  i   vèn cña  chøc  tæ  tÝn dông      víil∙ suÊt tÝn  i   dông ®Çu    t ph¸ttr     iÓn cña  Nhµ    i   níct¹ thêi®iÓm     rótvèn vay.Giao  tr   Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thÓ    cô  viÖc  trî   hç    i l∙suÊtsau    ®Çu  . t M ô c  III.B ¶ o  l∙nh tÝn d ô n g  ® Ç u  t   §iÒu     îng ® îcb¶o    16. §èit     l∙nh C¸c  ¸n quy  dù    ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  Quy  i 1  6  chÕ nµy    khivay vèn cña    c¸c tæ  chøc  dông    tÝn  ho¹t®éng    hîp ph¸p t¹ ViÖtNam   nhu     i   cã  cÇu b¶o l∙nh. §iÒu   §iÒu  17.   kiÖn  b¶o  l∙nh 1. Thuéc    ®èi îng  t b¶o   l∙nh tÝn dông ®Çu   quy  t ®Þnh  i§iÒu  cña  t¹  16  Quy chÕ  nµy,nhng    cha  îcvay  ®   hoÆc   îcvay  ®   mét phÇn vèn tÝn dông ®Çu   tph¸ttr       iÓncña  Nhµ  níc. 2. §∙ ® îctæ        chøc  tÝn  dông thÈm  ®Þnh  ¸n ®Çu    chÊp  dù    t vµ  thuËn  cho  vay,cã      v¨n b¶n   yªu cÇu Quü  trî   iÓnb¶o  Hç   ph¸ttr   l∙nh. 3. Quü   trîph¸ttr     Hç      iÓn chÊp thuËn b¶o      së  l∙nh trªnc¬  kÕt qu¶ thÈm   ®Þnh cña  chøc  dông. tæ  tÝn   
 6. 6 §iÒu    18. Møc  b¶o    l∙nhcho  tõng  ¸n do  dù    Quü  trî   iÓnquyÕt  Hç   ph¸ttr   ®Þnh,    b»ng  tèi®a  100%   vèn  sè  vay  cña    chøc  c¸c tæ  tÝn  dông  trong ph¹m      vi tæng  vèn  sè  ®Çu    ttheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu    19. C¸c ®¬n  ® îcb¶o    vÞ    l∙nhtÝn dông ®Çu    tph¶itr¶phÝ      b¶o  l∙nhb»ng    0,3%/n¨m  tÝnh    tiÒn ®ang  trªnsè    b¶o  l∙nh. §iÒu    20. Tr¸chnhiÖm  tµichÝnh    ®Çu      vÒ    khichñ  tkh«ng    îcnî tr¶®   Trêng    hîp chñ  ®Çu    tkh«ng    îcnî vay  tr¶®     theo  ®óng    hîp ®ång  dông  tÝn  ®∙  th×: ký  1. Tæ     chøc tÝn dông cho vay vèn  Quü   trîph¸ttr   vµ  Hç      iÓn cïng chÞu  tr¸chnhiÖm    ngang nhau  tµichÝnh      vÒ    ®èi víikho¶n  b¶o  ®∙  l∙nh. 2. Chñ    ®Çu   tph¶inhËn      nî b¾t  buéc    víiQuü  trî   iÓn vÒ  tiÒn  Hç   ph¸ttr   sè  Quü  trî Hç      iÓn tr¶nî thay víil∙ suÊt ph¹tb»ng  ph¸ttr            i     130%     l∙ suÊt ®ang  i   vay  cña  chøc  dông. tæ  tÝn    3. Khi cã      nguån      tr¶nî,chñ ®Çu    tph¶itr¶nî ®ång          thêitheo    ngang  tû lÖ  nhau  cho  chøc  dông  Quü  trî   iÓn. tæ  tÝn  vµ  Hç    ph¸ttr   C h ¬ n g  III  T Ý n  d ô n g  h ç  trî u Êt k h È u  n g ¾ n  h¹n  x M ô c  I. h o  vay vèn n g ¾ n  h¹n   C §iÒu    ®èi t   îcvay  ng¾n  lµc¸c®¬n  thùc hiÖn  21. C¸c   îng ®   vèn  h¹n      vÞ    xuÊtkhÈu    hµng    ho¸ gåm:  1. C¸c    ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt,chÕ    biÕn,kinh doanh    Æt       c¸c m hµng thuéc ch­   ¬ng tr×nh  tiªnkhuyÕn  u    khÝch  xuÊt khÈu  Thñ íng ChÝnh    do  t   phñ quy ®Þnh  hµng n¨m  hoÆc   trong tõng thêikú.         2.C¸c      hîp ®ång xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng    míihoÆc     ®Ó duy    tr tr×thÞ  êng  truyÒn thèng theo quy    ®Þnh cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ.   3. C¸c    ®¬n  cã  ¸n quy  vÞ  dù    ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  Quy  1  6  chÕ  nµy,® îc     Quü   trîph¸ttr Hç      iÓn cho vay vèn tÝn dông ®Çu   , ® îc vay  t    vèn ng¾n     h¹n trong n¨m    ®Çu     ® îchîp ®ång  tiªnký      xuÊtkhÈu  tõkhidù      kÓ      ¸n hoµn  thµnh  a  ® vµo s¶n xuÊt. §iÒu    22. §iÒu  kiÖn  cho  vay  1.Thuéc   îng vay    ®èi t   vèn  ng¾n    h¹n quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  Quy  i 21  chÕ  nµy.   2.Cã    ph¬ng    ¸n s¶n  xuÊtkinhdoanh  kh¶      vµ  n¨ng      tr¶nî.
 7. 7 3.Cã      hîp ®ång  xuÊtkhÈu.   4. Thùc    hiÖn    c¸c quy ®Þnh  b¶o  vÒ  ®¶m  tiÒn vay  i t¹ §iÒu  Quy  26  chÕ  nµy. §iÒu      23. L∙isuÊtcho    vay L∙isuÊt cho      vay ng¾n h¹n b»ng 80%     l∙ suÊt tÝn  i   dông ®Çu     t ph¸ttr     iÓn cña Nhµ    i   níc t¹ thêi®iÓm   hîp  ký  ®ång  tÝn dông  ® îc gi÷ cè  vµ      ®Þnh  trong  suètthêih¹n      vay  vèn.L∙i    suÊtnîqu¸ h¹n b»ng          150%     l∙suÊtnîtrong h¹n. i       §iÒu    24. Thêih¹n    cho vay vèn ng¾n h¹n    tuú thuéc vµo nhu cÇu sö  dông  vèn    ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång  xuÊtkhÈu    nhng kh«ng    th¸ng. qu¸ 12  Trêng    hîp cho vay xuÊt khÈu    hµng    tr¶chËm  ®Õn  720 ngµy,thùc hiÖn      theo danh    môc  Æt   m hµng  Thñ íng ChÝnh  do  t   phñ quy  ®Þnh. §iÒu    h×nh  25. C¸c  thøc cho    vay  1.Cho    vay  íckhigiao hµng  tr         C¸c  ®¬n  ® îcvay  vÞ    vèn ng¾n  ®Ó   h¹n  mua  nguyªn,vËt liÖu vµ          c¸cyÕu  tès¶n    xuÊt®Ó     thùc hiÖn      hîp ®ång  xuÊtkhÈu.   Møc cho  vay kh«ng    qu¸ 80%       gi¸trÞL/C  hoÆc  kh«ng    qu¸ 70%         trÞgi¸hîp ®ång  xuÊt khÈu. §èivíi         nh÷ng  Æt   m hµng xuÊt khÈu    theo  ng¹ch th× møc   h¹n      cho vay      tèi®a b»ng      trÞ gi¸hµng  ho¸ cßn  i l¹ trong h¹n      ng¹ch tÝnh ®Õn     thêi ®iÓm  vay vèn.  2.Cho    vay  sau    khigiao hµng   ViÖc cho vay  sau    khigiao hµng  îcthùc hiÖn      ®     khi®¬n  cã    vÞ  hèiphiÕu  hîp lÖ.   a) Hèi phiÕu  lÖ:Lµ    hîp    hèi phiÕu  îc ®¬n  xuÊt khÈu  ®   vÞ    ViÖt Nam     ký  ph¸t®óng    th«ng  quèc  vÒ     lÖ  tÕ  hèi phiÕu  kÌm  theo  chøng    bé  tõ hµng xuÊt  phï hîp      víi®iÒu  kiÖn cña L/C  ® îc ng©n  ®∙    hµng    níc ngoµi ph¸thµnh      hoÆc   ng©n  hµng    nícngoµiký    hËu  chÊp nhËn thanh to¸n; b) Møc    cho  vay:Tèi®a      b»ng  90%         trÞgi¸hèiphiÕu      hîp lÖ.  §iÒu    26. B¶o  ®¶m   tiÒn vay    1. Cho    vay  íc khigiao  tr     hµng, ®¬n  vay    vÞ  vèn ph¶icã      tµis¶n cÇm     cè, thÕ  chÊp        trÞgi¸tèithiÓu 30%   vèn    sè  vay.  2. Cho    vay    hèi phiÕu hîp    lÖ,®¬n  ph¶ixuÊt tr×nh hèi phiÕu  vÞ          hîp lÖ  kÌm  theo bé    chøng    tõhµng xuÊt®Ó     chøng  minh  cho  viÖc vay vèn. 
 8. 8 M ô c  II. ¶ o  l∙nh  ù  thÇ u  vµ b¶ o  l∙nh thùc hi Ö n  hîp ® å n g  B d §iÒu    27. C¸c ®¬n  thuéc ®èi t   vÞ     îng theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  Quy  21  chÕ  nµy, ® îc b¶o    thÇu      l∙nh dù  hoÆc  b¶o    l∙nh thùc hiÖn hîp ®ång nÕu  cã  nhu cÇu. 1. Møc     b¶o        l∙nh tèi®a kh«ng  qu¸      thÇu  3% gi¸dù  (®èi víib¶o        l∙nh dù  thÇu),10%           trÞgi¸hîp ®ång  (®èivíi     b¶o    l∙nhthùc hiÖn      hîp ®ång). 2.Thêih¹n      b¶o    l∙nhtheo thêih¹n thùc hiÖn          nghÜa  cña  vô  ®¬n  vÞ. 3. §¬n  ® îc b¶o    thÇu  b¶o      vÞ    l∙nhdù  vµ  l∙nhthùc hiÖn  ®ång    hîp  kh«ng  ph¶itr¶phÝ      b¶o  l∙nh. 4. Trêng      hîp Quü  trî   iÓnph¶itr¶cho  nhËp  Hç    ph¸ttr       bªn  khÈu  tiÒn ®∙  sè    b¶o l∙nh,®¬n  ® îcb¶o      vÞ    l∙nhph¶inhËn      nî b¾t  buéc    víiQuü  trî Hç      iÓn ph¸ttr   vÒ  tiÒn      sè  tr¶nî thay víil∙ suÊt ph¹tb»ng        i     150%     l∙ suÊt cho  i   vay vèn ng¾n  h¹n tÝn    dông  trî hç    xuÊtkhÈu.   C h ¬ n g  IV X ö  lý rñi  ro §iÒu 28. C¸c    ®¬n  khigÆp     kh«ng    îc nî vay  vÞ    rñiro  tr¶®     theo    hîp ®ång  dông,tïytheo nguyªn nh©n, møc  tÝn            ®é,  îcxö    sau: ®   lýnh  1. Do     nguyªn  nh©n  kh¸ch quan, bÊt    kh¶ kh¸ng:thiªntai      , ho¶ ho¹n   bÊt ngê lµm  mÊt    tµis¶n;do    ®iÒu  chØnh  chÝnh  s¸ch Nhµ      níc;biÕn ®éng  cña    gi¸ c¶ thÞ  êng  tr trong    ngoµi níc ¶nh  níc vµ      hëng    lín®Õn  ho¹t®éng  ¬ng      th m¹i; Nhµ  nhËp  khÈu,  Ng©n   hµng  phôc  Nhµ   vô  nhËp  khÈu    bÞ ph¸  s¶n  kh«ng  thanh to¸n ® îc cho      ®¬n   th×  îc xem   vÞ  ®   xÐt    gia h¹n    nî,miÔn,  gi¶m    l∙ tiÒn  i vay,khoanh      nî.Trêng    Æc   hîp ® biÖtcã    thÓ  îcxãa  ®   mét phÇn  hoÆc   toµn  bé  nîvay.      2.C¸c  êng      tr hîp kh¸cxö      lýtheo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   §iÒu    29. ThÈm   quyÒn  lýrñiro: xö        1. §èivíic¸c dù            ¸n vay  vèn,b¶o      l∙nhtÝn  dông  trî hç    xuÊt khÈu    trung vµ    dµih¹n.   a) ViÖc        Tæng    giah¹n nîdo  gi¸m  ®èc  Quü  trî   iÓnquyÕt ®Þnh; Hç   ph¸ttr     b) ViÖc miÔn, gi¶m    l∙ tiÒn  i vay  Bé  ëng  Tµi chÝnh  do  tr Bé    quyÕt ®Þnh  trªnc¬  ®Ò     së  nghÞ  cña Tæng  gi¸m ®èc Quü  trî   iÓn; Hç   ph¸ttr
 9. 9 c)ViÖc    khoanh        Thñ íng ChÝnh  nî,xo¸nîdo  t   phñ quyÕt  ®Þnh    së  trªnc¬  ®Ò  nghÞ cña Tæng  gi¸m ®èc Quü   trîph¸ttr Hç      iÓn  ý  vµ  kiÕn cña  Tµi Bé    chÝnh. 2. §èivíi         ®¬n  vay  c¸c vÞ  vèn  ng¾n  ® îcb¶o    thÇu  b¶o    h¹n    l∙nhdù  vµ  l∙nh thùc hiÖn      hîp ®ång  xuÊtkhÈu.   a) ViÖc    nî,miÔn, gi¶m      gia h¹n      l∙tiÒn vay  Tæng  i   do  gi¸m  ®èc  Quü  trî Hç    ph¸ttr     iÓnquyÕt ®Þnh;   b) ViÖc    khoanh        Bé  ëng  TµichÝnh  nî,xo¸ nî do  tr Bé    quyÕt  ®Þnh    trªnc¬  së    ®Ò nghÞ  cña  Tæng gi¸m ®èc  Quü  trî   iÓn. Hç   ph¸ttr §iÒu    30. TrÝch,lËp    quü  phßng      dù  rñiro Hµng  n¨m Quü  trî Hç      iÓn ® îc trÝch,lËp  ph¸ttr       Quü  phßng        dù  rñiro ®Ó xö        c¸c®¬n  kh«ng    îcnîvay  lýrñiro do    vÞ  tr¶®     theo hîp ®ång  dông.     tÝn    1. ViÖc    trÝch,lËp  phßng        ¸n ®Çu      dù  rñiro c¸c dù    t trung vµ    thùc   dµih¹n    hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ  tÝn  vÒ  dông ®Çu    t ph¸ttr     iÓn cña Nhµ  níc. 2. ViÖc    trÝch,lËp  phßng    cho    dù  rñiro  vay vèn ng¾n  h¹n,b¶o      l∙nh dù  thÇu  b¶o    vµ  l∙nhthùc hiÖn      hîp ®ång xuÊtkhÈu  îcthùc hiÖn  sau:   ®     nh  a) TrÝch 10%  tÝnh    d    trªnsè  nî vay vèn ng¾n  h¹n  qu¸  ®∙  h¹n        tr¶nî díi 181 ngµy  sè  vµ  tiÒn Quü  trî   iÓn ®∙      Hç    ph¸ttr   tr¶thay cho    ®¬n  ® îcQuü  vÞ    Hç  trî   iÓnb¶o     ph¸ttr   l∙nhnhng cha      îctrong thêigian díi ngµy; thu håi®          61    b) TrÝch  20%  tÝnh    d    trªnsè  nî vay vèn ng¾n  h¹n  qu¸  ®∙  h¹n        tr¶nî tõ 181  ®Õn     díi361  ngµy  sè  vµ  tiÒn Quü  trî   iÓn®∙      Hç   ph¸ttr   tr¶thay cho    ®¬n vÞ  ® îcQuü    b¶o    l∙nhnhng cha      îctrong thêigian tõ61  thu håi®           ngµy  ®Õn     díi181  ngµy;   c)TrÝch    30%   tÝnh    d    trªnsè  nîvay vèn ng¾n    qu¸ h¹n tr¶nîtõ361  h¹n ®∙            ngµy      sè  trëlªnvµ  tiÒn  Quü  trî Hç      iÓn ®∙    ph¸ttr   tr¶thay cho    ®¬n  ® îcQuü  vÞ    b¶o    l∙nhnhng cha      îctõ181  thu håi®     ngµy      trëlªn. 3. Kho¶n    trÝch,lËp    Quü  phßng      îch¹ch    dù  rñiro ®   to¸nvµo    chiphÝ    ho¹t ®éng nghiÖp  cña  vô  Quü  trî   iÓn.  Hç    ph¸ttr   C h ¬ n g  V N g u å n  v è n tÝn d ô n g  h ç  trî u Êt k h È u  x §iÒu 31. Nguån vèn    ®Ó thùc hiÖn tÝn dông  trîxuÊt khÈu  îc hç      ®   c©n ®èi trong kÕ    ho¹ch  tÝn dông ®Çu    t ph¸ttr     iÓn cña Nhµ    Thñ íng níc do  t   ChÝnh phñ  giao hµng    n¨m  cho Quü  trî   iÓn,bao  Hç    ph¸ttr   gåm: 1.Vèn    ®iÒu  do  lÖ  ng©n  s¸ch Nhµ      níccÊp. 2. Vèn    ng©n s¸ch Nhµ      níccÊp    trùctiÕp hµng    n¨m    ®Ó thùc hiÖn    nhiÖm  vô  trî hç    xuÊtkhÈu.   3.Vèn  Quü  trî   iÓnhuy    do  Hç   ph¸ttr   ®éng  trongníc.   4.Vèn  Quü  trî   iÓnhuy    do  Hç   ph¸ttr   ®éng      tõnícngoµi. 5.C¸c    nguån  vèn    hîp ph¸p kh¸c.  
 10. 10 §iÒu    32. Quü  trîph¸ttriÓn ® îc ng©n  Hç          s¸ch Nhµ      níc cÊp    bï chªnh  lÖch    l∙suÊt®Ó   i   thùc hiÖn    nhiÖm  tÝn  vô  dông  trî hç   xuÊtkhÈu.   Bé  ëng  TµichÝnh  tr Bé    híng dÉn  thÓ    cô  viÖc  cÊp    bïchªnh  lÖch    l∙suÊt. i
 11. 11 C h ¬ n g  VI q u y Ò n  h¹n,  Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬ q u a n  q u ¶ n  lý  N h µ  n íc v µ Q u ü  H ç  trî h¸t  p  triÓn §iÒu    TµichÝnh  quyÒn    33. Bé    cã  h¹n,tr¸chnhiÖm   1. H íng dÉn, kiÓm          tra,gi¸m    s¸tQuü  trî   iÓn thùc hiÖn  Hç    ph¸ttr     tÝn  dông  hç    trîxuÊtkhÈu    theo ®óng    Quy chÕ nµy.   2. Phèi hîp    KÕ       víiBé  ho¹ch  §Çu   vµ  t tr×nh Thñ íng  t ChÝnh  phñ quyÕt  ®Þnh  ho¹ch vèn  nguån  kÕ    vµ  vèn    ®Ó thùc hiÖn  dông  trî   tÝn  hç    xuÊtkhÈu.   3. Bè      trÝ vèn ng©n s¸ch Nhµ    níc hµng n¨m; híng dÉn Quü   trîph¸t Hç      tr   iÓnhuy ®éng  vèn    ®Ó thùc hiÖn    nhiÖm  tÝn  vô  dông  trî hç   xuÊtkhÈu.     4. Xö          lýrñiro theo thÈm  quyÒn  hoÆc   c¸o Thñ íng ChÝnh  b¸o    t   phñ  lý xö    theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  Quy  i 29  chÕ  nµy. 5.B¸o      c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ t×nh h×nh thùc hiÖn  dông  trî   tÝn  hç   xuÊt  khÈu; ®Ò     xuÊt c¸c gi¶iph¸p          tµichÝnh  thóc ®Èy ho¹t®éng    tÝn dông  trî hç    xuÊtkhÈu.   §iÒu    KÕ   34. Bé  ho¹ch vµ    §Çu   quyÒn    tcã  h¹n,tr¸chnhiÖm   1. C¨n  môc      cø  tiªu,®Þnh híng ph¸ttr       iÓn xuÊt khÈu, x©y      dùng  tr×nh vµ    Thñ íng  t ChÝnh  phñ giao    kÕ ho¹ch hµng  n¨m cho Quü   trîph¸ttr   Hç      iÓn vÒ  nguån  vèn  dông  trî tÝn  hç    xuÊtkhÈu  ph©n    cã  theo c¸ch×nh      thøc hç      trî . 2. Phèi hîp víiBé            Tµi chÝnh  kiÕn nghÞ    víiThñ íng ChÝnh  t   phñ      c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy        ho¹t®éng  dông  trî tÝn  hç    xuÊtkhÈu.     §iÒu    Th¬ng    quyÒn    35. Bé  m¹icã  h¹n,tr¸chnhiÖm   1. Chñ      tr×,phèihîp víic¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ                 ho¹ch  §Çu   vµ  tx©y  dùng  vµ tr×nh ChÝnh  phñ phª duyÖt    c¸c ch¬ng  tr×nh ph¸ttr     iÓn hµng xuÊt khÈu,     ch¬ng tr×nh  tiªnkhuyÕn  u    khÝch  hµng  xuÊt khÈu    hµng n¨m hoÆc  tõng    thêi kú. 2. B¸o    c¸o Thñ íng  t ChÝnh  phñ quyÕt ®Þnh    êng  c¸c tr hîp  îc vay  ®   vèn  ng¾n    h¹n theo quy    ®Þnh    t¹ kho¶n    i 1,kho¶n  §iÒu  Quy  2  21  chÕ nµy. 3. C«ng  réng  i     bè  r∙ c¸c th«ng    thÞ  êng    tinvÒ  tr xuÊt khÈu; kiÓm        tra,híng  dÉn    c¸c ®¬n  xuÊt khÈu  vÞ    thùc hiÖn        c¸c ho¹t®éng xuÊt khÈu; ®Ò       xuÊt c¸c     gi¶i  ph¸p ®Ó       më réng  ph¸ttr   tr vµ    iÓnthÞ  êng. §iÒu    36. Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam   quyÒn      cã  h¹n,tr¸chnhiÖm   1. ChØ     ®¹o    c¸c Ng©n  hµng Th¬ng    m¹i phèihîp víiQuü  trî       Hç      iÓn ph¸ttr   tæ  chøc  thùc hiÖn    nhiÖm  tÝn  vô  dông  trî hç   xuÊtkhÈu.   2. Quü   trîph¸ttr   îc thùc    Hç      iÓn ®   hiÖn thanh  to¸n vµ  chøc    tæ  dÞch vô  thanh to¸n trong      níc,quèc  ®Ó   tÕ  thùc hiÖn nhiÖm   tÝn  vô  dông  trîxuÊt hç      khÈu.Ng©n    hµng  Nhµ    nícViÖtNam     híng dÉn    thùc hiÖn.  
 12. 12 §iÒu    Bé,  quan  37. C¸c  c¬  ngang    quan    Bé, c¬  trùcthuéc ChÝnh    phñ  vµ  ban  ñy  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,Tæng    c«ng    ty91  cã  quyÒn    h¹n,tr¸chnhiÖm   1. C«ng  réng  iquy  bè  r∙  ho¹ch ph¸ttr     iÓn ngµnh, lÜnh    vùc, s¶n    phÈm,  vïng    l∙nhthæ  trong tõng    lµm  së    thêikú  c¬  cho  viÖc x©y dùng  thùc hiÖn  vµ    chÝnh  s¸ch tÝn    dông  trî hç    xuÊtkhÈu.   2. Phèihîp víi TµichÝnh,Quü  trî   iÓn gi¶iquyÕt          Bé      Hç    ph¸ttr     nh÷ng  vÊn  ®Ò     ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            tÝn dông  trî hç   xuÊt khÈu  khi®¬n    vµ    vÞ kh«ng    îcnî. tr¶®   §iÒu    38. Quü  trî   iÓncã  Hç   ph¸ttr   quyÒn    h¹n,tr¸chnhiÖm   1. LËp  b¸o    vµ  c¸o  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu  , Bé    vµ  t   Tµi chÝnh      c¸c kÕ ho¹ch  sau: a) Tæng    møc  vèn  dông  trî tÝn  hç   xuÊtkhÈu    theo c¸ch×nh      thøc hç  ;   trî b) KÕ     ho¹ch  huy ®éng vèn  gi¶iph¸p  vµ    huy ®éng    ®Ó thùc hiÖn    nhiÖm  vô  dông  trî tÝn  hç    xuÊtkhÈu.   2.Tæ     chøc  thùc hiÖn  vµ    nhiÖm  tÝn  vô  dông  trî hç   xuÊtkhÈu    theo ®óng    quy  ®Þnh  cña  Quy chÕ  nµy. 3.H íng dÉn        c¸cquy  tr×nh nghiÖp  tÝn    vô  dông  trî hç   xuÊtkhÈu.   4.Xö          lýrñiro theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  Quy  i 29  chÕ  nµy. 5. §Þnh  hµng    kú  quý,n¨m  c¸o Thñ íng ChÝnh    b¸o    t   phñ,Bé  ëng  Tµi   tr Bé    chÝnh, Bé  ëng  KÕ     tr Bé  ho¹ch  §Çu   vµ  t t×nh h×nh thùc hiÖn    tÝn dông  trî hç    xuÊtkhÈu.   C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu    tr 39. Bé  ëng  Tµi chÝnh, Bé  ëng  KÕ   Bé      tr Bé  ho¹ch  §Çu , Bé  vµ  t  tr ëng  Th¬ng    Bé  m¹i,Thèng  ®èc  Ng©n  hµng Nhµ    níc ViÖt Nam,    Tæng  gi¸m  ®èc  Tæng  c«ng      ty91,Chñ  tÞch    Héi ®ång qu¶n    Tæng  lývµ  gi¸m ®èc  Quü  Hç  trî   iÓnhíng dÉn   ph¸ttr     thùc hiÖn    Quy  chÕ nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2