intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiếu

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

277
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiếu áp dụng đối với các măth hàng nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá tính thuế theo hợp đồng hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiếu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® C ñ a  T æ n g   ôc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   c ë H sè 62/1999/Q§­T C H Q  n g µ y 30­ 01­1999  Ò  viÖc ba n  h µ n h  b ¶ n g    tÝnh  v gi¸ thu Õ   tèi  thiÓu  ¸p d ô n g  ® èi víi c¸c m Æ t  h µ n g  n h Ë p  k h È u  k h« n g     thuéc d a n h  m ô c  m Æ t  h µ n g  N h µ   íc q u ¶ n  lý gi¸ n  tÝnh thu Õ, kh« n g  ® ñ  ®i Ò u   kiÖ n  ¸p  gi¸  tÝnh thu Õ  theo hîp  å n g   ® h o Æ c    g hi  gi¸ trªn hîp  å n g  q u¸ thÊp ® T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  ¶i quan  tr H ­ C¨n  thÈm    cø  quyÒn  nguyªn t¾c    vµ    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ hµng xuÊt  khÈu hµng nhËp  khÈu  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    7  ®Þnh  54­   sè  CP ngµy  8­ 28­ 1993  cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu. ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 171/1998/TT/BTC ngµy  12­ 22­ 1998  cña    Bé Tµi  chÝnh híng dÉn      thihµnh NghÞ ®Þnh  54­   sè  CP ngµy  8­ 28­ 1993,NghÞ    ®Þnh   sè  94/1998/N§­   CP ngµy  11­ 17­ 1998  cña ChÝnh phñ; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 82/1997/TT­ BTC  ngµy  11­ 11­ 1997 cña    Bé Tµi  chÝnh. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  590A/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy  4­ 29­ 1998 cña  tr Bé  ­ ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban hµnh  b¶ng    gi¸mua    tèithiÓu  i t¹ cöa  khÈu    ®Ó tÝnh thuÕ nhËp  khÈu; Sau      æi    TµichÝnh; khitrao® víiBé    Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1.  Ban hµnh  kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  nµy b¶ng      gi¸tèithiÓu    ®Ó tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  dông  ¸p  ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  thuéc danh  môc  Æt   m hµng  Nhµ    níc qu¶n      lý gi¸tÝnh  thuÕ, kh«ng      ®ñ ®iÒu  kiÖn  gi¸ ¸p    tÝnh thuÕ theo    hîp ®ång  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm      Imôc    C Th«ng   82/1997/TT­ tsè  BTC  ngµy  11­ 11­ 1997  cña  Tµi chÝnh  Bé    hoÆc   ®ñ     cã  c¸c ®iÒu  kiÖn    ®Ó ¸p  gi¸theo      hîp ®ång  nhng          gi¸ghitrªnhîp ®ång  b»ng  hoÆc  thÊp h¬n  80%       gi¸tèi thiÓu quy    ®Þnh    t¹ b¶ng      i gi¸tèithiÓu cña    Tæng  côc    H¶i quan. §èi víic¸c m Æt         hµng  gi¸ghi trªnhîp  cã        ®ång  cao h¬n      gi¸tèithiÓu quy  ®Þnh   ib¶ng    t¹  gi¸nµy  hoÆc   Æt   m hµng cha  îc quy  ®   ®Þnh       gi¸tèithiÓu    t¹i b¶ng    gi¸nµy  th×    gi¸tÝnh thuÕ          lµ gi¸ghi trªnhîp ®ång  hoÆc       khai gi¸tù kª    (nÕu  kh«ng  hîp ®ång  cã    hoÆc  kh«ng  ho¸ ®¬n  cã    mua hµng). §iÒu 2. §èi víic¸c m Æt         hµng nhËp khÈu  thuÕ  cã  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu        tõ 5% trëxuèng (biÓu thuÕ  ®∙i)hoÆc     u    lµ nguyªn liÖu,vËt t trùctiÕp          ® a  vµo s¶n xuÊt,l¾p      r¸p,nÕu  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn  theo ®iÓm   môc    2  C Th«ng  t sè 82/1997/TT­BTC  ngµy  11­ 11­ 1997  cña  Tµi chÝnh  gi¸ghi trªnhîp Bé    vµ         
  2. 2 ®ång cao h¬n hoÆc  b»ng  60%       gi¸tèithiÓu cña  b¶ng    Tæng   gi¸do  côc    H¶i quan  ban hµnh      th× gi¸tÝnh  thuÕ    ¸p dông theo gi¸ghitrªnhîp ®ång.           §iÒu   3. Giao cho Côc  ëng  tr Côc KiÓm       trathu thuÕ xuÊt nhËp    khÈu  c¨n  biÕn  cø  ®éng    gi¸nhËp khÈu  thùc tÕ  i   t¹  cöa khÈu, møc     biÕn ®éng t¨ng  lªnhoÆc     gi¶m xuèng kh«ng qu¸  20%   b¶ng      so  gi¸tèithiÓu hiÖn hµnh, theo    b¸o c¸o cña    c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè, ®Þnh  ®iÒu    kú  chØnh t¨ng  hoÆc  gi¶m  møc       gi¸tèithiÓu    phï hîp      víigi¸CIF  thùc  trung  tÕ  b×nh  cöa  ë  khÈu. §iÒu 4.    Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi    víihµng  qua  dông  îc phÐp  ®∙  sö  ®   nhËp  khÈu  b»ng  70%     gi¸tÝnh  thuÕ  hµng    míicïng lo¹ .   i §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh   nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy  02­ 10­ 1999  thay thÕ  vµ    QuyÕt  ®Þnh  283/1998/TCHQ­Q§  sè  ngµy  8­ 31­ 1998,C«ng    v¨n sè 4506/TCHQ­KTTT  ngµy 02­ 1998, C«ng  v¨n sè 32/TCHQ­KTTT  12­ ngµy  01­ 05­ 1999  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2