Quyết định về việc ban hành Quy chế

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
83
lượt xem
8
download

Quyết định về việc ban hành Quy chế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành Quy chế

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  356/1999/Q§­N H N N 1 4   g µ y  06  th n th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V v Ò   g hi Ö p  v ô  c hi Õ t k h Ê u, t¸i n  chi Õ t kh Ê u  c ñ a  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc ® è i víi  c¸c n g © n  h µ n g       T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt C¸c  tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr VT d quy Õt    Þ nh  ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  v chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   ©n  µng.     i   c Ng h Nh n       ng c¸c h §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u  Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Thñ  ëng    n  3.  V¨n    tr VT d   tr c¸c®¬ vÞ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc;Gi¸m  c  c li   thu Ng h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ¬ng;   ñ  tÞch Héi   ng qu¶n  n    ph tr        Ch      ®å   trÞ,   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸c ng©n  µng  ®è     h tham    gia nghiÖp  ô  ÕtkhÊu, t¸  v chi    i chiÕtkhÊu  Þu    ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
 2. 2 Q uy     Õ   ch V Ò   g hi Ö p  v ô  c hi Õ t k h Ê u, t¸i n  chi Õ t kh Ê u  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc ® è i víi  c¸c n g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è:356/1999/Q§­   ®Þ s  NHNN14 ngµy  th¸ng10 n¨m  06    1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc).   Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  q §i Ò u  1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh   Öc  ùc  Ön  ®Þ vi th hi nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu, t¸  Õt khÊu  ña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c ng©n  µng    ichi   c Ng h Nh n   v    h nh»m   thùc  Ön  Ýnh  hi ch s¸ch  Òn  Ö  µ  ¹o kh¶  ti t v t   n¨ng  ©n  i  Ò   ån  èn  ¹t c ®è v ngu v ho   ®éng  cho    ©n  µng. c¸cng h §i Ò u    2. Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. NghiÖp  ô  ÕtkhÊu  µviÖc  ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn    v chi   l  Ng h Nh n     mua    c¸c giÊy  ê cã    ¾n   ¹n,cßn  êih¹n  t   gi¸ng h  th   thanh to¸n,thuéc  ë  ÷u  ña    ©n    s h c c¸c ng hµng.C¸c  Êy tê cã    ¾n  ¹n  µy  ∙  îcc¸cng©n  µng    gi     gi¸ng h n ®®     h mua hoÆc   u   ®Ê thÇu    Þ  êng  ¬  Êp. trªnth tr sc   2. NghiÖp  ô  i ÕtkhÊu:lµviÖc  ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  Öc    v t¸ chi        Ng h Nh n     vi mua  ¹ c¸cgiÊy tê cã    ¾n  ¹n,cßn  êih¹n  l    i     gi¸ng h  th   thanh  to¸n,thuéc së  ÷u  ña     hc c¸c ng©n  µng. C¸c  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  µy  ∙  îcc¸c ng©n  µng  Õt   h   gi t   gi¸ng h n ®®    h chi   khÊu    Þ  êng  cÊp. trªnth tr thø  3. L∙isuÊt chiÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  µl∙suÊt ® îcNg ©n   µng  µ   íc         i chi   l    i    h Nh n   ¸p dông    ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu    Êy  ê cã    ¾n  ¹n  i víic¸c   khichi    i chi   c¸c gi t   gi¸ng h ®è       ng©n  µng. h §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  t chung:   1. Ng ©n   µng  µ   ícchØ  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu    Êy  ê cã      h Nh n   chi    i chi   c¸c gi t   gi¸ ng ¾n  ¹n  µc¸c tÝn  Õu  h l     phi Kho  ¹c Nhµ   ícph¸thµnh  b  n    th«ng qua  u  Çu  ¹ ®Ê th t   i Ng ©n  µng  µ   íc,tÝn  Õu Ng ©n  µng  µ   íc.ViÖc    h Nh n   phi   h Nh n   bæ sung  thªm    c¸c lo¹  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  igi t c gi¸ ng h kh¸c  µm  l c«ng  ô  ùc  Ön  c th hi nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu, t¸ chiÕtkhÊu  Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh   i     do  ®è Ng h Nh n   ®Þ trong tõng     thêikú.   2. NghiÖp  ô  i ÕtkhÊu    Êy  ê cã    ¾n  ¹n  ña  ©n  µng    v t¸ chi     c¸c gi t   gi¸ng h c Ng h Nhµ   íc ®èi  íic¸c ng©n  µng  îc thùc  Ön   quy  nh   Ò   n  v    h ®  hi nh ®Þ v nghiÖp  ô  v chiÕt khÊu    trong Quy   Õ   µy  ch n (Sau  y   äi chung  µ  ®© g   l nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu). 3. L∙isuÊt chiÕtkhÊu  µ    Êt t¸  ÕtkhÊu  ¹         v l∙su   i i chi   ti Quy  Õ   µy  îcquy  ch n ®   ®Þnh theo m ét    møc    Êtchung  äilµl∙suÊtchiÕtkhÊu). l∙su   i (G       i     4. H¹n    møc  ÕtkhÊu  µ  ¹n  chi   v h møc  i ÕtkhÊu  i víi   ©n  µng  t¸  chi   ®è     ng c¸c h t¹  iQuy  Õ   µy  îc ¸p  ông  ch n ®   d theo  ét  ¹n  m h møc   chung (Sau  y   äi lµ h¹n  ®© g     møc  ÕtkhÊu)   chi    
 3. 3 §i Ò u  4. Ng ©n   µng  µ   íc tæ  h Nh n   chøc  ùc  Ön  th hi nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu th«ng qua  ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   ícvµ    d Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  îcchØ  nh  n    ph ®   ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc(Gäit¾tlµNg ©n  µng  µ   íc). Nh n        h Nh n §i Ò u 5. C¨n  vµo  ôc    ña  Ýnh  cø  m tiªuc ch s¸ch  Òn  Ö  µ  ti t v tæng îng l  tiÒn cung øng  ∙  îc phª  Öt  µng  ®®  duy h n¨m,  èng  c  ©n   µng  µ   íc Th ®è Ng h Nh n   quy  nh  ®Þ tæng  ¹n møc  h  cho nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  v chi   trong tõng thêikú.      C¨n  vµo  cø  møc  èn  ù cã,t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    ©n  µng  µ  v t    h ho   c c¸c ng h v tæng  ¹n  h møc   cho nghiÖp  ô  Õt khÊu, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc v chi     ®è Ng h Nh n   quy  nh   ¹n  ®Þ h møc   Õt khÊu  i  íitõng  ©n  µng  chi   ®è v   ng h trong  õng  êikú. t th     Trong    ×nh thùc hiÖn, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc cã  Ó  qu¸ tr       ®è Ng h Nh n   th xem   Ðt,x  ®iÒu chØnh  ¹n møc  ÕtkhÊu  i víi õng ng©n  µng  h  chi   ®è     t  h cho  ïhîp. ph   §i Ò u    6. Trong  êng  îp  Çn  Õtvµ  tr hc thi   theo  cÇu  ùc hiÖn  Ýnh  yªu  th   ch s¸ch  Òn  Ö  ti t trong tõng  êikú, Ng ©n   µng  µ   íc cã  Ó  ùc hiÖn  Õt   th     h Nh n   th th   chi   khÊu  Ìm  k theo  îp  ng  h ®å b¸n  ¹ (chiÕtkhÊu  ã  ú  ¹n)c¸c lo¹  Êy  ê cã    li    ckh    i gi t   gi¸ ng ¾n  ¹n thuéc së  ÷u  ña    ©n  µng. h    h c c¸cng h C h ¬ n g  II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q §i Ò u 7.   Òu  Ön    ng©n  µng  §i ki ®Ó c¸c  h tham gia nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu: 1. C¸c  ©n  µng  îcphÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam     ng h ®  ho   tiVi   theo quy  nh  ña  ®Þ c LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông, tham    tæ  td   gia nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m hoÆc   Þ  ­ th tr êng  éitÖ  ªnng©n  µng; n   li   h 2. C¸c  ©n  µng  ë  ÷u    ¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n    ng h s h c¸clo i      gi¸ng h theo  quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Quy  Õ   µy;   i 8  ch n 3.Cã     nhu  Çu    ÕtkhÊu; c xinchi   4. C¸c  ©n   µng  ng h tham gia nghiÖp  ô  Õt khÊu  v chi   th«ng qua  éi së  h  chÝnh. §i Ò u    C¸c  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  îc Ng ©n   µng  µ   íc chiÕt 8.   gi t   gi¸ng h®  h Nh n     khÊu  µ c¸c tÝn  Õu  l    phi Kho  ¹c  µ   íc ph¸thµnh  b Nh n     th«ng  qua  u   Çu  ¹ ®Ê th t   i Ng ©n  µng  µ   íc,tÝn  Õu  ©n  µng  µ   ícb»ng  ng  Öt Nam   µ  h Nh n   phi Ng h Nh n   ®å Vi   v cßn  êih¹n thanh    èi Óu lµ30  µy. th     to¸nt   thi     ng
 4. 4 §i Ò u 9. L∙isuÊt  Õt khÊu    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  îc Ng ©n     chi   c¸c gi t   gi¸ng h®  hµng  µ   íc x¸c ®Þnh  trªnc¬  ë  Nh n         s tham  kh¶o    Êt ph¸thµnh  Ýn  Õu  l∙ su   i   t phi Ng ©n   µng  µ   íc vµ    Êt tróng thÇu  Ýn  Õu  h Nh n   l∙ su   i   T phi Kho  ¹c Nhµ   íc phiªn b  n    gÇn  Êt nh L∙isuÊt chiÕt khÊu  ùc hiÖn        th   cho nghiÖp  ô  µy  îc ®iÒu  vn ®  chØnh  ï ph   hîp víi ôc    ña  Ýnh     m tiªuc ch s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng thêikú.      Ng ©n   µng  µ   ícth«ng  h Nh n   b¸o    Êt chiÕtkhÊu  l∙su   i   c«ng khait¹  ë     i Giao  S dÞch  ©n   µng  µ   ícvµ    Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph ® îcchØ  nh      ©n  µng  Õtvµ  ùc hiÖn.   ®Þ ®Ó c¸cng h bi   th   §i Ò u 10. Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön    h Nh N   hi nghiÖp  ô  Õt khÊu  íi v chi   v  c¸cng©n  µng    h theo ph¬ng    thøc trùctiÕp hoÆc     Õp nh       gi¸nti   sau: 1.  ¬ng  Ph thøc  ùc tiÕp: C¸c  ©n  µng  n   tr     ng h ®Õ giao  Þch  ùc tiÕp  íi d tr   v  Ng ©n  µng  µ   íc; h Nh n 2.Ph¬ng    thøc gi¸ntiÕp:    ­ §èi víic¸c ng©n  µng  èi m¹ng    Ýnh  íiNg ©n   µng  µ   íc,viÖc         h n  vi t v  h Nh n   giao dÞch  îcthùc hiÖn    ®    qua  ¹ng    Ýnh; m vit ­  èi víic¸c ng©n  µng  a  èi m¹ng    Ýnh  íiNg ©n   µng  µ   íc, §     h ch n   vi t v  h Nh n   viÖc  giao dÞch  îcthùc hiÖn    ®    qua FAX.   §i Ò u 11. Öc  Õt khÊu  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  ¹iNg ©n   µng   Vi chi   gi t c gi¸ng h t  h Nhµ   ícthùc hiÖn  n    theo tr×nh tùsau:      1.     Trªn  ¬  ë    Êt chiÕt khÊu  µ  ¹n  c s l∙ su   i   v h møc   Õt khÊu  i  íitõng  chi   ®è v   ng©n  µng  Ng ©n   µng  µ   íc th«ng  h do  h Nh n   b¸o, c¸c ng©n  µng  ã     h c nhu  Çu  c chiÕtkhÊu  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  öigiÊy    Þ  ÕtkhÊu  Êy  ê cã    gi t   gi¸ng h g  ®Ò ngh chi   gi t   gi¸ng ¾n  ¹n    h (theo Phô  ôcsè      l   01) cho  ©n   µng  µ   ícvµo    µy  µm  Ng h Nh n   c¸c ng l viÖc; 2. C¨n  vµo    Êt chiÕtkhÊu,h¹n    cø  l∙su   i     møc  ÕtkhÊu  i víi õng  ©n   chi   ®è     t ng hµng  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Öt  µ  Êy    Þ   ña  ®  ®è Ng h Nh n   duy v gi ®Ò ngh c c¸c ng©n  µng, Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  Êp  Ën    h   h Nh n   x  ®Þ vi ch nh hoÆc  kh«ng  Êp  Ën  ÕtkhÊu    Êy tê cã    ¾n  ¹n  µ     ©n  ch nh chi   c¸c gi     gi¸ng h m c¸c ng hµng  ∙  ¨ng  ý.Trong  µy  µm  Öc  Õp theo  ®® k  ng l vi ti   sau  µy  Ën  îcgiÊy ®Ò   ng nh ®     nghÞ  ña    ©n  µng, Ng ©n   µng  µ   ícsÏth«ng  chÊp  Ën  c c¸c ng h   h Nh n     b¸o  nh (theo  Phô  ôc sè    l   02) hoÆc   kh«ng  Êp  Ën  ch nh (theo Phô  ôc sè      l   03) cho  õng  ©n   t ng hµng; Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  Êp  Ën  Õt khÊu  h Nh n   ch nh chi   c¸c  Êy  ê  ã    gi t c gi¸ ng ¾n  ¹n ®èi víi   ©n  µng  h       ng c¸c h trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­ C¸c  Êy têcã    ¾n  ¹n    gi     gi¸ng h kh«ng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki theo  quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  cña  8  Quy  Õ   µy. ch n ­ GiÊy    Þ  ÕtkhÊu  öiNg ©n   µng  µ   íccã  éidung    ®Ò ngh chi   g  h Nh n   n   kh«ng  phïhîp víi ô  ôcsè    êiký       Ph l   01,ng   kh«ng  ng  Èm  Òn. ®ó th quy ­ Khèil ng giÊy  ê cã    ¾n  ¹n    ÕtkhÊu  îtqu¸ h¹n     î   t   gi¸ng h xinchi   v     møc  Õtchi   khÊu  ña  ©n  µng. c ng h
 5. 5 3. ViÖc    giao,nhËn  µ    v thanh    Êy  ê cã    ¾n  ¹n  îcthùc hiÖn  to¸ngi t   gi¸ng h®    theo ph¬ng    thøc sau:   Trong  µy  µm  Öc  Õp theo  ng l vi ti   sau  µy  ©n   µng  µ   ícth«ng    ng Ng h Nh n   b¸o vÒ   Öc  Êp  Ën  ÕtkhÊu    Êy  ê cã    ¾n   ¹n,c¸c ng©n  µng  vi ch nh chi   c¸c gi t   gi¸ng h   h tiÕn  µnh    ñ  ôc giao    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  îc chiÕt khÊu    h c¸c th t   c¸c gi t   gi¸ng h®    cho Ng ©n  µng  µ   ícvµ  Ën  Òn thanh    õ Ng ©n  µng  µ   íctheo    h Nh n   nh ti   to¸nt   h Nh n   quy ®Þnh  ¹ Quy  ×nh thùc hiÖn  t  i tr     nghiÖp  ô  ÕtkhÊu. v chi   4. Trêng  îp  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  Õt khÊu  ã  ú  ¹n      h Ng h Nh n   hi chi   c k h c¸c giÊy têcã    ¾n  ¹n  i víi   ©n  µng:     gi¸ng h ®è     ng c¸c h Trong  µy  µm  Öc  Õp theo  ng l vi ti   sau  µy  ©n   µng  µ   ícth«ng    ng Ng h Nh n   b¸o vÒ   Öc  Êp  Ën  Õt khÊu  ã  ú  ¹n    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  vi ch nh chi   c k h c¸c gi t   gi¸ng h (theo  Phô  ôcsè      ©n  µng  ý  îp  ng  l   02),c¸cng h k H ®å mua  l¹ víi ©n  µng  µ   ­ b¸n      i Ng h Nh n íc (theo  ô   ôc sè    Ph l   04).ViÖc    giao  Ën  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  îc chiÕt nh gi t   gi¸ng h®    khÊu  µ  v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy.   ®Þ t  i 3  §i n Khi h Õt  ú  ¹n  ÕtkhÊu, Ng ©n   µng  µ   ícsÏgiao l¹ giÊy  ê cã      k h chi     h Nh n       i t   gi¸ ng ¾n  ¹n  h cho    ©n  µng,c¸c ng©n  µng  c¸c ng h    h ph¶ithanh    Òn cho  ©n     to¸nti   Ng hµng  µ   íctheo ®óng  Nh n     cam   Õt  ¹ Hîp  ng  k t  i ®å mua    ¹  b¸n l i. 5.Sau    µn  µnh    khiho th nghiÖp  ô  ÕtkhÊu    Êy têcã    ¾n  ¹n  v chi   c¸cgi     gi¸ng h cho    ©n  µng, chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  îcchØ   c¸c ng h    Ng h Nh n     ph ®   ®Þnh  öib¸o c¸o vÒ   ©n  µng  µ   íc(Së  g       Ng h Nh n   Giao  Þch); d 6. Thêi gian      giao  Þch  îc tÝnh  d ®  theo  µy  µm  Öc,kh«ng  Ýnh  µy  ng l vi   t ng nghØ  èituÇn,nghØ  Ô  µ  cu     l v nghØ  Õt. t §i Ò u  12. C«ng  thøc x¸c ®Þnh   è  Òn  s ti thanh to¸n khi thùc hiÖn    nghiÖp  ô  ÕtkhÊu: v chi   Gt St = Lsc  Tc x  1  + 100  365 x  Trong  :  ®ã St:    Sè   Òn Ng ©n   µng  µ   ícthanh      ÕtkhÊu  Êy  ê cã        ti   h Nh n   to¸nkhichi   gi t   gi¸ng ¾n  ¹n;   h Gt:  Gi¸trÞthanh to¸ngiÊy têcã    ¾n  ¹n khi®Õ n   ¹n;                gi¸ng h   h Tc     Thêih¹n  :      cßn  ¹ cña  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  õngµy  ÕtkhÊu  l i gi t   gi¸ng h (t   chi   ®Õ n   µy  n   ¹n thanh    Êy têcã    ¾n  ¹n); ng ®Õ h   to¸ngi     gi¸ng h Lsc  L∙i ÊtchiÕtkhÊu; :   su     365  Sè  µy  :  ng quy  ccho  ét  í  m n¨m.
 6. 6 §i Ò u    êng  îp Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  ÕtkhÊu  ã  ú  13. Tr h  h Nh n     chi   ck h¹n  giÊy  ê cã    ¾n   ¹n  i  íic¸c ng©n  µng, c«ng    t   gi¸ng h ®è v     h   thøc    nh  è  x¸c ®Þ s tiÒn Ng ©n  µng  µ   ícb¸n  ¹giÊy têcã    ¾n  ¹n nh    h Nh n   l   i     gi¸ng h   sau: Ls  Tm x  Gbl =  x   ST  1 100  365 x  Trong  : ®ã Gbl  :Gi¸b¸n l¹ ;         i St  : Sè   Òn  ©n   µng  µ   íc thanh      ti Ng h Nh n   to¸n khichiÕt khÊu  Êy  ê cã       gi t   gi¸ng ¾n  ¹n;   h Ls         Êt  óng  Çu  : L∙isu tr th phiªn gÇn  Êt    nh hoÆc   i Êt  ña  ú  l∙ su c k ph¸t     hµnh  Çn  Êt cña  õng lo¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n; g nh   t    i     gi¸ng h Tm     êigian Ng ©n  µng  µ   ícchiÕtkhÊu  Êy têcã    ¾n  ¹n    :Th     h Nh n     gi     gi¸ng h (sè ngµy).   §i Ò u    14. C¸c  ©n  µng  îcNg ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  Õt ng h ®  h Nh n   nh chi   khÊu ph¶i cã    tr¸chnhiÖ m     giao    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  c¸c gi t   gi¸ng h cho  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc theo  ng  n  ®ó quy  nh.  ©n   µng  µ   íc sÏ thanh  ®Þ Ng h Nh n     to¸n cho      c¸c ng©n  µng  h sau    ∙  Ën  îc®Çy    Êy têcã    ¾n  ¹n. khi® nh ®   ®ñ gi     gi¸ng h N Õ u     ©n  µng  c¸c ng h kh«ng giao  Êy  ê cã    ng  êih¹n  gi t   gi¸®ó th   quy  nh   ®Þ th×  ©n   µng  µ   íc sÏ coinh    ©n  µng  ∙  û  á    Þ   Õt Ng h Nh n       c¸c ng h ® hu b ®Ò ngh chi   khÊu. Trong  êng  îp m ét  ©n  µng  û  á    Þ  ÕtkhÊu  õ 3  Çn    tr h  ng h hu b ®Ò ngh chi   t  l trë lªn th×  ÷ng  Çn     nh l sau, ng©n   µng    Ï kh«ng  îc quyÒn     h ®ã s   ®  tham     gia nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  íi ©n  µng  µ   íc. v chi   v  Ng h Nh n §i Ò u    15. Tr¸chnhiÖm  ña    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng    c c¸c®¬ v c li   thu   h Nhµ   íc: n 1. Vô   Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ  ã      c tr¸chnhiÖm     nh  è  Öu vÒ   èn      x¸c ®Þ s li   v kh¶ dông  ña    ©n  µng, tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Öt c c¸c ng h   Th ®è Ng h Nh n   duy   tæng  ¹n  h møc   cho nghiÖp  ô  Õt khÊu  µ    Êt chiÕt khÊu  v chi   v l∙ su   i   trong  õng  t thêikú;   2.Vô  Ýn  ông:  T d a.Tr×nh  èng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt h¹n møc  ÕtkhÊu    Th ®è Ng h Nh n        chi   ®èi víi õng ng©n  µng;    t  h b. G öi th«ng  vÒ   ¹n     b¸o  h møc  ÕtkhÊu  i víi õng  ©n  µng  chi   ®è    t ng h cho  ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  d Ng h Nh n     Ng h Nh n     phè  îcchØ  nh  µ    ©n  µng. ®  ®Þ v c¸cng h 3.Së    Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc: d Ng h Nh n
 7. 7 a. Th«ng  c«ng    b¸o  khail∙suÊt chiÕtkhÊu  ¹ Së     i     t i Giao  Þch  ©n   µng    d Ng h Nhµ   íc,®ång  êigöi th«ng  n  th     b¸o  i Êt  Õt khÊu  l∙ su chi     cho    chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  îcchØ  nh; Nh n     ph ®   ®Þ b.H íng dÉn      quy  ×nh thùc hiÖn  tr     nghiÖp  ô  ÕtkhÊu; v chi   c.Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  ÕtkhÊu; v chi   d. Thùc  Ön    hi giao  Ën  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  µ  ¹ch  nh gi t   gi¸ng h vh to¸n kÕ       to¸n theo quy  nh;   ®Þ ®.  Tæng  îp,theo  âivµ  c¸o c¸c th«ng    Ò   h  d   b¸o      tinv nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  v chi   göi Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,®ång  öi Vô   Ýnh    ®è Ng h Nh n   g   Ch s¸ch  Òn  Ö, Vô  ti t   TÝn  ông,Vô  Õ   d   K to¸n­ µichÝnh. T  4. Vô   Õ     K to¸n­ µi chÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d quy  ×nh  ¹ch    tr h to¸n nghiÖp  ô  ÕtkhÊu. v chi   5.Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  îcchØ  nh:    Ng h Nh n     ph ®   ®Þ a.Th«ng  c«ng    b¸o  khail∙suÊtchiÕtkhÊu  ¹ chinh¸nh;    i     t    i b.Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  ÕtkhÊu; v chi   c. Thùc  Ön    hi giao  Ën  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  µ  ¹ch  nh gi t   gi¸ng h vh to¸n kÕ       to¸n theo quy  nh;   ®Þ d. B¸o c¸o  Öc  ùc  Ön  vi th hi nghiÖp  ô  Õt khÊu  ¹  a   ¬ng    v chi   t i®Þ ph cho Ng ©n  µng  µ   íc(Së  h Nh n   Giao  Þch). d c h ¬ n g  III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u  16. äi  öa  æi,     M s ® bæ sung  éi dung  ña  n  c Quy   Õ   µy    ch n do Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. ®è Ng h Nh n    
 8. 8 p h ô  l ô c s è  0 1 c é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t na m Tªn   ng©n  hµng:.. . . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph gi Ê y ® Ò  n g h Þ  c hi Õ t k h Ê u  ....(*) (Giao dÞch    qua  Fax/m¹ng    Ýnh  µo  µy.. . h . . ¨m. .  vit v ng . t ¸ng. . n . .) . KÝnh  öi: ë  g   Giao  Þch  ©n  µng  µ   ícViÖtnam   S d Ng h Nh n                                      (hoÆc    chi nh¸nh NHNN  tØnh, thµnh  è  îc chØ     ph ®   ®Þnh) T«ilµ:. . .........................................     . . ......................................... Chøc  ô:. . ........................................ v . . ........................................ §¹idiÖn  ©n  µng:.. . ..............................   Ng h . ............................... §Þa  chØ  . . ........................................ :. . ........................................ M∙  è  ©n  µng:. . ......... s Ng h . . ......... §iÖn  ¹i . ......  tho : . ......Fax:. . . ................. . . . . .................. Tµikho¶n  Òn göiVN§:.. . ......   ti     . . ...... T¹iNg ©n  µng:.. . .......................   h . . ....................... § Ò   Þ  ©n  µng  µ   ícViÖtnam   ÕtkhÊu  . * : ngh Ng h Nh n     chi   .. ( ) §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å Sè  Lo¹igiÊy Khèil ng giÊy tê Thêih¹n Ngµy  Thêih¹n cßn  L∙i Êt      î              su   thø  ù têcã    cã    ¾n  ¹n giÊy têcã  thanh  l¹cña  Êy tê chiÕt t     gi¸ gi¸ng h       i gi       ng ¾n   (M Önh    gi¸) gi¸ng ¾n   to¸n cã    ¾n   khÊu   gi¸ng h¹n h¹n h¹n Tæng   èi l ng  Êy  ê cã    ¾n   ¹n    Õt khÊu  µ.. . .... ng kh  î gi t   gi¸ng h xin chi   l . .... ®å   (B»ng  ÷  . . ....) ch .. . ..... Thêi   gian   xin   chiÕt   khÊu:.. . ...................................... . . ...................................... H×nh  thøc  Õt khÊu  chi   (chiÕtkhÊu  Õt  êih¹n    h th   /chiÕtkhÊu  ã  ú  ¹n    ckh giÊy   tê   cã   gi¸   ng ¾n   h¹n): . . ...............................................   . ............................................... .. M ôc   ®Ých   xin   chiÕt   khÊu:.. . ................................... . . ................................... Ngµy... . . h   . . . n   . . t ¸ng.. . .. ¨m1999.. . . §¹idiÖn  ©n  µng   ng h
 9. 9 (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d   ä  µ  (H v tªn) (*)Tªn  ña  ¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n.   c lo i       gi¸ng h p h ô  l ô c s è  0 2 N g © n  h µ n g   h µ  n íc  n c é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t na m vi Öt  a m n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:_____/TB T h « n g  b¸o c h Ê p  n h Ë n  c hi Õ t k h Ê u ­ C¨n  vµo  cø  Quy Õt  nh   è  . . . 1999/Q§­ ®Þ s .. . ./ NHNN14   ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  ÕtkhÊu,t¸  v chi    i chiÕtkhÊu  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   ©n  µng.   c Ng h Nh n       ng c¸c h ­   C¨n   cø   vµo   giÊy   ®Ò   nghÞ   chiÕt   khÊu... . ....(  . . ....*) ngµy.. . . h . . n . . do «ng (bµ). . ....... µ.. . .....( høc ô) cña  . . t ¸ng. . . ¨m. . .. . . ....... . ...... c  v  l Ng ©n  µng.. . .. ý. h . . .k   . Ng ©n  hµng  Nhµ  níc  ®ång   ý  chiÕt khÊu... . . * cña  Ng ©n   . .( ) hµng:.. . ...... . . ..... §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å Sè Lo¹i  Khèi   l ng Thêi î     L∙i Thêi   Sè Ngµy    Ngµy  NHNN   TT giÊy  tê giÊy tê cã h¹n     suÊt gian tiÒn giao,         thanh   to¸n   cã   gi¸gi¸   ng ¾n  giÊy tê chiÕt chiÕt NHNN   nhËn          tiÒn   mua   ng ¾n   h¹n (M Önh cã   gi¸khÊu khÊu thanh  giÊy   tê giÊy  ê cã        t   gi¸ h¹n gi¸) ng ¾n   to¸n cã   gi¸ng ¾n  ¹n   h h¹n ng ¾n  ¹n h             Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  ®Ó   ©n  µng  Õt,thùc hiÖn  Öc  h Nh n   b¸o  Ng h bi     vi giao  nhËn,thanh    . . *theo ®óng  êih¹n quy  nh  ¹ §iÒu  cña    to¸n.. . (  )  th     ®Þ t i 11  Quy  Õ   ch vÒ  nghiÖp  ô  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  ña  ©n   µng  µ   íc®èi víic¸c v chi    ichi   c Ng h Nh n         ng©n  µng. h   µy  . . t ¸ng..   Ng .. . . h   .n¨m  . . . .. .  tl/thèng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc n  Gi¸ m  ® è c  s ë  giao d Þ c h  N H N N V N     (ho Æ c  Gi¸ m   è c  c hi n h¸nh N H N N  tØn h,TP ® îc c h Ø  ® Þ n h) ®   ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d
 10. 10 (*)Tªn  ña  ¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n.   c lo i       gi¸ng h
 11. 11 p h ô  l ô c s è  0 3 N g © n  h µ n g   h µ  n íc  n c é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t na m vi Öt  a m n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:_____/TB   T h « n g  b¸o k h « n g  c h Ê p  n h Ë n  c hi Õ t k h Ê u    C¨n  vµo  cø  Quy Õt  nh   è  . . . 1999/Q§­ ®Þ s .. . ./ NHNN14   ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  ÕtkhÊu,t¸  v chi    i chiÕtkhÊu  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   ©n  µng.   c Ng h Nh n       ng c¸c h C¨n   cø   vµo   giÊy   ®Ò   nghÞ   chiÕt   khÊu... . ...(  . . ...*) ngµy.. . . h . . n . . .  «ng  µ). . .......lµ. . ...... c   ô)  ña  . . t ¸ng. . . ¨m. . ..do  . (b . . ....... . . .....( høc v c   Ng ©n  µng.. . .. ý. h . . .k   . Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  Êp  Ën  Õt khÊu... . ..(  ña  ©n   h Nh n   ch nh chi   . ... *c Ng ) hµng... . .theo c¸clýdo  íi y: . ..  .      d  ®© 1... . .....................................................   . . ..................................................... 2... . .....................................................   . . ..................................................... .. . ............... . . ............... Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  ®Ó   ©n  µng  . . ..biÕt. h Nh n   b¸o  Ng h .. . .. . . Ngµy  . . t ¸ng..   .. . . h   .n¨m  . . . .. . tl/thèng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc Gi¸ m   è c  s ë  giao d Þ c h  N H N N V N    ®  (ho Æ c  Gi¸ m   è c  c hi n h¸nh N H N N  tØn h,TP ® îc c h Ø  ® Þ n h) ®                          ý    ng  Êu)                        (K tªn,®ã d (*)Tªn  ña  ¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n.   c lo i       gi¸ng h
 12. 12 P h ô  L ô c  s è  0 4 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp­ ù  H¹nh  óc l T do­ ph Hµ   éi,ngµy     N     th¸ng   n¨m      H î p ® å n g  m u a  b¸n l¹i  ...(*) Bªn    ©n  µng... . ................................. b¸n:Ng h . ................................. §Þa  chØ:.. . ........................................... . . ........................................... §iÖn  ¹i . ..............Fax:. . . ..................... tho : . .............  .. . . ..................... Sè  Öu  µi hi t   kho¶n  Òn göi: . ..............t¹ . ............ ti   . . .............  i . ........... .. Ng êiký    thay chñ  µi   t  kho¶n:¤ng  µ). . ...................   (b . . ................... Chøc  ô:. . ........................................... v . . .......................................... Bªn  mua:  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ë  Ng h Nh n     (S Giao  Þch  d hoÆc     chinh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  îcchØ  nh). h Nh n     ph ®   ®Þ §Þa  chØ:  . . ............... .. . ................ §iÖn  ¹i . ...............  tho : . ...............Fax:.. . ................... . . . .................... Sè  Öu  µi hi t   kho¶n:. . ................................... . . ................................... Ng êiký    thay chñ  µi   t  kho¶n:¤ng  µ). . ...................   (b . . .................. Chøc  ô:. . .......................................... v . . .......................................... ­ C¨n  Quy Õt  nh   è.. . / cø  ®Þ s . . 1999/Q§­ NHNN14   ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   ícvÒ   Öc  Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  ÕtkhÊu, t¸ chiÕt v chi    i     khÊu  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   ©n  µng. c Ng h Nh n       ngc¸c h Hai bªn  èng  Êt  ý  Õt  îp  ng  th nh k k h ®å mua, b¸n  ¹  .(*)theo    iÒu  li     .. c¸c ® kho¶n  sau: 1. Ng ©n  µng  .    h .. .b¸n.. . *cho  ©n  µng  µ   íc,sè  Òn Ng ©n  µng  . . ( ) Ng h Nh n   ti   h Nhµ   ícthanh      ÕtkhÊu  îctÝnh  n  to¸nkhichi   ®  theo  c«ng thøc:.   .(C«ng  . thøc x¸c    ®Þnh  è  Òn  s ti thanh  to¸n khi thùc  Ön     hi nghiÖp  ô  Õt khÊu  v chi   quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  12  Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  Õt khÊu, t¸  Õt khÊu  ña  ©n   v chi     ichi   c Ng hµng  µ   íc®èi víi   ©n  µng). Nh n       ng c¸c h 2. Ng ©n  µng.. .   h . .mua l¹ . . (      i . . *trªnsau.. . . t êgian)kÓ   õngµy.. . ....  ) . .( h   i   t  . . ..... . víi     mua  ¹ ® îctÝnh  gi¸ l    i theo c«ng    thøc:. . (C«ngthøc tÝnh    l¹ giÊy têcã  ..     gi¸b¸n    i    gi¸ng ¾n  ¹n  ña  ©n  µng  µ   ícquy  nh  ¹  Òu  cña    h c Ng h Nh n   ®Þ ti §i 13  Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  Õt khÊu,  ichiÕt khÊu  ña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c v chi   t¸    c Ng h Nh n   v    ng©n  µng). h 3. C¸c  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  ©n   µng  . . ¸ncho  ©n   µng  µ     gi t   gi¸ng h Ng h .. . b   Ng h Nh níccã  êih¹n vµ  Ö nh         th     m gi¸nh sau:
 13. 13 Sè Lo¹i  Khèi   l ng Thêi h¹n Ngµy  î     L∙i  suÊt   tróng Sè  tiÒn Sè   tiÒn       TT giÊy  tê giÊy têcã   giÊy  tê ®Õ n         gi¸   thÇu phiªn gÇn NHNN   Ng ©n   cã   gi¸ng ¾n   h¹n cã   gi¸h¹n        nhÊt   hoÆc   l∙ thanh  hµng...   i   . ng ¾n   (M Önh  gi¸) ng ¾n   thanh  suÊt ph¸t hµnh to¸n   mua   l¹   i h¹n h¹n to¸n kú  Çn  Êt g nh sau.. . t ê .(h   i gian) Céng 4. Ng ©n   µng.. . .... ã    h . . .... tr¸chnhiÖm    c   giao    Êy  ê cã    ¾n   ¹n c¸c gi t   gi¸ng h  trªncho  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     Ng h Nh n     qu¶n  ýkÓ   õngµy.. . ....... l  t   . . ....... 5. Sau... . ...t êgian)kÓ   õ ngµy.. . ...,Ng ©n   µng  . .xinmua   ¹   . . ..( h   i   t  . . ..   .. h .. .    . l  i sè giÊy tê cã   ng ¾n   ¹n  íi è tiÒn lµ: . ... b»ng è).. . ....... b»ng gi¸ h v  s . . ..(  s . . ......(   ch÷.. . ..)N Õ u   . . ..  . kh«ng  ùc  Ön  ng  ×  ©n   µng  µ   íc cã  Òn  th hi ®ó th Ng h Nh n   quy trÝch  Òn    ti ®Ó thanh  to¸n tõ tµikho¶n  Òn  öi cña  ©n   µng  . . ti ©n        ti g   Ng h .. . . ¹  Ng hµng  µ   íc. Nh n Hai bªn  ã    c tr¸chnhiÖm  ùc hiÖn    th   theo ®óng    iÒu    c¸c® kho¶n  trªn. Hîp  ng  µy  îc lµm  µnh  b¶n  ã    Þ nh nhau, m çi  ®å n ®  th 4  c gi¸tr     bªn  ÷ 2  gi   b¶n. bªn m u a   Bª n b¸n  tl/thèng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc gi¸m  n t æ n g  gi¸m ® è c  (gi¸m ® è c) ® è c  s ë  giao d Þ c h N g © n  h µ n g..............   (ho Æ c  Gi¸ m  ® è c  chi  n h¸nh N H N N tØn h,  ® îc ch Ø  ® Þ n h)  tp  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (*)Tªn  ña  ¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n.   c lo i       gi¸ng h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản