intTypePromotion=1

Quyết định về việc ban hành mức thu phí tham qua Hội trường Thống Nhất

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định về việc ban hành mức thu phí tham qua Hội trường Thống Nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành mức thu phí tham qua Hội trường Thống Nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành mức thu phí tham qua Hội trường Thống Nhất

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  09/2000/Q§/BT C   ën n g µy  31 th¸ng 1 n¨ m  2000 V Ò   viÖc ba n   µ n h   h m ø c  thu p h Ý  tha m  q u a n  H éi tr g  T h è n g  n h Êt ên B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, C¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/01/1999 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    níc; C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ Th«ng   63/TC/TCT    tsè  ngµy 28/10/1992 cña  Tµi    Bé  chÝnh  híng dÉn    viÖc cÊp  ph¸t,  qu¶n    sö  lývµ  dông    i c¸c lo¹  chøng      tõ thu phÝ,  lÖ phÝ  theo QuyÕt  ®Þnh   276/CT  sè  ngµy 28/7/1992  cña Chñ tÞch  H§BT   (nay lµThñ íng ChÝnh      t   phñ). Sau    ý  khi cã  kiÕn tham gia cña V¨n phßng ChÝnh phñ (C«ng v¨n sè  5583/VPCP­TV  ngµy 06/12/1999) vµ    theo   ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc  thuÕ, Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu  Quy  1:  ®Þnh  møc    thu phÝ tham quan    êng  Héi tr Thèng nhÊt ­    thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  sau: nh    ­Ngêilín:        15.000    ®ång/lÇn/ngêi. ­TrÎem:     2.000  ®ång/lÇn/ngêi. §iÒu    2: Møc    thu phÝ  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  nµy    ¸p dông  thèng nhÊt ®èi    víingêi ViÖt Nam   ngêi níc ngoµi ®Õn       vµ        tham quan Héi  ­ tr oõng Thèng  nhÊt ­thµnh     phè  ChÝ  Hå  Minh;Trõ    êng    îcmiÔn, gi¶m    c¸ctr hîp ®     sau ®©y: 1. MiÔn    thu phÝ ®èi      víic¸c ®oµn kh¸ch tham quan      lµ ®¹i biÓu, kh¸ch     mêi  cña    quan  c¸cc¬  §¶ng,Nhµ    níc. 2. Gi¶m    30%  møc    thu quy ®Þnh      ®èi víikh¸ch tham    quan  theo  ®i  ®oµn  cã  l     ngêitrëlªn. sè îng tõ20      C¬  quan qu¶n      êng  lýHéi tr Thèng  nhÊt gi¶iquyÕt      viÖc  miÔn, gi¶m    phÝ  ®èi víi     tõng ®èi t      îng quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy.
  2. 2 §iÒu 3:    C¬ quan  phÝ  thu  tham quan Héi  êng  tr Thèng nhÊt    ­ thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  tr¸chnhiÖm    cã    thu,nép  qu¶n    vµ  lýtiÒn phÝ    tham  quan Héi  tr êng Thèng  nhÊt quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  nµy theo quy ®Þnh cña  NghÞ   ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc Ng©n    s¸ch Nhµ    Th«ng   54/1999/TT­   nícvµ  tsè  BTC  ngµy 10/5/1999 cña    Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn.     §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      c¸c quy  ký;B∙ibá    ®Þnh  phÝ  vÒ  tham  quan    êng  Héi tr Thèng  nhÊt tr¸víi       i QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu      5: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ; c¬    quan  îc ®   V¨n phßng ChÝnh phñ giao nhiÖm   tæ  vô  chøc    thu phÝ tham quan    êng  Héi tr Thèng nhÊt vµ    quan  ªnquan    c¸c c¬  li   chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản