intTypePromotion=1

Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục nghề

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
115
lượt xem
10
download

Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục nghề

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi Sè 1580/2000/Q§-BL§TBXH ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh t¹m thêi danh môc nghÒ, c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/CP, ngµy 07/12/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; - C¨n cø Bé LuËt lao ®éng ngµy 23/6/1994; - Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Y-tÕ t¹i c«ng v¨n sè 10052/ YT-DP ngµy 21/12/2000 vÒ viÖc uû nhiÖm cho Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ban hµnh danh môc nghÒ, c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm. quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n danh môc t¹m thêi: "NghÒ, c«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm". §iÒu 2. Ngêi lao ®éng lµm c¸c nghÒ, c«ng viÖc nãi ë §iÒu 1 ®îc h- ëng chÕ ®é B¶o hé lao ®éng, TiÒn l¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i Bé LuËt Lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. §iÒu 3. Ngêi lao ®éng ë c¸c ngµnh kh¸c lµm c¸c nghÒ, c«ng viÖc gièng nh c¸c nghÒ, c«ng viÖc nãi ë §iÒu 1, còng ®îc hëng chÕ ®é B¶o hé lao ®éng, TiÒn l¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i Bé LuËt Lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh nh c¸c nghÒ, c«ng viÖc nãi ë §iÒu 1; §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §èi víi c¸c nghÒ, c«ng viÖc cha ®îc quy ®Þnh trong c¸c danh môc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy, QuyÕt ®Þnh sè 1453/L§TBXH-Q§ ngµy 13/10/1995, QuyÕt ®Þnh sè 915/L§TBXH-Q§ ngµy 30/7/1996, QuyÕt ®Þnh sè 1629/L§TBXH-Q§ ngµy 26/12/1996 vµ QuyÕt ®Þnh sè 190/1999/Q§- BL§TBXH, ngµy 03/03/1999 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X·
 2. 2 héi, c¸c Bé, ngµnh cÇn so¸t xÐt vµ lËp danh môc göi Liªn Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi vµ Y-tÕ ®Ó xem xÐt vµ ban hµnh bæ sung. danh môc nghÒ, c«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm (lo¹i VI, V) vµ nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm (lo¹i IV) (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1580 / 2000/ Q§-BL§TBXH ngµy 26 /12/2000 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ) 1- c«ng nghiÖp a- Khai th¸c vµ chÕ biÕn cao lanh Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng TT viÖc cña nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i V 1 B¾n m×n ®Ó khai th¸c cao Lµm viÖc ngoµi trêi nÆng nhäc, nguy lanh hiÓm; chÞu t¸c ®éng cña tiÕng ån, bôi ®Êt ®¸ cã hµm lîng SiO2 cao. §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 Khai th¸c cao lanh thñ c«ng Lµm viÖc ngoµi trêi thñ c«ng, nÆng nhäc; t¹i má lé thiªn chÞu t¸c ®éng cña nhiÖt ®é nãng, l¹nh, giã chªnh cao ë mong s©u vµ bôi ®¸ cã hµm l - îng SiO2 cao. 2 ChÕ biÕn cao lanh thñ C«ng viÖc ngoµi trêi nÆng nhäc, thñ c«ng, c«ng ®¬n ®iÖu; chÞu t¸c ®éng cña bôi ®Êt ®¸ cã hµm lîng SiO2 cao. B- c¬ khÝ Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng TT viÖc cña nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 Khoan, bµo, tiÖn gang Bôi, c¨ng th¼ng thÞ gi¸c, tËp trung chó ý cao. c- ®iÖn Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng viÖc §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng cña TT nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 NÊu, trén tÈm, Ðp nhùa C«ng viÖc thñ c«ng, nÆng nhäc; tiÕp xóc Bakelit víi nhiÖt ®é cao vµ ho¸ chÊt ®éc vît tiªu
 3. 3 chuÈn vÖ sinh cho phÐp (Phenol, Formalin, Amoniac...) d- s¶n xuÊt giÊy Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng cña TT viÖc nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 Trång, ch¨m sãc vµ khai Lµm viÖc ngoµi trêi; c«ng viÖc thñ c«ng, th¸c rõng (trong c¸c l©m tr - nÆng nhäc; tiÕp xóc víi c«n trïng g©y êng nguyªn liÖu giÊy). bÖnh. e- s¶n xuÊt DÇu thùc vËt vµ h¬ng liÖu mü phÈm Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng cña TT viÖc nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 Ðp dÇu thùc vËt C«ng viÖc b¸n thñ c«ng, nÆng nhäc; chÞu t¸c ®éng cña nhiÖt ®é cao, bôi. 2 ChÕ biÕn dÇu thùc vËt Lµm viÖc trªn sµn cao, tr¬n dÔ bÞ trît ng·. (Trung hoµ, tÈy mµu, khö ChÞu t¸c ®éng cña nãng, bôi, ån. mïi, s¶n xuÊt Shortening, Magrine) 3 Bèc xÕp, vËn chuyÓn Lµm viÖc ngoµi trêi, c«ng viÖc thñ c«ng, nguyªn liÖu vµ dÇu thùc nÆng nhäc; chÞu t¸c ®éng cña bôi, mïi vËt thµnh phÈm Èm mèc cña nguyªn liÖu. 4 S¶n xuÊt than ho¹t tÝnh tõ C«ng viÖc b¸n thñ c«ng, nÆng nhäc; sä dõa ChÞu t¸c ®éng cña bôi than vµ nhiÖt ®é cao. 5 SÊy n«ng s¶n C«ng viÖc thñ c«ng, nÆng nhäc; tiÕp xóc thêng xuyªn víi nhiÖt ®é cao, bôi, nÊm mèc vµ vi sinh vËt g©y bÖnh. 6 NÊu xµ phßng thñ c«ng C«ng viÖc thñ c«ng, nÆng nhäc; tiÕp xóc thêng xuyªn víi xót (NaOH) vµ nhiÖt ®é cao. 7 Xóc röa bao b× ®ùng dÇu TiÕp xóc thêng xuyªn víi níc nãng, l¹nh vµ (thïng phuy, can nhùa...) ho¸ chÊt xóc röa (NaOH), m«i trêng Èm ít, lao ®éng thñ c«ng ®¬n ®iÖu. f- Rîu - bia - níc gi¶i kh¸t Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng TT viÖc cña nghÒ, c«ng viÖc
 4. 4 §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i V 1 Tr¸ng Parafin trong bÓ Lµm viÖc trong hÇm kÝn, nãng, thiÕu oxy, chøa rîu nång ®é h¬i cån cao. T thÕ lao ®éng rÊt gß bã, c«ng viÖc thñ c«ng. 2 Lªn men bia trong hÇm C«ng viÖc thñ c«ng, nÆng nhäc, lµm viÖc l¹nh trong m«i trêng l¹nh (2-50C ), Èm ít, nång ®é CO2 cao. ®iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 VËn chuyÓn nguyªn liÖu C«ng viÖc thñ c«ng, nÆng nhäc, lµm viÖc nÊu rîu, bia, níc gi¶i kh¸t trong m«i trêng bôi cao. 2 Xay nghiÒn nguyªn liÖu ChÞu t¸c ®éng cña tiÕng ån lín, bôi ®Ó s¶n xuÊt rîu, bia nhiÒu. C«ng viÖc b¸n thñ c«ng. 3 VËn hµnh thiÕt bÞ nÊu C«ng viÖc nÆng nhäc, lµm viÖc trong m«i nguyªn liÖu s¶n xuÊt rîu. trêng nhiÖt ®é cao. 4 §êng ho¸ lªn men trong qui M«i trêng lao ®éng Èm, tiÕp xóc víi tr×nh s¶n xuÊt rîu. Focmon, CO2, nÊm vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c. T thÕ lao ®éng gß bã, c«ng viÖc nÆng nhäc. 5 vËn hµnh thiÕt bÞ chng Lµm viÖc trong m«i trêng nhiÖt ®é cao, cÊt cån tiÕp xóc thêng xuyªn víi h¬i cån, aldehyt vµ c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i kh¸c. 6 Ph©n tÝch kiÓm tra chÊt TiÕp xóc thêng xuyªn víi Etylic nång ®é lîng cån trong qui tr×nh s¶n cao vµ c¸c ho¸ chÊt ®éc. xuÊt rîu, bia, níc gi¶i kh¸t. 7 Chng cÊt h¬ng liÖu s¶n Lµm viÖc trong m«i trêng nhiÖt ®é cao, xuÊt rîu mïi. tiÕp xóc thêng xuyªn víi cån vµ c¸c h¬ng liÖu. T thÕ lao ®éng gß bã, c«ng viÖc nÆng nhäc. 8 Lªn men hoa qu¶ ®Ó s¶n M«i trêng lao ®éng Èm ít,tiÕp xóc thêng xuÊt rîu vang. xuyªn víi c¸c lo¹i vi sinh vËt, khÝ CO2. T thÕ lao ®éng gß bã, c«ng viÖc thñ c«ng nÆng nhäc. 9 VËn hµnh hÖ thèng m¸y Lµm viÖc trong m«i trêng nhiÖt ®é cao, nÐn khÝ l¹nh b»ng NH3. tiÕng ån lín, tiÕp xóc thêng xuyªn víi NH3 ¶nh hëng thÇn kinh. 10 VËn hµnh thiÕt bÞ thu håi C«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy khÝ CO2 vµ b¶o qu¶n hiÓm, tiÕp xóc thêng xuyªn víi CO2 b×nh chøa CO2. 11 VËn hµnh thiÕt bÞ nÊu läc C«ng viÖc b¸n thñ c«ng nÆng nhäc. Lµm bia, níc gi¶i kh¸t viÖc trong m«i trêng nhiÖt ®é cao, tiÕng ån lín, bôi nhiÒu. 12 Lµm viÖc trong d©y Thêng xuyªn tiÕp xóc víi ho¸ chÊt, tiÕng truyÒn röa chai, lon rîu -bia ån, nhiÖt ®é cao. -níc gi¶i kh¸t
 5. 5 13 Bèc xÕp thñ c«ng thïng C«ng viÖc nÆng nhäc, t thÕ lao ®éng gß kÐt trong s¶n xuÊt rîu -bia bã, tiÕp xóc bôi nhiÒu. -níc gi¶i kh¸t. 14 S¶n xuÊt hép catton ®ùng Lµm viÖc trong m«i trêng nãng, bôi, ån t chai, lon rîu -bia -níc gi¶i thÕ lao ®éng gß bã. kh¸t g- chÕ biÕn thùc phÈm Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng TT viÖc cña nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 ChÕ biÕn dÞch s÷a C«ng viÖc nÆng nhäc; t thÕ lao ®éng gß bã; lµm viÖc trong m«i trêng nhiÖt ®é cao, Èm ít, tiÕng ån lín, bôi nhiÒu. 2 VËn hµnh hÖ thèng th¸p Lµm viÖc trong m«i trêng nhiÖt ®é cao, sÊy bét s÷a, bét dinh dìng, tiÕng ån lín, bôi nhiÒu, tËp trung chó ý th¸p c« ®Æc s÷a t¬i. cao. 3 VËn hµnh thiÕt bÞ rãt vµ Lµm viÖc trong phßng kÝn, kÐm th«ng ®ãng gãi s¶n phÈm. tho¸ng, ®é Èm thÊp, tiÕng ån lín; nhÞp ®iÖu lao ®éng khÈn ch¬ng, ®¬n ®iÖu,t thÕ lao ®éng gß bã, ®é tËp trung quan s¸t cao 4 S¶n xuÊt hép thiÕc ®ùng C«ng viÖc nÆng nhäc, ®¬n ®iÖu, thêng c¸c s¶n phÈm tõ s÷a, tr¸i xuyªn chÞu t¸c ®éng cña tiÕng ån. c©y... 5 B¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm NhiÖt ®é thay ®æi ®ét ngét, thêng xuyªn trong nhµ l¹nh. ph¶i lµm viÖc tr«ng m«i trêng -300C. C«ng viÖc thñ c«ng, nÆng nhäc, ®¬n ®iÖu. 6 Trén nguyªn liÖu (bét m×) C«ng viÖc b¸n thñ c«ng, nÆng nhäc; chÞu trong s¶n xuÊt m× ¨n liÒn t¸c ®éng cña bôi, nhiÖt ®é cao, ån vµ rung. 7 C¸n, hÊp, bá m× vµo Lµm viÖc trong m«i trêng nãng, Èm; c«ng khu«n tríc khi chiªn viÖc b¸n thñ c«ng, ®¬n ®iÖu, nguy hiÓm ( kh©u c¸n) 8 VËn hµnh lß dÇu, lß chiªn C«ng viÖc nÆng nhäc, nguy hiÓm; th êng (m×, ®Ëu phéng) xuyªn tiÕp xóc víi nhiÖt ®é cao, dÇu tr¬n dÔ g©y tai n¹n. 9 VËn hµnh m¸y tr¸ng, hÊp M«i trêng lao ®éng nãng, Èm; c«ng viÖc c¸c lo¹i thùc phÈm b»ng b¸n thñ c«ng, ®¬n ®iÖu; ®i l¹i, ®øng quan g¹o s¸t suèt ca lµm viÖc. 10 Thu håi s¶n phÈm sau sÊy M«i trêng lao ®éng nãng; c«ng viÖc b¸n thñ c«ng, nÆng nhäc, t thÕ lao ®éng gß bã.
 6. 6 11 NghiÒn ph«i ch¸o C«ng viÖc b¸n thñ c«ng, nÆng nhäc; ¶nh hëng cña tiÕng ån, bôi. 12 ChÕ biÕn nguyªn liÖu, pha C«ng viÖc b¸n thñ c«ng, nÆng nhäc; th- trén, ®ãng gãi bét canh, êng xuyªn tiÕp xóc víi nhiÖt ®é cao vµ bét gia vÞ nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu g©y kÝch thÝch niªm m¹c, m¾t mòi, da. 13 Snack m× (xay, sµng, t¸i C«ng viÖc thñ c«ng; tiÕp xóc víi nhiÖt ®é chÕ m× vôn) cao vµ bôi. 14 ChÕ biÕn t¬ng ít C«ng viÖc thñ c«ng; m«i trêng lao ®éng nãng, Èm ít; tiÕp xóc víi ít (khi xay, nÊu,nghiÒn) g©y kÝch thÝch da, niªm m¹c. 2- §Þa chÝnh Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng viÖc §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao TT ®éng cña nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i Vi 1 §o ®¹c ®Þa h×nh ®¸y biÓn C«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, nguy hiÓm. Thêng xuyªn lµm viÖc trªn biÓn, chÞu ¸p lùc cña sãng biÓn, tiÕng ån cao vµ rung m¹nh. 3-S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng viÖc §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao TT ®éng cña nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i V 1 C«ng nh©n ®èt lß nung g¹ch C«ng viÖc nÆng nhäc; chÞu t¸c chÞu löa ®éng cña nhiÖt ®é cao vµ bôi vît tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp. 2 C«ng nh©n xÕp - ra lß g¹ch chÞu C«ng viÖc nÆng nhäc; chÞu t¸c löa ®éng cña nhiÖt ®é cao vµ bôi vît tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp. 4- N«ng nghiÖp Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng TT viÖc cña nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i V
 7. 7 1 Khoan tay th¨m dß khai C«ng viÖc thñ c«ng nÆng nhäc, t thÕ lao th¸c níc ngÇm ®éng gß bã, n¬i lµm viÖc lÇy léi bÈn thØu. §i lµm lu ®éng t¹i c¸c vïng rõng nói, h¶l ®¶o. 2 Kh¶o s¸t ®o ®Þa vËt lý C«ng viÖc nÆng nhäc, nguy hiÓm, lu«n lu th¨m dß khai th¸c níc ngÇm ®éng ë vïng nói cao, rõng s©u, h¶i ®¶o. 3 C«ng nh©n x©y l¸t ®¸ thuû C«ng viÖc ngoµi trêi, lao ®éng thñ c«ng, lîi (kÓ c¶ lµm rång ®¸) nÆng nhäc; t thÕ lao ®éng gß bã, nguy hiÓm; ¶nh hëng cña bôi v«Þ, xi m¨ng, c¸t... 4 Trùc tiÕp kiÓm tra, gi¸m C«ng viÖc lu ®éng, liªn tôc c¨ng th¼ng; ®Þnh cµ phª vµ n«ng s¶n ¶nh hëng khÝ hËu kh¾c nghiÖt vµ thay xuÊt nhËp khÈu t¹i c¸c vïng ®æi thÊt thßng cña vïng; m«i trßng lao nói s©u, xa vµ trªn tµu ®éng: nãng, bôi, ån vµ liªn tôc ph¶i hÝt biÓn. ngöi vi sinh vËt nÊm mèc, g©y bÖnh. 5 Thö nÕm, c¶m quan chÊt Cêng ®é thö nÕm cao, ¶nh hëng trùc tiÕp lîng cµ phª vµ hµng ho¸ hµm lîng caphein cao vµ c¸c t¹p chÊt lÉn n«ng s¶n xuÊt khÈu tõ 400 trong cµ phª nh nÊm mèc, vi khuÈn g©y cèc/ ngµy trë lªn. bÖnh. 6 KiÓm dÞch thùc vËt vµ C«ng viÖc nÆng nhäc, nguy hiÓm do trÌo khö trïng hµng ho¸ n«ng, cao, mang v¸c nÆng trong ®iÒu kiÖn cã l©m s¶n xuÊt nhËp khÈu sãng, giã biÓn; ¶nh hëng trùc tiÕp c¸c lo¹i trªn tÇu biÓn, xµ lan, trong ho¸ chÊt ®Ó khö trïng: PH3, CH3Br; lµm Xilo. viÖc ngoµi trêi hoÆc trong hÇm tÇu, n¬i lµm viÖc chËt hÑp, t thÕ lao ®éng gß bã, thiÕu ¸nh s¸ng, thiÕu dìng khÝ. 7 Lµm viÖc trong hÇm men NhiÖt ®é thÊp, Èm; ChÞu ¶nh hëng cña bia l¹nh khÝ amoniac (NH3) vµ c¸cbonic (CO2) 8 Phun c¸t tÈy gØ ®Ó m¹ C«ng viÖc nÆng nhäc, ¶nh hëng bôi, kÏm rung, ån trong suèt ca lµm viÖc. §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 VËn hµnh m¸y khoan th¨m Lu«n ph¶i lu ®éng t¹i vïng rõng nói, h¶i dß, khai th¸c níc ngÇm (kÓ ®¶o thiÕu níc ngät, c«ng viÖc nÆng nhäc, c¶ l¸i xe) nguy hiÓm, ¶nh hëng trùc tiÕp ån rung lín, t thÕ lao ®éng gß bã, n¬i lµm viÖc bÈn thØu. 2 X©y l¾p ®êng èng níc, bÓ Lao ®éng nÆng nhäc, nguy hiÓm vµ lu«n níc trªn vïng cao. ph¶i ®i lu ®éng vïng rõng nói, h¶i ®¶o 3 Ch¨n nu«i dª, thá Lao ®éng thñ c«ng, n¬i lµm viÖc Èm ít, h«i thèi, lu«n ph¶i tiÕp xóc víi nÊm vµ vi sinh vËt g©y bÖnh. 4 Ph©n tÝch, kiÓm tra, xö lý, C«ng viÖc khÈn ch¬ng, c¨ng th¼ng, ®¶m lu tr÷ hå s¬ gi¸m ®Þnh b¶o nhanh tiÕn ®é giao nhËn hµng ngoµi xuÊt nhËp khÈu cµ phª vµ c¶ng; thêng xuyªn tiÕp xóc víi mµn h×nh, hµng ho¸ n«ng s¶n trªn m¸y chÞu ¶nh hëng cña ®iÖn tõ trêng.
 8. 8 vi tÝnh. 5 Ph©n tÝch, kiÓm nghiÖm Thêng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c lo¹i chÊt ®éc chÊt lîng cµ phª vµ hµng h¹i vµ c¸c chÊt dung m«i h÷u c¬ nh ho¸ n«ng s¶n xuÊt nhËp hecxan, toluen, ªte etylic, ªte petrol... ®Ó khÈu trong phßng thÝ ph©n tÝch c¸c ®éc tè (nÊm mèc g©y ung nghiÖm th); x¸c ®Þnh c¸c lo¹i s©u mät, c«n trïng. 6 KiÓm dÞch thùc vËt vµ C«ng viÖc nÆng nhäc, ¶nh hëng trùc tiÕp khö trïng hµng ho¸ n«ng, c¸c lo¹i ho¸ chÊt ®Ó khö trïng nh Phosphin l©m s¶n xuÊt nhËp khÈu (PH3) metyl bromide (CH3Br) C02, DDVP. t¹i c¸c kho tµng bÕn b·i, N¬i lµm viÖc chËt hÑp, thiÕu ¸nh s¸ng, container, trªn « t«, thiÕu dìng khÝ. 7 LuyÖn, c¸n cao su ®Ó lµm C«ng viÖc nguy hiÓm; thêng xuyªn tiÕp lèp « t« c¸c lo¹i xe n«ng xóc víi ho¸ chÊt nång ®é cao, nãng, bôi. nghiÖp 5- th¬ng m¹i Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng TT viÖc cña nghÒ, c«ng viÖc ®iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i V 1 Gi¸m ®Þnh dÇu th« ngoµi - Lµm viÖc ë ngoµi kh¬i, xa bê, chÞu t¸c dµn khoan ®éng cña sãng, giã, thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, trÌo cao, c«ng viÖc nÆng nhäc, nguy hiÓm. ®iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i IV 1 Gi¸m ®Þnh tµu thuû tríc khi - Lµm viÖc díi hÇm tµu (s©u 20- ph¸ dì hoÆc söa ch÷a. 30m)trong ®iÒu kiÖn m«i trêng ®éc h¹i, thiÕu dìng khÝ vµ nguy hiÓm. 2 Gi¸m ®Þnh c¸c c«ng tr×nh - C«ng viÖc lu ®éng, ngoµi trêi, chÞu ¶nh x©y dùng thiÕt bÞ toµn bé hëng cña n¾ng, nãng, giã, bôi. 3 Gi¸m ®Þnh hµng ho¸ xuÊt, - C«ng viÖc lu ®éng, ngoµi trêi, chÞu ¶nh nhËp khÈu ë c¸c kho, b·i, hëng cña bôi bÈn lín, nãng, l¹nh (kho hÇm chøa hµng. l¹nh) 4 Ph©n tÝch, kiÓm nghiÖm Ph¶i thêng xuyªn tiÕp xóc víi ho¸ chÊt chÊt lîng hµng ho¸ xuÊt ®éc h¹i. nhËp khÈu trong phßng thÝ nghiÖm. 5 Khö trïng, x«ng h¬i, chiÕu TiÕp xóc trùc tiÕp víi ho¸ chÊt ®Ó khö x¹ ®èi víi hµng ho¸ xuÊt trïng nh Phosphin (PH3) metyl bromide nhËp khÈu (CH3Br), DDVP. N¬i lµm viÖc chËt hÑp,
 9. 9 thiÕu ¸nh s¸ng, thiÕu dìng khÝ. 6- v¨n ho¸ - th«ng tin Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng TT viÖc cña nghÒ, c«ng viÖc ®iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i IV 1 L¾p ®Æt, b¶o dìng, söa C«ng viÖc lu ®éng, ngoµi trêi; thêng ch÷a biÓn qu¶ng c¸o xuyªn lµm viÖc trªn cao nguy hiÓm, mang v¸c nÆng. 2 ChiÕu phim lu ®éng t¹i vïng Thêng xuyªn ®i lu ®éng ë c¸c vïng n«ng n«ng th«n, rõng, nói, h¶i th«n vµ vïng nói, hÎo l¸nh; mang v¸c m¸y ®¶o. mãc nÆng, bôi bÈn. 3 Híng dÉn kh¸ch th¨m quan Cêng ®é lao ®éng cao, liªn tôc ®i l¹i vµ trong khu di tÝch Phñ Chñ thuyÕt minh trong ca lµm viÖc; c¨ng tÞch th¼ng thÇn kinh t©m lý. 7- du lÞch Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng TT viÖc cña nghÒ, c«ng viÖc ®iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 S¬ chÕ thùc phÈm phôc Lao ®éng thñ c«ng nÆng nhäc, ®øng, cói vô chÕ biÕn c¸c mãn ¨n tõ khom, di chuyÓn ng¾n liªn tôc trong ca; 100 suÊt ¨n trë lªn trong tiÕp xóc víi nãng, Èm ít, khÝ CO2 tõ chÊt nhµ hµng, kh¸ch s¹n ®èt. 2 Röa b¸t ®òa vµ ®å dïng ¨n C«ng viÖc nÆng nhäc, khÈn ch¬ng, liªn uèng trong c¸c nhµ hµng, tôc; ®øng, cói suèt ca; chÞu ¶nh hëng cña kh¸ch s¹n. nãng, Èm ít vµ ho¸ chÊt tÈy röa. 3 B¶o qu¶n, cÊp ph¸t, vËn ChÞu t¸c ®éng nãng, l¹nh (díi 00C) ®ét chuyÓn thùc phÈm trong ngét; vËn chuyÓn thùc phÈm nhiÒu lÇn kho l¹nh. trong ca lµm viÖc. 4 VÖ sinh nhµ bÕp, cèng C«ng viÖc nÆng nhäc, kh«ng cè ®Þnh; r·nh kh¸ch s¹n. tiÕp xóc bôi bÈn, Èm ít, khÝ CO2 vµ nÊm mèc vi sinh. 5 GiÆt, lµ thñ c«ng trong C«ng viÖc nÆng nhäc, thñ c«ng; tiÕp xóc kh¸ch s¹n. trùc tiÕp víi nãng, Èm ít vµ thuèc tÈy röa: sót, a xit... 6 L¸i xe « t« du lÞch tõ 40 Lu ®éng, nguy hiÓm, c¨ng th¼ng thÇn chç ngåi trë lªn kinh, chÞu t¸c ®éng cña ån, rung, h¬i x¨ng.
 10. 10 8- Gi¸o dôc - §µo t¹o Sè Tªn nghÒ hoÆc c«ng viÖc §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn lao TT ®éng cña nghÒ, c«ng viÖc §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i V 1 ThÝ nghiÖm vËt lý h¹t nh©n TiÕp xóc thêng xuyªn víi nguån phãng x¹ 2 ThÝ nghiÖm ho¸ phãng x¹ TiÕp xóc thêng xuyªn víi nguån phãng x¹, ho¸ chÊt ®éc h¹i §iÒu kiÖn lao ®éng lo¹i iV 1 ThÝ nghiÖm ho¸, sinh, ®iÖn cao Lµm viÖc trong phßng kÝn, ¶nh h- ¸p. ëng cña ®iÖn tõ trêng cao, tiÕp xóc víi ho¸ chÊt ®éc, ®iÖn ¸p cao vµ c¸c vi sinh vËt g©y bÖnh. 2 Thñ kho ho¸ chÊt Lµm viÖc trong m«i trêng kÝn, chËt hÑp; tiÕp xóc víi ho¸ chÊt ®éc h¹i. 9. c¸c nghÒ vËn dông cña Bé N«ng nghiÖp Sè Tªn nghÒ, §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn §iÒu Ghi chó TT c«ng viÖc lao ®éng cña nghÒ, c«ng kiÖn L§ viÖc lo¹i 1 Kh¶o s¸t ®o C«ng viÖc nÆng nhäc, 5 VËn dông ®Þa, vËt lý nguy hiÓm, lu«n lu ®éng ë Q§1629, vïng nói cao, rõng s©u, h¶i Môc: §Þa chÊt ®¶o, thiÕu níc ngät Chøc danh sè14 2 LuyÖn cao su Thêng xuyªn tiÕp xóc víi VËn dông ho¸ chÊt cã nång ®é cao, Q§1453 nãng, bôi - Môc Ho¸ chÊt Chøc danh sè10 3 Lµm viÖc trong VËn dông hÇm men bia Q§ l¹nh Môc Chøc danh sè 4 Phun c¸t tÈy C«ng viÖc nÆng nhäc, ¶nh 5 VËn dông: rØ: hëng bôi, rung, ån trong
 11. 11 suèt ca lµm viÖc Q§1453 Môc: C¬ khÝ Chøc danh sè 4 5 M¹ kÏm ChÞu t¸c ®éng cña nhiÒu 4 VËn dông: lo¹i h¬i khÝ ®éc: ch×, HCl, Q§1453 NH3, NH4OH,NH4Cl,ZnO Môc: C¬ khÝ Chøc danh sè13 6 Ph©n tÝch, Thêng xuyªn tiÕp xóc víi 4 VËn dông kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i chÊt ®éc h¹i nh Q§ - Môc: chÊt lîng cµ phª H2S04 ®Ëm ®Æc. HCl, Th¬ng m¹i vµ hµng n«ng HN03 vµ c¸c chÊt dung m«i s¶n XNK trong h÷u c¬ nh hecxan, toluen, Chøc danh sè 4 phßng thÝ ªte etylic, ªte petrol... ®Ó nghiÖm ph©n tÝch c¸c ®éc tè nh aflatoxin ochratoxin (nÊm mèc g©y ung th). X¸c ®Þnh c¸c lo¹i s©u mät, c«n trïng. 7 Trång, ch¨m Lµm viÖc ngoµi trêi, lao 4 VËn dông: Q§ sãc, thu h¸i c¸c ®éng thñ c«ng nÆng nhäc, 915 loai c©y thøc ¨n t thÕ lao ®éng gß bã. Môc N«ng gia sóc ®Ó ch¨n nghiÖp nu«i dª, thá vµ Chøc danh sè 4 nu«i c¸c lo¹i gia sóc, gia cÇm kh¸c.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2