Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các Nhà in Ngân hàng

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
119
lượt xem
3
download

Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các Nhà in Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các Nhà in Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các Nhà in Ngân hàng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n Sè  81/2000/Q§­N H N N 4  n g µ y  7 th¸ng 3 n¨ m   2000  V Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  ki Ó m  tra, vi h  gi¸m s¸t   c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc ® è i víi c¸c N h µ  in N g © n  h µ n g N   T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12  /12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 81/1998/N§­   µy/1/10/1998  ña  Ýnh  ñ  CP ng c Ch ph vÒ     c,  in.®ó b¶o  qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    û  Òn  Êy,tiÒn  v tiªuhu ti gi   kim  ¹     lo i b¶o ; qu¶n  Ën  v chuyÓn  µis¶n  ý  µ  Êy têcã    t  qu v gi     gi¸trong h Ö   èng  ©n  µng;   th Ng h ­   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Tæng  Óm    ©n  µng  µ   íc. ki so¸tNg h Nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  Õ   Óm     ch ki tra, gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   µ     ©n  µng". s¸tc Ng h Nh n       Nh inNg c¸c h §i Ò u 2.   Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Quy ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay  Õ  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 24/Q§­NH4   µy  ng 9/1/1996  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ng h Nh n   h Quy  nh  Ò   chøc  ®Þ v tæ  gi¸m    µ  Óm   s¸tv ki traviÖc    Òn,c¸c lo¹  Êy tê cã      Òn vµ  Êy tê inquan  äng t¹  µ     inti     i gi     gi¸nh ti   gi       tr   i Nh m¸y    Òn Quèc    µ    µ     ©n  µng;Quy Õt  nh  è  inti   gia v c¸cNh inNg h   ®Þ s 269/Q§­ NH4   ngµy 6/8/1997  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  öa  æi,    c Th ®è Ng h Nh n   vi s ® bæ sung Quy Õt  nh  ®Þ 24/Q§­NH4. §i Ò u 3. Ch¸nh  V¨n phßng, Vô   ëng  ô       tr V Tæ chøc  bé  µ  µo  ¹o, c¸n  v § t   Vô  ëng  ô  tr V Tæng  Óm  ki so¸t,  Gi¸m  c    µ     ©n  µng,Thñ  ëng    ®è c¸cNh inNg h   tr c¸c Vô, Côc  µ  n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   ícchÞu    v ®¬ v c li   thu   h Nh n   tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch Ki Ó m  tra,  gi¸m s¸t ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc   c N h ® è i víi c¸c  h µ  in N g © n  h µ n g   N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 81/2000/Q§­NHNN4   ngµy  th¸ng3  7    n¨m 2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u 1. C¸c  µ     ©n   µng  µ doanh  Nh in Ng h l  nghiÖp  ùc thuéc  ©n   tr   Ng hµng  µ   íc,thùc hiÖn  Öm   ô    c  Òn,giÊy  ê cã    äichung  µ Nh n     nhi v in,®ó ti   t   gi¸(g   l  tiÒn)ph¶ichÞu  ù  Óm        s ki tra,gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íctheo Quy  nh   s¸tc Ng h Nh n     ®Þ t¹ Quy  Õ   µy.   i ch n §i Ò u 2. C«ng    Óm     t¸cki tra,gi¸m    ña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íi s¸tc Ng h Nh n   v  c¸c Nhµ     ©n  µng    inNg h nh»m  b¶o  ¶m   toµn  Öt®èi tµis¶n,n©ng  ® an  tuy         cao    ý thøc  Êp  µnh  ¬  Õ,  Ýnh  ch h c ch ch s¸ch  ña  µ   íc vµ  ña  µnh  c Nh n   c Ng trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Ö m   ô  îc giao  Ò     c  Òn;theo  âi,b¶o      nhi v®  v in,®ó ti   d  qu¶n  Òn ti   míiin,®óc, c¸c s¶n  È m     c  áng, giÊy    Òn,kim  ¹  c  Òn  áng        ph in,®ó h   in ti   lo i®ó ti h vµ c«ng    µichÝnh  ã  ªnquan  n   Öc    c  Òn,tiªuhuû  Òn    t¸ct   c li   ®Õ vi in,®ó ti     ti in háng,giÊy intiÒn háng,kim  ¹ ®óc  Òn háng.          lo   i ti   §i Ò u 3.  ô   V Tæng   Óm     è  Ý KiÓ m       µ  µnh  Ëp    ki so¸tb tr   so¸tviªnv th l c¸c §oµn  ùc hiÖn  Óm    th   ki tra,gi¸m      µ     ©n  µng  s¸tc¸cNh inNg h th«ng qua  Öc  vi gi¸m  s¸tth ng    ê xuyªn m ét  è  ©u    s kh c«ng  Öc  µ  chøc  Óm    nh  ú. vi v tæ  ki tra®Þ k §i Ò u    ©n   µng  µ   ícthùc  Ön  Óm     4. Ng h Nh n   hi ki tra,gi¸m    i  íic¸c s¸t®è v     Nhµ     ©n  µng  inNg h theo c¸cnéidung      sau  y: ®© 1. Gi¸m    Óm     ¹  ç  õng  Çn  Öc  ùc hiÖn  Ëp  Êy    Òn,   s¸t,ki trat ich t l vi th   nh gi in ti   kim  ¹ ®óc  Òn phôc  ô  lo   i ti   v cho  c«ng      c  Òn theo tõng hîp ®ång  ∙  ý. t¸cin,®ó ti        ®k 2. Thùc  Ön  Óm     nh   ú  th¸ng,hµng    hi ki tra ®Þ k 6    n¨m  Öm   ô  ña    nhi v c c¸c Nhµ     ©n  µng  inNg h quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ t i 2,§i 7,NghÞ   nh  ®Þ 81/1998/N§­   CP ngµy  1/10/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò     c,  c Ch ph v in,®ó b¶o  qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    v tiªu huû  Òn  Êy,tiÒn kim  ¹   ti gi     lo ib¶o  ; qu¶n,vËn    chuyÓn  µis¶n  ý  µ  Êy  ê cã  t  qu v gi t   gi¸trongh Ö   èng  ©n  µng,cô  Ó:     th Ng h   th a.  Ó m     ×nh  ×nh  Èn  Þ   Ki tra t h chu b c¸c  ¹  Õt bÞ,  Ët  , nguyªn  Öu lo ithi   v t  li   phôc  ô  v cho  Öc    c  Òn    ¬  ë    îp  ng    c  Òn  ÷a c¸c vi in,®ó ti trªnc s c¸c h ®å in,®ó ti gi     Nhµ     ©n  µng  íi ©n  µng  µ   ícvµ    n  Þ  inNg h v  Ng h Nh n   c¸c®¬ v kh¸c. b. KiÓ m     Êt l ng tiÒn cña  õng  ¹ tiÒn ®∙    c    trach  î     t lo i     in,®ó theo    c¸cth«ng  è  s kü  Ët®∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ  ícphª duyÖt. thu   ®   ®è Ng h nh n     c. KiÓ m     Öc  ë   å  ¬, sæ     travi m h s   s¸ch theo  âi,®ãng  ãi,b¶o    d  g  qu¶n  Òn  ti thµnh  È m,  Òn    áng, giÊy    áng, kim  ¹  c  áng  ph ti in h   in h   lo i®ó h theo quy  nh   ®Þ cña  èng  c  ©n  µng  µ  íc. Th ®è Ng h nh n d. KiÓ m       trac«ng    chøc  ¹ch  t¸ctæ  h to¸n kÕ     to¸n viÖc    c  Òn    in,®ó ti theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ     èng      k to¸nth kª.
  3. 3 3. KiÓ m       trac«ng    chøc  Óm    éibé,b¶o  ¶m   toµn  µis¶n  t¸ctæ  ki so¸tn     ® an  t  trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  Ö m  ô    c  Òn t¹ c¸cNhµ     ©n  µng.        nhi v in,®ó ti       i inNg h 4.Cö     é    c¸n b tham    giac«ng    Óm    ån kho  êi®iÓ m   giêngµy    t¸cki kª t   th   0    1/1 hµng n¨m  ¹    µ     ©n   µng, bao  å m:  ån  t i Nh in Ng c¸c h   g T kho  Êy    Òn,kim  ¹  gi in ti   lo i ®óc  Òn;c¸c lo¹  µnh  È m,  ti     i th ph b¸n  µnh  È m,  th ph s¶n  È m   ë  ph d dang; tiÒn      in, ®óc  áng,giÊy intiÒn háng;kim  ¹ ®óc  Òn háng. h          lo i  ti   5. Trong  êng  îp  Çn  Õt,Ng ©n   µng  µ   íc sÏ tæ    tr hc thi   h Nh n     chøc  Óm     ki tra ®ét  Êtt¹ c¸cNhµ     ©n  µng. xu       i inNg h §i Ò u    5. Gi¸m  c    µ     ©n   µng  Þu  ®è c¸c Nh inNg h ch tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  c«ng    Óm   t¸cki so¸t,kiÓm     to¸n néi bé      theo  quy  nh  ña  µ   íc b¶o  ¶m   ®Þ c Nh n   ® tuyÖt®èi an  µn  µis¶n      to t   trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Ö m  ô    c  Òn.        nhi v in,®ó ti §i Ò u  6. Hµng th¸ng,quý, n¨m,      c¸c  µ     ©n   µng   öi Ng ©n   Nh in Ng h g  hµng  µ   íc(Vô  Nh n   Tæng  Óm  ki so¸t): 1. B¶n    sao    îp  ng  Ëp  Êy    Òn,kim  ¹  c  Òn  ôc  ô  c¸c h ®å nh gi in ti   lo i®ó ti ph v cho  c«ng      c  Òn gi÷a Nhµ     ©n  µng víi   µ   t¸cin,®ó ti     inNg h     Nh cung  Êp. c¸c c 2. B¶n    sao    îp  ng    c  Òn  ÷a Nhµ     ©n   µng  íiNg ©n   c¸c h ®å in,®ó ti gi   in Ng h v  hµng  µ   ícvµ    n  Þ  Nh n   c¸c®¬ v kh¸c. 3. B¸o    c¸o  ×nh  ×nh      µichÝnh  ã  ªnquan  n   t h thu,chi t   c li   ®Õ c«ng      t¸cin, ®óc  Òn. ti 4. C¸c  ¹  c¸o theo    lo ib¸o    quy  nh  ¹ Th«ng   ªntÞch  è  ®Þ ti  tli   s 51/1999/TTLT/ BTC­BCA­NHNN   µy  ng 7/5/1999  ña  ªnBé   µi chÝnh, C«ng  vµ  ©n   c li   T     an  Ng hµng  µ   íc híng  Én  éi dung, quy  ×nh  Ò   Nh n   d n    tr v gi¸m      c  Òn  ¹    s¸tin,®ó ti t i c¸c Nhµ   m¸y. §i Ò u 7. Tr¸ch nhiÖ m   ña    n  Þ, c¸ nh©n    c c¸c ®¬ v     trong qu¸  ×nh  ùc   tr th   hiÖn  Óm    ki tra,gi¸m  s¸t. 1.Tr¸chnhiÖ m  ña  µn  Óm    µ    é      c §o ki trav c¸n b tham    Óm    giaki tra,gi¸m  s¸t. a. TuyÖt  i tu©n  ñ c¸c quy  nh  ña  µ   íc vµ  ña  µnh  ã  ªn   ®è   th     ®Þ c Nh n   c Ng c li   quan  n   Öc    c  Òn  µ    ®Õ vi in ®ó ti v c¸c quy  nh  Ò   Óm     ®Þ v ki tra,gi¸m    ¹  s¸tt iQuy  chÕ   µy. n b. K Õt  óc ®îtkiÓm       th     tra;gi¸m    s¸tph¶itæng  îp vµ  öib¸o    Õt      h  g  c¸o k qu¶ kiÓm    tra,gi¸m    s¸tcho  ô  V tæng  Óm    µ  n  Þ  îckiÓm    ki so¸tv ®¬ v ®   tra,gi¸m  s¸t. c. C¸n  é    b tham  gia  Óm     ki tra,gi¸m    ã  s¸tc tr¸ch nhiÖ m     b¶o  Ö   Ý   Ët  vbm th«ng    tintheo quy  nh  ña  µ  íc vµ  ña  µnh  Ò   ®Þ c nh n   c Ng v b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   vbm Nh níc vµ    ph¶i chiô tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   ÷ng  Êt tho¸tth«ng            tr   lu   nh th     tindo m × nh  ©y  g ra. 2.Tr¸chnhiÖ m  ña    µ     ©n  µng:     c c¸cNh inNg h a. Tæ     chøc  ètc«ng    Óm  t  t¸cki so¸t, Óm    éibé  ¹ ®¬n  Þ  µ  Þu   ki to¸nn   t i   v v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   ù  toµn    v s an  trong toµn  é    ×nh tæ    b qu¸ tr   chøc  s¶n  Êt vµ  xu   qu¶n  lýc¸c kh©u     c«ng  Öc  ña  vi c quy  ×nh in,®óc  Òn  tr     ti theo quy  ×nh c«ng  Ö   tr   ngh in,®óc  Òn do  èng  c  ©n  µng  µ   ícban  µnh.   ti   Th ®è Ng h Nh n   h
  4. 4 b. G öi  ©n   µng  µ   íc (Vô    Ng h Nh n   Tæng   Óm   ki so¸t)®Çy   ,  Þp  êic¸c   ®ñ k th     b¸o c¸o theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña       ®Þ t i 6  Quy  Õ   µy. ch n c. Cung  Êp  µiliÖu,sè  Öu  Çn  Õtvµ  ¹o m äi  iÒu  Ön  Ën  î   c t    li c thi   t   ® ki thu l   i cho    é  Óm    c¸n b ki tra,gi¸m    s¸ttrong khithùc hiÖn  Öm   ô  Óm         nhi v ki tra,gi¸m    s¸t t¹ c¸cNhµ     ©n  µng.    i inNg h 3.   Tr¸chnhiÖm  ña  ô    c V Tæng  Óm  ki so¸t: a. LËp  Õ   ¹ch,nép    k ho   dung  µ  chøc  v tæ  chØ  o  ®¹ c«ng    Óm    t¸cki tra,gi¸m  s¸tt¹    µ     ©n   µng; cö  Óm        i Nh inNg c¸c h   ki so¸tviªnhoÆc   ng  Ëp    é  tr t c¸n b nghiÖp  vô  ña  ©n   µng  µ   íccã    c Ng h Nh n   ®ñ n¨ng  ùc,tr¸chnhiÖ m     ùc hiÖn  Óm   l    ®Ó th   ki tra,  gi¸m    s¸ttheo quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy.   ®Þ t i ch n b.Th«ng    qua  Óm    ki tra,gi¸m    Ên  s¸t,ch chØnh  Þp  êinh÷ng    ¹m  Ô   k th   viph d g©y  Êt  toµn  m an  trong khithùc hiÖn  Öm   ô, in ®óc  Òn,®ång  êitr¸nh      nhi v    ti   th     g©y  ëng¹i  Òn  µ  tr   ,phi h cho  n  Þ  ®¬ v trong qu¸ tr×nh kiÓm         tra,gi¸m  s¸t. c. Tæng   îp    h b¸o    ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc xö  ý,gi¶i c¸o,tr Th ®è Ng h Nh n   l     quyÕt    Ên    c¸c v ®Ó x¶y  m Êt  toµn  ra  an  trong c«ng      c  Òn  îc ph¸t t¸cin,®ó ti ®     hiÖn  qua c«ng    Óm    t¸cki tra,gi¸m s¸t. §i Ò u 8. C¸n  é  b tham    oµn  Óm     gia ® ki tra,gi¸m    µichÕ       s¸t,ngo   ®é do Ng ©n   µng  µ   íc chitr¶cßn  îc hëng    Òn  î kh¸c nh  ô  Êp  µm  h Nh n       ®  c¸c quy l  i   ph c l ngoµi giê,phô  Êp  µm  ªm,  ô  Êp  c  ¹ivµ    ¹  ô  Êp, båi dìng    cl® ph c ®é h   c¸c lo i ph c       kh¸ctheo chÕ     Ön  µnh.     ®é hi h §i Ò u 9.  Öc  öa  æi    Vi s ® bæ sung Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản