Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
157
lượt xem
18
download

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña bé  th¬ n g  m ¹i sè 1291/1998/Q§­B T M   n g µy  28 th¸ng 10 n¨ m  1998  Ò  viÖc ba n  h µ n h  q u y  c h Õ   V q u ¶ n  lý vµ  ö  d ô n g  Q u ü  thën g  xu Êt kh È u s B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy  12­ 4­ 1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chøc  n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   764/Q§­ sè  TTg ngµy  8­ 24­ 1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  viÖc    vÒ  lËp Quü  ëng  th xuÊtkhÈu;   Sau    khithèng  nhÊt ý    kiÕn    TµichÝnh, víiBé    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1.­  Ban hµnh Quy chÕ  qu¶n    sö  lý vµ  dông Quü   ëng  th xuÊt  khÈu  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu 2.­ C¸c  quan    c¬  chøc n¨ng cña  Th¬ng    cña      Bé  m¹i vµ  c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan  c¸c  vµ  doanh nghiÖp  s¶n xuÊt kinh doanh  hµng xuÊt   khÈu  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu    3.­QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  cho  viÖc  khen  ëng  th thµnh  tÝch  trongho¹t®éng      xuÊtkhÈu      tõn¨m  1998. Q uy   Õ ch Q u ¶ n  lý, s ö  d ô n g  Q u ü  thën g  xu Êt kh È u   (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1291/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  10­ 28­ 1998  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g
  2. 2 §iÒu 1.­Quü  ëng    th xuÊt khÈu  îc thµnh    ®   lËp theo QuyÕt ®Þnh sè  764/Q§­ TTg  ngµy 24­ 1998 cña Thñ t 8­ íng ChÝnh  phñ nh»m  khen thëng  ®éng    khuyÕn  viªnvµ  khÝch    c¸cdoanh  nghiÖp s¶n  xuÊt,kinh doanh  thµnh      cã  tÝch  xuÊts¾c, ®¹thiÖu        qu¶ cao trongho¹t®éng      xuÊtkhÈu.   §iÒu    2.­Quü  ëng  th xuÊt khÈu  Ng©n     do  s¸ch Nhµ      níc cÊp trong dù    to¸nchihµng      n¨m, b»ng      5% tæng  thu cña  sè    n¨m  ícc¸clo¹ lÖ  tr     i phÝ    sau: ­CÊp      (b¸nhoÆc   ®Êu  thÇu)h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu          hµng  dÖt  may; ­ CÊp    giÊy  phÐp  Æt    ® v¨n phßng    ®¹idiÖn  hoÆc     chinh¸nh  cña  chøc  tæ  kinhtÕ      nícngoµit¹ ViÖtNam;     i   ­CÊp    giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø    hµng  ho¸. Ngoµi c¸c kho¶n  trªn,Quü  ëng      thu    th xuÊt khÈu  îc nhËn      ®   c¸c kho¶n    tµi trî  cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      trongvµ    ngoµiníc(nÕu      cã). §iÒu   3.­Quü  ëng  th xuÊt khÈu  îcgöilªntµikho¶n    ®         riªngt¹    i Kho    b¹c Nhµ    tr níc,Bé  ëng  Th¬ng      Bé  m¹i trùctiÕp qu¶n      lýQuü  ëng  th xuÊt khÈu, xÐt       vµ  quyÕt ®Þnh    khen  ëng  th cho    c¸cdoanh  nghiÖp  theo Quy    chÕ  nµy. C h ¬ n g  II § èi tîng, tiªu h u È n  x Ðt k h e n  thë n g    c v µ m ø c  thë n g §iÒu   4.­Doanh  nghiÖp thuéc c¸c thµnh      phÇn  kinh tÕ  îcthµnh      ®   lËp theo quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt:  doanh nghiÖp  Nhµ    níc,C«ng      tycæ phÇn, Hîp    t¸cx∙,C«ng        ty TNHH,  doanh  nghiÖp    t nh©n  thµnh  cã  tÝch  xuÊt khÈu    xuÊt  s¾c, hiÖu    qu¶  cao      ®¹t tiªuchuÈn  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  díi®©y   5    ®Òu   îc xÐt ®     khen  ëng  th theo quy    chÕ  nµy. Doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi nÕu   thµnh  t     cã  tÝch xuÊt khÈu  ® Æc   biÖtxuÊts¾c      còng  îcxÐt th ®     ëng. §iÒu      5.­TiªuchuÈn    xÐt khen  ëng: th Doanh  nghiÖp  thuéc diÖn    quy ®Þnh  it¹ §iÒu  xuÊt khÈu  4    hµng      ho¸ ®¹t mét  trong c¸c tiªuchuÈn        quy  ®Þnh    díi®©y   ®Òu   îc xÐt  ®   khen  ëng. Trong  th   tr êng  hîp doanh  nghiÖp    îc nhiÒu    ®¹t ®   tiªuchuÈn  cïng mét    lóc th× mçi    tiªu chuÈn  îcxÐt khen  ëng  ®     th riªng,nhng    tæng  møc  khen  ëng    kh«ng    th tèi®a  vît qu¸ 300  iÖu®ång:   tr   5.1­ XuÊt    khÈu  Æt   m hµng  (hoÆc   mét chñng  icña  Æt   lo¹  m hµng)  s¶n  xuÊt  iViÖt  t¹  Nam     mµ lÇn  ®Çu       tiªntiªuthô  îc ë  ®   thÞ  êng    tr níc ngoµi,vµ/     hoÆc  lÇn  ®Çu         îcë  tiªutiªuthô ®   thÞ  êng  tr xuÊt khÈu    hiÖu    míicã  qu¶ (xuÊt  khÈu    îcvèn,cã  ivíi thu ®     l∙     ) kim ng¹ch ®¹ttõ100.000        USD/n¨m    trëlªn.
  3. 3 5.2­Më     réng  tr thÞ  êng xuÊt khÈu  cã    ®∙  hoÆc     më thªm  tr thÞ  êng    míi,cã  hiÖu qu¶    víimøc  kim ng¹ch xuÊt khÈu  n¨m    c¶  t¨ng trªn20%   víin¨m  íc     so    tr   ®èi víi     nh÷ng  Æt   m hµng trong danh    môc  hµng  khuyÕn  khÝch xuÊtkhÈu    theo  híng dÉn    hµng  n¨m cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 5.3­ C¸c  Æt     m hµng xuÊt khÈu  chÊt îng  cã  l cao  îc huy  ®   ch¬ng  ic¸c t¹    tr          iÓnl∙m ­héichîquèc  tæ  tÕ  chøc  nícngoµihoÆc   îcc¸ctæ  ë      ®     chøc  quèc tÕ  vÒ chÊtl    îng hµng    ho¸ cÊp chøng chØ hoÆc     x¸cnhËn  b»ng    v¨n b¶n. 5.4­ XuÊt    khÈu  Æt   m hµng  îc gia  ®   c«ng  chÕ   ­  biÕn  b»ng nguyªn   vËt liÖu trong    níc chiÕm   60%           trÞ gi¸trë lªn hoÆc   Æt   m hµng  s¶n xuÊt thu      hót nhiÒu    lao ®éng  trong níc,nh:hµng          thñ c«ng    mü nghÖ,  hµng  n«ng  l©m  thuû  h¶is¶n    chÕ  biÕn  t(nh ¬ng  , ít chuètsÊy,thøc ¨n chÕ          biÕn  s½n...   )hµng  , may  m Æc  (kh«ng   kÓ hµng  xuÊt  theo h¹n ng¹ch),víimøc       kinh ng¹ch xuÊt  khÈu  cña ®¬n  vÒ  vÞ  nh÷ng  i lo¹ hµng    nµy      tr   ®¹ttõ 10  iÖu USD/n¨m      trëlªn,riªng®èi    víi  hµng    thñ c«ng    mü nghÖ      tr   lµtõ5  iÖuUSD/n¨m    trëlªn. 5.5­XuÊt    khÈu    Æt   c¸c m hµng ngoµih¹n    ng¹ch hoÆc     ngoµichØ    îc   tiªu®   ph©n giao ®¹tkim      ng¹ch tõ50  iÖuUSD/n¨m        tr   trëlªn. §iÒu    6.­H×nh  thøc khen  ëng  møc    th vµ  khen  ëng: th Ngoµi  b»ng khen  Bé   do  Th¬ng  m¹i cÊp  êng  (tr hîp doanh nghiÖp cã  thµnh tÝch  Æc   ® biÖtxuÊt s¾c    tr     th× Bé  ëng  Th¬ng      Bé  m¹i®Ò nghÞ  Thñ íng t   ChÝnh  phñ  khen),doanh    nghiÖp      ®¹ttiªuchuÈn  quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu  cßn  îc 5  ®   thêng tiÒn tõQuü  ëng      th xuÊtkhÈu    theo møc    quy ®Þnh  sau: nh  6.1­Doanh    nghiÖp      ®¹t tiªuchuÈn quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   (§iÒu  ® îc 5.1  5)    thëng    1% kim ng¹ch xuÊt khÈu    tÝnh  b»ng tiÒn ViÖt Nam       theo      tû gi¸ngo¹itÖ    t¹ thêi®iÓm     ëng,nhng    kh«ng      i   xÐt th   tèi®a  qu¸ 150  iÖu®ång  tr   ViÖt Nam     cho  mét  êng  tr hîp. 6.2­C¸c    doanh nghiÖp      ®¹t tiªuchuÈn  quy ®Þnh  i   t¹  ®iÓm       c¸c 5.2,5.4, 5.5 (§iÒu    îcxÐt xÕp    5) ®     h¹ng theo tõng tiªuchuÈn  cø            vµ  mçi tiªuchuÈn  chän  10 doanh  nghiÖp ®øng  ®Çu     ëng    ®Ó th víimøc     ®Õn   tõ 50  100  iÖu ®ång  tr   cho  mçi doanh  nghiÖp    vÒ mét    tiªuchuÈn; Nh÷ng    doanh  nghiÖp  cßn  i îc l¹ ®     thëng  khuyÕn  khÝch    víimøc  thÊp  h¬n. Møc   ëng  thÓ    th cô  hµng n¨m  Héi do    ®ång    ëng    xÐt th ®Ò nghÞ  Bé  ëng  Th¬ng    vµ  tr Bé  m¹i quyÕt  ®Þnh    vµo  c¨n cø  kh¶ n¨ng  cña Quü  ëng. th 6.3­Doanh    nghiÖp      ®¹t tiªuchuÈn quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   (§iÒu  ® îc 5.3  5)    thëng  tr   20  iÖu ®ång  cho mçi  êng  nhËn  îc huy  tr hîp  ®   ch¬ng  hoÆc   b»ng  v¨n  x¸cnhËn    chÊtl    îng hµng  ho¸. §iÒu 7.­  Doanh  nghiÖp  îc th ®   ëng  ph¶i chuyÓn  tiÒn  îc th   sè  ®   ëng  vµo quü khen  ëng  th cña ®¬n  vµ  vÞ  quyÒn  dông  sö  tiÒn th   ëng      iÓn ®Ó ph¸ttr   kinh doanh   vµ/ hoÆc   ph©n  chia tiÒn  ëng    th cña  m×nh   cho    c¸c tËp thÓ, c¸     nh©n  trong vµ    ngoµi®¬n  (kÓ  tËp    vÞ  c¶  thÓ, c¸ nh©n      trong c¸c c¬      quan    ®¹i diÖn  th vµ  ¬ng  cña  vô  ViÖt Nam   níc ngoµi)cã    ë      c«ng  søc, ®ãng    gãp thµnh  tÝch chung. Trêng    hîp, tËp    thÓ  nh©n  c¸  nªu    thµnh  trªn cã  tÝch  Æc   ® biÖt   xuÊt s¾c, doanh      nghiÖp  thÓ    cã  ®Ò nghÞ  Th¬ng      ëng    Bé  m¹i xÐt th bæ sung  ®Ó   ®iÒu  cã  kiÖn  ëng  th xøng  ®¸ng cho    thÓ    c¸ctËp  c¸nh©n  ®ã.
  4. 4 C h ¬ n g  III T h ñ  tôc x Ðt k h e n  thë n g §iÒu  8.­  C¨n  tiªu chuÈn  cø    quy ®Þnh  theo Quy chÕ  nµy, doanh    nghiÖp    ®Ò nghÞ  xÐt khen  ëng    th göi ®Õn   Th¬ng    s¬  Bé  m¹i hå  gåm   nh÷ng  v¨n b¶n    sau: 1. B¸o      c¸o thµnh tÝch xuÊt khÈu    theo tõng    tiªuchuÈn, cã      x¸c nhËn cña  c¬  quan  qu¶n      lýtrùctiÕp. 2. Tuú    theo  cÇu      yªu  ®èi víitõng    tiªuchuÈn, doanh    nghiÖp  ph¶igöikÌm      thªm      c¸cv¨n b¶n,thèng    thµnh    kª vÒ  tÝch    îc. ®¹t® (Theo  mÉu   híng dÉn    cña  Th¬ng  Bé  m¹i). §iÒu      9.­§Ó gióp  tr Bé  Bé  ëng  Th¬ng    m¹i xem     xÐt quyÕt ®Þnh viÖc  khen  ëng  Héi ®ång    ëng  th cã    xÐt th gåm: ­Thø  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹i,Chñ  tÞch    Héi ®ång; ­ Mét    cÊp    XuÊt    c¸n bé  Vô, Vô  nhËp  khÈu  Th¬ng      viªnth Bé  m¹ilµUû    êng  trùc. ­§¹idiÖn  TµichÝnh      Bé    (cÊp  Vô),Uû    viªn; ­Mét    cÊp    KÕ     c¸n bé  Vô, Vô  ho¹ch ­Thèng    Th¬ng    viªn;    kª Bé  m¹i,Uû     ­Mét    cÊp    TµichÝnh       Th¬ng    viªn. c¸n bé  Vô, Vô    ­KÕ to¸nBé  m¹i,Uû  §iÒu 10.­  C¨n  b¸o  cø  c¸o    ®Ò nghÞ  xÐt  ëng  th cña  doanh nghiÖp,  Héi ®ång  xÐt  ëng  tr¸chnhiÖm   th cã    kiÓm     tra,®èi chiÕu    liÖu thèng    víisè    kª cña    H¶i quan    ®Ó xem     kiÕn  xÐt vµ  nghÞ  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹iquyÕt ®Þnh  khen  ëng  th cho tõng doanh    nghiÖp      ®¹ttiªuchuÈn  quy ®Þnh. §iÒu  11.­  ViÖc xÐt  ëng  îc tiÕn  th ®   hµnh  trong quý  /hµng  II n¨m.  Riªng viÖc    ëng    xÐt th thµnh  tÝch  chÊtl   vÒ   îng hµng  xuÊtkhÈu    theo quy  ®Þnh  theo ®iÓm       5.4 (§iÒu    îctiÕn hµnh  5) ®     sau    khinhËn  îcb¸o      ®   c¸o ®Ò nghÞ    xÐt thëng cña doanh  nghiÖp. §iÒu  12.­C¸c    QuyÕt  ®Þnh khen  ëng  th cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i ® îcc«ng  c«ng    bè  khaitrªnB¸o      Th¬ng m¹i. C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  lý Q u ü  thë n g  x u Êt k h È u
  5. 5 §iÒu 13.­Hµng    n¨m, trong th¸ng01,ng©n          s¸ch Nhµ      níccÊp  50%   dù  to¸nchicho      Quü  ëng  th xuÊt khÈu; trong quý  ,       II ng©n  s¸ch cÊp  cßn      sè  l¹ cho  i ®ñ     5% tÝnh    thùc thu  trªnsè    cña  n¨m  íc tõ c¸c nguån  tr       quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu    2. Quü  ëng  th cña n¨m  íccha  dông  tr   sö  hÕt  îcgi÷ l¹ tiÕp tôc sö  ®       i     dông  cho n¨m  sau. §iÒu  14.­Kho      b¹c Nhµ          nícn¬imë tµikho¶n  tiÒn göivÒ      Quü  ëng  th xuÊt khÈu ® îc trÝch tõ    tµi kho¶n  nµy chuyÓn  vµo tµi kho¶n    cña doanh  nghiÖp theo  lÖnh  chuyÓn  tiÒn cña    chñ    tµikho¶n kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  khen  thëng cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. C h ¬ n g  I §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu  15.­  Quy chÕ  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy ban hµnh  ¸p  vµ  dông cho viÖc khen  ëng  th thµnh tÝch trong ho¹t®éng      xuÊtkhÈu      tõn¨m 1998. ViÖc söa  æi,    ® bæ sung Quy chÕ   Bé   ëng    do  tr Bé Th¬ng m¹i quyÕt  ®Þnh sau      æi  kiÕn    TµichÝnh. khitrao® ý  víiBé    MÉu   1 sè  Thèng  kª thµnh tÝch x u Êt  h È u   k theo tiªu ch u È n  5.1 (§iÒu    5,Quy  chÕ  ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1291/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  10­ 28­ 1998  cña  Th¬ng  Bé  m¹i) M Æt   hµng  thÞ  êng    vµ  tr míixuÊt Thµnh    tÝch xuÊtkhÈu  Ghi chó      vÒ  khÈu  ®Çu lÇn  trong n¨m...   t×nh h×nh  thanh    to¸n1 Sè îng TrÞ    l gi¸FOB   (USD) A.  Æt   M hµng  lÇn ®Çu     tiªuthô  îc ®   trªnthÞ  êng    tr thÕ      gií(tªnhµng): i 1 ­ThÞ  êng    tr A 2 ­ThÞ  êng    tr B 3 ­ThÞ  êng    tr C B. ThÞ   êng  tr lÇn ®Çu         tiªntiªuthô s¶n phÈm  cña ViÖt Nam  (thÞ tr ­ êng): 1 ­Tªn    hµng  A 2 ­Tªn    hµng  B (Ghi chi tiÕttõng        thÞ  êng  s¶n  tr vµ  phÈm  xuÊt  khÈu sang  tõng thÞ  ­ tr
  6. 6 êng) .. . ., . ..  Ngµy...  .th¸ng.. . . . . . . 199..  n¨m  . X¸c  nhËn  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký  ®ãng  vµ  dÊu) 1.Ph¬ng    thøc thanh    to¸n,qua    ng©n  hµng  nµo,®∙    thanh    to¸ncha. MÉu   2 sè  Thèng  kª thµnh tÝch x u Êt  h È u   k theo tiªu ch u È n  5.2 (§iÒu    5,Quy  chÕ  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  sè  1291/1998/Q§­BTM  ngµy  10­ 28­ 1998  cña  Th¬ng  Bé  m¹i) Sè  M Æt  hµng thÞ  Thµnh  tÝch xuÊt Thµnh    tÝch  xuÊtkhÈu Ghi chó      TT trêng khÈu n¨m    b¸o c¸o vÒ t×nh  n¨m  íc tr h×nh Sè ­ TrÞ    l gi¸FOB   Sè îng TrÞ    l gi¸FOB   thanh  to¸n îng (USD) (USD) 1 Tªn  hµng +  ThÞ  êng  tr A +  ThÞ  êng  tr B .. . ..... . . ..... .. .Ngµy...  . , .th¸ng.. .n¨m  . . . 199... X¸c  nhËn  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký  ®ãng  vµ  dÊu) MÉu   3   sè  T h è n g  kª thµnh tÝch xu Êt kh È u  theo tiªu h u È n  5.4, 5.5  c   (§iÒu    5,Quy chÕ  ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh sè  1291/1998/Q§­ BTM  ngµy  10­ 28­ 1998 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) M Æt   hµng  xuÊtkhÈu   Thµnh tÝch  xuÊtkhÈu Ghi chó      vÒ  trongn¨m      b¸o c¸o t×nh h×nh 
  7. 7 thanh  to¸n Sè îng TrÞ    l gi¸FOB   (USD) A.  Æt   M hµng chÕ biÕn  xuÊt khÈu    sö  dông  nhiÒu nguyªn vËt liÖu trong níc           (Tªn hµng):   1 +  ThÞ  êng  tr A 2 +  ThÞ  êng  tr B 3 +  . . ... .. . ... B. M Æt  hµng xuÊt khÈu trong s¶n  xuÊtthu hótnhiÒu          lao®éng (Tªn hµng):   1 ­ThÞ  êng    tr A 2 ­ThÞ  êng    tr B C. C¸c m Æt  hµng xuÊt khÈu  ngoµi  h¹n ng¹ch hoÆc  ngoµi chØ     îc   tiªu ®   ph©n giao 1 ­ThÞ  êng    tr A 2 ­ThÞ  êng    tr B ..   .Ngµy...th¸ng.. .n¨m  ,   . . . 199... . X¸c  nhËn  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký  ®ãng  vµ  dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản