Quyết định về việc ban hành tạm thời bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán phân tích thí nghiệm do bổ sung chế độ bồì dưỡng bằng hiện vật

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
72
lượt xem
6
download

Quyết định về việc ban hành tạm thời bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán phân tích thí nghiệm do bổ sung chế độ bồì dưỡng bằng hiện vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành tạm thời bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán phân tích thí nghiệm do bổ sung chế độ bồì dưỡng bằng hiện vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành tạm thời bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán phân tích thí nghiệm do bổ sung chế độ bồì dưỡng bằng hiện vật

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp Sè 42/2001/Q§-BCN ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2001 VÒ viÖc ban hµnh t¹m thêi B¶ng hÖ sè ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ dù to¸n ph©n tÝch thÝ nghiÖm do bæ sung chÕ ®é båi Dìng b»ng hiÖn vËt. Bé trëng Bé C«ng nghiÖp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 74/CP ngµy 1/11/1995 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé C«ng nghiÖp; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1629/L§-TB-XH ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1996 cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh chøc danh nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i vµ Th«ng t liªn tÞch sè 10/1999/TTLT-L§TBXH-YT ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 1999 cña Liªn Bé Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ h íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Q uyÕt ®Þnh § iÒu 1. Ban hµnh t¹m thêi kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy B¶ng hÖ sè ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ dù to¸n ph©n tÝch thÝ nghiÖm do bæ sung chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt. §iÒu 2 . B¶ng hÖ sè ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ dù to¸n nµy ®îc sö dông ®ång thêi víi B¶ng hÖ sè ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Þa chÊt ®îc ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 14/2001/Q§-BCN ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé C«ng nghiÖp ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ dù to¸n cho c«ng t¸c ph©n tÝch thÝ nghiÖm ®îc ban hµnh t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh sè 40/1999/Q§-BCN ngµy 5/7/1999 vµ QuyÕt ®Þnh sè 69/1999/Q§-BCN ngµy 20/10/1999 cña Bé C«ng nghiÖp vµ ®îc ¸p dông kÓ tõ ngµy 1/1/2001. §iÒu 3 . Ch¸nh V¨n phßng Bé, c¸c Vô trëng c¸c Vô: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh KÕ to¸n, Qu¶n lý C«ng nghÖ vµ ChÊt lîng s¶n phÈm, Tæ chøc C¸n bé, Ph¸p chÕ, Côc trëng Côc §Þa chÊt vµ Kho¸ng s¶n ViÖt Nam, Gi¸m ®èc Trung t©m Ph©n tÝch thÝ nghiÖm ®Þa chÊt, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ ®Þa chÊt vµ c¸c ®¬n vÞ cã thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Bé C«ng nghiÖp B¶ng hÖ sè ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ dù to¸n ph©n tÝch thÝ nghiÖm do bæ sung chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 42/2001/Q§-BCN ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2001) STT Tªn, d¹ng c«ng viÖc HÖ sè ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ so víi Q§ 40 Kh«ng cã Cã khÊu khÊu hao hao TSC§ TSC§ 1 2 3 4 1 Ph©n tÝch ho¸ häc kho¸ng s¶n kim lo¹i 1.1 QuÆng antimon ph©n tÝch mÉu ®¬n 1,036 1,034 1.2 QuÆng antimon ph©n tÝch mÉu nhãm 1,038 1,036 1.3 QuÆng boxit, ph©n tÝch mÉu ®¬n 1,049 1,045 1.4 QuÆng boxit, ph©n tÝch mÉu c¬ b¶n 1,049 1,045 1.5 QuÆng boxit, ph©n tÝch mÉu nhãm 1,050 1,046 1.6 QuÆng boxit, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 1,049 1,045 1.7 QuÆng ch× kÏm, ph©n tÝch mÉu ®¬n 1,045 1,042 1.8 QuÆng ch× kÏm, ph©n tÝch mÉu nhãm 1,046 1,043 1.9 QuÆng ch× kÏm, ph©n tÝch mÉu tæng 1,048 1,044 hîp 1.10 QuÆng cromit, ph©n tÝch hµng lo¹t, 1,038 1,035 mÉu ®¬n 1.11 QuÆng ®Êt hiÕm, phãng x¹, ph©n tÝch 1,050 1,046 mÉu ®¬n 1.12 QuÆng ®Êt hiÕm, phãng x¹, ph©n tÝch 1,050 1,046 mÉu ®¬n 1.13 QuÆng ®a kim 1,041 1,038 1.14 QuÆng ®ång, ph©n tÝch mÉu ®¬n 1,050 1,046 1.15 QuÆng ®ång, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 1,051 1,047 1.16 QuÆng mangan, ph©n tÝch mÉu ®¬n 1,045 1,042
  3. 3 1.17 1,045 1,041 QuÆng mangan, ph©n tÝch mÉu nhãm 1.18 1,047 1,043 QuÆng mangan, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 1.19 1,044 1,041 QuÆng s¾t, ph©n tÝch mÉu ®¬n 1.20 1,046 1,042 QuÆng s¾t, ph©n tÝch mÉu nhãm 1.21 1,047 1,043 QuÆng s¾t ph©n tÝch mÉu tæng hîp 1.22 1,047 1,044 QuÆng pyrit, ph©n tÝch mÉu ®¬n 1.23 1,032 1,030 QuÆng thiÕc, ph©n tÝch mÉu ®¬n 1.24 1,040 1,038 QuÆng thiÕc ph©n tÝch mÉu nhãm 1.25 1,040 1,038 QuÆng thiÕc ph©n tÝch mÉu nhãm 1.26 1,034 1,032 QuÆng thuû ng©n, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2 Ph©n tÝch ho¸ häc kho¸ng s¶n kh«ng kim lo¹i (KS r¾n) 2.1 1,041 1,038 Apatit, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.2 1,042 1,039 Apatit, ph©n tÝch mÉu nhãm 2.3 1,045 1,041 Apatit, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 2.4 1,049 1,045 Phèt phorit, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.5 1,048 1,043 Asbet, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.6 1,048 1,044 Asbet, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 2.7 1,047 1,043 C¸t, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.8 1,048 1,043 C¸t, ph©n tÝch mÉu nhãm 2.9 1,049 1,044 C¸t, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 2.10 1,050 1,045 §¸ v«i, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.11 1,048 1,043 §¸ v«i, ph©n tÝch mÉu nhãm 2.12 1,050 1,045 §«l«mit, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.13 1,047 1,044 §«l«mit, ph©n tÝch mÉu nhãm 2.14 1,051 1,046 Grafit, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.15 1,051 1,046 Grafit, ph©n tÝch mÉu nhãm 2.16 1,049 1,044 Fenspat, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.17 1,048 1,044 Fenspat, ph©n tÝch mÉu nhãm 2.18 1,049 1,045 Kaolin, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.19 1,048 1,044 Kaolin, ph©n tÝch mÉu nhãm 2.20 1,048 1,043 Kaolin, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 2.21 1,048 1,044 Serpentin, ph©n tÝch mÉu tæng hîp
  4. 4 2.22 1,049 1,045 Serpentin, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.23 1,048 1,044 SÐt lµm vËt liÖu chÞu löa, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 2.24 1,050 1,045 SÐt lµm xi m¨ng, ph©n tÝch mÉu nhãm 2.25 1,048 1,044 SÐt lµm g¹ch ngãi, ph©n tÝch mÉu ®¬n 2.26 1,048 1,044 SÐt lµm g¹ch ngãi ph©n tÝch mÉu nhãm 2.27 1,048 1,044 Sillicat, ph©n tÝch mÉu tæng hîp 3 1,049 1,045 Ph©n tÝch ho¸ häc c¸c yªu cÇu riªng trong than 4 1,049 1,045 Ph©n tÝch hãa häc than 4.1 1,040 1,037 Axit silicic tù do 4.2 1,049 1,046 Carbonic ¨n mßn, ph¬ng ph¸p thÓ tÝch 4.3 1,049 1,046 Carbonic tù do, ph¬ng ph¸p thÓ tÝch 4.4 1,034 1,032 Clo ph¬ng ph¸p thÓ tÝch 4.5 1,041 1,037 §é cøng tæng qu¸t, ph¬ng ph¸p chuÈn ®é thÓ tÝch 4.6 1,047 1,044 Ion amoni, ph¬ng ph¸p so mµu x¸c ®Þnh trùc tiÕp 4.7 1,043 1,040 Ion canxi, ph¬ng ph¸p chuÈn ®é thÓ tÝch 4.8 1,050 1,046 Ion carbonat, ph¬ng ph¸p thÓ tÝch 4.9 1,050 1,046 Ion hydro carbonat, ph¬ng ph¸p thÓ tÝch 4.10 1,046 1,042 Ion magiª, ph¬ng ph¸p chuÈn ®é thÓ tÝch 4.11 1,029 1,027 Ion nitrat, ph¬ng ph¸p so mµu 4.12 1,020 1,019 Ion nitric, ph¬ng ph¸p so mµu 4.13 1,046 1,043 Ion sulfat, ph¬ng ph¸p träng lîng 4.14 1,050 1,046 Nh«m, ph¬ng ph¸p so mµu 4.15 1,044 1,040 S¾t (III), ph¬ng ph¸p so mµu 4.16 1,047 1,043 S¾t (II) ph¬ng ph¸p chuÈn ®é 4.17 1,009 1,009 Nång ®é ionhydro (pH) ph¬ng ph¸p so mµu 4.18 1,051 1,048 Tæng ®é kho¸ng, sÊy ë 1050C, ph¬ng ph¸p träng lîng 4.19 1,053 1,049 TÝnh chÊt vËt lý, x¸c ®Þnh ®Þnh tÝnh
  5. 5 4.20 TÝnh to¸n vµ ghi chÐp kÕt qu¶ ph©n 1,069 1,070 tÝch 1 mÉu níc 5 Ph©n tÝch ho¸ häc c¸c lo¹i níc 5.1 Níc tù nhiªn, ph©n tÝch ho¸ häc toµn 1,038 1,036 diÖn, khi ®é kho¸ng ho¸ ®Õn 5g/lÝt 5.2 Nh trªn khi ®é kho¸ng ho¸ tõ 5-20g/lÝt 1,039 1,037 5.3 Nh trªn khi ®é kho¸ng ho¸ trªn 20g/lÝt (n- 1,041 1,038 íc kho¸ng) 5.4 Níc tù nhiªn, ph©n tÝch ho¸ häc ®¬n 1,037 1,034 gi¶n khi ®é kho¸ng ho¸ ®Õn 5g/lÝt 5.5 Nh trªn khi ®é kho¸ng ho¸ tõ 5-20g/lÝt 1,038 1,035 5.6 Nh trªn khi ®é kho¸ng ho¸ trªn 20g/lÝt (n- 1,039 1,037 íc kho¸ng) 6 Ph©n tÝch nghiÖm (Nung luyÖn) 1,027 1,027 7 Ph©n tÝch quang phæ hå quang 1,051 1,046 8 Ph©n tÝch c¬ lý 8.1 MÉu ®Êt 1,068 1,063 8.2 MÉu ®¸ 1,067 1,062 9 Thö nghiÖm kho¸ng s¶n kh«ng kim 1,071 1,058 lo¹i 10 Gia c«ng vµ ph©n tÝch cæ sinh, bµo tö phÊn 10.1 Gia c«ng mÉu vµ ph©n tÝch toµn diÖn 1,079 1,071 mÉu bµo tö phÊn hoa ®Ö tø 10.2 Gia c«ng mÉu vµ ph©n tÝch toµn diÖn 1,093 1,085 mÉu vi cæ sinh: Foraminifera 11 Gia c«ng l¸t máng trong suèt tõ ®Êt ®¸ 1,055 1,047 vµ quÆng 12 Gia c«ng mÉu mµi l¸ng tõ c¸c ®Êt ®¸ vµ 1,062 1,052 quÆng 13 Gia c«ng l¸t máng trong suèt cña than 1,055 1,047 14 Gia c«ng mÉu mµi l¸ng cña than 1,063 1,052 15 Ph©n lo¹i mÉu träng sa 1,057 1,053 16 Gia c«ng mÉu trÇm tÝch biÓn 1,086 1,077 17 Gia c«ng mÉu ®Êt ®¸ hoÆc quÆng 1,060 1,051 th«ng thêng ®Õn ®é h¹t 0,074mm, gia
  6. 6 c«ng b»ng m¸y 18 1,060 1,051 Gia c«ng mÉu vµng x©m nhiÔm th« (mÉu nung luyÖn) ®Õn kÝch thíc 0,074mm, lµm b»ng m¸y. Träng lîng ban ®Çu (kg) cÊp ®Êt ®¸ III-XII 19 Gia c«ng mÉu c¸c nguyªn tè dÔ bay h¬i ®Õn kÝch thíc 1,074mm b»ng m¸y vµ tay kÕt hîp. Träng lîng ban ®Çu (kg) cÊp ®Êt ®¸ III- XII 19.1 1,085 1,075 > 17-22 19.2 1,082 1,072 > 12-17 19.3 1,080 1,070 > 7-12 19.4 1,079 1,069 > 3-7 19.5 1,076 1,066 > 1-3 19.6 1,076 1,067 > 0,4-1 Träng lîng ban ®Çu (kg) cÊp ®Êt ®¸ III- XII 19.7 1,063 1,055 > 17-22 19.8 1,063 1,055 > 12-17 19.9 1,063 1,055 > 7-12 19.10 > 3-7 1,063 1,055 19.11 > 1-3 1,063 1,055 19.12 > 0,4-1 1,063 1,055
Đồng bộ tài khoản