intTypePromotion=1

Quyết định về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
207
lượt xem
37
download

Quyết định về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  s è  193/2001/Q§­T T g   n g µ y  20 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V th µ nh  Ë p,  æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a Q u ü  b¶ o   l t l∙nh  t Ý n d ô n g  ch o   o a n h  n g hi Ö p   h á  v µ  v õ a d n Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 90/2001/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 23    n¨m 2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   î óp ph¸ttr Óndoanh  ph v tr  gi     i   nghiÖp  á  µ  õa; nh v v X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n  “Quy  Õ   µnh  ch th lËp,tæ    chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   v ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cho  doanh nghiÖp  á  nh vµ  õa”. v §i Ò u    é   ëng  é   µi chÝnh  Þu  2. B tr B T   ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    µnh    h  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý. k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  écthu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ü   ç  îph¸ttr Ón chÞu  ®è Qu h tr   i   tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch T h µ n h  l Ë p, t æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a q u ü  b¶ o   c v l∙nh  t Ý n d ô n g  ch o   o a n h  n g hi Ö p   h á  v µ  v õ a d n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 193/2001/Q§­TTg  ngµy  th¸ng12  20    n¨m 2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh   Öc  µnh  Ëp, tæ  ®Þ vi th l   chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  ña  ü   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cho doanh nghiÖp  á  µ  õa  ¹    nh v v t i tØnh, c¸c   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ (sau ®©y  äit¾tlµQuü     g      b¶o    Ýn  ông). l∙nht d Quü  b¶o    Ýn  ông  Uû   l∙nht d do  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µnh  Ëp  µ  ¬ th l v qu¶n  ý ®Ó   Êp  l  c b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho    c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa. nh v v §i Ò u    ü   2. Qu b¶o    Ýn  ông  µ m ét  chøc  µichÝnh  ¹t®éng  l∙nht d l  tæ  t  ho   kh«ng  ×  ôc    înhuËn, ®¶m   vm tiªul   i   b¶o  µn  èn  µ  ï ®¾ p     Ý. Quü     ho v v b   chiph   b¶o l∙nhtÝn  ông  ã     d c tc¸ch ph¸p  ©n, cã  èn  iÒu  Ö,cã    nh  v® l   b¶ng  ©n  i,cã    c ®è   con dÊu riªng,® îc m ë   µikho¶n  ¹     t  t iKho  ¹c  µ   íc,c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i b Nh n     h th m  trongníc.   Quü  b¶o    Ýn  ông  îcmiÔn  ép  Õ  µ    l∙nht d ®  n thu v c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch  nhµ  íc®èi víi ¹t®éng  n       ho b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cho  doanh  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v §i Ò u    èn  ¹t®éng  ña  ü   3. V ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  îch×nh  µnh  õ l∙nht d ®  th t  c¸cnguån    sau: 1.Vèn  iÒu  Ö    ® l bao  å m: g a) Vèn  Êp  ña  ©n    c c ng s¸ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,tèi®a       ph tr     ¬    kh«ng    qu¸ 30%   èn  iÒu  Ö  èi Óu quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; v® l t  thi   ®Þ t i 4  ch n b) Vèn  ãp  ña    chøc  Ýn  ông;   g c c¸ctæ  td c)Vèn  ãp  ña      g c c¸cdoanh  nghiÖp; d) Vèn  ãp  ña    Öp  éingµnh  Ò,    chøc  idiÖn  µ  ç  î   g c c¸chi h   ngh c¸ctæ  ®¹   v h tr  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v 2. Vèn  µitrî îp ph¸p  ña    chøc,c¸ nh©n    t     h c c¸c tæ     (bao  å m   vèn  ç  î g c¶  h tr  ph¸ttr Ón chÝnh   i   thøc  ODA)  trong  µ  µi níc cho  ôc     v ngo     m tiªuph¸ttr Ón c¸c  i     doanh  nghiÖp  á  µ  õa, c¸c hîp      nh v v     t¸c x∙,c¸c  ¬ng  ×nh  ch tr ph¸ttr Ón    i n«ng,   l©m, ng    nghiÖp. 3. Vèn      bæ sung  õ kÕt  t  qu¶  ¹t®éng  ña  ü   ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo  quy  nh. ®Þ
  3. 3 C h ¬ n g  II T h µ n h  l Ë p q u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g §i Ò u    Òu  Ön    îcthµnh  Ëp  4. §i ki ®Ó ®   l 1.Cã       ®ñ møc  èn  iÒu  Ö  èi Óu 30  û®ång. v® l t  thi   t   2. Danh    s¸ch  ù  Õn  éi  ng  d ki H ®å qu¶n  ý,Ban  Óm     µ  l  ki so¸tv Ban  iÒu  ® hµnh  å m   ÷ng  êi cã  y     g nh ng   ®Ç ®ñ n¨ng  ùc hµnh    ©n   ù  µ  ×nh    l  vi d s v tr ®é chuyªn m«n  ïhîp víi   Çu  ¹t®éng  ü     ph       c ho   yªu Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 3.Cã   ù    d th¶o ®iÒu  Ö,ph¬ng    chøc  µ  ¹t®éng  ü     l  ¸n tæ  v ho   Qu b¶o    Ýn  l∙nht dông  ï hîp víiquy  nh  ña  ph       ®Þ c Quy  Õ   µy  µ    ch n v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  luËt. §i Ò u    ×nh  ùthµnh  Ëp  ü   l∙nhtÝn  ông 5. Tr t  l Qu b¶o    d 1. C¸c    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c nhu  Çu  µnh  Ëp Quü   c th l  b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ph¶ilËp    do  ñ   Þch  û     ®Ò ¸n  Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    phª duyÖt. 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt,quyÕt  nh  µnh  Ëp  ü   x  ®Þ th l Qu b¶o    Ýn  ông  ¹  a   ¬ng  ×nh   l∙nht d ti®Þ ph m b¶o  ¶m       iÒu  Ön  ® ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 4  Quy  Õ   µy. ch n 3. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖm     b¸o    c¸o viÖc  µnh  Ëp  ü   th l Qu b¶o    Ýn  ông  öiBé  µichÝnh    l∙nht d g  T  ®Ó tæng  îp b¸o    h   c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph §i Ò u    Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü  6. §i l tæ  v ho   c qu b¶o    Ýn  ông    l∙nht d do Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Öt   ph tr     ¬ phª duy   vµ  ph¶icã    ÷ng  éidung  ñ  Õu    ®ñ nh n  ch y sau: 1.Tªn  µ  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh.   vn  tr   ch 2.Néi dung  µ  ¹m    ¹t®éng.    v ph viho   3.Thêih¹n  ¹t®éng.     ho   4. Vèn  iÒu  Ö, danh    ® l  s¸ch  µ  v møc   ãp  èn  ña    chøc  g v c c¸c tæ  tham    gia Quü   b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 5. NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  éi  ng    v  h c H ®å qu¶n  ý,Ban  Óm     µ  l  ki so¸tv Ban  ®iÒu  µnh  ü   h Qu b¶o    Ýn  ông, theo  l∙nht d   quy  nh  ¹    Òu      vµ  ®Þ t i §i 10, 11, 12  c¸c 13  Quy  Õ   µy. ch n 6.Nguyªn  ¾c    t qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   l    ®è     Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 7.Thñ  ôcsöa  æi  iÒu  Ö  ü     t  ® ® l Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 8. Quan  Ö   ÷a quü    h gi   b¶o    Ýn  ông  íi   ¬  l∙nht d v   c quan  c¸c qu¶n  ýnhµ  íc, l  n  c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng.   9.Xö  ýtranhchÊp,gi¶i Ó  i víi ü     l       th ®è    Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d
  4. 4 §i Ò u    Ë m   Êt  7. Ch nh trong thêih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  îc Chñ   Þch     6    t  ®  t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  quyÕt  nh  µnh  Ëp,Quü     ph ra  ®Þ th l  b¶o    l∙nh tÝn  ông  d ph¶iho¹t®éng.    C h ¬ n g  III C ¬  c Ê u  t æ  c h ø c, q u ¶ n  l ý v µ  ® i Ò u  h µ n h   q u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g §i Ò u 8. Bé  m¸y qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ña  ü   l  ® h c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d gå m   ã: Héi  ng  c  ®å qu¶n  ý,Ban  Óm     éc  éi  ng  l  ki so¸tthu H ®å qu¶n  ý vµ  l   Ban  ®iÒu  µnh. h ViÖc    Ö m   µ  Ôn  Ö m,  bæ nhi v mi nhi khen  ëng  µ  û  Ëtthµnh    ña  th v k lu   viªnc Héi ®ång    qu¶n  ý, l  Gi¸m  c  µ    ã  ®è v c¸cPh Gi¸m  c  ña  ü   ®è c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d do  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt   ph tr     ¬ quy   ®Þnh. §i Ò u 9. Héi  ng  ®å qu¶n  ý Quü   l  b¶o    Ýn  ông  ã  thµnh    l∙nh t d c 2  viªn chuyªn  tr¸chlµ Chñ   Þch  µ  ã  ñ   Þch  éi ®ång     t v Ph Ch t H  qu¶n  ý,c¸c thµnh    l    viªn b¸n  chuyªn tr¸chlµ ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña:Së   µi chÝnh    Ët    ë          c th quy c   T  ­ V gi¸; S K Õ   ¹ch  µ  Çu ; Chi  ho v§ t  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc vµ  idiÖn    chøc  Ng h Nh n   ®¹   c¸c tæ  tham    ãp  èn  µo  ü   giag v v Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d §i Ò u 10. Héi  ng    ®å qu¶n  ýQuü   l  b¶o    Ýn  ông  ã  Öm   ô  µ  l∙nht d c nhi vv quyÒn  ¹n sau: h  1. Tr×nh  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng phª  Öt,bæ   duy   sung,söa  æi  iÒu  Ö,c¬  Õ   ¹t®éng  ña  ü       ® ® l   ch ho   c Qu b¶o l∙nhtÝn  ông.  d 2. Th«ng  qua  ¬ng  íng  ¹t ®éng,  Õ   ¹ch  µichÝnh  µ  ph h ho   k ho t  v b¸o    c¸o quyÕt to¸ncña  ü     qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 3. Thùc  Ön    Ö m   ô, quyÒn  ¹n    hi c¸c nhi v  h theo quy  nh  ¹  Òu  Ö  ü   ®Þ ti §i l Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 4.Gi¸m    Óm      ¹t®éng  ña  ü     s¸t,ki trac¸cho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo §iÒu    lÖ  µ    Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  v c¸cquy   c H  qu¶n  ýQuü. l  5. Quy Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,    ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ëtthµnh    th   lu   viªn ban  Óm  ki so¸t. 6.Xem   Ðt b¸o c¸o cña    x    Ban  Óm  ki so¸t,   Õt c¸ckhiÕu  ¹itheo     gi¶iquy     n  quy ®Þnh.  îcsö  ông  §  d con  Êu  ña  ü   d c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d trong viÖc  ùc hiÖn    th   nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång. v v quy h c H   §i Ò u 11. Õ     µm  Öc  ña  éi  ng   Ch ®é l vi c H ®å qu¶n  ý theo  l  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  ü       §i l Qu b¶o    Ýn  ông.Ph¬ng  Ön lµm  Öc  µ  l∙nht d   ti   vi v kinh   phÝ   ¹t®éng  ña  éi  ng  ho   c H ®å qu¶n  ý ® îc tÝnh  µo    Ý   ¹t®éng  ña  l    v chi ph ho   c Quü  b¶o    Ýn  ông. l∙nht d
  5. 5 §i Ò u  12: Ban  Óm     Þu  ki so¸t ch tr¸ch nhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  ý l  kiÓm    µn  é  ¹t®éng  ña  ü   so¸tto b ho   c Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d Ban  Óm     ü   ki so¸tQu b¶o    Ýn  ông  ã  èi®a   thµnh  l∙nht d c t   3  viªn,trong ®ã       cã  ëng  Tr ban  µ  thµnh    v 1  viªnchuyªn tr¸ch. µnh       Th viªnBan  Óm    ki so¸tph¶icã    tr×nh ®é     chuyªn m«n  µ  o  øc  Ò     v ®¹ ® ngh nghiÖp. Ban  Óm    ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n  ki so¸tc nhi v v quy h sau: 1. KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  Êp  µnh  ñ  ¬ng, chÝnh  s¸tvi ch h ch tr   s¸ch,chÕ       ®é thÓ  Ö  l nghiÖp  ô v trong  ¹t®éng  ña  ü   ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d nh»m   ©ng   n cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña  ü,  ¶m   ho   c Qu ® b¶o  toµn  µis¶n  µ   íc,tµis¶n  an  t  Nh n     cña  ü, b¸o    íi éi ®ång  Qu   c¸o v     H qu¶n  ýQuü   Õt  l  k qu¶  Óm    ki tra,gi¸m    µ  Õn  s¸tv ki nghÞ    Ön  c¸cbi ph¸p xö  ý.  l 2. TiÕn  µnh    h c«ng  Öc  ét  vi m c¸ch ®éc  Ëp    l theo  ¬ng  ×nh ®∙  îc Héi ch tr   ®     ®ång qu¶n  ýQuü   l  th«ng  qua. 3. Cã     tr¸chnhiÖ m   ×nh bµy    tr   b¸o    Õn  Þ  ña  ×nh  Ò   Õt    c¸o,ki ngh c m v k qu¶ kiÓm  so¸t,  b¸o  thÈm   nh  Ò   Õt  c¸o  ®Þ v quy to¸n tµichÝnh  ¹    éc  äp  éi    t i cu h H   c¸c ®ång  qu¶n  ýQuü   l  b¶o    Ýn  ông  ng  l∙nht d nh kh«ng  îcbiÓu  Õt. ®  quy 4. Xem   Ðt tr×nh Héi ®ång    x     qu¶n  ýQuü     Õt    Õu  ¹icña    l  gi¶iquy c¸c khi n   tæ chøc,c¸nh©n  ã     c quan  Ö   íi ü   h v  Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d §i Ò u    13. Ban  iÒu  µnh  ü   ® h Qu b¶o    Ýn  ông  å m   l∙nht d g Gi¸m  c, c¸c ®è     Phã  Gi¸m  c  µ  ét  è    é  ®è v m s c¸n b chuyªn m«n  óp viÖc.   gi   Gi¸m  c  µ®¹idiÖn  ®è l     ph¸p  ©n  ña  ü   nh c Qu b¶o    Ýn  ông,chÞu  l∙nht d   tr¸ch   nhiÖ m   ícHéi ®ång  tr     qu¶n  ývµ  ícph¸p  ËtvÒ   µn  é  ¹t®éng  ña  ü   l   tr   lu   to b ho   c Qu b¶o    Ýn  ông. NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  l∙nht d   v v quy h c Gi¸m  c  ü   ®è Qu b¶o    Ýn  l∙nht dông  ùc hiÖn  th   theo §iÒu  Ö  ña  ü.   l c Qu ViÖc  iÒu  µnh    ® h t¸cnghiÖp  ña  ü   c Qu b¶o    Ýn  ông  îcuû      l∙nht d ®   th¸ccho Quü   ç  î   iÓnthùc hiÖn  h tr  ph¸ttr     theo  îp ®ång  û  h  u th¸c. ü   ç  î   iÓn® ­   Qu h tr  ph¸ttr   îchëng  Ý  Þch  ô.   ph d v C h ¬ n g  IV N é i d u n g  h o ¹t ® é n g  c ñ a q u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g   §i Ò u  14: Quü  b¶o    Ýn  ông  Êp  l∙nh t d c b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho    c¸c kh¸ch hµng  µnh÷ng  i t ng sau:   l  ®è  î   1. C¸c doanh nghiÖp  éc  thu c¸c  µnh  Çn  th ph kinh  Õ  îc xÕp  µo  ¹ t®  v lo i  doanh nghiÖp  á  µ  õa  nh v v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.C¸c  îp t¸cx∙,LiªnhiÖp  îp t¸cx∙.   h      h    3. C¸c  é    nh    h gia ®× kinh doanh    Ó    c¸ th theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 02/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 03    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  c Ch ph v ® k kinh  doanh. 4. C¸c  ñ    ch trang tr¹     é    ic¸c h n«ng  ©n,    ©n...thùc  Ön  ù  nu«i , d ng d   hi d ¸n    thuû s¶n,®¸nh  ¾t  bê,trång c©y      b xa      c«ng nghiÖp,ch¨n nu«i. .     .
  6. 6 §i Ò u    Òu  Ön  îcb¶o    Ýn  ông 15. §i ki ®   l∙nht d 1. Cã   ù  ®Ç u  , ph¬ng  s¶n  Êt kinh doanh    d ¸n  t  ¸n  xu     kh¶  , ã  thi  kh¶  c n¨ng  hoµn    èn  tr¶v vay. 2. Cã     tæng    Þ tµis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  ¹  chøc  Ýn  ông  gi¸tr     th ch   c ti tæ  td theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËttèi Óu b»ng       thi   30%     Þkho¶n  gi¸tr   vay. 3.Kh«ng  ã      c c¸ckho¶n  î®äng  Õ,nîqu¸ h¹n  ¹ c¸ctæ  n  thu       t     chøc  Ýn  ông  i td hoÆc   chøc  tæ  kinhtÕ    kh¸c. §i Ò u    16. Møc  l∙nhtÝn  ông b¶o    d 1. Quü     b¶o    Ýn  ông  l∙nht d chØ  Êp  c b¶o    Ýn  ông  èi®a   l∙nht d t   b»ng  80%   phÇn  chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ kho¶n  l gi       vay  µ    Þ tµis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  v gi¸tr     thu ch   c cña  kh¸ch hµng  ¹ tæ    t   chøc  Ýn  ông. i td 2. Møc    b¶o    Ýn  ông  èi®a  l∙nht d t   cho  ét  m kh¸ch hµng    kh«ng  îtqu¸ 15%   v    vèn  ñ  ë  ÷u  ña  ü   ch s h c Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d §i Ò u    êih¹n  l∙nhtÝn  ông 17. Th   b¶o    d Thêih¹n    b¶o    Ýn  ông  îcx¸c ®Þnh  ï hîp víithêih¹n  l∙nht d ®   ph         vay  èn  ∙  v® tho¶ thuËn  ÷a kh¸ch hµng  µ  chøc  Ýn  ông.   gi     v tæ  td §i Ò u    Ý   l∙nhtÝn  ông 18. Ph b¶o    d PhÝ   b¶o    Ýn  ông  l∙nht d bao  å m: g ­ PhÝ   Èm  nh  å  ¬    th ®Þ h s b¶o    Ýn  ông  l∙nht d b»ng 50.000® cho  ét  n   m ®¬ vÞ  Êp  c b¶o    Ýn  ông  µ  îc nép  l∙nht d v®  cho  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  ïng  íihå  l∙nht d c v  s¬    xinb¶o    Ýn  ông. l∙nht d ­ PhÝ     b¶o    Ýn  ông  l∙nht d b»ng 0,8%/n¨m  Ýnh    è  Òn  îc b¶o    t trªns ti ®   l∙nh tÝn  ông.Thêih¹n thu phÝ  d       b¶o    îcghitrong hîp ®ång  l∙nh®        b¶o    l∙nhtheo tho¶     thuËn  ÷a Quü   gi   b¶o    Ýn  ông  µ  l∙nht d v kh¸ch hµng,phïhîp víi êih¹n              b¶o    th l∙nh tÝn  ông. d §i Ò u    å   ¬    l∙nhtÝn  ông  19. H s xinb¶o    d 1.§¬n      xinb¶o    Ýn  ông  ña  l∙nht d c kh¸ch hµng.   2.C¸c      v¨n b¶n,tµiliÖu chøng       minh kh¸ch hµng  ã      iÒu  Ön  îc   c ®ñ c¸c® ki ®   b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 15  ch n §i Ò u    È m   nh  å  ¬  µ  Õt  nh  l∙nhtÝn  ông 20. Th ®Þ h s v quy ®Þ b¶o    d 1. Quü     b¶o    Ýn  ông  ã  l∙nht d c tr¸chnhiÖ m   Èm  nh  Ýnh  îp ph¸p  ña    th ®Þ t h  c c¸c tµiliÖu,tÝnh       kh¶  , thi kh¶ n¨ng  µn    èn  ho tr¶v vay  ña  ù      iÓn s¶n  c d ¸n ph¸ttr   xuÊtkinh doanh  kh¸ch hµng  öi®Õ n.     do    g  2.  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  ã  l∙nh t d c tr¸ch nhiÖ m   ©y  ùng    x d quy  ×nh  Èm   tr th ®Þnh   Ýnh  Öu  t hi qu¶  ña  ù  ®Ç u   , ph¬ng  s¶n  Êt  c d ¸n  t  ¸n  xu kinh  doanh  ña  c kh¸ch  µng  h theo nguyªn  ¾c  ¶m   t® b¶o  Ýnh  c  Ëp  µ  ©n  nh  â  µng  t ®é l v ph ®Þ rr
  7. 7 tr¸ch nhiÖm     ©n,    c¸ nh tr¸ch nhiÖm   ªn®íi gi÷a  ©u  Èm   nh   µ    li     kh th ®Þ v quyÕt  ®Þnh  b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 3. ChË m   Êt sau  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn  îc hå  ¬        nh   15  l vi k t     ®   s xin b¶o l∙nh tÝn  ông, Quü     d   b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d ph¶i xem   Ðt  Öc    x vi b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho  kh¸ch  µng. Quy Õt  nh   h   ®Þ b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho  kh¸ch  µng  îc thùc h ®    hiÖn  b»ng  b¶n  íih×nh  v¨n  d  thøc  îp  ng  H ®å b¶o    Ýn  ông  ÷a Quü     l∙nht d gi   b¶o l∙nhtÝn  ông,tæ    d   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng.Trêng  îp tõ chèikh«ng        h      b¶o l∙nhtÝn  ông, Quü     d   b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ph¶ith«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  µ  v nªu  â r  lýdo  õchèi.   t  §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô    21. Quy v ngh v c¸cbªn  1.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  ü     v ngh v c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d a) Yªu  Çu    c kh¸ch hµng    cung  Êp    Êy tê,tµiliÖu li   c c¸c gi         ªnquan  µ v chøng  minh    iÒu  Ön  îc b¶o    Ýn  ông  ®ñ ® ki ®   l∙nh t d theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  ®Þ ti§i 15  chÕ   µy. n b) Thùc  Ön  Èm  nh  ¬ng    µichÝnh  µ  ¬ng      î cña  ù    hi th ®Þ ph ¸n t   v ph ¸n tr¶n   d ¸n ®Ç u  ,ph¬ng      t  ¸n s¶n  Êtkinhdoanh  kh¸ch hµng  öi®Õ n. xu     do    g  c)Thu  Ý    ph b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo quy  nh.   ®Þ d)  èi hîp  íitæ  Ph   v   chøc  Ýn  ông  Óm     td ki tra,gi¸m    s¸tqu¸  ×nh  ö  ông  tr sd vèn  µ  µn    îcña  v ho tr¶n   kh¸ch hµng.   ®)  ùc  Ön  Òn  µ  Üa  ô  ña  ×nh  Th hi quy v ngh vc m theo cam   Õt  íitæ  k v   chøc  tÝn  ông  µ  d v kh¸ch hµng.   e) Cã   Òn  õ chèib¶o    Ýn  ông  i víi   quy t    l∙nht d ®è     kh¸ch hµng    kh«ng  ph¶ilµ    ®èi t ng hoÆc    î   kh«ng    iÒu  Ön  t¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   µy. ®ñ ® ki nªu    i 14  §i 15  ch n g) § Ò   Þ  chøc  Ýn  ông  Ê m     Öc    ngh tæ  td ch døt vi cho  vay,thu håinîtr ch¹n         í    khiph¸thiÖn  Êy     th kh¸ch hµng  ã  ÷ng  Êu  Öu    ¹m    c nh d hi viph ph¸p  ËthoÆc     lu   vi ph¹m  îp ®ång  h  b¶o    Ýn  ông. l∙nht d h) Cung  Êp  c th«ng    µ  tinv b¸o c¸o  nh  ú, ®ét  Êt cho    ¬  ®Þ k  xu   c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íctheo quy  nh. l  n    ®Þ 2. Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn    v ngh v c tæ  td th   theo  quy  nh   ®Þ cña  Ët c¸cTæ   Lu     chøc  Ýn  ông  µ      td v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh. h  thih 3.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  êi® îcb¶o    v ngh v c ng     l∙nh. a) Yªu  Çu  ü   c Qu b¶o    Ýn  ông  ùc  Ön  l∙nh t d th hi c¸c cam   Õt  k trong  îp h  ®ång b¶o    Ýn  ông. l∙nht d b) Cung  Êp  y       c ®Ç ®ñ c¸c th«ng    µ  µiliÖu  ªnquan  n   Öc  Êp  tinv t   li   ®Õ vi c b¶o    l∙nhtheo  cÇu  ña  ü   yªu  c Qu b¶o    Ýn  ông,tæ  l∙nht d   chøc  Ýn  ông  µ  Þu  td v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh    îp ph¸p cña      vt ch x¸c,h     c¸cth«ng    µ  µiliÖu nµy. tinv t     c)ChÞu  ù  Óm      s ki tra,gi¸m    ña  ü   s¸tc Qu b¶o    Ýn  ông  µ  chøc  Ýn  l∙nht d v tæ  t dông. d) Thùc  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸ccam   Õt  k trong hîp ®ång     b¶o    Ýn  ông,sö  l∙nht d   dông  èn  v vay  ng  ôc  ch. ®ó m ®Ý ®)  ép  Ý   N ph b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  y   ,  l∙nh t d ®Ç ®ñ ®óng  êih¹n. th  
  8. 8 e) Ph¶i båi hoµn  y        ®Ç ®ñ cho  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  Ò   ÷ng  l∙nht d v nh kho¶n  nî,l∙vµ    Ý        chiph ph¸tsinhm µ   ü   i   Qu b¶o    Ýn  ông  ∙    l∙nht d ® tr¶thay. §i Ò u    éisè  l∙nhtÝn  ông 22. B   b¶o    d Béi sè    b¶o    Ýn  ông  ña  ü   l∙nht d c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d trong 3    n¨m  u   ®Ç kh«ng  îtqu¸  lÇn  víivèn  ¹t®éng. Bé   ëng  é   µi chÝnh  v  5  so    ho     tr BT  quy  nh   ®Þ béi sè    b¶o    Ýn  ông  ña  ü   l∙nh t d c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d trong  ÷ng  nh n¨m  Õ   k tiÕp. §i Ò u    ùc  Ön    Õt  l∙nh 23. Th hi cam k b¶o  1. Khi ®Õ n   ¹n     h kh¸ch hµng    kh«ng    îcnî hoÆc     î kh«ng  y    tr¶®     tr¶n   ®Ç ®ñ cho  chøc  Ýn  ông, sau    chøc  Ýn  ông  ∙  dông  äi  Ön  tæ  td   khitæ  td ® ¸p  m bi ph¸p   ®Ó   håi nî (bao  å m   gi∙nnî,gia h¹n  î)m µ   thu      g c¶        n   kh¸ch hµng  Én    v kh«ng    tr¶ ® îcnî,tæ      chøc  Ýn  ông  td ph¶ith«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ü   Qu b¶o    Ýn  l∙nht dông. 2. Sau    Ën  îc th«ng    khinh ®  b¸o,Quü     b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d ph¶itiÕn  µnh    h tr¶nîcho  chøc  Ýn  ông     tæ  td thay cho    kh¸ch hµng    theo  Çn  ph tr¸chnhiÖ m     cam   kÕt b¶o    ña  ×nh. l∙nhc m §i Ò u    Ën  îvµ  åihoµn  l∙nh 24. Nh n   b   b¶o  Kh¸ch  µng  îc b¶o    ã  h ®  l∙nhc tr¸chnhiÖm   Ën  î b ¾t  éc  µ  µn      nh n  bu v ho tr¶ Quü   b¶o    Ýn  ông  è  Òn  ü   ∙    l∙nht d s ti Qu ® tr¶thay cho    kh¸ch hµng  îcb¶o    ®  l∙nh.   K Ó   õ thêi®iÓ m   ü   t    Qu b¶o    Ýn  ông    l∙nht d tr¶thay cho    kh¸ch hµng,kh¸ch hµng        ph¶i chÞu    Êt nî qu¸  ¹n    l∙ xu     i h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttrªnsè  Òn  ü   lu     ti Qu b¶o    Ýn  ông  ∙    l∙nht d ® tr¶thay. C h ¬ n g  V T µ i c h Ý n h, h ¹ ch to¸n k Õ  to¸n §i Ò u    ü   l∙nhtÝn  ông  ùchiÖn  Õ     µichÝnh,m ë     25. Qu b¶o    d th   ch ®é t     sæ s¸ch kÕ     to¸n,ghichÐp     chøng  õ,h¹ch to¸nkÕ       t      to¸nc¸cnghiÖp  ô v kinh tÕ      ph¸t sinhtheo ®óng      quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh.    h   c BT  N¨m   µichÝnh  ña  ü   t  c Qu b¶o    Ýn  ông  õ 01  l∙nht d t   th¸ng 01  n   th¸ng   ®Õ 31    12  n¨m  ¬ng  Þch. d l §i Ò u  26. èn  ¹t ®éng  ña  ü    V ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d ph¶i ® îc sö     dông  ng  ôc  ch,  ã  Öu  ®ó m ®Ý c hi qu¶, ®¶m     b¶o  toµn  an  theo    c¸c quy  nh   ®Þ sau: 1.  Êp   C b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho    c¸c kh¸ch  µng  h theo quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy   chÕ   µy. n 2.§Çu     tmua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ôc  ô  s t  c ®Þ ph v cho  ¹t®éng  ü   ho   Qu b¶o    l∙nh tÝn  ông  èi a  d t   kh«ng      èn  iÒu  Ö  ña  ü. ® qu¸ 7% v ® l c Qu
  9. 9 3. M ë   µikho¶n  Òn göit¹ Kho  ¹c Nhµ   íc,c¸ctæ    t  ti     i   b  n     chøc  Ýn  ông  td trong  níc. 4.§Çu     tmua    Õu  Ýnh  ñ. tr¸phi Ch i ph §i Ò u    ¬ng,phô  Êp  ña    é,nh©n  27. L   c c c¸n b   viªn,thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  ývµ  l   Ban  Óm    ü   ki so¸tQu b¶o    Ýn  ông  ùc hiÖn  l∙nht d th   theo  Õ     µ   ch ®é Nh nícquy  nh  i víi   ®Þ ®è    doanh nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u 28. Chªnh  Öch  chitµichÝnh  µng    l thu      h n¨m  ña  ü   c Qu b¶o   l∙nh tÝn  ông  µ sè  d l   chªnh  Öch  ÷a  l gi tæng  è  s thu  Ëp  µ  nh v tæng  è    Ý   îc s chi ph ®   dïng ®Ó   Ých lËp c¸cQuü     tr       sau: 1. Quü   ù  ÷15%         d tr   ®Ó bæ sung  ån  èn  ¹t®éng  ngu v ho   cho  ü   Qu b¶o    l∙nh tÝn  ông. d 2.  ü   ù  Qu d phßng  µichÝnh  t  10%     ï  p   ÷ng  ñiro  nguyªn ®Ó b ®¾ nh r   do    nh©n kh¸ch quan.   3.Quü   u      iÓnnghiÖp  ô    ®Ç tph¸ttr   v 30%. 4. Quü     khen  ëng,phóc  î  èi®a    ü   th   l it   haiQu b»ng  th¸ng l ng  ùc hiÖn  , 3   ¬ th   trongn¨m.   5.Sè    cßn  ¹® îcdïng ®Ó   l    i   chial∙cho  chøc    i tæ  tham    ãp  èn  µo  ü   giag v v Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d C h ¬ n g  VI Q u ¶ n  l ý n h µ  n í c ® è i v íi u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g  q §i Ò u    é   µi chÝnh  µ c¬  29. B T   l   quan qu¶n  ýNhµ   íc®èi víiQuü     l  n     b¶o l∙nhtÝn  ông  ã    Ö m  ô   d c c¸cnhi v sau: 1. H íng  Én, kiÓm       d   tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  s¸tvi th   Quy  Õ   µnh  Ëp,tæ  ch th l  chøc  µ  ¹t ®éng  ña  ü   v ho   c Qu b¶o    Ýn  ông. Trêng  îp  l∙nh t d   h ph¸t hiÖn  Êy    th nh÷ng    ¹m  saiph trong qu¸ tr×nh thµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ña  ü        l   ho   c Qu b¶o    Ýn  l∙nht dông  × cã  Òn    Çu  ñ  Þch  û   th   quy yªu c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  Trung  ng  ã  Ön  ¬ c bi ph¸p  Ên  ch chØnh  ngay,b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ng    ® th   ®ó Quy  Õ   µnh  Ëp,tæ  ch th l   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü, tr ng  îp vîtthÈm  Òn  v ho   c Qu   ê h     quy th× b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.     t  ph quy   2. H íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc  Ön  Õ     µichÝnh  i  íic¸c   d v ki tra vi th hi ch ®é t   ®è v     Quü   b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 3. Phèihîp víi û           ban  ©n  ©n    U nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  chøc  tæ  theo  âi,tæng  Õt,®¸nh    Õt  d  k  gi¸k qu¶  ¹t®éng  ña  ü     ho   c Qu b¶o l∙nhtÝn  ông; x©y  ùng  nh  íng ph¸ttr Ón vµ  µn  Ön      d   d ®Þ h     i   ho thi v¨n b¶n  ph¸p  ý l  vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ¹ h×nh  ü   µy  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. tæ  v ho   c lo  i Qu n tr   t  ph
  10. 10 §i Ò u 30. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  ã    Ö m  ô  c c¸cnhi v sau: 1. Thµnh  Ëp  µ    Ó    ü     l v gi¶ith c¸c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ      Quy  Õ   µy. ch n 2. ThÈ m   nh    iÒu  Ön  µ  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ    ®Þ c¸c ® ki v h s xinc gi ph th lv ho¹t®éng    cho  ü   Qu b¶o    Ýn  ông    a  ¬ng  ×nh. l∙nht d trªn®Þ ph m 3. Trùc  Õp qu¶n  ý,   ti   l  gi¸m    ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ü   s¸tt h ho   c Qu b¶o    Ýn  l∙nht dông  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh. t  i ph m 4. B¸o    nh  ú  µng  ý  µ  t  Êt víiBé   µi chÝnh  Ò   Õt      c¸o ®Þ kh qu v ®é xu     T   v k qu¶ vµ  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ü   t h ho   Qu b¶o    Ýn  ông, kiÕn  Þ   ÷ng    l∙nht d   ngh nh gi¶iph¸p  th¸ogì khã     kh¨n trong ho¹t®éng  ü;  Õn  Þ         Qu ki ngh bæ sung,söa  æi  ¬  Õ     ® c ch chÝnh s¸ch cho  ¹t®éng  ü.   ho   Qu C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Bé  ëng,thñ truëng c¬  31. C¸c  tr       quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û     ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng,Tæng    ¬  gi¸m  c  ü   ç  î   iÓncã  ®è Qu h tr  ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m      thi hµnh Quy  Õ   µy. ch n  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2