Quyết định về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục giao đất, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
9
download

Quyết định về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục giao đất, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục giao đất, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế "một cửa" tại thị xã Đông Hà và huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục giao đất, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  32/2001/Q§­T T g   th n g µ y  12 th¸ng 3 n¨ m  2001 V Ò   Ö c th ù c hi Ö n  th Ý  ® i Ó m   vi c¶i c¸ch th ñ t ô c giao ® Ê t, c Ê p  gi Ê y ch ø n g  n h Ë n   u y Ò n   q s ö  d ô n g  ® Ê t theo c ¬  c h Õ  " m é t c ö a"   ¹i Þ  x∙ §«n g  H µ   µ  h u y Ö n   a m   t  th v C L é , tØ n h   u ¶ n g  Tr Þ Q thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ   ña  ñ   Þch  y  ®Ò ngh c Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng  Þ  ¹  ê   Tr t iT tr×nh sè    184/TT­   µy  UB ng 23/02/2001  µ  v 1781/BC­   µy  th¸ng 11  UB ng 13    n¨m   2000,  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1. Cho  Ðp  ùc hiÖn  Ý  iÓ m     ph th   th ® c¶ic¸ch thñ tôc hµnh  Ýnh      ch theo  ¬  Õ   ét cöa" trong viÖc  c ch "m       giao ®Êt,cÊp  Êy      gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  «   Þ  ®Ê ® th cho  é    nh, c¸ nh©n  ¹  Þ    h gia ®×    tith x∙ §«ng  µ   µ  t  H v ®Ê n«ng,   l©m nghiÖp, ®Êt      ë n«ng th«n  cho  é    nh,    ©n  ¹  Ön  h gia ®× c¸ nh tihuy Cam   é  L thuéc tØnh    Qu¶ng  Þ.  Tr    §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n   ©n   nh d tØnh  Qu¶ng  Þ,  é   ëng  Tr B tr c¸c  é:  µi B T  chÝnh,X ©y  ùng,Trëng    d   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Tæng  ôc  ëng  b Ch ph   c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh  Þu  c § ch ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản