Quyết toán thuế

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
140
lượt xem
34
download

Quyết toán thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế giá trị gia tăng , tờ kê khai chi tiết doanh thu, chi phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết toán thuế

  1. BAÛNG KEÂ TOÅNG HÔÏP HAØNG HOAÙ DÒCH VUÏ MUA VAØO COÙ HOÙA ÑÔN BAÙN HAØNG NAÊM 2005 Chöùng töø mua haøng hoaù, dòch vuï Teân Maõ soá thueá Giaù mua haøng hoùa, Thueá GTGT Giaù mua Kyù hieäu Soá hoùa Ngaøy,thaùng ngöôøi ngöôøi baùn dòch vuï ghi treân khaáu tröø 3% chöa thueá Ghi chuù hoaù ñôn ñôn naêm phaùt haønh baùn hoaù ñôn 1 2 03-01-00 4 5 6 7 8 9 COÄNG #REF! #REF! #REF! TOÅNG COÄNG #REF! #REF! #REF! 122038685 #REF! Toång giaù trò haøng hoùa,dòch vuï mua vaøo: Soá tieàn thueá GTGT tính khaáu tröø: Ngaøy thaùng naêm 2005 GIAÙM ÑOÁC Ngöôøi laäp bieåu
  2. 40505411

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản