Sắc lệnh số 123/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 123/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 123/SL về việc bổ nhiệm cán bộ của các Bộ, Vụ, Cục ở Bộ tổng tư lệnh quân đội quốc gia Việt nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 123/SL

  1. S C L NH CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 123-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 34-SL ngày 25 tháng 3 năm 1946 và s 35 ngày 19 tháng 3 năm 1947 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 và s c l nh s 14-SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 t ch c B T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quan Vi t Nam; Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 t ch c B Qu c phòng T ng Tư l nh; Chi u S c l nh s 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 t ch c B T ng Tư l nh; Theo ngh c a T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam; RA S C L NH: i u 1: Nay b nhi m các v k tên sau ây gi ch c v trong B T ng Tư l nh: 1- B T ng tham mưu: C c trư ng C c Tác chi n: i tá ào Văn Trư ng. C c trư ng C c Quân báo: Ông Lê Trong Nghĩa. Quy n Phó C c trư ng C c Quân báo: Ông Nguy n Th Lương. C c trư ng C c Thông tin liên l c: Ông Hoàng o Thuý. Phó C c trư ng C c Thông tin liên l c: Ông Nguy n Văn Tình. C c trư ng C c Dân quân: Ông Tr n V . Phó C c trư ng C c Quân hu n: Ông Nguy n Thanh ng. Chánh Văn phòng: i tá Ph m Trinh Cán. Phó Văn phòng: Ông Nguy n H u Chi n, Ông B ch Tru t. 2- T ng c c Chính tr : C c trư ng C c T ch c: Ông Nguy n Tr ng Vinh.
  2. Phó C c trư ng C c T ch c: Ông Lê Quang An. C c trư ng C c Tuyên hu n: Ông Lê Liêm. Phó C c trư ng C c Tuyên hu n: Ông Võ H ng Cương. C c trư ng C c Quân pháp: Ông Ngô Minh Loan. Phó C c trư ng C c ch v n: Ông Lưu Quyên. Giám c Nhà xu t b n V Qu c quân: Ông Lưu Văn L i. Phó Giám c Nhà xu t b n V Qu c quân: Ông ào Phan. Phó Văn phòng quy n Chánh Văn phòng: Ông Nguy n Anh B o. 3- T ng c c Cung c p: C c trư ng C c Quân lương Tài chính: Ông Nguy n Thanh Bình. Phó C c trư ng C c Quân lương Tài chính: Ông Nguy n T n. C c trư ng C c Quân y: i tá Vũ Văn CNn. Phó C c trư ng C c Quân y: Bác sĩ Lê Văn Ph ng. C c trư ng C c V n t i: Ông Nguy n c Thi n. Phó C c trư ng C c V n t i: Ông Nguy n Văn Nh n, : Ông Vũ Văn ôn. C c trư ng C c Quân v : i tá Phan T Lăng. C c trư ng C c K ngh Quân gi i: Thi u tư ng Tr n i Nghĩa. Phó C c trư ng C c K ngh Quân gi i: Ông Nguy n Ng c Xuân. C c trư ng C c Quân trang: i tá Tr n D Châu. Chánh Văn phòng: Ông Nguyên Ng c Minh. 4- Các binh ch ng: C c trư ng C c Công binh: i tá Lê Kh c. Phó C c trư ng C c Công binh: Ông Ph m Hoàng C c trư ng C c Pháo binh: Thi u tư ng Tr n i Nghĩa.
  3. 5- Văn phòng B T ng Tư l nh: Chánh Văn phòng: Ông c Kiên. Phó Văn phòng: Ông Nguy n Thương. i u 2: T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam kiêm B trư ng B Qu c phòng chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản