Sắc lệnh số 155/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 155/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 155/SL về việc tổ chức toà án quân sự liên khu do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 155/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 155/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 s a i do s c l nh s 170 ngày 14 tháng 4 năm 1948 v t ch c toà án quân s ; Chi u ngh c a các B trư ng B N i v , B Qu c phòng và B Tư pháp; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH: i u 1: Nay l p l i m i liên khu m t toà án quân s . Các toà án quân s hi n có không t ch c theo úng s c l nh này u bãi b . i u 2: Trong trư ng h p c bi t, B Tư pháp có th theo ngh c a U ban kháng chi n hành chính liên khu và Giám c Tư pháp liên khu ra ngh nh l p các phân toà. M i phân toà ph trách m t hay nhi u t nh trong liên khu. i u 3: Toà án quân s liên khu g m có: - M t chánh án chuyên trách và m t hay nhi u phó chánh án do ngh nh liên B N i v - Tư pháp b nhi m. - M t h i thNm chính tr chuyên trách và m t hay nhi u phó h i thNm chính tr do ngh nh liên B N i v - Qu c phòng - Tư pháp ch nh. H i thNm chính tr và h i thNm chính tr ch n trong U ban kháng chi n hành chính liên khu, t nh, ho c trong quân i. N u không ch n ư c ngư i trong U ban kháng chi n hành chính liên khu, t nh ho c trong quân i thì có th ch n ngư i ngoài. - M t h i thNm chuyên môn chuyên trách do ngh nh Liên B N i v - Tư pháp ch nh. Phó h i thNm chuyên môn là chánh án ho c d thNm toà án nhân dân t nh nơi l p phiên toà. - M t công t u viên chuyên trách và m t hay nhi u phó công t u viên do ngh nh Liên B N i v - Tư pháp ch nh. Phó công t u viên ch n trong các bi n lý ho c Trư ng ty công an các t nh trong liên khu. i u 4: Khi x án, toà án quân s liên khu hay phân toà g m có: - Chánh án chuyên trách ho c phó chánh án; - H i thNm chính tr chuyên trách ho c phó h i thNm chính tr ;
  2. - H i thNm chuyên môn chuyên trách ho c phó h i thNm chuyên môn; ph trách x án; - Công t u viên ho c phó công t u viên ph trách bu c t i. i u 5: Toà án quân s liên khu s ch nh các thNm phán và h i thNm ph trách các phân toà. i u 6: Nh ng i u kho n c a s c l nh s 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 s a i do s c l nh s 170 ngày 14 tháng 4 năm 1948 n nh thNm quy n các toà án quân s , th t c truy t , xét x và thi hành các b n án nay áp d ng cho toà án quân s liên khu. i u 7: Nh ng i u kho n trái v i s c l nh này u bãi b . i u 8: Các ông B trư ng B N i v , B Qu c phòng và B Tư pháp chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản