Sắc lệnh số 157/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 157/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 157/SL về việc bỏ Uỷ ban trung ương hộ đê do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 157/SL

  1. S C L NH C A H TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 157 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh t ch c các U ban h ê các c p; Chi u tình th và nhu c u hi n th i; Theo ngh c a B N i v , B Tài chính và B Giao thông Công chính; RA S C L NH: i u th 1 Nay b U ban Trung ương h ê nh trong S c l nh nói trên. i u th 2 m i khu, s t m t U ban h ê c p Khu, g m có: Ông Ch t ch UBKC Khu Ch t ch Ông Giám c Công chính Khu Phó Ch t ch Ông Giám c Tài chính Khu U viên i u th 3 m i t nh s t m t U ban h ê c p t nh g m có: Ông Ch t ch UBKC t nh Ch t ch Ông Trư ng ty Công chính t nh Phó Ch t ch Ông Trư ng ty Ngân kh U viên i u th 4 m i huy n, m i liên xã, và, n u c n, m i xã, cũng t m t U ban h ê g m có: Ông Ch t ch UBKC huy n, hay xã Ch t ch M t nhân viên Công chính do Ông Trư ng Ty Công chính t nh c Phó Ch t ch M t nhân viên Tài chính, do UBKC t nh c U viên
  2. i u th 5 Nhi m v c a các U ban h ê, tuỳ theo c p th trong h th ng d c, là: 1- Nghiêm c u và ngh các công tác s a ch a ê i u, b G.T.C.C. xét nh và B Tài chính c p kinh phí. 2- Th c hành và thanh toán các công tác nói trên, theo Ch th c a B Giao thông Công chính. 3- T ch c và i u khi n b máy h ê trong m i a phương, m i năm t 15 tháng 6 n 15 tháng 10. 4- Báo cáo lên B G.T.C.C và B N i v t t c công vi c ã làm. i u th 6 Các th l trư c, qui nh vi c h ê, trái v i S c l nh này, u bãi b . i u th 7 T t c th l h ê, u thi hành kh p trong nư c, ch không ch B c B như trư c. i u th 8 Các B trư ng B N i v , B Tài chính, B Giao thông Công chính, B Qu c phòng, chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản