Sắc lệnh số 169/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 169/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 169/SL về việc đặt ở mỗi Liên khu Ủy ban Hành chính một Sở Lao động do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 169/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 169-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 64 ngày 8-3-46 t ch c các cơ quan Lao ng, Chi u S c l nh s 226 ngày 28-11-46 t ch c l i B Lao ng trong Chính ph hi n th i, Chi u S c l nh s 29-SL ngày 12-3-47 quy nh ch công nhân trong toàn cõi Vi t Nam, Xét c n ph i t ch c các cơ quan Lao ng cho thích h p v i hoàn c nh kháng chi n hi n th i, Theo l i ngh c a B trư ng B Lao ng, Sau khi h i ý ki n Ban Thư ng tr c Qu c h i và sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u1 Nay t m i Liên khu Kháng chi n Hành chính trong toàn cõi Vi t Nam m t S Lao ng do m t viên Giám c i u khi n, Giám c S Lao ng s do B trư ng B Lao ng b nh m. i u2 S Lao ng Liên khu có nhi m v th c hi n chương trình ho t ng c a B Lao ng trong ph m vi Liên khu. i u3 t nh nào xét ra quan h v phương di n Lao ng s t m t Ty Lao ng do Trư ng Ty Lao ng ph trách. Trư ng Ty Lao ng do B trư ng B Lao ng b nh m. t nh nào không có Ty Lao ng, thì U ban kháng chi n hành chính t nh có nhi m v thi hành nh ng Ch th c a B trư ng B Lao ng. Trong trư ng h p này, m t u viên trong UBKCHC t nh s ph trách riêng v n lao ng cho có chuyên trách. i u4
  2. Giám c S Lao ng Liên khu i u khi n Ty Lao ng và các u viên Lao ng các t nh thu c ph m vi Liên khu. i u5 S liên quan gi a S và Ty Lao ng v i UBKCHC khu và t nh cũng gi ng như s liên quan gi a UBKCHC và các cơ quan chuyên môn khác. i u6 Chi ti t thi hành S c l nh này do Ngh nh c a B trư ng b Lao ng n nh sau. i u7 Nh ng lu t l trái v i S c l nh này u bãi b . i u8 B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản