Sắc lệnh số 177

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
5
download

Sắc lệnh số 177

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 177 về việc bổ khuyết điều thứ 3 sắc lệnh số 60 ngày 6 tháng 5 năm 1946 tổ chức Quân sự uỷ viên hội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 177

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 177 NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 60 ngày 6-5-46 t ch c Quân s U viên h i; Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-46 quy nh vi c t ch c các b ; Theo ngh c a Ch t ch Quân s U viên h i, Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th 1 i u th 3 S c l nh s 60 ngày 6-5-46 k trên, nay s a i và b khuy t như sau này: "Quân s U viên h i là m t cơ quan t i cao quân s có nhi m v i u khi n quân i toàn qu c. Quân s U viên h i t th ng dư i quy n ki m soát c a Chính ph và do m t Ch t ch và m t Phó Ch t ch ngang hàng v i B trư ng và Th trư ng i u khi n. Quân s U viên h i có m t Văn phòng tr c ti p giúp vi c Ch t ch hay Phó Ch t ch v nhi m v chính tr . Nh ng lu t l và quy t c có liên quan n các B trong Chính ph Vi t Nam u có th áp d ng vào Quân s U viên h i v phương di n hành chính, tài chính và nhân s . Ch t ch quân s U viên h i s ra ngh nh thi hành lu t l thu c ph m vi nhi m v c a h i. Duy v vi c b nhi m và thuyên chuy n các quân quan t c p tá tr lên, Quân s U viên h i s tho thu n cùng B trư ng B Qu c phòng." i u th 2 Ch t ch Quân s U viên h i và B trư ng B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản