Sắc lệnh số 225

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 225

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 225 về việc cử các nhân viên giữ chức vụ trong Bộ quốc gia giáo dục do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 225

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 225 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo b n tuyên cáo ngày 28-8-1945 v vi c thành l p Chính ph Vi t Nam dân ch c ng hoà; Chi u theo S c l nh s 57 l nh ngày 5-5-1946 v vi c b d ng các nhân viên cao c p c a m i b trong Chính ph Vi t Nam và các Nha ph thu c c a m i b ; Chi u theo S c l nh s 119 ngày 9-7-1946 v t ch c B Qu c gia Giáo d c; Chi u theo S c l nh s 120 ngày 9-7-1946 b d ng các nhân viên cao c p c a B Qu c gia Giáo d c và các nha ph thu c b y; Chi u theo S c l nh s 137 ngày 24-7-46 n nh kho ph c p hành tháng cho các nhân viên cao c p trong các b ; Chi u theo l i ngh c a B trư ng B Qu c gia Giáo d c; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u 1. Nay c : Ông H c Di, Y khoa Bác sĩ, Y sĩ thư ng h ng h ng ba ng ch y t (ng ch âu cũ) lĩnh ch c T ng Giám c i h c v thay ông Nguy n Văn Huyên. Ông Ngu Như Kontum, Giáo s th c sĩ h ng nh t lĩnh ch c ng lý S v B Qu c gia Giáo d c, thay ông Nguy n Văn Hi u gi ch c khác. Ông Hoàng Thi u Sơn lĩnh ch c Chánh Văn phòng B Qu c gia Giáo d c. Ông Nguy n Văn Hi u, Giáo sư h ng nh t b c Ti u h c (ng ch âu cũ) nguyên ng lý S v B Qu c gia Giáo d c lĩnh ch c T ng Thanh tra Trung h c và thay ông Dương Qu ng Ham, Giáo sư thư ng h ng h ng nh t b c Ti u h c (ng ch âu cũ) nay thu c quy n B trư ng B Qu c gia Giáo d c b d ng. i u 2. Ông Hoàng Thi u Sơn Chánh Văn phòng B Qu c gia Giáo d c ư c hư ng m t kho n ph c p ch c v hành tháng là 400 ng và n u có gia ình s ư c hư ng thêm m t kho n ph c p gia ình băng n a kho n ph c p ch c v nói trên. i u 3. B trư ng B N i v và B trư ng B Qu c gia Giáo d c chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản