Sắc lệnh số 22A-SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 22A-SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 22A-SL về việc tổ chức các Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính do Chính Phủ lâm thời ban hành, để sửa đổi điều thứ 65 Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức các Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 22A-SL

  1. CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22A-SL Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 1946 S C L NH S A Đ I ĐI U TH 65 S C L NH S 63 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1945 T CH C CÁC H I Đ NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN HÀNH CHÍNH CH T CH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Chi u ch S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 t ch c các H i ng nhân dân và y ban Hành chính; Chi u theo l i ngh c a B trư ng B N i v ; Sau khi h i ng Chính ph ã th a thu n; RA S C L NH: Đi u th nh t. – i u th 65 S c l nh ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay s a il i như sau này: “Các công ch c và binh sĩ t i ngũ có th là h i viên H i ng nhân dân ư c” “Các công ch c n u ư c b u vào m t y ban Hành chính huy n, t nh hay kỳ ph i xin ngh gia h n không lương tham gia vào y ban Hành chính ho c t ch i không nh n vào y ban Hành chính. T m th i cho t i khi có th l nh ph c p cho các y viên, các công ch c vào trư ng h p trên, có th xin t m ra ngoài ng ch vào y ban Hành chính và v n ư c hư ng lương b ng và ph c p theo tr t và nơi làm vi c m i c a mình. “Các công ch c ư c b u vào y ban Hành chính xã có th v a làm công ch c v a tham gia vào y ban Hành chính xã, nhưng ch ư c lĩnh ho c lương công ch c ho c ph c p c a y viên hành chính xã. “Các binh sĩ t i ngũ không ư c ng c vào y ban Hành chính (xã, huy n, t nh hay kỳ)” Đi u th 2. – B trư ng B N i v thi hành S c l nh này. CH T CH CHÍNH PH
  2. H Chí Minh
Đồng bộ tài khoản