Sắc lệnh số 78

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 78

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 78 về việc thiết lập "Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết" do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 78

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 78 NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Xét r ng ngay khi lo vi c kháng chi n Chính ph ã b t u vi c ki n qu c, nhưng s ki n qu c c n ph i có m t chương trình c th ư c nghiên c u m t cách k càng. Theo l i ngh c a B trư ng B N i v sau khi ã trao i ý ki n v i nhi u nhà trí th c, chuyên môn và thân sĩ, Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u th nh t: Nay l p m t U ban g i là "U ban nghiên c u k ho ch ki n thi t" có nhi m v : - Nghiên c u m t k ho ch thi t th c ki n thi t qu c gia v các ngành kinh t , tài chính, hành chính, xã h i, văn hoá và th o ra nh ng án ki n thi t ưa lên Chính ph . i u th hai: U ban nghiên c u k ho ch ki n thi t g m có nh ng v sau này: Phan Anh Tr nh Văn Bình Cù Huy C n Kha Văn Can inh Quang Chiêu Nguy n Xuân Dương Bùi B ng oàn Ph m Văn ng Hoàng Minh Giám Võ Nguyên Giáp Tr n Văn Giàu Nguy n M nh Hà
  2. Hoàng Xuân Hán Vũ Văn Hi n Ph m Kh c Hoè Vũ ình Hoè Nguy n Phú H u Nguy n Văn Huyên H Ta Khanh Vũ Ng c Khuê Cô Tâm Kinh Phan Tư Lang H c Liên Nguy n Tư ng Long Nguy n Văn Luy n ng Thái Mai Nguy n Huy M n Phan M Hoàng H u Nam Tr n ình Nam Nguy n Như Quý Lê H u Sơn Nguy n Tr ng Tam Ph m Thi u ng Phúc Thông Nguy n ình Thu Bà Vĩnh Thu
  3. Hoàng o Thuý Hoàng Tích Try Văn Võ Văn i u th ba: S u viên có th tăng thêm và nh ng u viên y s do U ban gi i thi u lên Chính ph chuNn y. i u th tư: Các B trư ng và Th trư ng u là u viên c a "U ban nghiên c u k ho ch ki n qu c:. i u th năm: U ban s l p ra nh ng ti u ban chuyên môn và có th l y ngư i thêm vào các ti u ban y. i u th sáu: U ban nghiên c u k ho ch ki n qu c t dư i quy n i u khi n c a Ch t ch Chính ph . i u th b y: U ban nghiên c u k ho ch ki n qu c có quy n giao thi p v i t t c các B và các Công s thu t p tài li u và s ư c Chính ph giúp v tài chính và nhân viên. i u th tám: Các B trư ng B N i v và B Tài chính thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản