Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Than Uyên

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
131
lượt xem
24
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Than Uyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Than Uyên" đưa ra các giải pháp, biện pháp trong công tác quản lý chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò Trường THPT Than Uyên. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Than Uyên

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU<br /> I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> Trong giai đoạn hiện nay hòa chung với xu thế phát triển của thế giới, nhu<br /> cầu hội nhập và phát triển là một nhu cầu tất yếu. Mỗi một con người luôn phải xác<br /> định cho mình mục tiêu học tập suốt đời. Đối với bất cứ trường THPT nào thì chất<br /> lượng dạy - học luôn là thước đo quan trọng về uy tín, thương hiệu của nhà trường<br /> đó. Vì vậy nhiệm vụ của người quản lý nhà trường nói chung và trường THPT nói<br /> riêng là tìm ra những giải pháp tốt nhất cho vấn đề nâng cao chất lượng dạy - học.<br /> Một trong những giải pháp đó là tăng cường công tác quản lý chuyên môn. Đội ngũ<br /> thực hiện công tác chuyên môn này không ai khác chính là đội ngũ giáo viên, họ là<br /> lực lượng chủ yếu và quan trọng nhất trong tập thể sư phạm.<br /> Để đạt được mục tiêu giáo dục phổ thông phải coi trọng công tác xây<br /> dựng đội ngũ giáo viên "Vừa hồng, vừa chuyên", đủ về số lượng, hợp lý về cơ<br /> cấu, mạnh về chất lượng, có như vậy mới góp phần tích cực vào công cuộc xây<br /> dựng và đáp ứng được mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đề ra trong giai đoạn<br /> hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công<br /> bằng, văn minh”.<br /> Trường THPT Than Uyên trải qua 39 năm xây dựng và trưởng thành, đã có<br /> nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhưng vì luôn có nhiều biến<br /> động trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nên chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, giáo viên<br /> trẻ đông, chiếm 60.7%. Trong những năm gần đây bên cạnh những giáo viên có năng<br /> lực chuyên môn và có trách nhiệm vẫn còn một bộ phận giáo viên có năng lực chuyên<br /> môn nhưng lại chưa thực sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm chưa cao, đặc biệt là rất<br /> hạn chế trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, cũng như yếu về kỹ năng thực<br /> hành thí nghiệm và thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh. Công tác quản<br /> lý chưa có bước đổi mới, còn dập khuôn máy móc. Do đó hiệu quả chất lượng giáo<br /> dục chưa cao, chưa tương xứng với bề dày truyền thống của nhà trường.<br /> Là một cán bộ quản lý nhà trường, tôi thiết nghĩ cần phải có những giải<br /> pháp đổi mới công tác quản lý chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học trong<br /> trường THPT hiện nay nói chung và Trường THPT Than Uyên nói riêng. Xuất phát<br /> từ yêu cầu thực tiễn và quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, tôi quyết định<br /> lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm về “Một số giải pháp trong công tác quản lý<br /> nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Than Uyên” để áp dụng<br /> vào nhà trường.<br /> 1<br /> <br /> II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU<br /> 1. Phạm vi nghiên cứu: Tập trung đi sâu nghiên cứu những vấn đề về công<br /> tác quản lý chuyên môn ở trường THPT Than Uyên.<br /> 2. Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm<br /> nâng cao chất lượng dạy và học.<br /> III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU<br /> Tổng kết thực tiễn công tác giảng dạy và quản lý của bản thân trong gần<br /> 16 năm qua và kết hợp với việc nghiên cứu các lý luận khoa học về công tác<br /> quản lý. Bản thân đã đúc kết, đưa ra các giải pháp, biện pháp trong công tác<br /> quản lý chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng dạy - học của thầy và trò<br /> Trường THPT Than Uyên.<br /> IV. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Điểm mới trong đề tài nghiên cứu là: phát huy nhân tố con người và đổi<br /> mới cách thức tổ chức chỉ đạo quản lý để nâng cao chất lượng dạy và học.<br /> Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và áp dụng vào thực tiễn nhà<br /> trường để nâng cao hiệu quả quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học, từ đó có những<br /> đóng góp thêm những giải pháp phù hợp của công tác quản lý chất lượng dạy và<br /> học đối với khối trường THPT trong Cụm Than Uyên.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phần thứ hai: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> Chương I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> 1. Một số cơ sở lý luận<br /> 1.1. Trước hết ta hiểu Quản lý là gì? “Quản lý là sự tác động chỉ huy, điểu khiển,<br /> hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm đạt tới mục đích<br /> đã đề ra. Sự tác động của quản lý phải bằng cách nào đó để người bị quản lý luôn luôn hồ<br /> hởi, phấn khởi đem hết năng lực và trí tuệ để sáng tạo ra lợi ích cho bản thân, cho tổ chức và<br /> cho cả xã hội”. Còn “Quản lý giáo dục (và nói riêng quản lý trường học) là những tác động<br /> có hệ thống, có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý đến tất cả các mặt<br /> xích của hệ thống giáo dục nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo<br /> dục của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà<br /> tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học – giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự<br /> kiến, tiến lên trạng thái mới về chất” - (Trích trong tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công<br /> chức nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo của Học viện quản lý giáo dục năm 2010).<br /> 1.2. Chất lượng dạy - học phụ thuộc vào quá trình dạy học: “Quá trình dạy<br /> học là một quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên và học sinh trong đó dưới<br /> tác động chủ đạo (tổ chức, điều khiển) của giáo viên, học sinh tự giác, tích cực, chủ<br /> động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy<br /> học đã đặt ra” - (Trích trong tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức nhà nước<br /> ngành Giáo dục và Đào tạo của Học viện quản lý giáo dục năm 2010).<br /> - Mô hình dạy học hợp tác:<br /> Bài học<br /> - Tri thức<br /> - Kỹ năng<br /> - Thái độ<br /> <br /> Thầy<br /> - Tổ chức<br /> - Điều khiển<br /> - Hướng dẫn<br /> - Truyền thụ<br /> <br /> HỢP TÁC<br /> GIÚP ĐỠ<br /> THÔNG TIN<br /> LIÊN HỆ NGƯỢC<br /> <br /> Kết quả học tập<br /> 3<br /> <br /> Trò<br /> - Tự tổ chức<br /> - Tự điều khiển<br /> - Tự lực<br /> - Cộng tác<br /> - Tự chiếm lĩnh<br /> <br /> - Các thành tố cấu thành quá trình dạy học<br /> Mục<br /> Đích<br /> Nội<br /> dung<br /> <br /> Phương<br /> pháp<br /> Học<br /> sinh<br /> <br /> Giáo<br /> viên<br /> Kết quả<br /> dạy học<br /> <br /> CSVC,<br /> TBDH<br /> <br /> 1.3. Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất trong mỗi nhà<br /> trường và là lực lượng quyết định cho sự thành công của quá trình dạy - học. Năng lực<br /> chuyên môn - phương pháp sư phạm - uy tín cá nhân của mỗi giáo viên có ảnh hưởng<br /> rất to lớn đến chất lượng đào tạo cũng như thương hiệu của nhà trường. Nghị quyết<br /> Trung Ương 2 Khoá VIII của Đảng đã khẳng định: "Giáo viên là nhân tố quyết định<br /> chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”.<br /> 1.4. Quản lý công tác chuyên môn trong nhà trường bao gồm:<br /> - Quản lý thực hiện nội dung chương trình.<br /> - Tổ chức và quản lý nền nếp dạy học.<br /> - Tổ chức đổi mới phương pháp dạy học.<br /> - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.<br /> - Kiểm tra đánh giá các hoạt động trên.<br /> - Quản lý việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.<br /> 1.5. Đặc điểm của quản lý quá trình dạy học<br /> - Mang tính chất quản lý hành chính sư phạm: Quản lý theo pháp luật và<br /> những nội quy, quy chế, quy định có tính chất bắt buột trong hoạt động dạy học.<br /> - Mang tính đặc trưng của khoa học quản lý: Nó vận dụng một cách có hiệu<br /> quả các chức năng của chu trình quản lý trong việc điều khiển quá trình dạy học.<br /> Lập kế hoạch<br /> Kiểm tra<br /> <br /> Tổ chức<br /> Chỉ đạo<br /> 4<br /> <br /> Như vậy quản lý các hoạt động chuyên môn chính là điều khiển, chỉ đạo các<br /> hoạt động dạy - học trong nhà trường làm cho nó đi theo một quĩ đạo, vận hành nó một<br /> cách có khoa học, có kế hoạch, có tổ chức và luôn phải kiểm tra, giám sát, uốn nắn,<br /> sửa chữa kịp thời các sai sót và phát huy cái tốt nhằm đạt mục tiêu đặt ra ban đầu.<br /> Để tăng cường nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo; đẩy<br /> mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, khắc phục các tiêu cực trong công tác giáo dục,<br /> quan điểm của tỉnh Lai Châu là: “Tiếp tục đổi mới căn bản về tư duy, phương thức<br /> quản lý giáo dục theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phân cấp mạnh mẽ<br /> nhằm giải phóng và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, tính chủ động tự chịu<br /> trách nhiệm của các cấp giáo dục. Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra:<br /> công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng nếp sống kỷ cương, văn minh trong<br /> giáo dục và đào tạo…” – (Trích trong kế hoạch Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW về<br /> Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh<br /> Lai Châu).<br /> 2. Một số cơ sở thực tiễn<br /> - Đội ngũ giáo viên của các nhà trường trung học phổ thông trong tỉnh Lai<br /> châu hiện nay hầu hết đều đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm 4%. Trong công<br /> tác đào tạo đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đã có sự đổi mới phù hợp với yêu<br /> cầu của thời đại, song chất lượng của đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập: chất<br /> lượng chuyên môn, năng lực sư phạm còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều giáo<br /> viên năng lực chuyên môn còn yếu, tỷ lệ giáo viên chủ động vận dụng, phối hợp<br /> các phương pháp dạy học trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học còn thấp, ý<br /> thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức tự học tập, tự bồi dưỡng còn chưa cao.<br /> - Vai trò quản lý còn hạn chế, đặc biệt chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học<br /> chưa đồng bộ với đổi mới hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.<br /> - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mặc dù có sự quan tâm nhưng vẫn<br /> chưa đáp ứng được yêu cầu. Thiết bị thí nghiệm chưa đầy đủ, các phòng máy vi<br /> tính, phòng thí nghiệm, thực hành còn thiếu hoặc chưa đạt chuẩn. Điều này ảnh<br /> hưởng nhiều đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên và<br /> tất nhiên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học trong nhà trường Trung<br /> học phổ thông.<br /> Từ thực tiễn đã trình bày ở trên đòi hỏi người cán bộ quản lý giáo dục phải<br /> đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa đến các giải pháp quản lý công tác chuyên môn ở<br /> trường nhằm nâng cao chất lượng dạy - học.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản