Sáng kiến kinh nghiệm: "Môṭ số kinh nghiêṃ reǹ viêt́ chữ đẹp.”

Chia sẻ: Nguyen Van Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
332
lượt xem
98
download

Sáng kiến kinh nghiệm: "Môṭ số kinh nghiêṃ reǹ viêt́ chữ đẹp.”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chữ viêt́ là môṭ trong nhưñ g phat́ minh vĩ đaị cuả con ngươì . Từ khi ra đơì chữ viêt́ nó là công cụ đăć lưc̣ trong viêc̣ ghi laị , truyêǹ bá toaǹ bộ kho tri thưć cuả nhân loaị . Chăn̉ g nhưñ g thế con ngươì coǹ coi chữ viêt́ như môṭ ngươì baṇ thươǹ g xuyên gâǹ gũi, thân thiêt́ vơí miǹ h.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: "Môṭ số kinh nghiêṃ reǹ viêt́ chữ đẹp.”

  1. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B PHÂN I: LỜI NOI ĐÂU ̀ ́ ̀ Chữ viêt là môt trong những phat minh vĩ đai cua con người. Từ khi ra đời ́ ̣ ́ ̣ ̉ chữ viêt nó là công cụ đăc lực trong viêc ghi lai, truyên bá toan bộ kho tri thức cua ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ nhân loai. Chăng những thế con người con coi chữ viêt như môt người ban ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ thường xuyên gân gui, thân thiêt với minh. Từ tinh cam ây con người muôn chữ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ viêt cung phai đep, đep cho chinh nó và đep cho con người. Ngoai ra chữ viêt con ́̃ ̣̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́̀ gop phân quan trong vao viêc ren luyên phâm chât đao đức cho hoc sinh như tinh ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ cân thân, tinh kỉ luât, khiêu thâm mi. Chữ đep nêt người giông như cố thủ tướng ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ́ Pham Văn Đông đã noi “ Chữ viêt cung là môt biêu hiên cua nêt người, : Day ̣ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ cho hoc sinh viêt đung , viêt cân thân, viêt đep là gop phân ren luyên cho cac ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ em tinh cân thân, long tự trong đôi với minh cung như đôi với thây cô và ban ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ đoc bai vở cua minh” ̣ ̀ ̉ ̀ Ngay nay trong sự phat triên cua nên kinh tế tri thức, thời đai bung nổ thông tin, ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ chữ viêt cung có vi tinh lam thay, vây viêc ren luyên chữ viêt cho hoc sinh có quan ́̃ ́ ̀ ̣ ̣̀ ̣ ́ ̣ ̣ trong không? Từ năm hoc 2001 – 2002 BGD&ĐT đã có quyêt đinh về viêc tổ chức thi viêt ̣ ̣́ ̣ ́ chữ đep hăng năm cho giao viên và hoc sinh tiêu hoc. Cho đên nay đã khơi dây ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ trong hoc sinh – giao viên và xã hôi về ý thức cân viêt chữ đep. ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ “Chữ sang long sang ngời – Đep chữ là đep nêt”. ( Vũ Đinh Liên) ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ Ngay 14 – 06 – 2002 Bộ trưởng BGD&ĐT đã ban hanh mâu chữ viêt (QĐ 31). ̀ ̀ ̃ ́ Đây chinh là viêc nhin nhân tâm quan trong và ý nghia cua chữ viêt đep. Vây vân ́ ̣ ̀ ̣̀ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̣ ́ đề đăt ra là lam sao ren chữ viêt đep cho hoc sinh, chinh là yêu câu bức xuc cua ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ người giao viên. ́ Bởi chữ viêt là hêt sức cân thiêt và câp bach. Qua nhiêu năm đứng lớp với ý ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ thức lương tâm và trach nhiêm nghề nghiêp cua giao viên tôi luôn suy nghĩ và trăn ́ ̣ ̣ ̉ ́ trở. Trong giang day, tôi không ngừng tich luỹ kinh nghiêm về chữ viêt để sỡm ̉ ̣ ́ ̣ ́ giup cac em có được chữ viêt đep thông qua đề tai “ Môt số kinh nghiêm ren viêt ́ ́ ̣́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ chữ đep.” ̣ Đề tai mà tôi nghiên cứu được nêu nhiêu trong sach, trong bao nhưng đó là ̀ ̀ ́ ́ phương phap luyên viêt chung. Do đăc điêm riêng cua từng vung, từng trường mà ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ mức độ hoc sinh tiêp thu khac nhau. Măt khac môi lớp có đăc thù riêng nên tôi băt ̣ ́ ́ ̣ ́ ̃ ̣ ́ đâu nghiên cứu tim ra nhưng kinh nghiêm hữu hiêu nhât giup cac em ren chữ viêt. ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ Và tôi tiêp tuc manh dan nghiên cứu vân đề nay để có thêm môt số kinh nghiêm ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ trong viêc ren chữ viêt cho cac em. ̣̀ ́ ́ Vơi đề tai “ Môt số kinh nghiêm ren viêt chữ đep.” Được thực hiên từ năm ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ 2008 – 2009 cho đên năm hoc nay tiêp tuc ap dung thực hiên để đuc kêt thêm. ́ ̣ ́ ̣́ ̣ ̣ ́ ́ Trong môt số giai phap nay tôi không đề câp toan bộ năm hoc mà chỉ giới han ở ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ hoc kỳ I để nhăm giup hoc sinh viêt chữ đep, kip thời đap ứng day theo chuân kiên ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ thức và kí năng. Đông thời giup hoc sinh có vôn kỹ năng ban đâu thuân lợi cho ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ phat huy viêt chữ đep ở những lớp trên. ́ ́ ̣ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng
  2. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B ̀ ̣ PHÂN II: NÔI DUNG 1.THỰC TRANG: ̣ Với nhiêu năm đứng lớp tôi theo doi và nhin thây chữ viêt cua cac em con quá ̀ ̃ ̀ ́ ́̉ ́ ̀ ́ xâu. Trong năm hoc gân đây trường con không có hoc sinh thi viêt chữ đep câp huyên. ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ Chứng tỏ số lượng cac em viêt chữ xâu quá nhiêu. ́ ́ ́ ̀ Qua tim hiêu thực tế ở cac lớp và gia đinh đông thời nghiên cứu lai phương ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ phap day hoc. Tôi nhân đinh nguyên nhân dân đên tinh hinh trên là do: ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́̀ ̀ 1.1: Về phia hoc sinh: ́ ̣ - Vì nhà xa trường nên môt số em không hoc qua cac lớp cua trường mâm non. ̣ ̣ ́ ̉ ̀ - Đai đa số hoc sinh không có thoi quen ren chữ viêt, không có ý thức trong viêc ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ren chữ viêt, thâm chí không quan tâm đên chữ viêt xâu hay đep. ̀ ́ ̣ ́ ́ ́́ ̣ - Hâu như đa số hoc sinh chữ viêt không đung mâu chữ ban hanh ( QĐ 31), chữ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̃ viêt nghuêch ngoac thiêu thâm my. - Nhưng nguyên nhân chủ yêu là hoc sinh chưa năm được cac net cơ ban, câu ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ tao con chữ, dong ke, kỹ thuât viêt… ̣ ̀ ̉ ̣ ́ - Môt số hoc sinh đồ dung hoc tâp con thiêu, tâp ren chữ viêt chưa đung mâu, ̣ ̣ ̀ ̣̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̃ hoc sinh chỉ sử dung môt quyên tâp viêt. ̣ ̣ ̣ ̣̉ ́ - Môt số hoc sinh măc bênh về măt. ̣ ̣ ́ ̣ ́ - Ngoai ra con môt số hoc sinh con chưa ý thức được viêc giữ gin sức khoe, ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ đồ dung hoc tâp, bên canh con môt số em hay ra mồ hôi tay. ̀ ̣̣ ̣ ̀ ̣ 1.2: Về phia giao viên: ́ ́ - Chữ viêt chưa đap ứng yêu câu trực quan trong viêc giang day, chỉ thây môt ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ số it giao viên chữ viêt chân phương đep măt. ́ ́ ́ ̣ ́ - It chú trong trong viêc ren luyên chữ viêt cho hoc sinh, chăng qua chỉ lưu ý ́ ̣ ̣̀ ̣ ́ ̣ ̉ trong giờ tâp viêt, con lai cac tiêt hoc khac hâu như bỏ ngo, thiêu nhăc nhở uôn ̣ ́ ̀ ̣́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ năn. - Chưa có biên phap ren chữ viêt cụ thê. ̣ ́̀ ́ ̉ - Chữa giup hoc sinh năm được cac net cơ ban, câu tao con chữ, dong ke, kĩ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣́ ̀ ̉ ̣ ́ thuât viêt… - Hướng dân ren chữ viêt chưa theo đôi tượng hoc sinh. ̃̀ ́ ́ ̣ - Chưa day theo chuân kiên thức kỹ năng. ̣ ̉ ́ - Giao viên con thiêu nghiêm khăc đôi với ban thân trong viêc luyên chữ viêt ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ cua minh, thiêu đâu tư nghiên cứu mâu chữ hiên hanh và chưa có phương phap ren ̉ ̀ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ luyên phù hợp đôi với hoc sinh. ̣ ́ ̣ - Chưa chú trong đên đồ dung day hoc trong tiêt day. ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣́ - Về đồ dung day hoc: Bang viêt cua giao viên không có dong li rõ rang, giao ̀ ̣ ̣ ̉ ́̉ ́ ̀ ̀ ́ viên con viêt nhăm chừng trên bang. ̀ ́ ́ ̉ Từ những nguyên nhân trên nên tôi mới tim ra môt số giai phap để khăc phuc ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ nhăm giup hoc sinh viêt chữ đep. ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ 2. GIAI PHAP: Với muc đich trên cung với nguyên nhân đã nêu trên ban thân tôi đã có những ̣́ ̀ ̉ giai phap và viêc lam cụ thể để gop phân giup hoc sinh viêt chữ đep như sau: ̉ ́ ̣̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng
  3. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B * Chuân bị cua giao viên và hoc sinh đâu năm . ̉ ̉ ́ ̣ ̀ * Hướng dân năm câu tao, độ cao cac con chữ. ̃ ́ ̣́ ́ * Hướng dân ren chữ viêt phân chia theo đôi tượng. ̃̀ ́ ́ * Kêt hợp chăt chẽ ba môi trường giao duc. ́ ̣ ́ ̣ 2.1 Chuân bị bước đâu: ̉ ̀ Ngay sau khi ôn đinh lớp tôi đã tổ chức găp măt phụ huynh riêng cho lớp 1, tôi ̉ ̣ ̣ ̣ phổ biên môt số vân đề về nôi quy, quy đinh cua trường, lớp rôi hướng dân phụ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̃ huynh mua đồ dung hoc tâp. ̀ ̣̣ Trước đây hoc sinh viêt bang con nao cung được. Nhưng do chữ viêt ở lớp 1 có ̣ ́̉ ̀ ̃ ́ đăc thù riêng vì có chữ cao 2 li, 3 li, 4 li, … nên tôi thông nhât cung loai bang. Môi ̣ ́ ́̀ ̣̉ ̃ em phai có 2 cuôn vở trăng danh riêng cho luyên viêt, phai có 2 cây but chì loai 2B. ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ con vở luyên viêt thực hiên theo mâu cua phong. ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̀ Bang lớp là công cụ trực quan hăng ngay, ở bang lớp giup hoc sinh thây được ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ chữ viêt cua giao viên và giao viên dung để viêt mâu cho hoc sinh xem. Nhưng nhin ́̉ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ chung tâm bang lớp chưa được bố chí dong kẻ phù hợp nên giao viên chỉ viêt ́ ̉ ̀ ́ ́ nhăm chừng lam hoc sinh không thây rõ độ cao, bề rông cua chữ viêt. Dân đên hoc ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ́ ̣ sinh hay viêt sai. Để thuân lợi hơn cho giao viên và hoc sinh trong viêc hoc thì tôi ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ tự kẻ lai trên bang từng dong li rõ rang giông y hêt như trong vở tâp viêt . với tâm ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ bang nay tôi sử dung cho năm hoc nay và lâu dai thâm chi cho cả cac lớp trên. Luc ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ nay giao viên không viêt nhăm chừng và hoc sinh cung thây rõ kich cỡ cua chữ mà ̀ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̉ luyên chinh xac hơn. ̣ ́ ́ Kêt qua: 100% cac phụ huynh hoc sinh hưởng ứng tôt yêu câu cua tôi. ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̉ 2.2 Hướng dân băng phương phap trực quan: ̃ ̀ ́ Với tiêu hoc. Đăc biêt là hoc sinh lớp 1 phương phap trực qua luôn là phương ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ phap tôi ưu vì vây tôi chon giai phap nhỏ trong nhom giai phap nay la: ́́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̀̀ 2.2.1 Hướng dân trực quan năm chăc câu tao, kich cỡ cac con chữ: ̃ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ Đoc viêt là hai kỹ năng song song với nhau. Do vây day tâp viêt cân phôi hợp ̣ ́ ̣ ̣̣ ́̀ ́ nhip nhang với day hoc vân. Hoc sinh luyên tâp viêt chữ dưới hai hinh thức chủ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ yêu: luyên tâp viêt chữ trong cac tiêt hoc âm với luyên tâp viêt theo yêu câu kỹ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ thuât trong cac tiêt day phân môn tâp viêt. Sau khi hoc xong phân âm tôi cung cố lai ̣ ́ ̣́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ độ cao cua cac con chữ đã hoc. Dưới hinh thức đoc viêt, nhin viêt ( với hoc sinh ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ yêu), thi nhau viêt ( Hoc sinh khá gioi.) ́ ́ ̣ ̉ Ví du: Kể cac con chữ có 2 li: o, a, e, ê, n, m, u, ư…. ̣ ́ Có mây con chữ cao 3 li? ́ Có những con chữ nao cao 4 ô li? ̀ Những con chữ nao cao 5 li? ̀ Lưu ý cac em: âm p và âm b khi đoc và khi viêt goi là con chữ p, chữ b. khi viêt ́ ̣ ̣́ ́ cac em dễ dang phân biêt được sự khac nhau giữ hai con chữ nay như sau: ́ ̀ ̣ ́ ̀ Con chữ p cao 4 ô li dưới goi là p dưới; con chữ b cao 5 ô li trên goi là b trên. Nêu ̣ ̣ ́ sau nay cac em có viêt nhâm thì nhớ lai lời thây noi. ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ Bang con: hoc sinh tuy viêt đung chữ nhưng viêt chỗ nao cung được, hay viêt ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̃ ́ sai điêm đăt phân trong bang con, cung như điêm đăt but khi viêt trong vở nhât là ̉ ̣ ́ ̉ ̃ ̉ ̣ ́ ́ ́ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng
  4. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B hoc sinh viêt châm và yêu. Vây để khăc sâu cho hoc sinh viêt chinh xac cac con chữ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ cao 5 li và 3 li như l, b, h, k, t. tôi chỉ đinh điêm đăt phân là trên dong kẻ đâm 1 ô. ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ Trên bang con những em viêt châm và yêu tôi dung đâu nhon cua đinh kẻ thêm ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ chông lên dong li 1, 3, dong li 6 cua bang con. * Những con chữ cao 2 li cac em phai viêt vao khung nay. ́ ̉ ́̀ ̀ Kêt qua: nhờ kinh nghiêm cua tôi tuy nhỏ mà giờ nay cac em noi trên đã viêt được ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ và tiên bộ nhiêu, bây giờ tôi không cân câm tay nữa. ́ ̀ ̀ ̀ 2.2.2. Hướng dân trực quan net viêt cua từng con chữ: ̃ ́ ́ ̉ Trong giai đoan giao duc chú trong ứng dung công nghệ thông tin vao day hoc ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ thì đây là giai phap mà tôi tâm đăc. Vì trẻ nhỏ chỉ thât sự hứng thú trước hinh anh ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̉ trực quan đông, nhiêu mau săc. ̣ ̀ ̀ Nêu chỉ nhin cô, thây giao viêt và thuyêt trinh từng net viêt đôi khi lam cac em ́ ̀ ̀ ́ ́ ́̀ ́ ́ ̀ ́ rôi, chưa noi đên viêc cô giao đang đứng viêt trên bang sẽ it nhiêu che chăn tâm ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀ nhin cua môt số hoc sinh theo goc nhin, chỗ ngôi cua cac em trong lớp. Nêu không ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̀̉ ́ ́ vân dung giai phap nay thì it nhiêu khi hướng đan cac em trực quan net viêt cua ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̉ từng chữ sẽ bị han chê. ̣ ́ Tôi đã tiên hanh như sau: vân dung phân mêm Microsoft office powerpoint để ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ soan trinh chiêu net viêt cua từng con chữ ở môi nôi dung bai day băng viêc tao ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣̣ môt line nhỏ rôi liên kêt hiêu ứng ở Custom Animation chon hướng di chuyên hiêu ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ứng sang left hay right và bottom hay top và tôc độ hiêu ứng timing speed phù hợp ́ ̣ với môi đoan viêt cua môt phân con chữ. Cứ như thế và nhiêu đoan line kêt hợp lai ̃ ̣ ́̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ tôi có được môt trinh chiêu cach viêt đung, đep cua môt con chữ với môt kich ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣́ thước to, ro, có mau săc hâp dân hoc sinh hứng thú quan sat. ̃ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ Môi lân trinh chiêu chữ mới tôi đã để hoc sinh quan sat thât nhiêu lân, đên khi ̃̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀̀ ́ cac em thuôc như môt quy trinh viêt đung. Khi đã năm net viêt qua quan sat rôi thì ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ́̀ cac em vân dung viêt vao bang con cua chinh minh. Đa số cac em viêt rât đung net ́ ̣ ̣ ́̀ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ́́ ́ ́ viêt và thường rât đat vì đây là hoat đông tai diên lai những gì mà cac em đã trực ́ ̣́ ̣ ̣ ́ ̣̃ ́ quan mà năm băt môt cach chủ đông. ́ ́ ̣́ ̣ 2.3 Ren luyên qua thực hanh viêt chữ: ̀ ̣ ̀ ́ 2.3.1: Hướng dân luyên viêt ̃ ̣ ́ - Vở tâp viêt quyên 1: Với hai tuân đâu hoc sinh viêt rât lôn xôn, không biêt ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣́́ ̣ ́ điêm đăt but để viêt, có em thì viêt rât đep nhưng khoang cach giữ cac chữ có trang ̉ ̣́ ́ ̣́́ ̉ ́ ́ thì quá thưa, con có trang thì quá khit, thâm chí cac em viêt không thăng hang măc ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ dù chữ viêt đung độ cao. Cho nên để viêt thăng hang ở vở tâp viêt từ bai 4 ( với bai ́́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ 1,2,3 hoc sinh tô lai chữ) tôi mới thu hêt vở tâp viêt lai châm rõ và chỉ cho hoc sinh ̣ ̣ ́ ̣ ̣́ ́ ̣ biêt cac điêm đăt but ở từng dong cua vở: ê, v, bê, ve…. ́́ ̉ ̣́ ̀ ̉ Sau khi thu và chỉ rõ cac điêm trên thì có kêt quả tiên bộ rõ dêt: 33 em tiên bô ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ 16 em. Con 17 em thực hiên như trên lân 2. tiên bộ 6 em. Cứ như vây cho đên khi ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ cả lớp lam tôt theo yêu câu. Đên giữa kỳ I cac em đêu nhân biêt và thực hanh chinh ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ xac cac yêu câu cua giao viên. Vở tâp viêt quyên 2: cân về nhà ren thêm cho đung và đep. ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ Trong quá trinh thực hiên phương phap trên tôi thây hoc sinh viêt có tiên bộ nhiêu. ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ Kể cả hoc sinh yêu cung viêt đung độ cao. ̣ ́ ̃ ́ ́ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng
  5. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B 2.3.2 Viêt mâu trong vở ô li ́ ̃ - Giao viên viêt mâu lên bang có kẻ ô vuông ́ ́ ̃ ̉ - Chữ mâu cua giao viên phai chuân, đep ( đây là yêu tố cân thiêt quyêt đinh sự ̃ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣́ thanh công trong viêc ren chữ viêt cho hoc sinh.) ̀ ̣̀ ́ ̣ - Giao viên theo doi câm tay giup đỡ hoc sinh yêu ́ ̃̀ ́ ̣ ́ - Hướng dân hoc sinh viêt vao vở nhăc nhở cach ngôi, cach câm but ̃ ̣ ́̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ - Theo doi, sửa chữa uôn năn từng net cho hoc sinh ngay từ những net cơ ban ̃ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ đâu tiên - Trong bai viêt co nhiêu lôi sai, giao viên chỉ nên hướng dân sửa môt lôi để cac ̀ ́ ̀̃ ́ ̃ ̣̃ ́ em tự sửa từng lôi sai con lai. Cứ từng ngay từng ngay lam như vây thì cac em dân ̃ ̣̀ ̀ ̀̀ ̣ ́ ̀ sẽ tiên bô. Trước đây hễ hoc sinh sai bao nhiêu lôi thì lây ra sửa hêt bây nhiêu lam ́ ̣ ̣ ̃ ́ ́́ ̀ như thế không mang hiêu quả nhiêu. ̣ ̀ - Những hoc sinh gioi tôi ren luyên băng cach chep lai cac âm vân, từ, câu ứng ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̣́́ ̀ ̣ ̉ ̣̀ ̀ ̃ ̀ dung cua bai hoc vân môi ngay. Ví du: bai X – ch tôi cho hoc sinh ren như sau: ̣̀ ̣ ̀ + Hoc sinh yêu tôi viêt mâu và câm tay hướng dân em viêt: X, Ch, Xe, Cho. ̣ ́ ́ ̃ ̀ ̃ ́ ́ + Hoc sinh khá gioi cac em tự phat huy sang tao cua minh băng cach nhin ̣ ̉́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ sach giao khoa ở cuôi môi bai có hướng dân viêt, cho hoc sinh tự ghi vao vở số ́ ́ ́ ̃ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ dong giông như tôi viêt mâu, rôi thực hiên ren chữ viêt. ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̣̀ ́ Kêt qua: Với cach ren chữ viêt trên mà những em viêt châm, viêt xâu cung tiên bộ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́́ ̃ ́ nhanh hơn và đung mâu. Con cac em khá rât thanh thao tự viêt mâu rôi viêt, thâm ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ̣ chí tôi phat huy cac em nay băng cach tâp chep thêm cac từ ứng dung và câu ứng ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ dung trong bai vừa hoc vao vở thì cac em viêt rât tôt và cac enm có vẻ thich viêt ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́́́ ́ ́ ́ ́ lăm. Hoc vân bai 24: q – qu ghi hoc sinh viêt thêm từ: quả thi, qua đo, giỏ ca, giã ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ gio, bai nay có câu ứng dung la: chú tư ghé qua nha, cho bé giỏ ca. Hoc sinh viêt ̀̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ nôi dung nay vao vở. ̣ ̀ ̀ Viêc lam nay phù hợp với thông tư 32. ̣̀ ̀ Từ viêc lam đơn gian trên nhưng đã gop phân vao viêc viêt chữ đep. ̣̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ 2.3.3 Chia chữ ra từng loai và ren luyên dứt điêm ( Đây là biên phap trong ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ tâm) Nêu cung môt luc đoi cac em viêt đung và đep ngay là điêu không thực tê, khó ́ ̀ ̣́ ̀́ ́ ́ ̣ ̀ ́ có thể thực hiên được.Do vây tôi đinh ra môi tuân ren môt loai chữ nhât đinh.ren ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣́ ̀ viêt đung loai chữ nay mới chuyên sang ren loai chữ khac.tôi đăt kế hoach ren chữ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ viêt hang tuân, hang thang môt cach cụ thể .cứ như thê, loai chữ nay viêt đep mơi ́̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ́ ̣ ̀ ̣́ chuyên sang ren loai chữ khac nên hoc sinh phân khởi và say mê ren luyên. ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ Căn cứ vao đăc điêm câu tao net và môi quan hệ vế cach viêt cac chữ cai tôi chia ̀ ̣ ̉ ̣́ ́ ́ ́ ́́ ́ ra cac nhom như sau: ́ ́ *Chữ thường ( 3 nhom ) +Nhom1 :-n,m,I,u,ư,v,r,t ( 8 chữ cai ) ́ ́ ́ - Trong tâm ren luyên là net moc :moc ngược ,moc xuôi và moc hai đâu ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ - Từ cac net cơ ban trên nêu viêt đep 8 chữ cai ở nhom 1, ta dễ dang viêt được ́ ́ ̉ ́ ̣́ ́ ́ ̀ ́ cac chữ cai khac như b, h, p, y… ́ ́ ́ + Nhom 2: l, b, h, k, p,y ( 6 chữ cai) ́ ́ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng
  6. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B - Năm chữ cai l, b, h, k, y đêu giông nhau ở môt net cơ ban là net khuyêt ́ ̀ ́ ̣́ ̉ ́ ́ - Viêt được cac chữ cai ở nhom 1 và nhom 2 hoc sinh sẽ viêt được cac chữ cai ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ khac có phân thuân lợi hơn. ́ ̀ ̣ - Với hoc sinh lớp 1 cân chú ý ren viêt băt đâu từ net sổ doc. Hoc sinh viêt được ̣ ̀ ̀ ́́̀ ́ ̣ ̣ ́ net sổ ngay ngăn mới tiên hanh viêt net khuyêt. ́ ́ ́ ̀ ́́ ́ + Nhom 3: o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, q, g, c, x, e, ê, s ( 15 chữ cai) ́ ́ - Loai chữ nay nhin thì thây viêt đơn gian lăm nhưng thực tế họ viêt sai nhiêu ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ băt đâu bởi chữ o. viêt chữ o như thế nao cho đung, băt đâu đăt but ở đâu…? ́̀ ́ ̀ ́ ́̀ ̣́ Theo tôi khi day ren viêt chữ o tôi kẻ môt ô vuông ngoai bia cứng , rôi chia ô ̣ ̀ ́ ̣ ̀̀ ̀ vuông thanh 3 phân băng nhau, đanh dâu 4 điêm giữa cac canh hinh chữ nhât, dung ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ phân mau châm châm thanh hinh chữ o sau đó tô lên cac dâu châm châm. Giao viên ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ vừa viêt vừa hướng dân hoc sinh quan sat. ́ ̃ ̣ ́ Viêt được chữ o hoc sinh dễ dang viêt đung cac chữ cai khac trong nhom 3. ́ ̣ ̀ ́́ ́ ́ ́ ́ Như vây kế hoach cua tôi là ren 3 nhom nay luc nao thì đung luc và phù hợp ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ nhât. Theo nôi dung bai hoc vân thì cac âm trong nhom nay không theo thứ tự trên ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ mà đan xen nhau. Vây nhom 1 và 3 băt đâu ren từ tuân 3 đên tuân 5 vao cac tiêt ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ trông, cuôi cac buôi hoc. Ở nhom 1 thì cân hướng dân hoc sinh dựa vao net sổ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ thăng đã hoc để tao thanh net moc xuôi, moc ngược và net moc hai đâu. Con ở ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ nhom 3 hướng dân cac em điêm đăt but và lây cac đường kẻ doc, ngang trong vở ́ ̃ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ để lam điêm tựa cho cac net được đêu nhau. Trong nhom nay cân chú ý đên net ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ tron vì cac em hay viêt ngược chiêu nghiêng. Giao viên cân hướng dân tỉ mỉ điêm ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̉ đăt but , chiêu đưa but và điêm dừng but trung khit điêm đăt but. Nhom 2 từ tuân 6 ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ đên tuân 7 kêt hợp ren cac chữ ghep : nh, th, ch, ph, kh, ng, ngh, gh cân chú ý ren ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ cho hoc sinh khi viêt net nôi biêt đưa but liên mach. Nhom nay cac net khuyêt xuôi, ̣ ́́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ khuyêt ngược đêu năm trên đường kẻ doc cua vở ô li để chop hoc sinh viêt thăng ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ net. Chú ý khi vong net khuyêt không to quá và cung không nhỏ quá đông thời net ́ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́ đưa xuông và net vong lên phai găp nhau tai môt điêm quy đinh là dong li thứ hai. ́ ́̀ ̣̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ Ở nhom net sổ thăng, net ngang, net moc giao viên hướng dân cac em dựa vao ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ cac đường kẻ doc và ngang ở trong vở ô li lam chuân viêt cho đung, thăng. ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ - Trong giờ day hoc vân giao viên cân luôn sử dung bộ mâu chữ cai trong bộ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ mâu chữ tâp viêt lam đồ dung trực quan cho hoc sinh quan sat, dung bang phụ để ̃ ̣ ́̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ viêt mâu cac chữ viêt khó rôi vừa viêt vừa giang tỉ mỉ điêm đăt but, cach đưa cac ́ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ net chữ cho hoc sinh hiêu. ́ ̣ ̉ - Sau đó cho cac em ren thêm vao vở ô li ren thêm. Khi cac em viêt cân quan sat ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́̀ ́ và kip thời can thiêp vao cac lôi sai cac em hay vâp phai, cân nâng cao dân kỹ năng ̣ ̣ ̀ ́̃ ́ ́ ̉ ̀ ̀ viêt liên mach cho cac em, lưu ý khoang cach giữa cac con chữ sao cho vừa phai. ́̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ - Cân phân tich rõ cac ưu và nhược cua cac em về lôi viêt trước lớp để cac em ̀ ́ ́ ̉ ́ ̃ ́ ́ rut kinh nghiêm tôt sau môi bai viêt. Với cac em quá yêu thì giao viên có thể băt tay ́ ̣ ́ ̃̀ ́ ́ ́ ́ ́ cac em viêt môt vai chữ đâu. ́ ́ ̣̀ ̀ Ren cho hoc sinh viêt chữ đep có nghia là chữ viêt cua hoc sinh phai đat cac yêu ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́̉ ̣ ̣̉́ câu: Đung cac net cơ ban, độ cao, khoang cach, kĩ thuât nôi giữa cac con chữ, viêt ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ cac dâu đung vị tri, và tương xứng với con chữ …. ́ ́ ́ ́ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng
  7. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B Khi day viêt chữ cai giao viên hướng dân hoc sinh dựa vao cac đường kẻ doc, ̣ ́ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ngang trong vở để chữ không bị nghiêng, bị meo. ́ Hoc sinh rât khó khăn khi hoc viêt cac chữ cai nay nơi giao viên cân đên tân ̣ ́ ̣ ́́ ́̀ ́ ̀ ̣́ nơi để bao quat có thể giup cac em con lung tung băng cach câm tay hướng dân ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̃ cach viêt đông thời đông viên cac em để cac em tự tin hơn. ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ Phân môn tâp viêt ở lớp 1, yêu câu hoc sinh phai viêt đung chữ mâu ngay từ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̃ những chữ cai đâu tiên. Muôn viêt đung cac chữ cai được đep giao viên phai ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ hướng dân hoc sinh viêt đung cac net cơ ban từ những buôi đâu tâp viêt. ̃ ̣ ́́ ́ ́ ̉ ̣̉̀ ́ - Hoc sinh lớp 1 lân đâu tiên lam quen với cac bai hoc viêt cân phai uôn năn tư ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́̀ ̉ ́ ́ thế ngôi cua cac em đung quy đinh, cach câm viêt và để vở cho vừa tâm và để ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ tranh cân thị măt, cong veo côt sông. Công viêc nay đôi với cac em vô cung khó ́ ̣ ́ ̣ ̣́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ khăn vì dễ moi và chan nan. Vì vây phai giao viên phai đên từng em để uôn năn và ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̉́ ́ ́ đông viên, dân dân tao cho cac em thoi quen ngôi và câm but đung tư thê. ̣ ̀ ̣̀ ́ ́ ̀ ̀ ́́ ́ - Khi băt đâu viêt chữ nên hướng dân cac em tâp viêt thanh thao và đep cac net ́̀ ́ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ cơ ban như: net sổ thăng, net ngang, net xiên, net cong, net moc, net khuyêt, net ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ thăt. - Nhom net thăt khó nhât đôi với cac em. Net thăt trên: đăt but từ đường kẻ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ đâm ngang, đưa hơi xiên lên cham đường kẻ ngang dong li thứ hai rôi đưa vong về ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ phai tay trai thăt nhỏ như môt cai châm năm ngang theo dong li thứ hai; Net thăt ́ ́ ́ ̣́ ́ ̀ ̀ ́ ́ giữa: đăt but ở dong li thứ hai đưa vong xuông dong li thứ nhât, vong ngược lên ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ để thăt nut thât nhỏ rôi đưa cheo xuông đường kẻ đâm. ́́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ * Với hoc sinh măc bênh về măt, giao viên cân phai săp xêp cho cac em ngôi ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉́ ́ ́ ̀ đung chỗ và phù hợp ở phia có nhiêu anh sang và nhin bang rõ nhât. Bên canh cân ́ ́ ̀́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ phai kêt hợp với gia đinh để cac em có điêu kiên được hoc tâp tôt hơn. ̉́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣̣ ́ Trong thời gian đâu hoc viêt cac net cơ ban, cac chữ cai,cac tiêng, từ theo ̀ ̣ ́́ ́ ̉ ́ ́́ ́ chương trinh hoc. Giao viên luôn viêt mâu cho hoc sinh, đăc biêt là cac em viêt xâu. ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ́́ Đôi với cac em hoc sinh viêt câu thả giao viên cân phai kiêm tra sat sao hơn đông ́ ́ ̣ ́̉ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ thời sêp cho cac em ngôi canh những ban viêt chữ đep để hoc hoi theo ban. Hang ́ ́ ̣̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thang giao viên đêu phai tông kêt và phat phân thưởng cho cac em viêt chữ đep và ́ ́ ̀ ̉̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ giữ vở sach để đông viên. ̣ ̣ Sang hoc kỳ II đên phân tâp chep và viêt chinh ta, tôi sẽ sưu tâm cac bai viêt ̣ ́ ̣̀ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ́ chữ đep trong sach bao, tap chí để lam mâu băng cach phô tô cho môi em môt vai ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̀ ́ ̃ ̣̀ bai để cac em noi theo viêt. ̀ ́ ́ Kêt quả:Tât cả cac hoc sinh trong lớp đêu viêt đung cỡ chữ. Đa số cac em viêt chữ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ tron, đêu, net viêt giông nhau. Tôc độ viêt nhanh, khoang cach giữ cac chữ hợp li, ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́̀ ̀ ̣ ̣ bai viêt trinh bay sach đep. 2.4 – Đanh giá bai viêt cua hoc sinh theo hướng tich cực khuyên khich ren ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ luyên viêt chữ đep. ̣ ́ ̣ + Châm bai thât ki, phat hiên lôi sai chung, riêng cua từng em vâp phai, thì nhẹ ́ ̀ ̣̃ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ̉ nhang chỉ bao cac em sửa lôi. ̀ ̀ ́ ̣ + Tuyêt đôi tôi không nong vôi khi ren luyên chữ viêt cho cac em vì kêt quả ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ chữ đep không thể có ngay môt sớm môt chiêu được mà cân có thời gian để cac em ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ sửa chữa, tiên bộ dân. ́ ̀ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng
  8. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B + Không cung môt luc lôi hêt cac lôi sai cua cac em ra chỉ trich mà giao viên ̀ ̣́ ́́ ̃ ̉ ́ ́ ́ nên đông viên, khich lệ hoc sinh là chinh. ̣ ́ ̣ ́ + Giao duc, xây dựng cho được cac em long kiên tri, nhân lai, tinh cân thân, oc ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣̃́ ̉ ̣́ thâm mi, ý thức tự giac,sang tao trong viêc ren chữ: Viêc ren chữ chinh là ren tinh ̉ ̃ ́́ ̣ ̣̀ ̣̀ ́ ̀́ cach cac em vây. Cố thủ tướng Pham Văn Đông đã day: “ Net chữ, nêt người”. ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ Ngoai viêc châm điêm thường xuyên và nhân xet băng lơi. Cứ cuôi môi thang ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́̀ ́ ̃ ́ tôi tổ chức cho lớp tôi thi chữ viêt đep giữa cac tô. ̣́ ́̉ Đây là là dip để cac em thi đố tai hoa viêt chữ và thây được sự tiên bộ cua baṇ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ thân. Măt khac để ban thân giao viên nhin nhân, soi roi, kiêm nghiêm lai viêc day ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ cua minh. 2.5: Kêt hợp chăt chẽ với gia đinh trong ren chữ viêt cua hoc sinh: ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ Viêc kêt hợp giữa ba môi trường giao duc là điêu cân thiêt gop phân tao điêu ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ kiên cho cac em hoc tôt hợn. Để lam được điêu đó ngoai cac cuôc hop phụ huynh ̣ ́ ̣́ ̀ ̀ ̀́ ̣ ̣ hoc sinh tôi con phai thường xuyên đên thăm gia đinh cac em để cung trao đôi kêt ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̉́ quả hoc tâp cua cac em và cung để hiêu rõ từng hoan canh hoc sinh lớp minh. Từ ̣̣ ̉ ́ ̃ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ những viêc lam trên đã tao môi quan hệ nhà trường và phụ huynh. Phụ huynh tin ̣̀ ̣ ́ tưởng hơn về giao viên, đông thời cung quan tâm nhiêu hơn đên viêc hoc cua con ́ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ em minh, cụ thể hoc kỳ vừa qua không có hoc sinh bỏ hoc. ̀ ̣ ̣ ̣ 3.Kêt qua:Qua thời gian nghiên cứu và thực hiên những kinh nghiêm trên tai lớp ́ ̉ ̣ ̣ ̣ 1A và lớp luyên chữ cua trường. ̣ ̉ - Cac em viêt đung, đêu cac net, viêt đung độ cao. ́ ́́ ̀ ́ ́ ́ ́ - Chữ viêt liên mach. ́̀ ̣ - Có 03 em đat giai câp trường và được dự thi câp huyên. 1em đat giai nhât, 1 em ̣ ̉́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ đat giai 3 câp huyên. ̀ ́ ̣ PHÂM III KÊT LUÂN Tom lai, muôn ren luyên cho hoc sinh viêt chữ đep và có ý thức duy trì luyên ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ viêt chữ đep ở những năm hoc tiêp theo cân phai chú trong xây dựng những giai ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ phap day hoc phù hợp với lứa tuôi. ́ ̣ ̣ ̉ Phai băt đâu băng viêc chuân bị bước đâu thât chu đao ngay từ đâu năm hoc. ̉́̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ Phai hướng dân cho cac em nhân biêt minh viêt chữ gi, độ cao bao nhiêu và cach ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ viêt thế nao. Qua nhom giai phap hướng dân viêt băng phương phap trực quan ́ ̀ ́ ̉ ́ ̃ ́ ̀ ́ sinh đông. Khi đã hinh thanh được net đung thì phai duy trì ren luyên cac em viêt ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ trong lơp qua giao viêc từng em cụ thể và ren luyên ở nhà qua kêt hợp với phụ ́ ̣ ̀ ̣ ́ huynh. Phai thường xuyên kiêm tra đanh giá bai viêt cua cac em theo hướng ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ khuyên khich đông viên là chinh để cac em phân khởi mà luyên viêt đat hiêu quả ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ cao. Lưu ý tât cả những giai phap đó phai được duy trì xuyên suôt, đan xen đông bộ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ và có kip thời năm thông tin phan hôi mà có cach uôn năn phù hợp với từng đôi ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ tượng, từng em hoc sinh. ̣ Viêt chữ đep là nguyên vong là long mong muôn cua môi giao viên, cua môi phụ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ ́ ̉ ̃ huynh hoc sinh. Vây, có thể thây răng chữ đep là môt net văn hoá truyên thông, thể ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣́ ̀ ́ hiên sự tai hoa cua người câm but, đó là mon ăn tinh thân không kem phân quan ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ trong trong cuôc sông con người xưa và nay. Qua thời gian ap dung đề tai .. Môt số ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng
  9. Saùng kieán kinh nghieäm 2010 - 2011 Tröôøng tieåu hoïc Loäc Ñöùc B kinh nghiêm ren hoc sinh viêt chữ đep” và thực tế giang day, tôi thiêt nghĩ để ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ giup hoc sinh có được chữ viêt đep, đoi hoi yêu câu cao đôi với người giao viên, ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ phai có phương phap ren luyên chữ phù hợp với điêu kiên thực tiên, trinh đô, khả ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ năng tâm lý lứa tuôi hoc sinh tiêu hoc; phat huy được tinh tich cực, tự giac, tự ren ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ luyên cau hoc sinh và đăc biêt là ý trí kiên trì “ Tay chỉ nở hoa khi ta luyên tâp ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ hăng ngay”. Ngoai giờ hoc chinh thức giao viên phai tich cực phụ đao, lam tôt ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉́ ̣ ̀ ́ công tac chủ nhiêm hướng dân cach ren luyên chữ ở nha; thường xuyên găp phụ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ huynh để trao đôi tinh hinh hoc tâp cung như chữ viêt cua từng em. ̉̀ ̀ ̣̣ ̃ ́̉ Măt khac giao viên phai nghiên cứu bai cụ thê, yêu câu cụ thể từng bai, biêt cach ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ́́ luyên tâp từ dễ đên kho, từ đơn gian, cơ ban đên chân phương, hoan chinh, sang ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ tao và phai dâu tư thât nhiêu vao thiêt kế cac trang trinh chiêu net chữ. Măt khac ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ giao viên không được nong vôi, muôn có kêt quả tôt ngay, mà phai hêt sức day ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ công “ Kiên nhân, thât kiên nhân” là lời vang ngoc đôi với cả người day và hoc ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ren chữ viêt đep. Từ kêt quả vân dung sang kiên trên cua ban thân và những điêu đã ̀ ̣́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̀ được hoc hoi, tôi nghĩ đề tai nay có thể ap dung được cho nhiêu lớp, nhiêu đôi ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ tượng cân luyên viêt chữ. ̀ ̣ ́ Sang kiên kinh nghiêm mà ban thân đã thực hiên tuy mang lai hiêu qua, song ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ pham vi nghiên cứu con han hep và thời lượng nghiên cứu con it nên rât mong ̣ ̀ ̣ ̣ ̀́ ́ được ý kiên đong gop cua lanh đao và cac ban đông nghiêp để đề tai nay ngay môt ́ ́ ́ ̉̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀̀ ̀ ̣ hoan thiên hợn ̀ ̣ Xin chân thanh cam ơn! ̀ ̉ Người viêt ́ ̃ Nguyên Văn Thông ̀ ̣ ̉ TAI LIÊU THAM KHAO 1. Bui Văn Sơn-Hướng dân can bộ quả lý trường hoc và giao viên viêt SKKN ̀ ̃ ́ ̣ ́ ́ 2. Thế giới trong ta CĐ64+ 65 3. Thế giới trong ta CĐ33+34 4. Tap chí giao duc tiêu hoc số 4/ 2000 ̣ ́ ̣ ̉ ̣ Moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh vieát chöõ ñeïp. Giaùo vieân: Nguyeãn Vaên thoâng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản