Sinh thiết kỹ thuật giải phẫu bệnh - Tế bào học

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
338
lượt xem
129
download

Sinh thiết kỹ thuật giải phẫu bệnh - Tế bào học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Di truyền tế bào là tài liệu học tập của học viên Cao học tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội theo khung chương trình đào tạo sau Đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh thiết kỹ thuật giải phẫu bệnh - Tế bào học

 1. SINH THIEÁT VAØ KYÕ THUAÄT GIAÛI PHAÃU BEÄNH – TEÁ BAØO HOÏC NH
 2. SINH THIEÁT Quan troïng Quyeát ñònh chaån ñoaùn Höôùng daãn ñieàu trò, theo doõi Thaày thuoác laâm saøng thöïc hieän beänh Beänh phaåm
 3. SINH THIEÁT ??? Laáy maãu moâ ra khoûi cô theå ñeå chaån ñoaùn Thöôøng chæ caàn maãu moâ nhoû Tuøy tröôøng hôïp, coù theå: - Chæ caàn caïo nheï qua moät vuøng: teá baøo coå töû cung (Pap’s). - Laáy maãu moâ baèng keàm qua noäi soi - Baèng kim xuyeân qua da: thaän, gan… - Laáy toaøn boä toån thöông qua phaãu thuaät.
 4. SINH THIEÁT MOÄT PHAÀN Chæ laáy maãu nhoû nhaèm chaån ñoaùn Toån thöông quaù lôùn Toån thöông ôû saâu Qua oáng noäi soi, baèng kim
 5. SINH THIEÁT TROÏN Chaån ñoaùn, Ñieàu trò ñoàng thôøi Phaãu thuaät nhoû, lôùn
 6. Sinh thieát gan > 2 laàn maãu moâ gan - Moãi maãu: daøi > 2cm -Thôøi gian: ñaâm kim, caét, ruùt kim chæ trong 1phuùt
 7. Sinh thieát baèng kim Sinh thieát toån thöông cuûa vuù Sinh thieát troïn (tieåu phaãu laáy troïn u)
 8. Sinh thieát xöông Ñöôøng moå: - Theo truïc cuûa chi - Tröïc tieáp töø da, qua caân cô vaøo xöông - Nhieàu vò trí, traùnh choã hoaïi töû, xuaát huyeát, moâ vieâm Maãu sinh thieát phaûn öùng.
 9. Sinh thieát baèng baøi chaûi ng Sinh thieát baèng baøn chaûi ôû nieâm maïc mieäng qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Teá baøo troùc Lôùp noâng Lôùp trung gian Lôùp ñaùy
 10. Töû cung Coå töû cung Keânh Ñöôøng caét Phaàn choùp Khoeùt choùp coå töû cung LEEP
 11. Sinh thieát tuyeán tieàn lieät qua ngaû tröïc traøng
 12. Duïng cuï sinh thieát moâ meàm
 13. Sinh thieát da Vuøng da ñöôïc laáy ra Lôùp noân g
 14. Bôø phaãu thuaät trong sinh thieát troïn Bôø aâm tính Bôø döông tính
 15. YEÂU CAÀU CUÛA SINH THIEÁT ÑUÙNG: khoâng khoù nhöng cuõng khoâng ñôn giaûn. ÑUÛ: ñuû thaønh phaàn, ñuû löôïng moâ toái thieåu caàn cho vieäc chaån ñoaùn.
 16. SINH THIEÁT: ÑUÙNG T: NG Phaûi coù kinh nghieäm: - ñoái vôùi nhöõng toån thöông coøn nhoû - hoaëc khoâng coù bieåu hieän roõ reät veà ñaïi theå Neân laáy nhieàu vò trí Tröôøng hôïp ñaëc bieät: ñuùng höôùng sinh thieát (GERD: vuoâng goùc vôùi thaønh TQ)… Laëp laïi sinh thieát khi keát quaû aâm
 17. SINH THIEÁT: ÑUÛ T: Thaän coù oáng thaän vaø ít nhaát 5 vi caàu Gan coù ít nhaát 5 khoaûng cöûa Daï daøy, ruoät: qua nieâm maïc Haïch limphoâ: troïn haïch Vöøa moâ bình thöôøng (töông ñoái bình thöôøng) vöøa moâ beänh
 18. ÑUÙNG, ÑUÛ, AN TOAØN NG, Naém vöõng beänh caûnh LS Hieåu bieát giaûi phaãu hoc, beänh hoïc Kinh nghieäm veà sinh thieát Coù duïng cuï thích hôïp Giöõa moâ laønh vaø moâ beänh, laáy saâu Sinh thieát nhieàu choã, ôû rìa toån thöông Noäi soi: coá gaéng laáy ñuû lôùn > 5mm Beänh phaåm moå: göûi troïn
 19. SINH THIEÁT TÖÙC THÌ: CAÉT LAÏNH NH Maùy caét laïnh: -20 – 40 ñoä C Beänh phaåm töôi (khoâng ngaâm formol, alcool…) Thôøi gian: caét 5-10’, nhuoäm 5-10’, ñoïc 5-10’ Öu: nhanh, keát quaû ngay Baát lôïi: trang bò ñaét tieàn, chæ ñònh haïn cheá Thöôøng aùp duïng: u vuù, tuyeán giaùp, ñoâi khi moâ meàm, haïch, buoàng tröùng…
 20. CHAÅN ÑOAÙN TEÁ BAØO HOÏC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản